Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Práce v ČKPA (dříve ČAPA)

Česká asociace sester (ČAS) je celostátní organizace sdružující všechny zdravotní sestry České republiky. Jednou ze sekcí, které tuto asociaci tvoří, je sekce Gynekologicko-porodnická. V polovině devadesátých let minulého století byla členkou výboru této sekce také Zuzana Štromerová. Vzhledem k ne příliš utěšenému stavu uvnitř asociace a nevýznamným kompetencím Gyn.-por. sekce, rozhodly se členky výboru této sekce založit samostatnou, autonomní organizaci pro porodní asistentky. A tak v roce 1996 vzniká Česká asociace porodních asistentek (ČAPA).

Perfektní ovládání anglického jazyka předurčilo Zuzanu ke jmenování místopředsedkyní asociace pro mezinárodní vztahy. Z titulu své funkce zorganizovala pro členky asociace několik studijních zájezdů do zemí západní Evropy s cílem navštívit pracoviště porodních asistentek pracujících jak v nemocnicích, tak v porodních domech a porodních centrech. Naše porodní asistentky tak navštívily Holandsko, Belgii, Anglii, Německo, Rakousko, Švédsko, Norsko a Dánsko. Mimořádný zájem o tyto zájezdy utvrzovoval Zuzanu v přesvědčení, že myšlenka pořádat poznávací zájezdy pro porodní asistentky je správná.

Členství ČAPA v ICM. Česká asociace porodních asistentek se záhy stala řádným členem Mezinárodní konfederace porodních asistentek (v orig. International Confederation of Midwives – ICM). ICM je sdružením národních asociací porodních asistentek celého světa. Každou národní asociaci zastupuje jedna nebo dvě delegátky. Delegátkou za ČAPA byla hned od počátku členství české asociace v ICM (1996) jmenovaná Zuzana Štromerová. Tuto funkci vykonávala až do r. 2013.

Systém řízení a činnost ICM je geograficky rozdělena do devíti oblastí – regionů. Každá delegátka se tím stává členkou regionálního výboru oblasti, do níž její asociace geograficky spadá. Regionální výbory se zpočátku dvakrát za rok, později jednou za rok scházejí na dvoudenních schůzkách, na kterých řeší aktuální problémy profese svého regionu. Delegátky své asociace zastupují také na celosvětových kongresech ICM, které se konají pravidelně jednou za tři roky. V době působení ve funkci se Zuzana zúčastnila kongresu v Norsku (Oslo 1996), na Filipínách (Manila 1999), v Rakousku (Vídeň 2002), ve Velké Británii (Glasgow 2008) a naposledy v Jihoafrické republice (Durban 2011). Kongresu konaného v australském městě Brisbane v roce 2005 se nezúčastnila z finančních důvodů: náklady na účast (60 000 Kč) nebyl nikdo schopen uhradit. Česká republika tak na tomto kongresu poprvé od r. 1996 neměla zastoupení...

V různých zemích Evropy se konají také mezinárodní konference s porodnickou tématikou. Většiny se Zuzana účastní a její účast je téměř vždy aktivní: většina konferencí i kongresů ICM se neobejde bez jejího příspěvku. Některé konference se konají i v naší zemi a Zuzana se na nich vždy podílí organizačně. V posledních letech některé akce sama iniciuje a organizuje (pod hlavičkou Porodního domu U čápa, o.p.s.)

Neocenitelným přínosem kongresů ICM a mezinárodních konferencí jsou osobní setkání významných porodních asistentek celého světa, na kterých si vzájemně předávají zkušenosti a probírají problémy spojené s jejich profesí. Mezi sebou navazují přátelství a mnohé udržují přátelské vztahy i po skončení akcí. Díky těmto kontaktům se vytvářejí „mosty“ mezi zeměmi, což umožňuje snáze získat mezinárodní podporu a pomoc. Zuzana tak snadněji získává účastníky a čestné hosty pro mezinárodní konference konané v České republice, a stejně tak i lektory pro odborné semináře a workshopy.

Postupem doby začala ve výboru ČAPA vznikat krize. Tu způsobila na jedné straně pasivita mnohých členek výboru a názorové diference na straně druhé. Zlepšení práce výboru nepřinesla ani postupná výměna některých členek výboru, včetně předsedkyně. Vlekoucí situaci vyřešila až členská schůze v roce 2006 tím, že asociaci zrušila a hned založila novou organizaci postavenou na jiných organizačních základech, s pozměněným názvem a s úplně novými lidmi ve vedení (kromě Zuzany, která jako jediná ze starého vedení byla opětovně zvolena, aby pokračovala ve funkci místopředsedkyně pro mezinárodní styky). Pro novou organizaci byl zvolen název Česká konfederace porodních asistentek (ČKPA).

Svou funkci místopředsedkyně ČKPA vykonávala až do r. 2013, kdy na celostátní konferenci ČKPA při volbě nového výboru na další období svou nominaci již nepřijala.

Pozn. V r. 2015 ČKPA opět změnila svůj název na Česká komora porodních asistentek.