Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Role porodní asistentky u nás a v cizině

Odedávna až do poloviny dvacátého století pracovaly porodní asistentky jako opravdové porodní asistentky: staraly se o těhotné a rodící ženy ať v nemocnici nebo doma. Jestliže zjistily nějakou komplikaci, obracely se o radu a pomoc na lékaře. Fyziologické porody však patřily výhradně porodním asistentkám.

Se změnou politického systému u nás v r. 1948 se změnil náhled na práci porodních asistentek. Namísto, aby se porodním asistentkám dostalo takového vzdělání, které by umožnilo vykonávat jejich práci samostatně, na vysoké odborné úrovni a s plnou osobní odpovědností za výsledek své práce, byly postaveny – degradovány – na úroveň řadové zdravotní sestry. Jejich profese dostala nový název – ženská sestra. Dosavadní úlohu samostatné porodní asistentky nahradil úřední doktrínou – lékař.

Změnou pracovního zařazení se tak dosavadní asistentka rodících žen stala náhle asistentkou lékaře. Dosavadní úzká specializace porodních asistentek se posléze rozmělnila rozšířením o sféru gynekologickou. Se změnou náhledu na profesi porodní asistentky vzniklo najednou hluché místo v ošetřovatelském procesu: ženám začaly chybět důvěrnice, které jejich stesky, starosti a obavy s očekáváním a porodem miminka dovedly vyslechnout a dovedly odborně poradit i pomoci. A ženy jejich odborné i důvěrné rady tolik potřebovaly, velmi je vítaly a oceňovaly.

Jaká je situace dnes?

Lékařům stále patří doména ve sféře porodnictví. Současným vývojem směřujícím k osamostatnění porodních asistentek se však lékaři cítí náhle ohroženi. Mají strach, že nástup samostatných porodních asistentek do praxe ohrozí jejich výlučné postavení v očích veřejnosti, sníží jejich význam. Z tohoto důvodu pak pramení jejich tvrzení, jako „Samostatně pracující porodní asistentky nepředstavují pro zdravotní stav žen žádný přínos“, či tvrzení, že „Péče poskytovaná porodní asistentkou má být poskytována pouze na základě ordinace lékaře a pod jeho dozorem!“ Všechna tato tvrzení vyjadřují přezíravý pohled na porodní asistentky a jejich profesi. Změnou školského zákona v roce 2005 jsou porodní asistentky vzdělávány na vysokých školách. Studium je ukončeno udělením akademického titulu Bakalář (Bc). Přitom je pravdou, že v různých státech západní Evropy i středoškolsky vzdělané porodní asistentky vykonávají péči o rodící ženy zcela samostatně, dokonce s podporou zákona i zdravotních pojišťoven, ba, co víc – s respektem ze strany lékařů.

Péče o těhotné a rodičky by se mezi obě profese mohla rovnocenně rozdělit:

  • Porodní asistentky by se staraly o fyziologicky těhotné, systematicky je připravovaly k porodu a porody těchto žen by samy odváděly. Do sféry jejich péče by také patřila poporodní péče.

  • Lékaři by realizovali svoje poslání – léčit. Jejich sférou by měla být péče pouze o nemocné: starali by se o patologicky těhotné a vedli by patologické porody.

Z uvedeného vyplývá, že si tyto profese nemohou konkurovat, pokud se budou držet toho, k čemu byly vzdělány. Navíc každá z obou profesí by nesla plnou odpovědnost za odvedenou práci ve své sféře.

Se změnou politického systému v r. 1990 byl asistentkám vrácen název „porodní asistentka“, který jim historicky patřil. Avšak „staronovým“ porodním asistentkám se samotným vrácením názvu nevrátila jejich původní funkce ani role ve vztahu k rodící ženě. Jejich práce si stále podržuje punc minulé doby, kdy byla pouhou sestřičkou, pomocnicí lékaře, stojící mimo odpovědnost za průběh a výsledek porodu. S postupem let si však stále více a více porodních asistentek uvědomuje, že jejich profese neznamená jen podat panu doktorovi ten či onen nástroj nebo ženě při porodu říci „Teď se nadechněte a tlačte,“ ale znamená dát svému povolání sebe sama. Znamená dát mu duši. To je cesta k obnově původního a důležitého významu našeho krásného povolání.

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha