Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Dvoudenní odborný seminář pro porodní asistentky a lékaře

Vyhněte se chybám!

s lektorkou Barbarou Kosfeld z Německa

 

Datum:  28. a 29. dubna 2023  (pátek a sobota)
Místo konání: Hotel Globus, Praha 4, Horní Roztyly
Cílová skupina: Porodní asistentky, vyučující porodní asistence, studentky porodní asistence,
lékaři – porodníci, medici.
Lektorka: Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA
Moderátorka: Zuzana Štromerová, BSc., por. as., ředitelka pořádajícího Porodního domu U čápa
Pracovní jazyk: Angličtina. Do češtiny tlumočí Zuzana Štromerová.
Počet účastníků: max. 25

 

Co nás vedlo k uspořádání tohoto semináře

Každý porod je jiný. Každý přináší výzvu jak pro rodící ženu, tak pro ty, kteří o ni pečují a porodem ji provázejí. Zdárný průběh porodu může významně ovlivnit schopnost porodní asistentky kombinovat informace získané z rozhovoru se ženou, z anamnézy, z hodnocení vitálních funkcí, a zevního, případně i vnitřního vyšetření.

Pozorné naslouchání a schopnost kombinovat vlastní porodnické znalosti s informacemi získanými od konkrétní ženy s výsledky různých vyšetření je důležitá pro komunitní porodní asistentky, které svou klientku znají již z těhotenství, ale mnohem více důležitá je pro porodní asistentky pracující v porodnicích, kde se se svou klientkou setkají poprvé až na porodním sále.

Rutinní přístup k těhotným a rodícím ženám, nevšímavost, povrchní hodnocení konkrétního případu, opominutí některých příznaků nebo přecenění vlastních vědomostí či schopností může vést ke zvýšení rizika během porodu nebo dokonce k poškození matky či dítěte.

Porodní asistentka by měla být průvodkyní ženy těhotenstvím a porodem. Jde o to, aby cesta, kterou pro konkrétní rodící ženu zvolí, přinášela všem zúčastněným – matce, dítěti i porodní asistentce – co nejnižší míru rizika. Přidanou hodnotou je spokojenost matky a vědomí dobře vykonané práce na straně porodní asistentky.

Program semináře

První den, pátek

Dopoledne, I. blok – Klíčové body pro hodnocení zdravotního stavu těhotné ženy

Tato část kurzu je úvodní částí semináře. Poskytne souhrn základních informací, na kterých mohou porodní asistentky vybudovat svůj systém bezpečné péče poskytované ženám v těhotenství a během porodu bez ohledu na místo, kde pracují.

Při zvažování, zda mohou vzít danou ženu do své péče a pro důsledné hodnocení zdravotního stavu těhotné ženy, by se porodní asistentky měly zaměřit na následující body:

  • Sepsání anamnézy (osobní, rodinné, gynekologické, porodnické).
  • Rozdíl v přístupu k péči a hodnocení u prvorodiček a vícerodiček.
  • Fyzický typ ženy (nejen fyzickou přípravu).
  • Psychický stav a naladění ženy na mateřství.
  • Vzdálenost a čas potřebný pro přesun ženy do porodnice. Toto musí mít na paměti nejen porodní asistentky pomáhající ženám při porodu v domácím prostředí, ale i ty, které doprovázejí ženu k porodu do porodnice a v první době porodní o ni v domácím prostředí pečují.
  • Samostatná práce porodních asistentek v nemocnicích v těhotenských poradnách vedených porodními asistentkami – zkušenosti účastnic kurzu z různých částí republiky.

Dopoledne, II. blok – Příklady z praxe, modelové situace

Tato část kurzu zahrnuje rozbor případů z dlouholeté praxe lektorky. Lektorka sdělí účastnicím takové informace, na jejichž základě budou schopny posoudit zdravotní stav ženy a připravit plán, jakým budou o ženu pečovat.

Pro tuto část kurzu můžete zaslat i případy ze své vlastní praxe (v nemocnici nebo doma). Bude však třeba dodržet schéma popisu případu (viz příloha).

Cílem této části kurzu je identifikovat a shrnout nejčastější chyby, kterých se porodní asistentky ve své praxi (ať v domácím prostředí či porodnici) dopouštějí. Díky těmto chybám pak mohou nesprávně danou situaci zhodnotit a naplánovat si nesprávný postup vedení porodu.

Odpoledne, III. a IV. blok – Práce s těhotnými modelkami

Pro každý blok pozveme dvě těhotné ženy v různém stáří těhotenství. Tyto ženy si vyberou své dvě porodní asistentky. Tyto porodní asistentky sepíšou klíčové body anamnézy, budou nahlas hodnotit fyziognomii ženy, provedou zevní vyšetření, které budou nahlas komentovat, a podle stáří těhotenství doporučí dané ženě na co se zaměřit v následujících dnech/týdnech/měsících těhotenství. Pokud bude jejich modelka v době blízké termínu porodu, mohou jí poskytnout dobré konkrétní rady pro porod právě pro její případ.

Lektorka bude doplňovat závažné chybějící informace a povede zvolené porodní asistentky k dobrému cíli.

Jednotlivé případy pak rozebereme podrobně poté, co těhotné modelky opustí přednáškovou místnost.

Druhý den, sobota

Dopoledne, I. a II. blok – Rozbor modelových případů/situací

Dopolední hodiny budou věnovány rozboru příkladových situací. Lektorka předloží několik příkladů ze své vlastní čtyřicetileté praxe, kdy pracovala jako komunitní porodní asistentka a vedla porodní dům PEGASUS. Na těchto příkladech ukáže své myšlenkové i praktické postupy, které používala.

Předloží také příklady ze své praxe soudní znalkyně, které posuzovala.

Stejně tak jako ve II. bloku předchozího dne, i pro tento den jste jako účastnice zvány, abyste přinesly případy ze své praxe, které považujete za zajímavé, poučné nebo obtížné. Je však třeba mít na paměti, že se budeme zabývat prací, případně chybami porodních asistentek, v žádném případě se nebudeme věnovat posuzování lékařských postupů.

Odpoledne, I. a II. blok – Jak to naučit studentky a začínající porodní asistentky

Tři účastnice – dobrovolnice, které převezmou úlohu vyučující. Každá dostane jednu příkladovou situaci. Dostanou čas na rozmyšlenou a pak se ostatním pokusí vysvětlit, jaký postup péče by pro danou ženu navrhly a proč, jaké informace mohou být pro příkladovou ženu důležité a proč, a na co by si porodní asistentka v dané situaci měla dát pozor a jakým chybám se vyhnout.

Situace A – těhotná žena je v péči porodnice, ale přeje si péči porodní asistentky v posledních čtyřech týdnech těhotenství.

Situace B – těhotná žena vyhledala komunitní porodní asistentku, přeje si její péči v domácím prostředí během I. doby porodní a její doprovod do porodnice.

Situace C – těhotná žena vyhledala péči porodní asistentky a uvažuje o porodu v domácím prostředí.

Účastnice – dobrovolnice by měly využít informace získané v předchozích blocích semináře. Lektorka je bude vystoupením provázet, případně doplňovat.

Odpoledne, II. blok – Shrnutí poznatků, hodnocení přínosu kurzu

V posledním bloku lektorka zhodnotí, případně doplní vystoupení jednotlivých dobrovolnic – vyučujících.

Stručně shrneme nejčastější identifikované chyby, kterých se porodní asistentky dopouštějí. Stručně zopakujeme, jak se těmto chybám vyhnout.

 

Kdo je Barbara Kosfeld


Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA
německá porodní asistentka, konzultantka, poradkyně a lektorka v oblasti porodnictví

 

Paní Kosfeld je ojedinělá porodní asistentka v Evropě: její absolutní předností jsou vysoké odborné znalosti, hluboká praxe a praktické zkušenosti v oblasti primární porodnické péče spojené se schopností předat informace uceleným a přehledným způsobem. Její schopnost vysvětlit návaznost a kombinaci faktů a začlenit kombinaci příčiny a následku v celé šíři probírané látky je pro výuku bezpečné poskytované péče zcela zásadní. Díky tomu lze již z průběhu těhotenství „přečíst“ očekávaný průběh porodu. To je přesně to, co zaběhnutý vzdělávací systém pro porodní asistentky a porodníky nedělá.

