Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

 • EMA
 • ICM
 • Kongresy ICM
 • Pracovní schůze ICM
EMA – European Midwives Association (Asociace evropských porodních asistentek) je nezisková nevládní organizace zastupující národní asociace porodních asistentek členských a kandidátských zemí Evropské Unie (EU). Organizuje pravidelná setkání evropských porodních asistentek za účelem projednávání otázek týkající se profese porodních asistentek a zdraví žen. Podporuje standardy vzdělání a praxe PA v rámci EU. Snaží se ovlivňovat zdravotní politiku a porodnictví v rámci EU.

 

Valná hromada EMA
Paříž, Francie, 28. a 29.9.2012

1. den 28.9.2012

I. Zvoleni skrutátoři, sečteni hlasující (1 osoba za organizaci, 1 organizace za stát), celkem 24 hlasujících.
II. Otázka PA z Východní Evropy: jak snížit náklady na účast na setkání.
F. Cadeé a M. Jokinen navrhují vytvořit twinning projekty, kde by silnější státy mohly pomoci slabším.
III. Prezentace o historii PA ve Francii, Christine Morin, Conferénce Nationale des Enseignants en Maïeutique.
Madame Coudray – počátek 18. století, vytvořila první pomůcky, modely pro výuku porodních asistentek z látky a kůže. Pojmenovala je „Machine“.
IV. Prezentace vzdělávání PA
V. Kontrola zápisu z minulého roku, opraven a následně schválen.
VI. Výroční zpráva za roky 2011 – 2012. Mimo jiné chválí Setkání východoevropských PA v květnu 2012 v Praze. Zpráva schválena. Volba člena finanční komise, zvolena Mary Higgins z Irska (Midwives Section Irish Nurses and Midwives Organization).
VII. Finanční zpráva: od příštího roku organizace, která nezaplatí, nebude mít volební právo!
VIII. Status EMA. Debatuje se, zda profesní komory mohou být členy EMA. Je to problém několika zemí. Pokud komora plní jen úlohu profesního zastřešení, je to OK. Delegátka musí být registrovaná, musí mít licenci nebo aktivně splňovat roli PA (aby byly zahrnuty i učitelky PA). Diskuse vznikla proto, že na zasedání jezdily např. sestry nebo nutriční terapeutky jako delegátky.
Susanne Simon – představila upravené směrnice ke stanovám EMA, tyto byly schváleny a budou vyvěšeny na webu EMA.
IX. Konference ECIC (European Congress of Intrapartum Care), cca 150 EUR, 23. – 25.5. 2013, Amsterdam, velmi zajímavý program.
X. Externí přednášející Madeleine Akrich: Co chtějí francouzské ženy? CIANE Collectiff interassociatif autour de la nesamince založena v r. 2003, 40 organizací. Prezentuje internetový výzkum, týkající se přehledu praktik a praxe v nemocnicích. Cíl – získat přehled a poskytnout ženám informace. Je to dlouhodobá internetová studie, hodnotí 12 okruhů, mimo jiné, zda mohly vyslovit své přání ohledně péče v těhotenství a při porodu, a zda jim bylo vyhověno. Výzkum nehodnotil spokojenost spotřebitelek péče, ale chtěl získat informace o porodnických praktikách. Zkoumali také finančí diskriminaci rodičů, kteří se rozhodnou pro „alternativní“ porod. Za porod doma platí mnohem více, než za porod v nemocnici.
XI. Philippe Roux, Depute Head of Unit, European Commission, Health and Consumers Unit C-4 Health Determinants. Mnoha slovy (cca 20 min.) neřekl nic jiného, než že se v těhotenství nemá pít alkohol. Mluvil o kampani proti konzumaci alkoholu a obezitě. Mluvil o možnostech porodních asistentek ovlivnit tyto dva determinanty. Existuje kampaň na prevenci konzumace alkoholu v těhotenství. Porodní asistentka by měla ženu důkladně poučit o možných následcích.
XII. Workshop Zuzana Štromerová, Zprávy o direktivě č. 36/2005 EC. Je důležité vložit některá upřesnění ohledně vzdělávání. Harmonizace vzdělávání: počet výkonů nerovná se kompetence. Kompetence = studentka skutečně rozumí, umí, je schopná.
Diskuse o ECTs – 1ECTs = 20 – 28 hod. Liší se v jednotlivých zemích, nový návrh 5000 hod. prakt. výcviku. Důležité je, že požadavek direktivy říká, že profesionál vystuduje a je hotový. Není vyžadovaná žádná nástupní praxe. Proto je praktický výcvik tak dlouhý.

Workshop Lenka, Práce se ženami a jejich rodinami. Vedoucí J. Vermeulen, A. Simon. Práce se ženami a jejich rodinami je poměrně dost široké téma, takže na začátku byli účastníci vyzváni, aby se vyjádřili, co by rádi diskutovali a řešili. Vzhledem k různorodosti účastníků byly názory velice různorodé. Došlo k diskusi a sdílení dobrých a úspěšných praktik v jednotlivých zemích. Ve Velké Británii a Holandsku funguje primární péče výborně a porodní asistentka má velmi široké pole působnosti. Naproti tomu u nás, na Slovensku a na Maltě je situace naprosto odlišná. Porodní asistentky z Holandska se podělily o zkušenosti s tzv. „centering pregnancy“ – skupina těhotných ve stejném stádiu gravidity si vzájemně provádí některá vyšetření, sdílejí svoje pocity a problémy. Skupina se také shodla na tom, že při prosazování změn v péči o ženy je třeba využít ženských organizací jako podpory porodních asistentek.

2. den 29.9.2012

I. Přednáška Mathieu Azcue, porodní asistent, antropolog, kandidát PhD. Představuje francouzský systém porodnické péče. Ten je striktně medicínský, velmi podobný českému. Porody jsou hodně medikované, nejsou k dispozici porodní centra, ani porodní domy, a porody doma jsou více méně zakázané. Porodní asistentky mají limitovanou autonomistu. Velkým problémem je krvácení během porodu. Zdá se, že je to spojeno s nadužíváním technologie a medikace. Mluvil o nutnosti výzkumu v porodní asistenci vedeného a prováděného porodními asistentkami. Je třeba mít se o co opřít.
II. Prof. Dr. Chiara Benedetto, prezidentka výboru Evropské organizace gynekologů a porodníků (European Board and College of Obstetrics and Gyneacol. – EBCOG). EBCOG vytváří evropské standardy péče pro podporu zdraví žen.
Evropské standardy – 2013 budou přijaty EC. Všechny státy by je měly dodržovat. EMA je dostala k připomínkování. Standardy péče o zdraví ženy v EU mají 2 složky, gynekologickou a těhotenskou (porodnickou). Těhotenská bude mít 16 standardů. Standard 16 – Vzdělávání. Nový trend – vzdělávání lékařů společně s porodními asistentkami, mají motto: Společně se vzdělávat, lépe pečovat.
Standardy počítají s právem ženy vybrat si místo a poskytovatele péče během porodu. Toto právo ženy je zásadní. EBCOG rozhodně nevnímá jednotlivý ukazatel (perinatální morbidita a mortalita dětí) jako nosný pro hodnocení kvality. Je zásadní, aby profesionálové při porodu spolupracovali, ne nadsazovali jednu profesní skupinu nad druhou.
Byla představena perinatální statistika EURO-PERISTAT. Bude se harmonizovat sběr statistických dat v rámci Evropy, protože je velký rozdíl v metodice sběru. Různé země mají různá kritéria a pak se značně zkreslují výsledky.
Výsledky péče jsou do značné míry ovlivněné tím, co a jak platí pojišťovny.
III. Modernizace direktivy č.36/2005 EC, Mervi Jokinen. 3 fáze: články direktivy, anexa a European Qualification Framework.
NEMIR – Network of European Midwifery Regulators. Zástupci úřadů regulujících zdravotnictví nemusí mít nic do činění s porodní asistencí.
Dokument bude k dispozici na webu EMA.
IV. Zpětné vazby z jednotlivých pracovních skupin. Zástupkyně každé skupiny představila výstupy pracovní skupiny a možnosti aktivit ze strany EMA.
V. Strategické plánování: Je třeba oslovit MEP (členy evropského parlamentu) a lobovat ohledně hlasování pro změny navržené EMA.
Pořádání a účast na konferencích, články do časopisů. Časopis Midwife (Velká Británie) přivítá články odkudkoli z Evropy a při zájmu mimobritských porodních asistentek vznikne platforma Midwife EU.
EMA bude spolupracovat s EBCOG na standardech péče o zdraví ženy v EU.
Schváleno každoroční pořádání valné hromady EMA.
VI. Představení a schválení rozpočtu na období 2012 – 2013.
VII. Volba nové viceprezidentky EMA, zvolena Agnes Simon z Collége National des Sages-Femmes z Francie. Poté volba člena výkonného výboru, navrženy dvě kandidátky, MariaCutajar z maltské unie porodních asistentek a sester, a Marit Heiberg z norské asociace porodních asistentek. Zvolena byla Marit Heiberg.
VIII. Konference o vzdělávání EMA, Maastricht 29 a 30.11.2013, Poplatek: 240, resp. 285 EUR, bude výzva k podání abstraktů: Visibility = leadership and science.
IX. Příští setkání EMA: Chorvatsko, Zágreb, 27. a 28.9.2013, 2014 setkání EMA.
K pořádání GM 2014 se přihlásilo Španělsko, město bude upřesněno v průběhu příštího roku.
Následovala diskuse o možnosti kombinace vzdělávací konference a valné hromady. Cestování na obě akce s sebou nese velké náklady na cestování, což ovlivní účast na některé z nich především pro Řecko a Kypr. Zazněly ale také názory, že není možné valnou hromadu zvládnout pouze v jednom dni a následovat vzdělávací konferencí. Vedlo by to k extrémnímu nasazení organizátorů a členů výkonného výboru a také k velké únavě zúčastněných, především těch, jejichž rodným jazykem není angličtina. Následovalo hlasování a bylo odhlasováno, že valná hromada a vzdělávací konference budou nadále dvě nezávislé akce.
X. Birth Centres in Europe. Velká Británie má jasné standardy rozdělené do 7 oblastí. bylo by dobré přeložit britské standardy pro porodní centra. Vznikají porodní centra (porodní domy) i v Holandsku. Jsou různé typy od nezávislého pokoje v nemocnici až po rodinnou vilu s krbem.

 

Zprávy z jednotlivých organizací

Holandsko
Dutch Midwifery summercourse, od příštího roku 2 týdny, placené, možné požádat u KNOV od ledna 2013, vyrobili letáček „Vše o holandském systému“.

Irsko
Nový zákon o porodní asistenci.

Česká republika
Pozdrav a zpráva o situaci.

Velká Británie
Snaží se snížit počet PA v NMC (Nurses and midwives council = regulatory body). Jediná cesta – posílit profesní organizace.

Kypr
Snaží se o samostatnost své profese a krok za krokem se to daří.

Řecko
PA jsou pod sesterským zastřešením, ministr zdravotnictví jmenoval zástupkyni PA. PA může pracovat samostatně v primární péči (PAP, gynekologická vyšetření).

Lucembursko
Stále postupují k autonomii, mají 3leté vzdělávání s přímým vstupem, nezávislé na sestrách. Nejsou ještě bakalářkami.

Turecko
Zákon zakazující S.C. na přání. Německý gynekolog to komentoval slovy, že je jedno, jestli žena porodí vaginálně nebo S.C.

Norsko
Konference červen 2013.

Vlastní průzkum

Švédsko
Mají péči rozdělenou na primární a sekundární. V rámci primární péče mají rozsáhlé kompetence, včetně preventivních gynekologických prohlídek, předepisování antikoncepce apod. Většina PA pracuje v porodnicích, kde jsou zcela autonomní. Porodním asistentkám patří fyziologie zcela. Porody doma moc nemají, ale pokud si to žena přeje, PA jí bez problémů může pomoci a je hrazená státem. Licence není vázána na místo (prostory), ale na konkrétní osobu. Po ukončení studia může PA ihned samostatně pracovat. Nemusí mít nástupní praxi v nemocnici.

Norsko
Mají rozdělenou primární péči a sekundární. Mají rozsáhlé kompetence, práce porodní asistentky hradí stát za všech podmínek. Nemají zdravotní pojišťovny, mají jiný systém, který je pokryt z daní. PA mají rozsáhlé kompetence v nemocnicích. Mají porodní centra, porodní domy apod., zvláště tam, kde je daleko do porodnice. Přísná selekce rizika v těhotenství. Licence není vázána na místo (prostory), ale na konkrétní osobu. Po ukončení studia může PA ihned samostatně pracovat. Nemusí mít nástupní praxi v nemocnici.

Švýcarsko
Mají rozdělenou primární péči a sekundární. Porodní asistentka je hrazena ze zdravotního pojištění. Licence není vázána na místo (prostory), ale na konkrétní osobu. Po ukončení studia může PA ihned samostatně pracovat. Nemusí mít nástupní praxi v nemocnici. Porodní domy, vedené porodními asistentkami, jsou zcela nezávislé instituce. Pokud jsou zapsány v seznamu nemocnic, jsou péče v nich zcela hrazeny ze zdravotního pojištění. Kontrakt sjednává pro všechny profesní organizace. Je to pro ně výhodnější a mají lepší podmínky.

Holandsko
Přísně rozdělená primární a sekundární porodnická péče. Porodní asistentce patří veškerá fyziologie. Provádějí samostatně i UZV vyšetření na počátku těhotenství. Přísná selekce rizika, tzv. Klostermanův seznam indikací. V posledních letech jsou otvírána i porodní centra porodních asistentek. Jsou určena pro podporu přirozeného porodu a mají různé formy od oddělení v nemocnici po rodinnou vilu. Licence není vázána na konkrétní místo, ačkoli ordinace je z praktických důvodů žádoucí. Jednu „praxi“ může sdílet více porodních asistentek. Péče PA je zcela pokryta ze zdravotního pojištění. Po ukončení studia mohou ihned zahájit soukromou praxi.

Německo
Je rozdělena primární a sekundární porodnická péče. Pro nové PA je stále těžší sehnat zaměstnání v nemocnici, takže jsou po škole hned do praxe, bez nástupní praxe v nemocnici. Ačkoli to zákon nepřikazuje, v nemocnici volají k porodu lékaře. Licence není vázána na určité místo, ale na určitou osobu. Asistují u porodů doma, mají porodní centra vedená porodními asistentkami v nemocnicích (bez supervize lékaře), mají nezávislé porodní domy bez supervize lékaře. Péče PA je zcela pokryta ze zdravotního pojištění, ať působí kdekoli. Provoz porodního domu je hrazen jen částečně.

Velká Británie
Porodní asistentky nemusí mít nástupní praxi. Mají kvalitní výcvik během školní výuky. Porodní asistentka může sice pracovat samostatně, ale je pro ni těžké získat profesní pojištění. Většina pracuje v rámci NHS (National Health System). Nemocnice zaměstnávají týmy komunitních porodních asistentek. Ty pak mohou pracovat podle standardů NICE (National Institute of Clinical Excellence) samostatně, bez supervize lékaře. Pracuje-li PA v rámci NHS, je její péče plně hrazena ze zdravotního pojištění nezávisle na místě poskytnutí péče. Licence není vázána na místo, ale na konkrétní osobu. Britský model je vysoce hodnocen mnoha dalšími evropskými státy, které podle něho upravují svoje způsoby zařazení PA do systému zdravotní péče.

Státy Jižní a Východní Evropy
Jejich systém poskytování porodnické péče je velmi podobný našemu. Péče soukromých porodních asistentek není, nebo je jen velmi omezeně hrazena ze zdravotního pojištění. Možnost volby je v těchto státech mizivá, porodnická péče je centralizovaná kolem lékařů. Neexistuje však žádný stát, kde by péče soukromých porodních asistentek byla zakázána, nebo kde by se nevyskytovaly porody mimo porodnici. Státy, ve kterých je činnost porodních asistentek limitovaná či dokonce je v nich snaha o potírání této péče, nevykazují zároveň vyšší kvalitu porodnické péče. Znovu je třeba zdůraznit, že perinatální novorozenecká úmrtnost není jako izolovaný faktor validní pro hodnocení kvality nabízené porodnické péče v daném státě.

Mezinárodní konfederace porodních asistentek (v orig. International Confederation of Midwives – ICM) je sdružení národních asociací porodních asistentek celého světa. Každou národní asociaci zastupuje nejméně jedna delegátka; ta se stává členkou regionálního výboru oblasti, do níž její asociace geograficky spadá. Systém řízení a činnost konfederace je rozdělena do devíti regionů. Samotná Evropa je rozdělena do tří zeměpisných regionů:
severoevropský (NER – Nothern Europe Region)
středoevropský (CER – Central European Region)
jihoevropský      (SER – Southern Europe Region)

Členem ICM je také Česká konfederace porodních asistentek (ČKPA). Svou zeměpisnou polohou patří do regionu středoevropského (CER). Delegátkou za ČKPA byla hned od počátku členství ČKPA v ICM Zuzana Štromerová a svou funkci vykonávala až do r. 2013. Členky regionálních výborů se scházejí 1x za rok na dvoudenních pracovních schůzkách, na kterých řeší aktuální problémy profese svého regionu. Své asociace zastupují delegátky také na pravidelně konaných celosvětových kongresech ICM, které se konají jednou za tři roky.

 • 2005 Seltisberg
 • 2006 Belfast
 • 2009 Dublin
 • 2012 Amsterdam
 • 2013 Londýn

Pracovní schůze zástupců Středoevropského regionu ICM,
Seltisberg, Švýcarsko, 25. a 26.11.2006

Přítomny: Renske Drejer, Heidi Dorland a Marian van Huis (Holandsko), Andrea Stiefel, Susanne Raetz a Gisela Carerras (Německo), Penny Held a Zuzka Hofstetter (Švýcarsko), Anita Prelec (Slovinsko), Erica Spiric a Barbara Finderle (Chorvatsko), Renate Grossbichler a Maria Spernbauer (Rakousko), Zuzana Štromerová (ČR).
Nepřítomny zástupkyně Belgie a Polska (v současné době nemá delegáta ICM).

Všechny přítomné přivítala Renske Drejer, představitelka Středoevropského regionu, a Penny Held, delegátka pořádající organizace.

I. Zprávy z jednotlivých států, klíčové body

Holandsko
Hlavní pozornost organizace je zaměřena na

 • vedení soukromé praxe porodních asistentek a jejich spolupráce s nemocnicemi
 • směrnice pro kontrolu kvality poskytované péče
 • postgraduální vzdělávání
 • komunikace (webová stránka pro laickou i odbornou veřejnost)

Vzdělávání. Byly vyvinuty 3 varianty pro získání magisterského diplomu. Prvních 13 studentek získalo titul Magistra porodní asistence. Dvě školy se rozhodly otevřít vzdělávání pro PA na bakalářské úrovni (4 roky) a na magisterské úrovni (5let). Jedna škola ale na vyšší úroveň nepřešla, protože se obává, že by tak porodní asistentky ztratily praktické dovednosti.

Změna struktury hrazení zdravotní péče. Např. prenatální screening bude hrazen pouze ženám nad 36 let. Ženy budou informovány, že pokud si budou přát screening pod touto věkovou hranicí, budou si jej hradit samy. To se týká i UZV ve 20. týdnu těhotenství. Objevuje se snaha nemocnic odkupovat soukromé praxe porodních asistentek, které pak dostávají mzdu od nemocnice. Nemocnice tak rozšiřují svou nabídku a silně konkurují samostatným porodním asistentkám. Objevuje se snaha specializovat porodní asistentky (např. porodní asistentky pracující v sekundární péči by měly projít zvláštním výcvikem).

Německo (BDH)
Hlavním zájmem je podpora přirozeného porodu a omezení zásahů do normálního porodu. Byla vydána resoluce formou tiskového prohlášení.
Ve třech nemocnicích pokračuje projekt „Porodnická oddělení vedená porodními asistentkami“. Současně probíhá v těchto nemocnicích výzkum týkající se péče poskytované porodními asistentkami.
BDH prochází reorganizací, která by měla vést k lepší průhlednosti práce výboru. Způsob odměňování výboru se také změní.

Vzdělávání. Stále se usiluje o převedení vzdělávání na vysokoškolskou úroveň, rozvíjí se osnovy, vyjednává se s různými institucemi, které by mohly nabídnout bakalářské vzdělávání porodních asistentek. BDH se také snaží zavést směrnice kontroly kvality vzdělávání poskytovaného různými školami. BDH také zavedlo program, podle nějž porodní asistentky vyučují v základních školách. Důvodem je stále stoupající těhotenství u dospívajících dívek.

Německé nemocnice přešly na systém úhrady vázaný na diagnózu. Díky tomu se bude zavírat přibližně 700 nemocnic, protože nebudou schopny vyjít s finanční sumou, kterou touto cestou obdrží. To bude mít ten dopad, že ubude pracovních míst i míst pro porodní asistentky a zdravotníci budou muset cestovat daleko za prací či za zdravotní péčí. Dalším dopadem je zvýšení počtu zásahů do porodu, protože ty přinášejí peníze. BDH vyjednává s ministerstvem o novém profilu porodní asistentky v rámci systému DRG.

Spolupráce porodních asistentek s gynekology. Mnoho gynekologů přestalo spolupracovat s porodními asistentkami, protože dostali od předsedy gynekologické společnosti dopis, že nebudou dostávat platby za péči poskytovanou ženám v těhotenství, pokud budou spolupracovat s porodními asistentkami. V pozadí stojí fakt, že pojišťovny budou hradit péči poskytovanou během těhotenství pouze jednomu poskytovateli (jedné osobě). BDH okamžitě reagovala a vyjednává i v této oblasti. Nehodlá opustit místo, které v primární péči porodním asistentkám patří, zvláště proto, že jejich péče se od péče lékařů zásadně liší.

Německo (BfHD)
V organizaci se budou konat volby nové prezidentky a viceprezidentky.
Organizace stále jedná se zdravotními pojišťovnami ohledně profesního pojištění PA, které se stále zvyšuje. Nejdůležitější událostí je slyšení v parlamentu, kterého se zástupkyním BfHD dostalo ( 20.6.  11.7.  1.8.  5.9.). Hovořily o postavení samostatných porodních asistentek a jejich ohodnocení.

Švýcarsko
Restrukturalizace organizace. Počet členů hlavního výboru byl snížen na 5 a byly jasně odděleny kompetence výkonných a strategických členů. Pro podporu práce výboru a prezidentky byla zaměstnána vedoucí kanceláře. V listopadu 2004 byl zvolen nový výbor a schváleny nové stanovy na zvláštním setkání delegátů.

Vzdělávání. Po dlouhých diskusích a poté, co gynekologové podpořily porodní asistentky bylo schváleno vysokoškolské vzdělávání porodních asistentek. Bude zahájeno v roce 2012.

Pojištění. Organizace vyjednává výhodnější podmínky skupinového pojištění samostatných porodních asistentek. Diskuse je vleklá, protože porodní domy byly přijaty jako instituce dolní komorou parlamentu, nikoli horní komorou.

Stále probíhá projekt týkající se migrantů. Byly vytvořeny informační materiály o péči o ženy v těhotenství, při porodu a v mateřství ve 14 jazycích, které by měly migrujícím ženám usnadnit orientaci ve zdravotnickém systému Švýcarska a v dostupných možnostech péče. Program je součástí programu Ministerstva zdravotnictví „Migrace a zdraví 2002 – 2006“.

Porodnická dokumentace. Organizace otestovala novou dokumentaci a uvedla ji do praxe. Díky zjednodušené dokumentaci bude jednodušší sbírat statistické údaje. Na základě této dokumentace mají právo soukromé asistentky fakturovat svým klientkám.

Nová delegátka. Švýcarsko bude v mezinárodních stycích zastupovat nová delegátka Zuzka Hofstetter (původem Češka).

Nová adresa Federace: Swiss Federation of Midwives,Rosenweg 25 C, Postrach, 3000 Bern 23.

Chorvatsko
Organizace stále bojuje za ustavení odpovídajícího vzdělávání pro porodní asistentky. Chorvatská asociace porodních asistentek je členkou (a zastřešena) Chorvatskou asociací sester.

Ačkoli byly připraveny osnovy pro vzdělávání porodních asistentek ve tříletém studijním programu, který odpovídá požadavkům EU, Vyšší zdravotní škola se rozhodla vzdělávat podle tohoto programu pouze zdravotní sestry. Po absolvování tohoto programu se studentky mohou specializovat ve dvouletém programu a stát se porodními asistentkami. Znamená to pětileté studium pro PA, ale škola to považuje za nejlevnější variantu. Díky nedobrému vzdělávání nemůže být ze zákona zřízena samostatná komora porodních asistentek.

Stále více se hovoří o humanizaci porodu. Tu prosazuje nejen organizace porodních asistentek, ale také nevládní organizace.

Odbory podepsaly velice nevýhodnou kolektivní smlouvu, podle níž nemají porodní asistentky právo na zvláštní příplatek za náročnou práci na porodním sále.

Byla zavedena webová stránka organizace: www.udrugaprimalja.hr.

Slovinsko
Práci organizace v posledních letech silně ovlivnil fakt, že Slovinsko vstoupilo do EU. Bylo zavedeno nové, upravené vzdělávání pro PA a letos vyjdou první absolventky.

V říjnu 2004 byl revidován a přijat dokument „Mezinárodní klasifikace profesí“, v němž byly nově stanoveny kompetence porodních asistentek. Byly zohledněny direktivy EU.

Organizace je členkou komory sester jako autonomní člen. Na společném setkání výboru obou organizací bylo dohodnuto nové jméno organizace Komora sester a porodních asistentek. V loňském roce byla zahájena registrace sester a porodních asistentek. Byl přeložen Etický kodex porodních asistentek ICM.

Mezinárodního kongresu v Brisbane (Austrálie) se zúčastní 11 porodních asistentek ze Slovinska, které přednesou 4 přednášky.

Rakousko
Rakousko zahájilo universitní tříleté studium porodních asistentek. Obsah vzdělávání se v podstatě nezměnil, změnila se pouze forma. Bude zahájeno zatím ve škole v Salzburgu.

Rakouské porodní asistentky mohou oficiálně používat při své práci akupunkturu.

Ve vídeňských nemocnicích (ale pouze ve Vídni) získala vedoucí porodní asistentka nemocnice rovné postavení s vedoucím lékařem porodnického oddělení.

II. Vzdělávání porodních asistentek na terciární úrovni

Jednotlivé státy pohovořily o systému vzdělávání porodních asistentek. Z diskuze vyplynulo, že všechny státy se snaží povýšit vzdělávání na terciární úroveň proto, že to přikazují direktivy EU. Nicméně nepovažují to za optimální krok, protože to vzdálí porodní asistentky od praxe a jejich tradičních dovedností a zkušeností. Holandsko si udrželo svůj tradiční přístup k základnímu vzdělávání porodních asistentek a vysokoškolská nadstavba se zabývá specifickými tématy. Ta zahrnují

 • umění naslouchat ženám a jejich rodinám
 • komunikační výcvik
 • evidence based medicíně a aplikace výsledků výzkumu do praxe
 • kritické hodnocení případů + sebekritika
 • výzkum + analýza

Zavedli také aktualizační programy pro porodní asistentky z praxe.

Magisterské studium je dvouleté. První rok základy, druhý rok výzkum nebo rozvoj vzdělávání (ale studenti mají navrhnout další rozvoj vzdělávání) nebo politika a management (+ vyjednávání). Vzdělávání probíhá modulovým způsobem (3 moduly), doporučeno dokončit do 3 let.

III. Projednávání resolucí pro ICM kongres v Brisbane

Hlavní rezoluce se týkají zásahů do normálního porodu a problematice odborných vyškolených poskytovatelů porodnické péče.

IV. Revize stanov ICM a statusu ICM

Po společném čtení těchto dvou dokumentů došly účastnice k závěru, že je diskrepance mezi informacemi týkající se doby, kdy mají být dodány všechny podklady pro jednání Výboru ICM, a informacemi od doby, do kdy mohou organizace podat návrhy na změny nebo návrhy na rezoluce. Renske podá návrh na sladění obou údajů.

Dále se debatovalo o tom, která organizace jakým způsobem využívá rezoluce ICM. Německo a Rakousko je vyvěšuje na webové stránky v angličtině. Kdokoli na ně pak může být odkázán. Ve všech státe se rezolucemi zabývá výbor organizace.

Účastnice také s politováním konstatovaly, že letos podklady pro jednání výboru ICM v kompletním stavu nebyly ještě dodány. To brání členským zemím je dostatečně prostudovat a projednat před zahájením kongresu.

V. Návrh na změnu definice porodní asistentky

Na jednání Mezinárodního výboru ICM ve Vídni byla navržena změna definice porodní asistentky a byly vytvořeny dva návrhy. Delegátkám se však nelíbila jednoznačně ani jedna z navrhovaných verzí. Po intenzivní práci navrhly znění návrhu, který Renske za region předloží Mezinárodnímu výboru:

Porodní asistentka je poskytovatel péče, který provádí a obhajuje normální porodní proces. Je osobou, která úspěšně ukončila vzdělání v rámci vzdělávacího programu pro porodní asistentky a dosáhla požadovanou kvalifikaci, která ji opravňuje, aby byla zaregistrována a získala povolení provádět profesi porodní asistentky. Poskytuje péči během porodního procesu na svou vlastní zodpovědnost a poskytuje také péči novorozencům a malým dětem. Její péče zahrnuje také preventivní opatření, zjištění komplikací, pomoc při zajištění lékařské péče a péči při náhlých situacích. Má důležitou úlohu ve zdravotním poradenství a vzdělávání, zvláště v reprodukčním období nejen žen, ale i v rodině a v rámci komunity. Její práce zahrnuje předporodní výchovu a přípravu k rodičovství a zahrnuje také určité oblasti zdraví žen, plánování rodiny a péče o děti. Porodní asistentka je uznávána jako zodpovědný odborník pracující v součinnosti se ženami. Porodní asistentka může pracovat v jakémkoli prostředí, včetně prostředí domácího, komunitního, v nemocnici, na klinikách ve zdravotnických centrech nebo v jakémkoli jiném prostředí.

VI. Nové rozdělení regionů v Evropě

Středoevropský region se usnesl, že podpoří návrh nového rozčlenění států evropského regionu:
 1. Severní Evropa: Skandinávské země, Baltické státy, Rusko, Bělorusko
 2. Střední Evropa: Německo, Holandsko, Švýcarsko, Belgie, Rakousko, polsko, Česká republika, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna- Hercegovina, Irsko, Velká Británie, Francie(?)
 3. Jižní Evropa: Španělsko, Portugalsko, Kypr, Malta, Řecko, Izrael, Libanon, Itálie, Francie(?)

Datum a místo příštího setkání bude stanoveno při setkání evropského regionu v Brisbane.

Pracovní schůze zástupců Středoevropského regionu ICM,
Belfast, Severní Irsko, 25. a 26.11.2006

Moto:
Přirozený porod je zdravý posilující proces.
Porodní asistentky podporují zdraví a prevenci.
Porodní asistentky podporují přirozený porodní proces.

Jednání se zúčastnily zástupkyně asociací členských států Středoevropského regionu. Jednání vedla regionální zástupkyně paní Andrea Stiefel. Předložila vizi Středoevropského regionu pro následující období do Mezinárodního kongresu ICM, který se bude konat v červnu 2008 v Glasgow ve Skotsku.

I. Vize Středoevropského regionu do roku 2008

Porodní asistentky musí být posíleny ve svém postavení autonomního odborníka vzhledem ke klíčové úloze kterou plní při posílení žen, posílení jejich zdraví, podpoře normálního porodu, při péči o děti a rodiny.

V souladu s politikou ICM jsou jednotlivé regiony vyzvány k tomu, aby si stanovily tři cíle, kterých se pokusí docílit v mezidobí mezi jednotlivými jednáními Mezinárodního výboru ICM, který zasedá vždy jedenkrát za tři roky při pořádání Mezinárodního kongresu ICM. Státy Středoevropského regionu si stanovily následující cíle:
 1. Vzdělávací programy pro porodní asistentky by měly být jasně vyhraněné a jasně oddělené od sesterských. Programy by měly připravovat porodní asistentky na autonomní práci v kterémkoli prostředí.
 2. Výsledků výzkumů by měly porodní asistentky využívat ke zvýšení povědomí vládních činitelů i veřejnosti o péči porodních asistentek s cílem snížit medicínské zásahy do porodního procesu.
 3. Posílit profesi porodních asistentek prostřednictvím legislativních norem, regulačních opatření a vzdělávání.

Vyslovení vize je první rok. Dalším krokem je stanovení akčního plánu. V některých státech Středoevropského regionu (dále jen CER) mají plně funkční a profesi podporující vzdělávací, regulační a legislativní systém. Jiné si stěžují na

 • nedostatek statistických údajů o péči poskytované porodními asistentkami
 • nedostatečně fungující registraci a regulační mechanizmus
 • nedostatečný vliv na obsah vzdělávacích programů
 • nemožnost profesního postupu
 • špatný stav profese jako takové, žádná autonomie
 • porodní asistenci podléhající sesterským regulačním mechanizmům

Na základě těchto stesků byl sestaven akční plán:

 1. Je třeba iniciovat partnerství mezi zeměmi, kde je porodní asistence dobře zavedena, ustavena a stabilizována a zeměmi, které se potýkají s výše zmíněnými problémy. Konkrétní kroky:
  • Uskutečňovat tzv. twinning projekty, které by byly financovány z fondů EU či nadací.
  • Udržovat úzký kontakt s EMA.
  • Individuální podpora formou výměny standardů, profesních kodexů a dalších materiálů které předkládají fakta pro poskytování péče založené na důkazech.

 2. Podpora zavádění bakalářských a magisterských programů pro porodní asistenci
  • Informování politiků a ministrů o regulačním systému porodní asistence v rámci EU a o nutnosti harmonizovat vlastní regulační systém s regulačním systémem EU (u některých zemí může být prospěšné zdůrazňovat jejich zájem vstoupit do EU).
  • Všechny členské státy CER uspořádají tiskovou konferenci u příležitosti 5.5. 2007, tj. Mezinárodního dne porodních asistentek.
  • Všechny členské státy CER se budou řídit závěry konference EMA o vzdělávání z roku 2004, pořádané ve Stockholmu.

 3. Podporovat rozvoj a přijetí pouze takových zásahů do zdraví matky a dětí, které budou založeny na důkazech a budou finančně efektivní
  • Je třeba uveřejnit směrnice pro péči o matku a dítě, které byly vytvořeny na základě důkazů (tzv. evidence-based).
  • Je třeba předkládat politikům, zdravotním pojišťovnám i veřejnosti příklady dobré praxe.
  • Je třeba informovat veřejnost, pojistitele i politiky o výsledcích péče poskytované porodními asistentkami.
  • Je třeba podporovat a předkládat výhody normálního porodu s využitím širokého tisku a oblíbených časopisů.

 4. Podporovat poskytování kontinuální péče během těhotenství, porodu a v době poporodní porodními asistentkami, které jsou v úzkém kontaktu se ženami v domácím prostředí, komunitním prostředí i zdravotnických zařízeních.

Toto je jeden z největších zájmů ICM: poskytovat kontinuální péči porodní asistentky ještě v době před otěhotněním a následně. V mnoha zemích Evropy stále neexistuje možnost informovaného výběru způsobu a místa porodu a poskytovatele péče, stejně tak jako neexistuje kontinuální péče od novorozeneckého věku, přes dospívání děčat až po péči v těhotenství a během porodu.

Porodní asistentky jsou odborníky na normální porod. Národní standardy v mnoha členských zemích CER přímo vyžadují, aby byly porodní asistentky schopny podporovat ženy v rozhodnutí porodit normálně v jakémkoli prostředí. Výzkumy prováděné v posledních letech v různých zemích prokazují, že normální porod doma je pro zdravé ženy stejně bezpečný jako normální porod v porodnici.

Směrnice č. 36/2005 EC, článek 42, jasně říká:

Členské státy zajistí, aby porodní asistentky měly přístup a mohly vykonávat následující činnosti:
 1. Poskytovat informace týkající se plánovaného rodičovství a mohly poskytovat poradenskou činnost v této oblasti.
 2. Diagnostikovat a sledovat vývoj normálního těhotenství; provádět nezbytná vyšetření vývoje normálního těhotenství.
 3. Vést spontánní porody, včetně provedení nástřihu, tam, kde je to třeba, a v naléhavých případech i porody koncem pánevním.

Článek 38 této směrnice také popisuje naléhavá opatření při péči o matku a dítě po porodu.

Aby mohly porodní asistentky nabídnout poskytování kontinuální péče, nesmí být omezovány vládami států ve kterých pracují, jinými profesními skupinami nebo nevhodnými vzdělávacími programy.

Je nanejvýš důležité informovat ženy, že mají možnost volby a právo vyžadovat kontinuální péči.

Závěr: Partnerství CER ICM použije společnou sílu k dosažení změn, které by nebyly v moci jednotlivých členských organizací.
Silné asociace porodních asistentek CER budou schopny posílit profesi na celosvětové úrovni a tak pomohou zlepšit zdraví žen a jejich rodin.

Konečnou verzi redigovaly a doplnily Karlíne Davis, Frances-Day Stirk, Sandra Artur a Zuzana Štromerová.

Středoevropský region specifikoval výše zmíněné cíle a formuloval je do následujících čtyř bodů pro vytvoření Zprávy o činnosti a stavu porodní asistence v jednotlivých členských zemích CER:

 1. Vzdělávací programy pro porodní asistentky by měly být jasně vyhraněné a jasně oddělené od sesterských. Měly by připravovat porodní asistentky na autonomní práci v kterémkoli prostředí.
 2. Výsledků výzkumů by měly porodní asistentky využívat ke zvýšení povědomí vládních činitelů i veřejnosti o péči porodních asistentek s cílem snížit medicínské zásahy do porodního procesu.
 3. Posílit profesi porodních asistentek prostřednictvím legislativních norem, regulačních opatření a vzdělávání.
 4. Spolupráce s dalšími organizacemi.

Zástupkyně členských států měly za úkol napsat, jak jejich asociace předložené cíle (body) naplňují. Zde jsou jejich odpovědí:

Holandsko
KNOV, zástupkyně Marian van Huis a Greta Rijninks

 1. Vzdělávací programy byly přesunuty z Ministerstva zdravotnictví na Ministerstvo školství.
  Po ukončení základního vzdělávání pro porodní asistentky se mohou porodní asistentky dále specializovat buď v sekundární nebo terciární péči, nebo získat Magisterské vzdělání v porodní asistenci.

 2. V letošním roce budou uveřejněny směrnice založené na důkazech (evidence-based). Ty se budou zabývat
  • postupem porodu a návazností v péči poskytované porodními asistentkami
  • psychologickým vedením ženy
  • postupem při zevních obratech konců pánevních

 3. Bude sestaven vlastní vědecký tým, který bude podporovat vědecký výzkum v porodní asistenci.
  Bude využito statistických údajů sebraných porodními asistentkami k hodnocení kvality jimi poskytované péče.

 4. Účast na re-registracích, které umožní profesionálům oficiálně užívat titulů.
  Organizovány kurzy v zevních obratech konců pánevních.
  Rozvoj směrnic pro léčbu anémie a ranných potratů ve spolupráci s praktickými lékaři.

Německo
BDH, zástupkyně Sussanne Simon a Ute Lange

 1. Vzhledem k tomu, že školy pro porodní asistentky jsou většinou přidruženy k velkým nemocnicím s mnoha patologiemi, studentky mají jen malou možnost seznámit se s fyziologickým porodním procesem. Skupina odborníků však začala pracovat na vytvoření nových vzdělávacích osnov pro studium porodních asistentek, které bude založeno na Evropských kompetencích porodních asistentek. Toto studium bude porodní asistentky připravovat pro autonomní výkon profese.

 2. V Německu jsou zakládány porodnická pracoviště vedená pouze porodními asistentkami. V případě komplikace je žena přesunuta na normální porodnické pracoviště, které se nachází většinou ve stejném objektu nemocnice. V Německu existují tři taková pracoviště. V současné době se připravuje práce hodnotící výsledky takto vedené porodnické péče. O zavádění podobných jednotek mají nemocnice velký zájem.

 3. Zavádí se program kontroly kvality vzdělávání porodních asistentek.
  BDH připravuje souhrnnou zprávu o celkové činnosti a vzdělávání porodních asistentek. Ta bude přečtena politikům 5.5.2006.

 4. BDH se účastní celonárodního fóra, které se zabývá zlepšením zdraví malých dětí a jejich prospíváním, zaměřeném na zneužívání a týrání dětí (nejčastější ve věku od několika měsíců do 3 let).
  Účast v mezioborovém projektu zabývajícím se vývojem kriterií pro hodnocení kvality vzdělávání odborných pracovníků (2006 – 2008).

Irsko
INO, zástupkyně Mary Higgins a Katie Alvey. Pozorovatel Deidre Daly.

 1. Současné vzdělávací programy se zabývají komunitní péčí porodních asistentek jen okrajově. Sekce porodních asistentek programy revidovala a předložila návrh vedení organizace na zlepšení vzdělávání v této oblasti.

 2. 0

 3. Chystá ze změna v zákoně upravující činnost sester, kde se bude hovořit o tom, že porodní asistence není součástí sesterské profese.

 4. INO spolupracuje s klientskou organizací ve smyslu zlepšování služeb v mateřství.

Irsko
MAI, zástupkyně Kay O´Sullivan a Rhona O´Connell. Pozorovatelé Annette Kratiny a Patricia Hughes.

 1. V roce 206 byl zahájen samostatný studijní program pro porodní asistentky. Do té boby studovaly společně se sestrami. Studijní programy však nepřipravují porodní asistentky pro autonomní práci, ale jako závislé poskytovatele zdravotnické péče. Je problematické zajistit praxi v komunitním prostředí v zařízeních vedených porodními asistentkami, protože je těchto zařízení významný nedostatek.

 2. V současné době probíhá výzkum týkající se omezení zásahů do normálního porodu. Výsledky by měly pomoci porodním asistentkám poskytovat péči více orientovanou na ženy.

 3. Očekává se změna zákona upravující nelékařské profese, organizace podala připomínku, v níž žádá, aby profese porodních asistentek nebyla jen specializací sesterskou.
 4. 0

Rakousko
ÖHG, zástupkyně Renate Grosbichler – Ulrich

 1. Bylo vytvořeno 7. vydání informační brožury o práci rakouských porodních asistentek. Do nemocnic a ordinací gynekologů je ročně zasláno 80 000 výtisků těchto brožur, aby mohly být informovány všechny ženy (forma těhotenské průkazky).

 2. Již po dva roky je každé člence organizace zasílán věstník, který slouží jako rychlý a aktuální zdroj informací pro porodní asistentky.

 3. Tři rakouské university započaly s výukou porodních asistentek v roce 2006.

 4. Organizace s napětím očekává sestavení nové rakouské vlády.

Belgie
OCVB, zástupkyně Serena Debonnet

 1. Většina porodních asistentek pracuje v nemocnicích, protože do roku 1995 nepřipravovaly vzdělávací programy porodní asistentky k samostatné práci mimo porodnici. Od roku 1995 se vzdělávají porodní asistentky podle nového vzdělávacího tříletého programu, v němž je první rok zcela věnován fyziologii, druhý rok nepravidelnostem a třetí rok zvláštním aspektům reprodukčního procesu. Tento vzdělávací systém připravuje porodní asistentky k samostatné práci v jakémkoli prostředí. Očekává se expanze porodních asistentek do soukromých praxí.
  V roce 2002 byl zaveden modulový systém výuky.
 2. Proběhla jednání s ministrem zdravotnictví o změnách zákonu upravující porodní asistenci ve smyslu harmonizace s požadavky EU.
  Byla vydána brožura informující o nabídce služeb porodních asistentek v období těhotenství, porodu a v době poporodní.
 3. Organizace pořádá kurzy zaměřené na témata posilující profesi porodních asistentek.
  1 x ročně pořádají kurz resuscitace novorozence.
  Každoročně zvou u příležitosti dne porodních asistentek jednu přednášející, která povypráví o zkušenostech ze své profese. Bývá to velmi zkušená porodní asistentka, např. Beatrijs Smudlers, Sara Wickham. Po přednášce je vždy organizován workshop Pořádání informačních setkání pro ty porodní asistentky, které si chtějí založit soukromou praxi.
 4. Organizace spolupracuje s dalšími organizacemi poskytující služby v mateřství a péči o dítě.
  Pomoc rozvojovým zemím (Senegal), spolupráce s asociací senegalských porodních asistentek.
  Každý měsíc se schází národní výbor pro perinatologii, kde se diskutují změny v péči o matku a dítě, mimo jiné i zvýšení autonomie porodních asistentek.

Velká Británie
ARM, zástupkyně Pam Dorling

Organizace svou zprávu nedodala v písemné podobě dle požadované osnovy.
Organizace oslavila 30. výročí své působnosti.
Informovala však přítomné o propagačních úsilích. ARM vydává spoustu písemných materiálů směřovaných k veřejnosti. Je to jednak brožura Kdo je porodní asistentka a dále brožury týkající se normálního porodu, především porodů mimo porodnici.
ARM si pronajímá na léto „kočovný stan“ jehož prostřednictvím propaguje činnost porodních asistentek na hudebních festivalech pro mladé lidi. Stan je vždy postavem v místě pořádání festivalu a jsou v něm fotografie, publikace a ukázky z činnosti porodních asistentek. Akce se ukázala jako velice efektivní.
Studentky přicházejí do výkonu praxe nadšené ze škol, ale při nástupu do zaměstnání v nemocnicích, které se stávají továrnami na děti, dochází k rozčarování, že to, co se ve škole učily není v praxi mnohdy uplatňováno.
Komunitní porodní asistentky nebudou již zaměstnankyněmi nemocnic, jak tomu bylo dosud, ale v rámci změn v NHS budou uzavírat smlouvy přímo s NHS.

RCM, zástupkyně Ruth Clarke

RCM nedodala zprávu dle požadované osnovy.
RCM v současně naplňuje všechny stanovené cíle. Vzdělávací programy jsou oddělené od sesterských a připravují porodní asistentky na autonomní práci v jakémkoli prostředí. Vzhledem k tomu, že je tento cíl skutečně naplňován v praxi, mají jak porodní asistentky možnost uplatnit se v širokém spektru svých kompetencí, tak mají ženy možnost uplatnit možnost informovaného výběru místa porodu, způsobu porodu a poskytovatele péče.
RCM pracuje intenzivně na přípravě kongresu ICM, který proběhne v červnu 2008 v Glasgow.

NHS (National Health Systém – Národní zdravotnický systém) se potýká s velkými finančními problémy. Pro zachování autonomie PA v rámci NHS probíhají pravidelné schůzky s ministrem zdravotnictví.

Švýcarsko
SHV, zástupkyně Zuzka Hofstetter

Organizace nedodala zprávu v požadovaném formátu.
Od roku 2012 bude v činnosti nový vzdělávací program z něhož vyjdou vysokoškolsky vzdělané porodní asistentky. Ve francouzské části Švýcarska již je tento program v účinnosti od roku 2002. Vzdělávání odpovídá cílům CER, ale následná praxe v nemocnicích se liší. Ve Švýcarsku působí 19 samostatných porodních domů, které vytvořily asociaci a vydávají vlastní informační časopis.
Organizace vydává informační materiály pro ženy, aby mohly uskutečnit informovaný výběr. Stará se také o kontrolu kvality péče poskytované porodními asistentkami.

Česká republika
ČKPA, zástupkyně Zuzana Štromerová, pozorovatel Milena Dvořáková

Zpráva předložená za Českou republiku vychází jednak z dlouhodobé situace v ČR, jednak z dotazníku, který vyplnily účastnice pilotního kurzu pro komunitní porodní asistentky.

 1. Vzdělání porodních asistentek probíhá na osmi vysokých školách v tříletém vzdělávacím programu s přímým vstupem. Žádná ze škol však dosud nepřipravuje porodní asistentky pro autonomní práci v kterémkoli prostředí.
  V ČR v podstatě neexistují místa pro praktický výcvik komplexní primární porodnické péče poskytované porodními asistentkami.

 2. V české republice zatím porodní asistentky neužívají výsledky výzkumu k propagaci své profese a všech jejích možností tak, jak by bylo třeba pro dobré informování veřejnosti a vládních úřadů.

 3. Od roku 2004 je profese podpořena zákonem a vyhláškou, které jsou v souladu s doporučeními a směrnicemi EU.
  Stále existuje diskrepance v zákonech. Ačkoli může porodní asistentka vykonávat všechny činnosti podle směrnice č. 80/155/EEC (Vyhláška MZČR č. 55/2011), její péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pokud získá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, je její péče hrazena ze zdravotního pojištění pouze tehdy, vyžádá-li si ji lékař.
  Probíhají jednání s Ministerstvem zdravotnictví i zdravotními pojišťovnami týkající se uvedení nových legislativních norem, které podporují autonomistu profese, do praxe.

 4. U příležitosti mezinárodního dne porodních asistentek bude uspořádána celonárodní konference s názvem vraťme se ke kořenům ženství.

II. Další důležité projednávané body schůze:

 • Nutnost propagace profese porodní asistentky
  Kromě České republiky všechny členské státy uvedly, že informují veřejnost i úřady o existenci a rozsahu služeb nabízených porodními asistentkami prostřednictvím brožurek. Text je směřován k představení VŠECH služeb porodních asistentek v JAKÉMKOLI prostředí. Text také směřuje k informaci o tom, že porodní asistentka pracuje preventivně a podporuje zdravé životní procesy.

 • Návrh na společnou akci u příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek
  Zúčastněné státy se dohodly, že 5.5. ve 12,00 hod. SEČ vypustí porodní asistentky ve spolupráci s klientskými organizacemi balónky nesoucí heslo „Midwives keep birth normal“ (Porodní asistentky udržují normální běh porodu). Vzhledem k tomu, že překlad tohoto hesla může znít v každém jazyce jinak silně a může mít jiný nádech nebo může znít kostrbatě, nemusí být použit doslovný překlad hesla, ale musí mít stejný význam. Lze také použít dvojjazyčný nápis, text v národním jazyce doplněný originálním anglickým textem hesla.
  Další doporučení: Ke každému balónku připojit odpovědní kartičku, která by žádala nálezce balónku, aby kartičku vyplnil a zaslal na předem určenou adresu, která bude na kartičce uvedena. Tak by získala organizace přehled o tom, kam až se zpráva o porodních asistentkách a o normálním porodu dostala.
  U příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek by také měla být uspořádána tisková konference, která by informovala jak o společné mezinárodní akci zaměřené na propagaci profese, tak o činnostech a službách, které porodní asistentky ženám nabízejí.

 • Mezinárodní kongres ICM v Glasgow, červen 2008
  Royal Colledge of Midwives se intenzivně připravuje k uspořádání kongresu v Glasgow.
  Kterákoli porodní asistentka má možnost zaslat abstrakt a tak se aktivně účastnit kongresu. Informační brožury o kongresu je možné si objednat na internetových stránkách ICM.
  V lednu bude vydána druhá brožura, která bude uvádět všechny uzávěrky jak pro platbu registračního příspěvku, tak k předložení standardů.
  Je třeba povzbudit zvláště naše mladší kolegyně, pro které není angličtina jazykovou bariérou, aby své příspěvky na kongres zaslaly.
  Podle sdělení organizátorů je snaha ustanovit relativně nízký registrační poplatek a dále vyjednat výhodné ceny v ubytovacích zařízeních.

 • Dokument pro podporu organizací porodních asistentek
  Pracovní název dokumentu: „Asociace porodních asistentek a jejich úloha v podpoře normálního porodu“. Heslo: „Ženy potřebují porodní asistentky potřebují ženy“ (Women need midwives need women).

 • Příští mezinárodní setkání
  EMA 28. a 29.9.2007, Talin, Estonsko
  EFNM 8. a 12.10.2007, Kopenhagen, Dánsko
  CER 21. a 22.4.2007, místo bude specifikováno, navržená místa: Brusel, Amsterdam, Londýn. Zástupci těchto zemí se dohodnou a budou včas informovat celý region.

Všechny organizace byly vyzvány, aby při svém působení dodržovaly zásady a cíle ICM, potažmo CER, a uplatňovaly je při posilování vlastní organizace a profese porodní asistence jako takové.

Pracovní schůze zástupců Středoevropského regionu ICM,
Dublin, Irsko, 7. a 8.3.2009

Setkání zajistila a podpořila Irská asociace sester, sekce porodních asistentek – INO.

Přítomní zástupkyně států: Irsko (MAI, INO), Francie (CASSF), Slovinsko, Chorvatsko, Polsko, Švýcarsko (SHV), Velká Británie (RCM, ARM), Belgie (BAM), Holandsko (KNOV), Česká republika (ČKPA), Rakousko (ÖHV), Německo (DHV).

Hlavní body jednání

I. Kontrola a odsouhlasení zápisu ze setkání CER ICM v Praze

Byly provedeny opravy v přepisu jmen.
Bylo odsouhlaseno, že zápis bude napříště prováděn do připravené šablony.

II. Zprávy z činnosti členských organizací

Holandsko
Veřejné kampaně. Připravili veřejnou kampaň, která má snížit adolescenční gravidity. Vytvořili pohled, na kterém je foto miminka, které si cucá paleček a ptá se: „Chceš se mnou mít dítě?“ Distribuují jej v kinech a na všech možných událostech pro mladé.

Kampaň za zvýšení povědomosti o tom, že porodní asistentka je odborný poskytovatel péče v období těhotenství. Kampaň je vedena jednak prostřednictvím letáku, jednak byl vyroben spot, který byl vysílán jako reklama v televizi. Skládá se ze tří obrazů:

 1. V těhotenství radí těhotným ženám a denně je kontroluje jejich matka, tchýně, babička… Předávají jim zkušenosti, ale nejsou školenými odborníky.
 2. Matka je pod stálou kontrolou staršího sourozence očekávaného miminka, který se přes břicho matky snaží navázat s očekávaným miminkem kontakt. Ale není to školený odborník.
 3. Při porodu stojí u hlavy matky a sleduje ji. Ale kdo sleduje tu druhou hlavu?

Další záběr ukazuje porodní asistentku sledující porod hlavičky. Video lze shlédnout na webových stránkách KNOV.

Cena kampaně 100 000 EUR za vytvoření spotu + 200 000 EUR za poskytnutí výhodného vysílacího času (jako reklama mezi seriály, které sleduje spousta žen).

Společný časopis perinatologických profesí (gynekologové, pediatři, PA). Budou zde zveřejňována všechna statistická data a budou vysvětlena z pohledu jednotlivých profesí.

Vzdělávání PA. Vzdělávání přešlo pod ministerstvo školství, což si vyžádá změnu zákona.

Belgie
Vzdělávání. V současné době se snaží harmonizovat vzdělávání porodních asistentek, které je již kompletně na univerzitách, ale v některých oblastech Belgie je tříleté a jinde čtyřleté. Časem bude čtyřleté všude.

Porodní centra. V Belgii je dosud 8 porodních center vedených pouze porodními asistentkami. Poskytují ženám péči v těhotenství (těhotenská poradna), během normálního porodu a v době poporodní. V posledních letech vzniká alespoň jedno centrum ročně. Jsou důležitá mimo jiné pro praktický výcvik porodních asistentek v oblasti komunitní péče.

Název „Porodní centrum“ je chráněno ochrannou známkou a mohou je používat jen porodní asistentky, nikoli laická veřejnost (např. duly nebo mateřská centra).

Pojištění. Pojištění profesní odpovědnosti stojí nezávislé porodní asistentky 850 EUR/rok.

Statistika. Snaží se vytvořit systém sběru statistických dat, která by dobře vypovídala o práci porodních asistentek.

Velká Británie
RCM
Revize standardů. Standardy péče poskytované porodními asistentkami jsou revidovány s cílem přiblížit je porodním asistentkám, které přicházejí do UK pracovat ze zahraničí. Současně se snaží vytvořit společné standardy péče všech „královských společností“ (gynekologů, pediatrů a porodních asistentek) tak, aby byly v zásadních otázkách za jedno.

Kampaň na podporu normálního porodu. Tato kampaň v různých formách probíhá již několik let. Podrobnosti k nahlédnutí na stránkách RCM.

Profil samostatně pracující porodní asistentky. Spolupracují v této oblasti s poslanci Evropského parlamentu.

Sponzorství. Pomáhají porodním asistentkám z Makedonie jak finančně, tak po odborné stránce. Spolupracují s nimi na vytvoření vzdělávacího programu.

ARM
Organizaci založily studentky porodní asistence v 70. letech 20. století jako obranu proti medializovaným porodům. Členství je otevřeno pro všechny, není vázáno jen na profesi porodní asistentky. Členové se setkávají 4x ročně. 1x ročně pořádají týdenní „soustředění“. Ubytování je zajištěno vždy na venkově za velmi dostupnou cenu. Program je sestaven z workshopů a přednášek. Účastníci přijíždějí a odjíždějí v průběhu celého týdne, dle svých časových možností. Soustředění se mohou účastnit i matky – klientky.

ARM vnímá sama sebe jako doplňkovou organizací, která stojí vně hlavního proudu. Jedním z cílů ARM je doplňovat RCM např. při jednáních s úřady či hlasování na různých jednáních. Jsou v podstatě dalším hlasem za porodní asistentky.

Hlavním bodem zájmu pro letošní rok je pojištění pro nezávislé porodní asistentky, které nejsou pojištěny v rámci NHS (národního zdravotnického systému).

RCM
Je to organizace porodních asistentek v rámci velké organizace sester. Jejím cílem je propagovat porodní asistenci v oblasti ošetřovatelství. Svou účastí posilují porodní asistenci v různých komisích a jsou dalším hlasem pro porodní asistentky při různých jednáních.

Švýcarsko
SHV
Vzdělávání. Ve Švýcarsku jsou již všechny vzdělávací programy přesunuty na univerzity.

Kampaň. Na podzim zorganizovaly velkou kampaň proti císařským řezům a medializovaným porodům. V TV a rozhlase probíhaly četné diskuse na toto téma. Byla vytvořena spousta poutačů. Porodní asistentky byly do diskusí přizvány a měly se k tématu vyjadřovat.

Předepisování léků. Porodní asistentky měly možnost předepisovat léky pro svou praxi dle daného seznamu. Seznam byl napaden. Měly možnost předepisovat krevní testy v rámci předporodní péče. V současné době musí znovu jednat o kompetencích v této oblasti.

Porodní centra. V současné době je v činnosti 22 porodních center vedených porodními asistentkami. V blízké době budou tato centra zařazena do oficiálního seznamu poskytovatelů péče a v rámci hrazený služeb ze ZP se dostanou na roveň nemocnic.

MDPA. Organizace připravuje aktivity pro Mezinárodní den porodních asistentek. Od 4.5. budou vozit nálepky na autech. Na mnoha místech Švýcarska chystají interaktivní workshop, tzv. Open space (Otevřený prostor). Na určeném místě ohraničí prostor a na velkou tabuli napíší téma, které by workshop měl řešit. Kdokoli, koho toto téma zajímá, se může na workshop zapsat. Tak vznikne pracovní skupina, která bude dále s daným tématem pracovat.

Heslo. Stanovili si heslo pro PR (public relations): „Záleží na tom (je důležité) jak se rodíme“.

Polsko
Snaží se aktivně zahrnout do vzdělávání informace z ostatních zemí.

Snaží se podpořit normální porod.

4x ročně vydávají časopis pro porodní asistentky.

Pracují na vytvoření standardů pro normální porod.

Potýkají se s kompetencemi a samostatností PA.

Rakousko
ÖHV
Vzdělávání. Všechny programy již jsou dostupné na univerzitách. Jedna univerzita poskytuje magisterský program pro porodní asistentky. Snaží se zlepšit autonomii porodních asistentek.

Webové stránky. Změnili a upravili svoje webové stránky tak, aby veřejnost mohla získat lepší informace o porodních asistentkách.

Německo
DHV
Změna názvu. Organizace změnila svůj název z „Organizace německých porodních asistentek“ na „Organizace porodních asistentek Německa“. Považují to za vstřícný krok proti diskriminaci porodních asistentek, které v Německu žijí a pracují, ale mají jinou národnost a rády by také byly členkami profesní organizace.

Standardy kvality. Pracují na vytvoření standardů pro management kvality péče poskytované porodními asistentkami.

Vzdělávací programy. Všeobecně v Německu nejsou vzdělávací programy dostupné na univerzitách, ale školy jsou přidruženy k nemocnicím. Loni zahájila jedna univerzita vzdělávací bakalářský program, ale lze jej studovat teprve po ukončení základního vzdělávání pro PA. Vzhledem k tomu, že v Německu je 56 škol pro porodní asistentky, změna typu poskytovaného studia je dlouhodobá záležitost, mimo jiné i proto, že současně musí měnit i související legislativu.

Kongres. Celostátní kongres PA se bude konat v říjnu v Berlíně a všichni jsou srdečně zváni.

Celková situace. Nemocnice snižují stavy a zvyšují byrokracii, pro PA je stále obtížnější tam pracovat. Mnohé PA přecházejí do soukromé sféry, ale musí platit neúnosně vysoké profesní pojištění (2400 EUR). Porodní asistentky nebývají žalovány rodiči, ale zdravotními pojišťovnami, pokud vznikne situace během péče poskytované porodní asistentkou, která zvýší náklady na poskytnutou péči. Pojišťovny si takto získávají zpět to, co zaplatí zdravotnickým zařízením, případně rodičům.

Pojistné je tak vysoké, že pokud PA poskytuje péči během normálního porodu, musí nejprve odvést 7 porodů, aby si vydělala na pojištění, teprve pak vydělává na vlastní potřebu. Pokud PA nechce poskytovat péči během porodu, je velice těžké zvládnout situaci, protože má velmi silnou konkurenci a jen těžko si může vydělat na živobytí.

Kampaň. Nechaly vyrobit tématické pohlednice. Text na pohlednici říkal: „Jsem těhotná a sháním porodní asistentku, která by na mě měla dostatek času“. Asi 30 000 žen poslalo takovou pohlednici na ministerstvo.

Téma pro MDPA. Pro Mezinárodní den porodních asistentek chystají opět kampaň, která by přiblížila porodní asistentky veřejnosti. Vyrobili vlaječky s textem „Porodní asistentka na cestě za ženami“. Tyto vlaječky si porodní asistentky připnou na auta nebo kola (pokud jezdí za svými klientkami na kole) a budou je tak mít po celý týden, který obsahuje datum 5.5., tedy Mezinárodní den porodních asistentek. Chtějí tak sdělit ženám, že porodní asistentky jsou zde pro ně.

Chorvatsko
Vzdělávání. Mají nový vzdělávací program na univerzitě, ale porodní asistentky v něm nejsou samostatné. Vzdělávají je lékaři.

Legislativa. Vytvořili komoru pro PA a byl přijat nový zákon regulující profesi.

Spolupráce. Dobře spolupracují se Slovinskem a s EMA.

Slovinsko
Vzdělávání. Od roku 1996 jsou porodní asistentky vzdělávány v nezávislých programech. Od příštího roku budou vzdělávány na bakalářské úrovni a bude dostupný i magisterský program.

Legislativa. Zveřejnili seznam kompetencí pro sestry a porodní asistentky.

Zásady péče. Zveřejnili zásady pro péči založenou na důkazech, tzv. Evidence-based practice.

Nový zákon. Připravují zákon, který bude upravovat činnost porodních asistentek. Sekce porodních asistentek se účastní formování zdravotní politiky. Bojují za to, aby porodní asistentky mohly samostatně poskytovat předporodní a poporodní péči.

Veřejná kampaň. Televize odvysílala ve večerních hodinách diskusní pořad se zdravotní tematikou (80 min), kde byly hlavními hosty porodní asistentky.

Zhotovení pohlednic. Pro Mezinárodní den porodních asistentek připravují pohlednice – blahopřání. Pohlednici dostane každé dítě, které se narodí 5.5, tedy na MDPA. Text na pohlednici říká: „Gratulujeme! Narodil(a) ses na Mezinárodní den porodních asistentek. Přejeme vše nejlepší! Tvoje porodní asistentky“.

Francie
CASSF
CASSF je konfederací mnoha různě velkých organizací porodních asistentek. 80% porodů je vedeno porodními asistentkami, 20 % císařských řezů.

Vzdělávání. PA studují první dva roky společně s mediky. Dále navazují 4 roky speciálního vzdělávání. Studentky často a rády jezdí studovat do Belgie.

Většina porodních asistentek pracuje v nemocnicích. Zde se starají o všechny případy, fyziologické i patologické, ale pod dohledem lékařů. Pro porodní asistentky je velice obtížné dostat se z vlivu lékařů a např. založit porodní centra vedená porodními asistentkami.

Podle nově přijatého zákona mají porodní asistentky preskripční právo na předepisování některých léků. Zákon byl přijat v noci. Nebyli tam poslanci – lékaři.

Ve Francii existuje jedno samostatně stojící centrum vedené porodními asistentkami. V tomto centru podporují normální těhotenství a porod a nepoužívají technologii.

Irsko
INO
Vzdělávání. V současné době existují souběžně 2 vzdělávací programy. Jednak bakalářský a jednak nebakalářský. Očekávají problémy z jednoty vzdělávání.

Legislativa. Organizace pracuje na vytváření standardů pro porodní asistentky, aby jasně oddělili obě profese. Jako problém vnímají to, že se stávající sesterské standardy prolínají do standardů pro porodní asistentky a PA jsou tím pádem vnímány více jako sestry.

Existuje zákon, na jehož základě mají jak sestry, tak porodní asistentky právo předepisovat některé léky. Současná podoba zákona je ale matoucí.

Porodní asistentky nejsou zastoupeny ve vládních úřadech a nemají tedy možnost přímo politicky lobovat. Důsledkem toho je fakt, že jsou jako profese v podstatě ovládány sestrami.

Profesní pojištění. Soukromé porodní asistentky pozbyly možnost profesního pojištění. Nicméně vláda stanovila podmínky, za jakých budou soukromé porodní asistentky pojištěny „bezplatně“, stejně jako lékaři. Pojistné události tedy bude hradit stát. Tyto podmínky jsou velice svazující a ne zcela jasně aplikovatelné do praxe. Systém byl uveden v činnost od října 2008.

Statistické údaje. V Irsku neexistuje žádný jednotný systém sběru statistických údajů pro porodnictví.

MAI
Je druhou organizací porodních asistentek v Irsku. Prosazuje intenzivněji porodní asistenci jako samostatnou profesi, nicméně obě organizace spolu velice dobře spolupracují a velká část porodních asistentek je členkami obou organizací zároveň. Hlavním důvodem udržování dvou organizací jedné profese je zvýšení počtu hlasů za porodní asistentky při různých oficiálních jednáních s nejrůznějšími institucemi.

III. Evropské direktivy

Proběhla rozsáhlá debata o porušování evropské direktivy pro regulaci porodní asistence (č. 36/2005 EU). Důsledkem porušování této direktivy je znemožnění volného pohybu osob a služeb. Jak se v posledních letech ukázalo, s velkými problémy se potýká nejen Česká republika, ale také např. Itálie, Francie a Belgie.

Všechny členské organizace CER byly vyzvány, aby dodaly konkrétní důkazy o porušování EU direktiv, které vede ke znemožnění volného pohybu osob a služeb.

Pro ČR to v praxi znamená, že je třeba sebrat všechny písemně omezené registrace vydané porodním asistentkám a je třeba je zaslat paní Deidre Daly, předsedkyni EMA, která je zároveň pověřena jednáním s Evropským komisařem pro vnitřní trh. Kromě limitovaných registrací je třeba shromáždit všechny písemné důkazy o tom, že rodiče, kteří hledali pro péči během těhotenství a porodu porodní asistentku, ji nenašly, nebo jim byla úřady tato služba zamítnuta nebo vymlouvána jako neexistující (případy žen, které odjely porodit do Rakouska nebo Německa, protože v ČR nenašly pro sebe porodní asistentku, odmítnutí úhrady takovéto přeshraniční služby českou zdravotní pojišťovnou apod.)

Bylo zdůrazněno, že je třeba více rozvíjet spolupráci se spotřebitelskými organizacemi v jednotlivých státech i celoevropsky.

IV. Informace z ICM

Frances Day-Stirk informovala o činnostech rady ICM. Rada pracuje v současné době především na:

Přípravě příštího kongresu ICM, který se bude konat v roce 2011 v Durbanu v Jihoafrické republice. Byl jmenován hlavní manažer kongresů ICM, pan Malcom MacMillan, který bude pečovat o to, aby hostitelské země postupovaly vždy podle požadavků ICM, aby se udržela vysoká kvalita kongresů a aby byla mezi jednotlivými kongresy návaznost. Svou činnost zahájil již při přípravách kongresu v Durbanu. Na konci února navštívil v rámci první inspekční cesty také Prahu.

Programu pro snížení mateřské a novorozenecké úmrtnosti. Bylo vybráno 60 zemí s nejhoršími statistickými údaji, kam bude směřovat jak odborná, tak finanční pomoc z ICM.

Přípravě zasedání mezinárodního výboru ICM. Výbor by se měl sejít především k odsouhlasení rozpočtu ICM na další období. Vzhledem k tomu, že je osobní setkání pro většinu členských organizací finančně velice náročné (představuje hrazení cestovních nákladů, ubytování a diet pro delegátku), je možné hlasovat v zastoupení. Členské státy mohou zmocnit svého regionálního zástupce, aby hlasoval jejich jménem.

Bylo rozhodnuto, že jako téma pro Mezinárodní den porodních asistentek bude v letech 2009 – 2015 využíván slogan: „Nyní svět potřebuje porodní asistentky více než kdy jindy!“

Byly vyzdviženy problémové situace, které se objevily při jednání mezinárodního výboru před kongresem v Glasgow a které je třeba zlepšit:

 • Tlumočení a překlad písemných materiálů.
 • Možnost provádět okamžité změny v promítaných textech, o kterých výbor jedná.
 • Je třeba zaměstnat profesionálního moderátora pro jednání výboru, aby nedocházelo ke scestným či zavádějícím debatám.
 • Je třeba vyřešit počet pozorovatelů, kteří budou mít možnost se jednání výboru účastnit a vyřešit jejich konkrétní úlohu.

V. Plány regionu do budoucna

Je třeba se zaměřit na sběr dat, která dokazují kvalitu, bezpečnost a efektivitu péče poskytované porodními asistentkami. Tato data je pak třeba šířit v mezinárodním měřítku. Jednou z možností je zapojit se do hlášení Peristatu. PERISTAT sbírá statistické údaje v mezinárodním měřítku. V současnosti je zapojeno 26 zemí.

Chybí údaje:

 • Počet neintervenovaných porodů (těch porodů, do nichž nebylo nikterak zasahováno).
 • Jaké služby by si ženy od porodních asistentek přály.

Region vybízí členské organizace, aby se pokusily zahájit sběr výše zmiňovaných dat a aby se pokusily zapojit do hlášení Peristatu.

GREEN PAPER je důležitý dokument týkající se poskytování zdravotní péče a ošetřující zvláště volný pohyb osob a služeb zdravotnických pracovníků. Dokument je ve stádiu připomínkování a je dostupný na webu. Připomínky je možné zasílat Mary Higgins co nejdříve.

Vzhledem k finanční náročnosti překladu navrhuje holandská kolegyně požádat o pomoc studentky, jimž by tato činnost pomohla v rozvoji jazykových dovedností. Navrhuje oslovit nejen studentky porodní asistence, ale i jiných škol (fakulta filosofická, ošetřovatelství, sociologie apod.)

POSITION PAPER. Zástupkyně Německa zrevidují mezinárodním výborem ICM přijatá prohlášení k různým tématům nebo praktikám v porodní asistenci. Nejpozději během příštího setkání je třeba se dohodnout, zda bude region předkládat mezinárodnímu výboru v Durbanu nějaké nové prohlášení nebo návrh na úpravu či doplnění stávajících. Region se shodl v názoru, že je třeba prohlášením podpořit především podporu normálního neintervenovaného porodu. Podpor normálního neintervenovaného porodu považuje region za nejlepší způsob obrany proti neustále rostoucímu počtu císařských řezů.

VI. Příští setkání

Mary Higgins předestřela otázku financování příštích setkání regionu. Zdůraznila, že s rostoucím počtem členů regionu rostou i náklady pro hostitelskou organizaci. Navrhla tedy, aby s platností od příštího setkání platila každá účastnící se organizace příspěvek na zajištění setkání. Příspěvek bude využit na zajištění prostor pro setkání, občerstvení o přestávkách a společnou večeři. Příspěvek nebude fixní, určí ho vždy hostitelská organizace podle nákladů, které jí s pořádáním setkání vzniknou.

*

Důležité podněty k rozvaze pro ČR

 • Jak zapojit PA do sběru statistických dat?
 • Jak spojit činnost organizací PA (alespoň ČKPA a UNIPA) tak, aby působily jako „další hlasy“ za PA po vzoru organizací PA ve Velké Británii a Irsku?
 • Organizovat veřejné kampaně.
 • Dodat důkazy o porušování EU legislativy.

Nezbytné kroky pro kongres 2014

 • Stanovit druhou delegátku pro zasedání výboru ICM a jednoho pozorovatele. Musí to být aktivní, anglicky hovořící osoby, které budou členkami organizačního výboru.
 • Svolat potencionální členy organizačního výboru kongresu ICM 2014 (musí být do léta 2009)
 • Vytvořit logo pro kongres 2014 (návrh k odsouhlasení ICM musí být do konce r. 2009)
 • Vytvořit první oznámení kongresu 2014 (musí být připravena k odsouhlasení a následně k tisku do začátku podzimu 2010)

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha

Pracovní schůze zástupců středoevropského regionu ICM,
Amsterdam, Holandsko, 3. a 4.3.2012

Místo konání: Akademie pro porodní asistentky, Louwesveg 6, Amsterdam

Přítomny zástupkyně států: Belgie, Velká Británie, Švýcarsko, Rakousko, Lucembursko, Německo, Irsko, Slovinsko, Chorvatsko, Česká republika, Holandsko, Francie.

Hostem byla prezidentka EMA (European Midwifery Association – Evropská asociace porodních asistentek) paní Mervi Jokinen.

Nepřítomno: Polsko, Maďarsko, Izrael a ARM z Velké Británie (všichni z finančních důvodů)

Středoevropský region má v současnosti 16 členských států.

Zahájení
Ředitelka Akademie přivítala všechny přítomné a seznámila je s úlohou porodních asistentek v Holandsku. Porodní asistentka je v Holandsku zdravotnickou profesí, má místo v poradenství, působí jako supervizor, je inovátorkou, je manažerkou vlastní praxe. I porodní asistentky se v Holandsku také potýkají s obhajobou místa porodu, setkávají se se stále větším množstvím útoků ze strany lékařů a jejich zásahů do běhu porodu. Stále větší důraz kladou na výzkum v porodní asistenci, ale ne proto, aby obhájily svou pozici, ale proto, aby zjistily, kde je pravda.

Hlavní body jednání
– Profesní pojištění
– EU směrnice a PA v Evropě
– Studie „Place of Birth“ (týká se bezpečnosti mimonemocničních porodů)
– Klíčové události v asociacích
– Porodní asistence ve Východní Evropě

Informace z ústředí ICM
Nový výkonný výbor ICM (po kongresu v Durbanu):
– Frances Day-Stirk, prezidentka
– Deborah Louise, viceprezidentka
– Marian van Huis, pokladník

Nabídka volných pracovních míst
– poradce ve věcích porodní asistence
– projektový manažer

I. Profesní pojištění PA, souzení PA

Nová direktiva EU vyžaduje, aby všechny PA v EU měly profesní pojištění do konce roku, jinak nesmějí praktikovat jako registrovaná PA. To přináší mnohým porodním asistentkám velké komplikace a jejich činnost je do budoucna ohrožena.

Německo
Profesní pojištění činí 4400 EUR ročně od 7/2012 (nyní 3600 EUR). Pojistné krytí je až 6 milionů EUR pro nezávislé PA. Asociace je otevřená organizace, nepovinné členství. Regulaci dělá MZ. Pokud je velmi vážné pochybení, PA jde k soudu. PA se může poradit s právníkem organizace.

Francie
Pojištění pro zaměstnankyně nemocnic činí 400 EUR. Nezávislé porodní asistentky platí 3500 EUR (pokud dělají i UZV) a 4000 EUR, pokud pracují mimo porodnici. Jestliže asistují i u porodů doma, měly by platit 20 000 EUR, ale to si nemohou dovolit. Takže většinou nejsou pojištěny. Jak to bude s jejich další činností, je otázkou. Profesní organizace reguluje vzdělávání a legislativu. Vyřizuje také stížnosti ze strany klientů. Tato organizace registruje PA a může je soudit v případě chyb.

Holandsko
PA platí 600 EUR. Pojistné krytí je asi 1,5 milionů EUR na jeden případ. Podle zkušenosti z praxe to stačí. Dalších 200 EUR si mohou připlácet na případné služby právníka. Pojištění zatím není povinné, ale všechny si ho rády platí. Pokud se vyskytne případ pochybení nebo je podána stížnost, řeší se případ na co nejnižší úrovni, pokud možno bez právníka. Mají kontrolní orgán, který řeší případné prohřešky bez soudu. Zakládají si na výborné komunikaci mezi klientkami a PA. Za minulý rok měli jen 2 případy.

Velká Británie (UK)
Otázka profesního pojištění není jen otázka pojištění jako takového, je to spíše otázka podpory porodů doma. Státy musí zařadit podporu porodu doma (odkaz na případ Turnovsky v Maďarsku), a pak na to nasadit profesní pojištění. Musí se to stát plošným základním standardem.

Care-Quality commission, Je to komise, která kontroluje kvalitu poskytované péče ve zdravotnictví v UK. Pokud PA pochybí, bude souzena nemocnicí, která ji zaměstnává (i komunitní PA jsou zaměstnávány nemocnicemi)

IMA (Organizace nezávislých PA v UK)
Od r. 1993 neměly žádné pojištění. Díky regulaci EU nebudou nezávislé porodní asistentky registrované jako porodní asistentky, protože pracují mimo NHS, a pojišťovny je nepojistí, nebo bude pojistné tak vysoké, že jej PA nebudou schopné zaplatit. V direktivě vidí ztrátu nezávislosti.

Irsko
Nezávislé PA mohou mít poměrně levné profesní pojištění, ale musí podepsat dokument „Memorandum of Understanding“. Tento dokument je ale velmi restriktivní dokument. V Irsku by se nestalo, aby byla porodní asistentka přímo žalovaná. Vždy bude postavena před posudkovou komisi. Ta posoudí, zda daná PA pracovala podle standardů. Teprve až komise posoudí chybu, jde PA před soud. Čili žalobu vyřizuje tato komise, a určí, zda je třeba se tím případem dále zabývat, zda opravdu PA pochybila. Komise může i rozhodnout, zda PA bude odňata registrace.

Švýcarsko
Porodní asistentky platí 180 SF, pojistné krytí je 5 000 000 SF. Pokud platí 220 SF, pak se pojistí na 7 000 000 SF, včetně porodů doma. Pojištění poskytují různé pojišťovny, přísná selekce rizika.

EMA
Bude lobovat za profesní pojištění. Problém je, že EU nemůže přinutit členské státy, aby změnily své zdravotní systémy.
Případ Ternovsky. Evropský soud řekl, že každý stát musí zajistit, aby ženy měly možnost porodit doma.

Rakousko
Funguje systém celoživotního vzdělávání, mají povinné členství v organizaci, ta je registračním orgánem. Pokud PA pochybí, obrátí se na supervizorku a právníka profesní organizace, ten to posoudí, co dál. Někdy jde k soudu. Platí 200 EUR/ročně, pojistné krytí cca 8 000 000. Monika Schutzman, BSc., dodá kontakt na PA, která má na starosti profesní pojištění.

Slovinsko
Organizace PA je zároveň regulačním úřadem.

Chorvatsko
Organizace je regulačním úřadem; pokud je pochybení na straně PA, jde k soudu. Platí pro zaměstnané i nezávislé PA.

Belgie
Belgická organizace PA má svého právníka. Pokud je členka v ohrožení, může se na tohoto právníka obrátit o radu v podstatě zdarma. Ale soudní případy nemívají. Záleží hodně na otevřené komunikaci s rodiči. Největší organizace PA v Belgii nabízí hromadné pojištění svým členkám: platí 700 EUR a to pokrývá i právníka. Aby mohly jít k porodu doma, musí mít alespoň 2 r. praxe. Regulačním a registračním orgánem je ministerstvo.

Lucembursko
Regulačním a registračním orgánem je ministerstvo, asociace je profesní organizace. Pokud pochybí PA, jde k soudu. Pokud je zaměstnaná v nemocnici, vyšetřuje ji nemocnice, poté soud.

Švýcarsko
Existuje jedna organizace PA, mají právníka, pokud je třeba, právník pomůže. Všechny soukromé PA jsou, nemocniční členkami nejsou. Regulaci a registraci provádí kanton. Každá PA musí žádat o povolení k práci v každém kantonu, ve kterém chce pracovat (má tudíž třeba 5 povolení). Pokud PA pochybí, soudí ji ten kanton, kde pochybila. Může se stát, že PA ztratí registraci v jednom kantonu, v ostatních jí registrace může zůstat. V případě, že PA pochybí, soudí ji posudková komise, kde jsou lékaři, ale jsou tam zástupkyně federace. Každá PA musí jít ročně na 2 vzdělávací akce.

Závěr této diskuse:
– Je naprosto nezbytné, aby byly vytvořeny 100% standardy péče poskytované porodními asistentkami ve všech oblastech péče.
– Je zásadní mít silnou profesní organizaci.
– Je důležité, aby v regulačním orgánu byla zastoupena alespoň jedna porodní asistentka, která bude dobře seznámena s klíčovými dokumenty ICM, týkajícími se regulace, vzdělávání a kompetencí PA.
– Každá organizace PA by měla být v úzkém kontaktu alespoň s jednou ženskou organizací.

Pro ČR projekt koncepce PA:
– Vytvořit standardy.
– Stanovit supervizory praxe (nesmí mít méně zkušeností než ty PA, které budou kontrolovat).
– Pravidelná setkání v rámci regionu, která mají za úkol hodnotit, co se v praxi osvědčilo a co opustit.
– Příklad UK systém v Holandsku.

II. Priority jednotlivých organizací

Holandsko
– Budou se zavírat menší nemocnice, nebude možné splnit transportní časy. Předpis: 45 min do nemocnice, zdravotník ve službě (který může pobývat mimo nemocnici) musí být na místě do 15 min. Tento požadavek znemožní na mnoha místech porod doma.
– PA usilují o povýšení vzdělávání na akademickou úroveň.

Velká Británie
V některých oblastech se zavíraly jednotky porodních asistentek, stoupá počet SC. Porodníci vydávají přehled o své činnosti, který ukazuje na větší počet zásahů u porodů vedených porodníky, a větší počet SC. Snaží se, aby více žen rodilo v malých jednotkách vedených PA.
V současné době mají silné důkazy o bezpečnosti a finanční efektivitě porodnických oddělení vedených PA. Je to výzva - převádějí systém péče z medicínské na PA. Systém podporuje normální porod, porod doma, zdraví a prevenci.

Irsko
Nový zákon o sestrách a porodních asistentkách (konečně uznávány jako rozdělené profese.) Vzhledem k bankrotu Irska se vše reviduje. Nové PA nemohou sehnat práci – šetří se. Bude ohrožena kvalita péče.

Chorvatsko
Připomínkují zákon o porodních asistentkách. Stoupá počet porodů doma, ale není podpora v legislativě. Ženy pak nedostanou rodný list pro dítě. Chtějí, aby měly ženy právo vybrat si poskytovatele péče.

Vzdělávání: v současnosti mají PA 3leté vzdělávání. Dříve měli vzdělávání jen nemocnicích (8leté základní), pak 4 roky porodní asistence. S takovým vzděláním mohly pracovat jen jako asistentky v porodní asistenci a pod dohledem lékaře, nebo PA s vyšším vzděláním. Je to přechodné období, velmi těžké. Porod oficiálně vede jen lékař, ale ve skutečnosti PA, lékař to jen podepíše. Všechno to dělá hodně zloby a nevůle.

Slovinsko
– Revidují kompetence PA.
– Pracují na zákonu o sestrách a PA. Věnovali tomu hodně péče.
– V Ljubljaně zahájí magisterské studium pro PA.
– V Ljubljaně se chystají otevřít oddělení vedené porodními asistentkami.

Francie
Snaží se o změnu statusu. Jsou viděny jako medicínská profese. 5 let již mají univerzitní vzdělání, ale teprve příští rok budou mít oficiálně uznané magisterské studium. Nemají žádné porodní domy nebo centra. Mají jednotky, kde PA mohou vést samy fyziologické porody, které jsou součástí nemocnic. Je jich ale málo.

Německo
– Řeší problém s profesním pojištěním. Prudce klesá počet PA asistentek, které asistují u porodů doma – nemohu si dovolit tolik platit.
– Revidují úlohu PA ve společnosti. Zdůrazňují úlohu PA např. při ochraně dětí např. před domácím násilím.
– Chtějí přesunout platby pro PA ze sociální sféry do komuniní.
– Chtějí povýšit vzdělávání na akademickou úroveň.
– Pořádají demonstrace za zvýšení platu.
– Bude se měnit zákon z původní verze na moderní systém. Bude přesně definovat, kompetence porodní asistentky. Zdůrazní, že PA neposkytuje jen fyzickou péči, ale také psychologickou a sociologickou.

Lucembursko
Zabývají se vysoce rostoucím počtem SC. Plánované sekce byly vyňaty z celkového počtu porodů. Tím se snížil počet sekcí. Porodní asistentky proti tomu bojují.
– Bojují i s plánem zavírat malé porodnice.
– Vzdělávací program byl povýšen na 3letý, akademický s přímým vstupem.

Rakousko
– Chtějí pozvednout předporodní péči a zapojit do ní aktivně porodní asistentky.
– Snaží se snížit počet SC (na 30%) tím, že se snaží budovat jednotky vedené PA, tvoří pro ně standardy (Mervi doporučuje přeložit britské standardy).
– Snaží se o lepší platy pro PA. V různých částech Rakouska mají PA různé platy.

Švýcarsko
– Platy jsou klíčovým zájmem, liší se v různých kantonech.
– Porodní domy získávají status nemocnice. Z veřejného zdravotního pojištění je tam hrazena nejen péče, ale i pobyt. Zavírají se malé porodnice.
– Bojují se zvyšujícím se počtem SC (30 - 55%).
– Diskutují o vzdělávání. Nyní 3 roky teorie a praxe a 4. rok je jen praxe. Zvažují magisterské studium, zatím se studuje v zahraničí. Ale nevidí uplatnění pro magistry v PA.

Belgie
– V roce 2007 se změnil zákon. Pak se změnila vláda. To zablokovalo pokrok. Země byla rozdělena na 3 části (Valoni, Vlámové a Brusel), což přináší řadu těžkostí – když o něco žádají, musí pátrat po tom, v které části.
– Bojují za to, aby mohly nezávislé PA přicházet s rodícími ženami do porodnice.
– Zavádějí alternativní metody péče do celoživotního vzdělávání.

III. Místo porodu

Velmi rozsáhlá studie provedená v UK, statisticky významná. Při argumentaci ohledně porodů doma je třeba na tuto studii odkazovat. Holandsko studii velmi oceňuje. Hýčká porody doma – uchování vědomostí o přirozeném porodu. Pro jejich budoucnost je třeba mít příklad v zemi, kde je porodů doma spousta, odkud je možné čerpat statistické údaje. Pro kvalitu studia a samostatnost PA je třeba, aby měly studentky předepsáno být u nějakého počtu porodů doma před tím, než zakončí studium. V Holandsku je to 8. Porodníci v Holandsku musí absolvovat týdenní stáž na pracovišti primární péče v rámci studia. Studie ukazuje, že výsledky péče jsou stejné v jednotkách PA samostatně stojících, jako v těch, které jsou přičleněné k nemocnicím. Je možné nahradit malé porodnice jednotkami vedenými PA. Je třeba být opatrný na zneužívání pracovišť porodních asistentek. Jsou-li zneužívána, mění se dynamika porodu.

IV. Místo praktického výcviku

Je třeba více se soustředit na „doškolení“ zkušených porodních asistentek, které pak mohou lépe učit praktický výcvik – výměnné praxe se zahraničím apod. „Učení učitelů“.

Německo
Studentky mají povinnost sledovat praxi PA v komunitním prostředí alespoň měsíc, čili být měsíc na praxi v komunitní péči.

Holandsko
Stále se snaží vylepšovat systém péče o těhotné a rodící ženy. Scházejí se na diskuzích se zastánci péče poskytované porodními asistentkami i odpůrci této péče.

IV. Různé

Mezinárodní den porodních asistentek. Poster ICM – je třeba zachovat téma „Svět potřebuje PA nyní více než kdy jindy“.

Shoda všech: kongres 2014 by měl odrážet potřeby Východní Evropy, jinak by to byla zmařená šance posílit postavení porodních asistentek této části světa.

Inspirace pro ČR:
„Twinning spojení“
Napojení dvou podobných subjektů sledujících jeden cíl.

V případě PA v ČR:
Stejný zájem: Najít spojující body pro posílení porodní asistence, poznat vzájemně různá prostředí práce PA. Příklad: twinning spojení 1 PA z nemocnice a 1 PA z komunitního prostředí. Pomohou si navzájem poznat pracovní podmínky, náhledy, radosti i starosti té druhé. Mohou si pomáhat. Posílí vzájemnou úctu. Twinning – otázka image. Lidé vidí, že se zajímáme také o otázky druhé strany.

Je důležité sehnat fondy na akce nejrůznějším způsobem, objevit vlastní potenciál – ti, kterých se to týká, se musí snažit samy a přispět svou aktivitou. Asociace by měla dát inspiraci. Kurz pro porodní asistentky – první pomoc při porodu doma. Call the midwife (volejte porodní asistentku), BBC series, zcela nové, Jennifer WORTH – seriál BBC o práci porodní asistentky.

V. Kohortní studie místa porodu: klíčová zjištění

Kohortní studie místa porodu provedená Oxfordskou universitou v rámci výzkumného programu „The Birth Place in England“ porovnávala bezpečnost porodů plánovaných ve čtyřech různých prostředích: domácí prostředí, porodní centra vedená porodními asistentkami nezávislá na porodnicích, porodní oddělení vedená porodními asistentkami v rámci porodnice, a porodní oddělení vedená porodníky.

Hlavní zjištění se vztahují ke zdravým ženám, které prožívaly nekomplikované těhotenství, a které podle směrnice NICE (National Institute of Clinical Excellence) mohly být zařazeny do kategorie s „nízkým rizikem“.

Klíčová zjištění:

A. Porod je všeobecně velmi bezpečný
 • U žen s nízkým rizikem byl výskyt nepříznivého porodního výsledku (smrt plodu během porodu, smrt novorozence těsně po porodu, syndrom aspirace mekonia, poranění v přímé souvislosti s porodem včetně zlomeniny kosti klíční a poranění pletence ramenního, velmi nízký (4,3 případů na 1000 porodů). Ukázalo se, že porodní jednotky vedené porodními asistentkami jsou bezpečné pro dítě a pro matky jsou výhodnější.
 • Při porovnání porodních výsledků porodů plánovaných v porodních centrech vedených porodními asistentkami nezávislými na porodnicích a v porodních odděleních vedených porodními asistentkami v rámci porodnice s porody plánovanými v porodních jednotkách vedených porodníky, nebyly shledány statisticky významné rozdíly v nepříznivých porodních výsledcích.
 • U žen, které plánovaly svůj porod v jakémkoli typu porodnického zařízení vedeného porodními asistentkami, bylo zaznamenáno mnohem méně zásahů do průběhu porodu, včetně významně nižšího počtu akutních (neplánovaných) císařských řezů, zato více „normálních“ porodů než u porodů plánovaných v porodním zařízení vedeném porodníky. Ukázalo se, že domácí prostředí nebo porodnické zařízení vedené porodními asistentkami je pro druhorozené a další děti bezpečnější a jejich matkám nabízí výhody.
 • U vícerodiček nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi porodem plánovaným v porodnickém zařízení vedeném porodními asistentkami a porodnickým zařízením vedeným porodníky.
B. Porod v domácím prostředí zvyšuje riziko u dětí prvorodiček
 • U prvorodiček, které porodily v domácím prostředí, byl počet nepříznivých výsledků porodu 9,3 na 1000 případů v porovnání s 5,3 na 1000 případů v porodnických zařízeních vedených porodníky. Toto zjištění je statisticky významné.
 • U prvorodiček, které rodily v zařízení bez porodníků, bylo zjištěno, že se zásadně a významně snížila pravděpodobnost akutního císařského řezu, instrumentálního porodu nebo nástřihu.
 • U žen, které rodí své první děťátko, je vyšší pravděpodobnost přesunu do porodnického zařízení vedeného porodníky během porodu nebo krátce po něm.
 • 45 % prvorodících žen se přesunovalo z domácího prostředí do zařízení vedeného porodníky během porodu nebo těsně po něm. U porodních center vedených porodními asistentkami nezávislých na porodnicích to bylo 36 %, a u porodních oddělení vedených porodními asistentkami v rámci porodnice to bylo 40%.
C. K přesunu do porodnického zařízení vedeného porodníky došlo přibližně u 10 % vícerodiček
 • 12% vícerodiček se přesunovalo z domácího prostředí do zařízení vedeného porodníky během porodu nebo těsně po něm. U porodních center vedených porodními asistentkami nezávislých na porodnicích to bylo 9 %, a u porodních oddělení vedených porodními asistentkami v rámci porodnice to bylo 13 %.
 • Porodní asistentky i ostatní pracovníci zdravotnického systému ve Velké Británii, kteří jsou v kontaktu s těhotnými ženami, by měli být schopni zodpovědně informovat o uvedených zjištěních ženy během porodu, nebo ty, které jsou krátce před porodem.
D. Přímá rada RCM (profesní organizace porodních asistentek ve Velké Británii):
 • Ženy s nízkým rizikem, které prožívají začátek porodu nebo se k porodu chystají, nemusí na základě těchto zjištění měnit své plány, ani by se od nich nemělo očekávat, že své plány týkající se porodu změní jen na podkladě zmíněných zjištění, pokud si samy nebudou změnu přát, nebo pokud se nezmění jejich zdravotní stav.
 • Prvorodícím ženám by měla být nabídnuta možnost probrat výsledky studie s porodní asistentkou, a pokud budou chtít, mohou své plány, týkající se porodu, na základě předložených informací přehodnotit.
 • Tato studie podporuje politiku výběru místa porodu, která je podporována v celém Spojeném Království.
 • Tato studie má důležité a dalekosáhlé dopady pro plánování a zajištění služeb v mateřství a RCM bude výsledků využívat pro ovlivnění rozvoje služeb v mateřství.

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha

Pracovní schůze zástupců středoevropského regionu ICM,
Londýn, Velká Británie, 16. a 17.3.2013

Přítomné zástupkyně členských států středoevropského regionu ICM (CER) uvítaly paní Cathy Warvick, generální sekretářku britské Royal Colege of Midwives, a paní Lesley Page, prezidentku Royal Colege of Midwives.

I. Nově upravená direktiva EC č. 36/2005 ve vztahu k profesnímu pojištění

Direktiva říká, že příslušníci regulovaných povolání (tedy i porodní asistence) mohou nabízet své služby v ostatních státech Evropské Unie. Díky požadavkům direktivy by měli poskytovat srovnatelné služby (tedy i por. asistentky) na základech, které předepisují direktivy. S tím se pojí i profesní pojištění, bez něhož by neměli mít zdravotníci možnost poskytovat své služby, protože by nebylo zajištěno, že v případě nehody bude klient odškodněn finančně. To přináší v mnohých státech velký problém: buď nebudou moci porodní asistentky nezávisle pracovat (např. pro Independent Midwives v Anglii, protože nepracují v rámci NHS, a tudíž nemají profesní pojištění), nebo je pojištění tak drahé, že si jej nebudou moci dovolit.

V rámci Evropy je jen pět pojišťoven, které takové pojištění, které by bylo platné po celé Evropě, poskytují. Díky systému profesního pojištění, výšce krytí v různých státech a různé legislativě regulující nárok na odškodnění, je těžké zavést jednotný systém profesního pojištění.

Všichni zdravotníci pracující v rámci Národního zdravotního systému (NHS) mají automaticky zdravotní pojištění. Jsou ovšem vázáni tzv. NICE guidelines, které do jisté míry limitují kompetence porodních asistentek. Nezávislé porodní asistentky (Independent Midwives) nepracují v rámci NHS, nemají pojištění a jsou tudíž ohroženy. Je jich malá skupinka, ale poskytují péči těm ženám, které nesplňují kritéria pro porod mimo nemocnici (vaginální porod po císařském řezu, KP a pod.), ale chtějí rodit mimo nemocnici. Vzhledem k tomu, že nezávislé porodní asistentky jsou stále hůře dosažitelné, rodí stále více žen se zvýšeným rizikem doma bez porodní asistentky.

Irsko. Bylo vydáno Memorandum of Understanding, směrnice, určující kdo může a kdo nemůže rodit mimo porodnici. Pokud porodní asistentka toto memorandum podepíše, o pojištění se starat nemusí, všechny náklady, včetně případného odškodnění, na sebe bere stát. Porodní asistentka za to musí dodržovat předpisy stanovené memorandem. To sice do značné míry omezuje kompetence porodních asistentek a svobodnou volbu žen, např. doma nesmí rodit žena po císařském řezu), ale alespoň části žen, které jsou zcela zdravé a bez problémů, to umožní plnou péči porodní asistentky včetně porodu a plně hrazenou ze zdravotního pojištění.

Co se týče naplnění požadavků směrnice č. 36/2005 Ec není síla, která by přinutila členské státy, aby sladily místní legislativu, týkající se poskytování péče porodními asistentkami, s legislativou evropskou. Zdá se, že jedinou cestou k úspěchu by byla situace, kdy by těhotná žena vyžadovala porodní asistentku pro porod doma ve státě, kde to není běžnou praxí. Pokud by jí tento stát nevyhověl, stěžovala by si u Evropského soudního dvora. Pak by bylo takovému státu nařízeno, že péči zajistit musí. Dokud si ženy nebudou stěžovat, pokrok velký nebude.

Pokud by chtěla česká porodní asistentka pracovat v zahraničí, je výhodné, aby byla zaměstnankyní a získala snáze profesní pojištění. Pro soukromé porodní asistentky je to mnohem obtížnější.

Doporučení pro členské státy CER:

 • Využívat při argumentaci s úřady případ Ternovszky
 • Vyjednávat s MZ alespoň základní kompetence spojené s péčí během normálního porodu (lepší něco, než nic)
 • Stále a opakovaně argumentovat direktivami EU pro regulaci PA (direktivy jsou klíčem k otevření dveří, i když ty dveře neotevřou okamžitě).

II. Stoupající medikalizace porodů a počet císařských řezů

Německo 33%.
Švýcarsko 33%, ale na některých soukromých klinikách až 50%.
Velká Británie v některých nemocnicích až 60%.
Skandinávie pouze 15 až 17% C.S. Skandinávské země plánují konferenci o omezení zbytečných zásahů do běhu porodu.
Švýcarská organizace PA vydává všeobecné informace pro ženy o rizicích císařských řezů. Plánují zakládání oddělení vedených pouze porodními asistentkami, kde by nebylo do běhu porodu zasahováno. Důležitý argument: hrozba bakterií rezistentních na antibiotika. Velká úloha sdělovacích prostředků – měly by informovat o rizicích S.C.
V Holandsku se shodli na tom, že porod doma by měl být využit jako ukazatel (měřítko) normality.

Co přispívá ke zvyšování počtu S.C.?

 • Rostoucí medikalizace
 • PA ztrácejí povědomost o normálním porodu, bojí se hlavně o svou bezpečnost

Co mohou udělat profesní organizace PA:

 • Působit na své členky, aby informovaly ženy o přednostech normálního porodu a o rizicích císařského řezu, jako velké břišní operace
 • Vydat informační brožurky pro veřejnost s uvedením hlavních rizik císařských řezů, podložených vědeckými výzkumy
 • Vydat informační brožurky pro veřejnost s uvedením hlavních informací o normálním porodu
 • Snažit se více informovat veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků
 • Působit na pediatry i porodníky, aby informovali ženy ve stejném duchu

Taková brožurka by pomohla informovanému výběru žen i porodním asistentkám v jejich argumentaci. Je třeba nenechat se odradit. Jestli se uzavře jedna cesta, otevře se druhá.

III. Konference EMA o vzdělávání a twinning projekt

Franka zve všechny na konferenci. Do 28.3. je možné podat abstrakt. Franka také upozorňuje na publikaci, kterou KNOV vydala pro informování veřejnosti i sponzorů o úspěšném Twinning projektu KNOV a marocké organizace porodních asistentek. Sděluje, jakým způsobem se podařilo propojit holandské a marocké vyučující porodní asistence, porodní asistentky z praxe, nebo jakým způsobem postupovali při fundraisingu.