Paní Kosfeld vystudovala v magisterském programu srovnávací literaturu. Prošla výcvikem porodních asistentek, které působily ještě za druhé světové války. Získala tak vědomosti z doby, kdy ještě nebyla zavedena porodnická technika. Paní Kosfeld je tak schopná kombinovat vědomosti tradičních porodních asistentek s poznáním současné moderní vědy. Po čtyřletém studiu a následné tříleté odborné přípravě v nemocnici se stala porodní asistentkou (1989). V roce 1994 založila ve městě Aachen (Cáchy) první praxi porodních asistentek a o tři roky později porodní dům PEGASUS. Za další rok rozšířila porodní dům o Zentrum Akademii, vzdělávací středisko pro porodní asistentky.

V roce 2000 zorganizovala první Evropský kongres porodních asistentek o mimonemocničním porodnictví, které se konalo rovněž v Aachenu. V témže roce obdržela od regionu Aachen cenu Vision Entrepreneurship Prize za své podnikatelské aktivity jako zakladatelka a manažerka prvního porodního centra v Aachenu. S cílem vybudovat systematickou výuku komunitních porodních asistentek se stala zakládající členkou Německé asociace pro domácí porodní asistenci. Je zakladatelkou a první učitelkou Tradičního umění porodní asistence a porodu v Evropě a je také vydavatelkou odborného časopisu LUCINA, věnovaný umění porodní asistence a porodu.

V Německu, Belgii a dalších evropských zemích působí jako poradkyně, konzultantka a lektorka. Gynekologickým a porodnickým oddělením v nemocnicích radí při restrukturalizaci jejich pracovních týmů, při zavádění nových systémů a při přestavbě porodních sálů. Porodním asistentkám radí při zakládání soukromé praxe. Své vzdělávací semináře vede v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Od roku 2002 působí také v České republice, kde aktivně spolupracuje s pražským Porodním domem U čápa: každoročně zde vede mimořádně úspěšné odborné kurzy a semináře pro české a slovenské porodní asistentky. Své semináře věnuje zrcadlení historicky ověřené praxe s výsledky novodobých výzkumů. Zdůrazňuje odpovědnost porodních asistentek za vlastní práci a jejich důležitou úlohu v podpoře zdraví žen, jejich dětí a celých rodin.

V komunitním prostředí v rámci primární porodnické péče pracovala přes 25 let. Za dobu svého působení mimo nemocnici asistovala u porodu více než 1500 dětí včetně porodů koncem pánevním a dvojčat.

Od roku 2012 se věnuje studiu staré literatury pro porodní asistentky (učebnice ze 17. až 19. století). Aplikací pradávné moudrosti porodních babiček se snaží oživit a šířit umění porodních asistentek. Její lingvistické studie umožňují zpracovat a využít "staré" poznatky z porodní asistence a porodu v dnešní porodnické praxi.

Registrační poplatek

Přihlášení na seminář je platné až po zaplacení registračního poplatku. Seminář je pojat jako celek, proto není možné přihlásit se pouze na jeden den semináře.

Výše poplatku závisí na době, kdy seminář uhradíte, viz tabulka:

  při platbě do 7.4.2023 při platbé po 7.4..2023
Lékaři a porodní asistentky 7 500 Kč
320 €
9 000 Kč
380 €
Medici a studentky PA 5 500 Kč
235 €
9 000 Kč
380 €

 

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách a obědy po oba dny.

Registrační poplatek je přenosný: pokud zjistíte, že se semináře nemůžete zúčastnit a poplatek jste již zaplatili, můžete za sebe vyslat náhradníka. Ten musí vyplnit online přihlášku, finančně se vyrovnáte mezi sebou. Náhradníka nelze vyslat jen na 1 den.

Stornopoplatky

Uhradíte-li seminář a svou účast zrušíte v době

  • do 17.4.2023, bude Vám vrácena zaplacená částka snížená o stornovací poplatek ve výši 25 %.
  • po 17.4.2023 nebo se na seminář nedostavíte, bude výše stornopoplatku 100 %.

V případě zrušení semináře pořadatelem, bude vrácená částka ponížena o 15 %. Takto získané finanční prostředky by se použily k úhradě stornopoplatků za zrušenou rezervaci konferenčních prostor a k úhradě nezbytných administrativních úkonů nutných pro uspořádání semináře.

Účast dětí na semináři

Účast dětí na semináři není možná, nemáme možnost zajistit jejich hlídání.

Přihláška

Na seminář se přihlaste zde. Počet volných míst: 25 .

Prosíme účastníky, aby se semináře účastnili jen v případě, že se budou cítit zcela zdrávi, bez příznaků virového onemocnění.