Na stránkách KNOV je také možné získat v angličtině informace o letní škole porodní asistence. Ta je určena všem, kteří by měli zájem dozvědět se více o holandském způsobu péče o těhotné a rodící ženy. Letní škola je plánovaná na poslední 2 týdny v srpnu. Přihlášky do 25.5.2013. Na stránkách KNOV (www.knov.nl) najdou zájemkyně všechny potřebné informace včetně přihlášky.

Franka také představuje svou kolegyni Myrte de Geus, která se bude ucházet o post pokladníka ICM.

IV. Neformální setkání Holandska, Německa, Velké Británie a Švédska

Organizace porodních států těchto zemí se sešly, aby rozvinuly další užší spolupráci. Lépe se poznaly, mohly pohovořit o hlubších problémech či bodech zájmu. Doporučují i ostatním scházet se v menších skupinkách.

Hlavní body jednání:

 • Normální porod
 • Profesní pojištění

V. Výměna studentů

Rozdíl, zda se jedná o studium + praktický výcvik nebo jen „zkušenost“. Pro studium a praktický výcvik je nutné, aby univerzity uzavřely smlouvy a stanovily podmínky. Praktický výcvik je panevropský problém: Německo nemá místa ani pro své studentky, Belgie také ne, zvláště pro komunitní péči. Doporučení: státy se musí pokusit připravit podmínky a vytvořit vlastní místa praktického výcviku.

VI. Nezaměstnanost porodních asistentek

Všeobecně: nemocnice šetří, propouští PA, zbylé jsou přetížené.

Francie. 70% PA je zaměstnaných v nemocnicích, ostatní jsou OSVČ.

Velká Británie. Slučovali porodnice, takže vznikla porodnická oddělení s 6-7000 porody ročně, až 10 000. V takových porodnických megajednotkách klesá kvalita péče, není prostor pro individuální péči, péče přestává být humánní.

Irsko. Šetřící projekt: program pro graduantky – v rámci projektu měla být graduantkám poskytnuta pomoc v začátku pracovní kariery s tím, že budou dostávat jen 80% běžného platu PA. Nakonec dostávaly jen 80% platu, ale bez zvláštní podpory. Projekt byl zrušen (studentky 4. ročníku dostávaly ve stejné době 50% běžného platu PA).

V Irsku organizovali konferenci s názvem: „Všechny ženy potřebují porodní asistentky, některé také porodníky.“

Belgie. Mají hodně nezaměstnaných, protože k nim přicházejí studovat PA z Francie a Holandska a dosti často už se nevrací do země původu. Nemocnice řeší situaci tak, že nové PA slíbí, že ji zaměstnají jako PA, když bude dva roky pracovat jako sestra. Po dvou letech někdy slib splní, často ale ne.

Holandsko. Byl proveden průzkum, zda bude i nadále třeba porodních asistentek a v jakém počtu. Zjistili, že pokud budou chtít zvyšovat kvalitu péče a přitom ušetřit, budou porodní asistentky potřebovat stále ve vyšším počtu.

Je důležité, aby veřejnost pochopila, jak důležité jsou porodní asistentky. Ženská hnutí a profesní organizace by měly spolupracovat a vytvořit společnou kampaň. Je praktické a důležité využít sociální sítě.

Porodní asistentky pracující mimo porodnici:

Belgie. Soukromé PA jsou placeny z veř. zdrav.pojištění. U porodu doma – 2 PA.
1. PA se stará o ženu v I.DP (méně placeno)
2. PA přijíždí v závěru I. DP a odvádí porod (více placeno)
Po porodu 2 návštěvy – platbu dostává ta PA, která pečovala o ženu v I. DP.
Rodiče nemusí platit nic, ale většinou dobrovolně platí 200 Eur, jako příspěvek porodním asistentkám.

Švýcarsko. PA jsou placené hodinovou mzdou. Pojišťovnou jsou hrazeny 2 PA u porodu doma. Ta, která přijede později, dostává méně peněz. Rodiče neplatí nic. V malých nemocnicích funguje perfektní spolupráce externích a nemocničních PA. Svorně pracují ve prospěch a pro spokojenost ženy. Ve velkých je spolupráce horší.

Holandsko. Vše hrazeno, u porodu je porodní asistentka a její pomocnice (zvláštní profese – něco jako pomocnice v mateřství, ošetřovatelka).

Německo. Systém umožňuje zaangažování jak nemocničních, tak externích PA do péče o ženu v nemocnici. Doma se stará externí PA. Nese to své výhody i nevýhody.

VII. Direktiva č. 36/2005 EC

Navrhované změny se týkají např.

 • hodnocení studentů v ECTS (educational credit transfer system)
 • počtu hodin studia (mělo by být 5000 hodin, z toho 50% praktického výcviku)
 • povinnosti států podávat zprávu o profesním celoživotním vzdělávání (musí ji podat do 5 let od začátku účinnosti direktivy)

Všechny změny jsou navrhovány s cílem harmonizovat vzdělávání PA, potažmo zajistit srovnatelnou kvalitu péče.

Vznesena otázka délky vyučovací hodiny: státy si mohou délku vyučovací hodiny stanovit samy. „Hodina“ je většinou jen orientační jednotka. Většina programů využívá spíše modulovou výuku. Do celkového počtu hodin je započítáno jak kontaktní vyučování, tak samostudium.

VIII. Případ Ternovszky a situace v Maďarsku

Na základě případu Ternovszky byl v Maďarsku schválen zákon o porodu doma, není perfektní, ale díky němu pracuje pět PA oficiálně a mají profesní pojištění. Podle tohoto zákona musí být u porodu doma dvě PA.

Letos v létě bude schválen zákon o předporodní péči v rukou porodních asistentek. Postoj regionu:

 • žena má právo na péči porodní asistentky
 • v případě soudního jednání musí mít PA právo na spravedlivý soud

IX. Příští setkání regionu bude pravděpodobně v Praze v době kongresu

Pokud by byla změna, bude projednána e-mailem.

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha

Mezinárodní konfederace porodních asistentek (v orig. International Confederation of Midwives – ICM) pořádá jednou za tři roky pravidelné celosvětové kongresy, kterých se účastní národní asociace porodních asistentek členských zemí ICM. Členskou asociací této mezinárodní konfederace je od r. 1996 také Česká konfederace porodních asistentek (ČKPA). Národní asociace jednotlivých států zastupují tzv.delegátky. V době působení ve funkci místopředsedkyně ČKPA pro mezinárodní styky (1996 – 2013) byla delegátkou ČKPA na kongresech ICM Zuzana Štromerová. Ta se zúčastnila kongresu v Norsku (Oslo 1996), na Filipínách (Manila 1999), v Rakousku (Vídeň 2002), ve Velké Británii (Glasgow 2008) a naposledy v Jihoafrické republice (Durban 2011). Kongresu konaného v australském městě Brisbane v roce 2005 se nezúčastnila z finančních důvodů: náklady na účast (60 000 Kč) nebyl nikdo schopen uhradit. Česká republika tak na tomto kongresu neměla zastoupení.

 

25. Kongres Mezinárodní konfederace porodních asistentek
Manila, Filipíny, 16.–27.5.1999

Moto: Porodní asistentky a bezpečné mateřství po roce 2000

Ve dnech 16. 5. až 27. 5. 1999 se v hlavním městě Filipín Manile konal 25. Mezinárodní kongres porodních asistentek, který pořádala Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM).

Tato setkání, pořádaná jednou za tři roky, mají vždy dvě části. V první části probíhá jednání výboru ICM, v druhé části probíhá vlastní kongres. Obě části jsou odděleny tzv. předkongresovým workshopem na určité téma.

Jednání výboru ICM proběhlo ve dnech 16. 5. až 19. 5. Každá členská asociace má právo vyslat dva delegáty a/nebo pozorovatele. Dá se říci, že velká část členských asociací tohoto práva využívá. Jestliže se jednání výboru účastní pouze jedna delegátka za určitou asociaci, má při volbách dva platné hlasy. Je samozřejmě velice výhodné, účastní-li se jednání delegáti dva, neboť jednání výboru je mnohdy docela komplikované (kromě toho probíhá v angličtině). Vzhledem k finanční náročnosti celé akce zastupovala Českou republiku pouze jedna delegátka (Zuzana Štromerová).

První den kongresu
byl zahájen 22. 5. 1999 ekumenickou mší. Následovalo slavnostní uvítání hostů a otevírací ceremoniál s proslovy mnoha důležitých osobností, např. paní Margaret Peters z Austrálie, ředitelky Rady ICM, paní Alice Sanz de la Gente z Filipín, prezidentky tohoto kongresu, shromáždění přišla pozdravit i první dáma Filipín, Dr Luisa P. Ejercito Estrada.

Všichni účastníci pak byli pozváni na uvítací recepci. Již v písemné pozvánce na kongres jsou všichni účastníci vyzváni, aby na tuto zahajovací recepci přišli v národních krojích. Na zahajovací recepci se sešlo téměř 1000 hostů. Pravda, že ne všichni byli oblečeni do svých národních krojů, nicméně sešlost byla velice pestrá a veselá. Celý večer byl protkán kulturním programem. Filipínské porodní asistentky – studentky, které svá studia právě končily, věnovaly více než půl roku intenzivního tréninku, aby pak mezinárodní společnosti předvedly představení vysoké úrovně. Filipíny jsou zemí mnoha etnických skupin a mnoha lidových zvyků. Kroj České republiky poutal pozornost svou barevností, jen byl občas zaměňován za rakouský či německý. První den kongresu byl tedy věnován především seznamování a zábavě (i přes „povinné“ jmenovky byla nejčastější otázka „Odkud jste?“).

Druhý den kongresu
již byl věnován odbornému programu. Jako každý den, byl i tento zahájen klíčovou přednáškou. Tu přednesla předsedkyně Filipínské asociace porodních asistentek (IMAP) paní Alice Sanz de la Gente. Hovořila o vyvážených perspektivách a právech žen v reproduktivním zdraví i zdraví všeobecně. Nedá se opomenout dobrá vůle a úmysl jako takový. Ty, které se na Filipínách rozhodnou studovat obor porodní asistentka, nemají příliš těžkou cestu. Přístup ke studiu je relativně snadný a počet porodních asistentek více než dostatečný. Někdy nabídka přesahuje poptávku a potom je problém, aby porodní asistentka vykonávala práci, pro kterou byla vzdělána. V některých oblastech, zvláště odlehlých, je ale situace opačná. Práce porodních asistentek je pak velice náročná, dá se hovořit až o přetíženosti. Velkým problémem bývá doprava a vroucím přáním mnohých porodních asistentek je vlastnit alespoň motocykl. Na druhé straně je zvláštní slyšet z úst předsedkyně asociace o právech v rámci reproduktivního zdraví a pak vyjít do ulic a vidět realitu. Filipíny jsou z velké křesťanskou zemí a nejčastější počet dětí v rodinách je 5 až 6. Existuje určitý systém pojištění, ovšem v jeho rámci je částečně hrazena zdravotní péče. Problém je jednak v tom, že ne každý si může dovolit toto pojištění platit, a dále v tom, že toto pojištění se nevztahuje na péči v mateřství. Byly jsme nepříjemně překvapeny, když jsme se dozvěděly, že i lékařsky indikovaný císařský řez si musí žena sama platit. Existují samozřejmě zařízení pro nejchudší z chudých, ale kde se ztrácí kvalita péče? A lze potom mluvit o právech žen v reproduktivním zdraví? Nebo jsou práva jen pro někoho? To zní jako z filmu, ale je to zatím stále tvrdá realita.

Další dopolední program byl rozdělen do šesti témat. Každé téma zahrnovalo několik přednášek a bylo zakončeno diskusí. Během dopoledne zazněl i příspěvek České republiky v rámci tématu Partnerství pro bezpečné mateřství s názvem Požehnané ICM. Příspěvek vypráví o spolupráci ICM, lépe řečeno o některých členských asociací s Českou asociací porodních asistentek. Na praktických příkladech dokazuje uplatňování cílů ICM v praxi (text přednášky v angl. jazyce, viz příloha K1). Ve stejné sekci bylo možné vyslechnout i příspěvek z American College of Nurse Midwives týkající se zvláštního vzdělávacího projektu, který tato asociace vyvinula pro země s velmi nízkými finančními zdroji. Projekt měl za cíl vzdělat ty, kteří budou poskytovat pomoc v těch nejchudších podmínkách, a budou své vědomosti a dovednosti předávat dál. V praxi se tento projekt v zemích, kde byl uplatněn, velmi osvědčil. Posledním příspěvkem dopoledne byla přednáška paní Carmen Lardizabal z Filipín o tradičním umění filipínských porodních asistentek, poskytujících svou péči v odlehlých místech, a sice v domácnostech. Stručný výtah z obou přednášek viz příloha K2.

Odpolední program probíhal v pěti „proudech“. Během přestávky na kávu bylo možno téma vystřídat. Vzhledem k tomu, že odpolední přednášky byly časově přesně rozděleny, bylo možné si přednášky vybrat jednotlivě a nesledovat celý proud. Některé přednášky byly vysoce kvalitní, jinde šlo o čistý teoretický přednes. Mezi ty zajímavější patřilo pojednání o užití šestiminutového a desetiminutového auskultačního testu a porovnání této metody, rozvinuté v USA s běžným monitorováním. Užití auskultačního testu má několik pozitiv. Například snižuje užití techniky v době, kdy se nejen mnohé nastávající maminky, ale i mnozí odborníci děsí nadužívání techniky v porodnictví. Tento test užívá pouze fonendoskopu nebo stetoskopu. Pracovní skupina, která prováděla výzkum, prokázala, že výsledky testu dávají mnohem lepší obraz o skutečném stavu plodu, než časté monitorování. V další zajímavé přednášce posuzovala autorka (z Irska) výhody a nevýhody užití porodního plánu. V jiné jsme si vyposlechly o problému, který je nesnadno řešitelný a trápí poměrně hodně těhotnáých žen, a to o bolesti kostrče (stručný obsah viz příloha K3).

Třetí den kongresu
byl zahájen hlavní přednáškou, která nebyla do konce kongresu překonána. Přednesla ji paní Theresa Shaver z USA, působící v NGO´s for Health. Přednáška se jmenovala Zdraví je jedním z práv dětí a začínala velmi prostě a nezajímavě: „Chtěla bych vás seznámit se ženou, kterou všichni znáte. Známe ji jako naši matku, sestru, švagrovou, sestřenici, přítelkyni nebo klientku“. Pak následovalo vyprávění, které dojalo snad všechny přítomné v sále. Popisovalo těžký život žen v chudých zemích, kde právo na kvalitní zdravotní péči je jen snem, a dodržování lidských práv jen vyprávěnkou z knížek. Mohli bychom si říci – propaganda, nebo si myslet, že paní Theresa přehání. Na konci přednášky se rozhostilo velké ticho. Všichni setrvali v hlubokém dojetí. Atmosféra se ještě prohloubila, když k mikrofonu přistoupily samy účastnice z chudých zemí, a podávaly svědectví o tom, že situace popsaná v přednášce, je v jejich zemích stále ještě tvrdou realitou. Jedna z přítomných porodních asistentek z Indie podala svědectví o tom, že obchod s dětmi stále kvete. Např. v období okolo velikonoc zjistila policie místo, kde bylo pohromadě 150 novorozeňat ve věku do 6 týdnů. Pouze 2 (dva) z těchto dětí byli chlapci. Všechny děti byly určeny k prodeji. Poměrně děsivým zůstává fakt, že překupníci za děti platí různou cenu, a tak se mnohdy stane, že mezi rodinami dochází k rozepřím typu „proč my méně než vy“ apod.

I další dopolední přednášky byly z psychologického hlediska zajímavé. Jedna z nich se jmenovala Shelley has a baby a popisovala životní příběh jedné dívky z Nového Zélandu, ke které se život skutečně zachoval macešsky. Těžká choroba způsobila kachektizaci organizmu již v mládí. Později oslepla. Přesto však vystudovala francouzštinu a španělštinu na vysoké škole. Příběh vyprávěla porodní asistentka, která byla zároveň domácí pečovatelkou této dívky. V příběhu, který byl dokonce vydán knižně, popisovala, co všechno pro Shelley porodní asistentka znamenala, a jak jí její péče během těhotenství pomohla, které bylo v tomto případě téměř zázrakem.

Vzpomínek na porodní asistentky se týkala i další přednáška. Skupina porodních asistentek ze Spojených států amerických se rozhodla zjistit, jaké vzpomínky na porod a porodní personál mají ženy, které rodily před 40 až 50 lety. Je zvláštní, že uvedené výroky, jako např. „Nebavili se se mnou, jen mi říkali co mám a nemám dělat. Děsilo mě to“, „Ta ženská mi vzala mé dítě a pak jsem ho dlouho neviděla“, „Ani jsem si nemohla uvědomit, že ten malý uzlíček je můj. Všechno se to seběhlo tak nějak mimo mne“, „Byla jsem zmatená. Nevěděla jsem, co se bude dít a nikdo mi nic neřekl“, se velice podobají výrokům českých žen, které porodily v době ne tak zcela dávné. Žádná z dotazovaných žen ve Spojených státech nezmiňovala, že by nejhorším zážitkem z porodu byla bolest. Chování a slovní projevy personálu si však pamatovaly velice dobře i po 40, 50 letech, a stále to pro ně byla vzpomínka živá.

V závěru dopoledne hovořil pan Paul de Reu (povoláním porodní asistent) o tom, zda holandský systém péče o ženy v době těhotenství a porodu může být považován za bezpečný a dostatečně preventivní oproti perinatální mortalitě. Na základě výzkumu přehledně seřazeného do spousty tabulek a grafů dokázal, že péče prováděná porodními asistentkami podle holandského selektivního způsobu je velice bezpečná a v žádném případě nevede ke zvýšení perinatální mortality. Seznam lékařských indikací užívaný ve zmíněném systému byl v českém překladu dán k dispozici účastníkům konference „Nechť se porodn znovu narodí“, která se konala v Praze v listopadu 1998.

Jeden z odpoledních proudů přednášek se zabýval zdravím porodních asistentek. Aby mohly porodní asistentky poskytovat kvalitní péči těm, o které se starají, je třeba aby samy byly v pohodě a zdravé. Paní Patricia Mackin se zaměřila na to, co je původem stresu u porodních asistentek z jejich vlastního pohledu. 88% dotazovaných sdělilo, že hlavním důvodem stresu je fakt, že nemohou ovlivnit svou práci, změnit zaběhlou rutinu. 67% dotazovaných sdělilo, že jsou více stresovány lékaři, než pacientkami. Přesněji řečeno stresuje je to, že mnohdy nesouhlasí s tím, jak je vedena péče ze strany lékaře. Někdy je z jeho strany příliš mnoho intervencí do jinak fyziologického procesu, jindy by zásahu bylo třeba, ale vůle lékaře není. Ke stresu vede také přetížení porodních asistentek v nemocnicích, kde se starají o více rodících žen najednou. Samy porodní asistentky potom cítí, že péče, kterou poskytují, není kvalitní a to vede ke stresu.

Hned následující přednáška se snažila poskytnout návod na to, jak stresu nepodléhat. A její autorka paní Christine Oudshoorn se snažila všem poradit, co dělat. Tedy je třeba:
 • dívat se na věci zvesela
 • mít šťastný cíl, vědět čeho chci dosáhnout a hledat neustále inspiraci
 • mít lidi rád, snažit se nebojovat ani s lékaři ani kolegyněmi
 • umět přiznat chybu. Chybovati je lidské a každý se někdy může zmýlit. Není třeba hned propadat trudomyslnosti.

Celkově vzato – mohou-li porodní asistentky kontrolovat míru své zátěže, plánovat svou pracovní činnost, je-li pro ně jejich práce zárověň inspirací, jsou mnohem odolnější proti stresu a tzv. vyhoření. Je zajímavé, že ono zmíněné „vyhoření“ se objevuje častěji u porodních asistentek v porodnicích, kde je třeba, aby se podrobily nemocničnímu systému, než u soukromých porodních asistentek. Také s vyšším vzděláním roste náchylnost k syndromu vyhoření.

Jedním ze zajímavých proudů po odpolední přestávce byl proud přednášek zabývající se hydroterapií a homeopatií. Homeopatie je neškodnou metodou, která ženám jak v těhotenství, tak během porodu může velice pomoci. Množství podaného léku je skutečně velmi malé, ale účinek může být velmi výrazný. Jako preparáty, které by měly mít porodní asistentky vždy po ruce, byly uvedeny Caulophyllum a Arnica (podrobněji viz příloha K4). Homeopatické preparáty během porodu mohou působit proti bolesti, na podporu kontrakcí, proti krvácení a proti psychickému i fyzickému stresu.

Proti stresu a bolesti účinně působí také voda. V mnoha porodnicích světa používají vodu jako relaxační a bolest tlumící přirozený prostředek. I děti se do vody rodí. Většina žen, které do vody porodily, popisuje tento zážitek jako uvolňující, rozhodně ne nepříjemný. Na Novém Zélandu se například zaměřili na účinky hydroterapie kombinované s aromaterapií. Použili skořicový olej do koupele a porovnávali délku II. doby porodní, která následovala po I. době porodní v lázni se skořicovým olejem a bez něho. Do výzkumu byly zahrnuty pouze multipary, u nichž byl předchozí porod normální (tedy ne císařským řezem). Do lázně vstoupily tehdy, když byla branka alespoň 3cm otevřena, a pobývaly tam alespoň 1 hodinu. Zjistily, že při použití skořicového oleje do lázně, se délka druhé doby porodní zkracuje. Je třeba podotknout, že druhá doba porodní probíhala na suchu, ne ve vodě.

Čtvrtý den kongresu
byl zahájen přednáškou paní Margaret Peters (Austrálie) týkající se globální perspektivy pro program Bezpečné mateřství po roce 2000. Po zhodnocení faktu, že tento program se netýká pouze zemí rozvojových, se zaměřila paní Margaret na jednotlivé oblasti tohoto programu (např. informovaný výběr, dostupná zdravotní péče pro všechny).

Po hlavní přednášce se program opět rozběhl v hlavních tématech. Téma „Bezpečné mateřství a praxe porodních asistentek“ porovnávalo rozdíly v práci porodních asistentek ve Spojených státech a v Holandsku. Druhá část přednášky byla směrována opačně. Jak Holandsko, tak Spojené státy jsou často v naší republice dávány za příklad. Vždyť jak často slýcháváme „My máme americké polohovací postele, a tak se u nás poskytuje dobrá péče, vždyť ty postele jsou velice drahé!“ Bylo tedy velice zajímavé, jak se na věc dívají porodní asistentky, které ve zmíněných státech žijí a pracují.

Ve Spojených státech je porodnická péče velice variabilní, ale filosofie velkých nemocnic je takováto: „Máme drahé vybavení, a protože jsme do toho vybavení vložili spoustu peněz, je třeba je využívat. Jestliže se používá, je třeba jej občas měnit, a to opět stojí moc peněz. Takže se to vybavení musí používat!“ 98% porodů, podle této přednášky, probíhá v nemocnicích. U 94% z těch, které proběhnou v nemocnici, je přítomen lékař. Nemocniční model je tzv. patologický model, zaměřený primárně na to, co by se mohlo zkomplikovat. Je snad normální, že lékaři stále chtějí „zachraňovat“, řešit problémy. Primárně předpokládají komplikace, a i v těhotných ženách vidí pacienta, kterého je třeba léčit. I rodící ženy jsou často v roli pacienta: nejedí, nepijí, leží v posteli s infuzí. Lékaři se starají hlavně o tělo, duši jaksi opomíjejí. Perinatální mortalita v USA je 7 promile. Zarážející však je, že i když se moderní technika rozvíjí a zlepšují se přístroje, na tomto údaji se již 17 let nic nezměnilo. Sledují-li se statistické údaje z jiného prostředí, než nemocničního, kde není tak dokonalé a drahé vybavení (např. porodní centra, porody doma), výsledky nejsou vůbec horší

.

Schůze CER

V Evropě i v celém světě pořádají porodní asistentky pracovní setkání, schůze, konference, kongresy apod. Z titulu své funkce místopředsedkyně České konfedereace porodních asistentek pro zahraniční styky se řady z nich zúčastnila Zuzana Štromerová, BSc. Ze dvou pracovních setkání porodních asistentek konaných v r. 2013 v Bruselu a v Londýně vydala Z. Štromerová tyto zprávy:

 • 2013 Brusel
 • 2013 Londýn

Celonárodní konference Asociace belgických porodních asistentek
(Association of Belgium Midwives – BMA)

Asociace belgických porodních asistentek je zastřešující organizací pro následující čtyři menší organizace porodních asistentek:

Association francofone des sage-femmes (www.sages-femmes.be)
Vlaamse organisatie van vroedvrouwen (www.vlov.be)
Union professionnelle des sages-femmes belges (www.sage-femme.be)
Unie vlaamse van vroedvrouwen (www.nvkvv.be)

Tyto organizace jsou autonomní, avšak vůči úřadům a státní správě vystupují jednotně, aby měly větší vyjednávací sílu a prosadily své potřeby a požadavky. Zvláště v posledních letech jsou v tomto činění dosti úspěšné.

Asociace belgických porodních asistentek pořádala dne 8.3.2013 celonárodní konferenci. Zvolený den nebyl náhodný. Organizace tak chtěla oslavit Mezinárodní den žen. Téma konference Woman and Midwife: Strong Partnership (Žena a porodní asistentka: pevné partnerství) mě zaujalo a program ještě více. Byl jednoznačně věnován porodní asistenci jako autonomní profesi a svobodné volbě žen při výběru místa porodu a poskytovatele péče.

Všeobecná situace v porodnictví v Belgii je značně podobná české realitě. Péči poskytované ženám během těhotenství a porodu dominují lékaři. Ačkoli z jejich úst zaznívají argumenty jako bezpečí pro matku a dítě nebo nízká perinatální mortalita a morbidita novorozenců, finanční argument neskrývají. Pojišťovna odvedení porodu odměňuje zajímavou částkou. I to je důvod, proč se lékaři snaží udržet porod ve svých rukou a nepustit k němu porodní asistentky v nemocnicích.

Vzdělávání porodních asistentek v Belgii je nejednotné. Liší se sever a jih země. Na severu je vzdělávací program tříletý, na jihu čtyřletý. Vzhledem k požadavku EU na rozšíření počtu vyučovacích hodin budou usilovat o jednotný čtyřletý program. Po ukončení studia je porodní asistentka plně kompetentní vykonávat samostatně své povolání v jakékoli oblasti své profese. Není povinná nástupní praxe. Statut supervizora praxe není zaveden.

Stejně jako školy v České republice, i belgické školy se potýkají s urputným nedostatkem míst praktického výcviku v komunitním prostředí. Přičítají to nedostatku porodních asistentek, které by chtěly samostatně vést svou praxi. A tuto nevůli zase přičítají nedostatečnému praktickému výcviku. Takže začarovaný kruh.

V Belgii se rodí přibližně 100 000 dětí ročně. Z toho přibližně 800 dětí v domácím prostředí ve flanderské části Belgie. V provozu je také 6 až 7 porodních center vedených porodními asistentkami. Ne ve všech se však rodí.

Zajímavosti z programu

Lidská práva v souvislosti s mateřstvím bylo jedno ze silných témat konference. Jak bylo již zmíněno, belgická legislativa neklade porodům v domácím prostředí žádné překážky. Zájem o lidská práva a jejich zviditelnění je spíše jakýmsi vysvětlovacím nástrojem ve vztahu k lékařům.

Paní Marlies Eggermont, porodní asistentka a právnička v jedné osobě, hovořila především o článku 8 ECHR – Právo na respektování soukromí a rodinného života, a o článku 2 ECHR – Právo na ochranu života. Ve spojitosti s čl. 8 paní Eggermont zdůraznila, že právo na soukromí a rodinný život dává mimo jiné právo rodičům rozhodnout se, zda chtějí mít děti, jak, s kým a kde chtějí své děti přivést na svět, a jak je chtějí vychovávat.

Paní Eggermont se také zmínila o případu Ternovszky, a v té souvislosti o rozhodnutí soudu, že nikdo nesmí být stíhán za porod doma a žádný zdravotník nesmí být za pomoc doma trestán. Předpisy a směrnice EU jsou pro všechny členské země povinné. V oblasti porodnictví ale za jejich porušení nebude žádný stát trestán, dokud si někdo nebude přímo stěžovat.

Závěrem paní Eggermont shrnula, že v Belgii je dobrý právní systém a právo rodit doma je zaručeno (včetně úhrady z veřejného zdravotního pojištění). Porodní asistentky nesou profesní zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy, stejnou míru odpovědnosti však nesou i rodiče, kteří se pro porod mimo nemocnici rozhodli.

Finanční důsledky péče poskytované porodními asistentkami hodnotila paní Regine de Paepe (regine.depaepe@mloz.be). Podrobně rozebírala náklady vydané za porodnickou péči v nemocnicích s porovnáním nákladů za porod doma. Závěr byl až šokující. Krytí péče poskytované porodními asistentkami při porodech v domácím prostředí představuje pouze 0,02% z celkových nákladů. V konkrétních číslech: za porod v porodnici a s tím související hospitalizaci 4004 EUR. Za porod doma pouze 592,53 EUR. Rozdíl je tedy značný, a je evidentní, která z variant je pro pojišťovnu výhodnější. Hrazení porodů doma ze zdravotního pojištění má ještě jednu výhodu pro stát: má přehled o počtu domácích porodů a kvalitě poskytované péče, protože porodní asistentky musí vyplnit výkazy své činnosti, aby úhradu získaly.

Astrid Osbourne hovořila o porodních centrech ve Velké Británii vedených porodními asistentkami v přednášce nazvané Ženy a porodní asistentky – spolu jsme silné. Hned na počátku své přednášky zdůraznila, že je důležité respektovat fakt, že různí lidé i různí odborníci porod vnímají různě.

S politováním konstatovala, že porodní asistentky jsou honěny jako čarodějnice v podstatě po celé Evropě. Porodní asistentky všeobecně ztrácejí své postavení hlavního poskytovatele péče v období těhotenství a porodu. I to je pravděpodobně jednou z příčin, proč celosvětově stoupá počet císařských řezů.

Ve Velké Británii byla provedena rozsáhlá studie Birth Place Study, publikovaná v říjnu 2011. Zabývala se různými aspekty porodů a jejich bezpečí. Ekonomická část studie odhalila následující data:

Náklady spojené s porodem :

  primipar multipar
V nemocnici 2075 GBP 1142 GBP
V porodním centru 1912 GBP 991 GBP
Doma 1793 GBP 780 GBP

Další zajímavé informace z této studie:

 • Na pracovištích vedených porodními asistentkami dochází k menšímu počtu zásahů
 • Místo porodu není určující pro příznivost/nepříznivist výsledků porodu u multipar ani u primipar
 • Ženy, které rodily v centrech vedených porodními asistentkami, měly větší naději na normální porod
 • U primipar rodících doma je větší pravděpodobnost převozu do nemocnice
 • Do studie bylo zahrnuto 62 036 žen s nízkým rizikem
 • 27% z výzkumného vzorku byly primipary
 • Běžný císařský řez stojí 3000 GBP

Paní Osbourne zdůraznila, že je třeba, aby se porodní asistentky kdekoli snažily udržet porod normální. Lehce podléhají vlivu technologií. Proto je nezbytné:

 • Vytvořit domáckou atmosféru a demedikalizované prostředí
 • Šířit pozitivní přístup k nemedikalizovanému porodu
 • Rozšířit nabídku možností svobodného výběru místa porodu a poskytovatelů péče
 • Umožnit ženám, aby se předem seznámily se svou porodní asistentkou, případně lékařem
 • Zavést takový typ vzdělávání pro porodní asistentky i lékaře, který by jim pomohl lépe pochopit normální porod a získat sebedůvěru
 • Rozvíjet vzdělávací kurzy pro nastávající rodiče, zvláště přípravu žen na péči poskytovanou porodními asistentkami

Domácí porod je běžnou součástí britského systému péče o ženy a jejich děti. Tento systém je zvláště umocněn zákonem, který přikazuje porodní asistentce pomoci ženě při porodu na kterémkoli místě, které si pro svůj porod zvolí. Doma může rodit i žena s vyšším rizikem, pakliže je to její nejniternější přání. Jestliže se zdravotníkům nepodaří takovou ženu přesvědčit, že nemocnice je pro ni vhodnější místo pro porod, pak zorganizují tým, který se o tuto ženu postará.

Pro bezpečný porod v domácím prostředí je důležité zajistit snadný přístup k sekundární péči v případech, kdy se nízké riziko změní ve vysoké.

Porodní centrum vedené porodními asistentkami:

 • Autonomní tým porodních asistentek
 • Je umístěno mimo komunitní centrum nebo velké zdravotnické středisko. Vhodná je jakákoli veřejná budova.
 • Tým nabízí celé spektrum služeb porodních asistentek včetně péče během porodu. Rodící žena porodní asistentku předem zná.
 • S týmem si žena vytvoří reálný porodní plán s jasným plánem řešení případného rizika
 • O 55% těhotných žen v Londýně pečují pouze porodní asistentky
 • 1/3 žen ve Velké Británii se během těhotenství a porodu nesetká s lékařem

Celkový dojem z konference:

 • Velmi pozitivní ladění a přátelská atmosféra
 • Jednotný hlas porodních asistentek směrem k úřadům a veřejnosti
 • V programu dán prostor pro sdělení ženy – klientky o zkušenostech s péčí porodní asistentky při porodu doma
 • Hlavní pozornost zaměřena na klíčovou funkci porodní asistentky: péči o zdravou těhotnou a rodící ženu a ženu po porodu s novorozeným dítětem
 • Žádný prostor pro gynekologické přednášky
 • Nedostatek míst praktického výcviku pro komunitní péči a z toho vyplývající problémy
 • Belgičtí lékaři jsou stejně jako čeští medicínsky urputní a bez citlivého vnímání potřeb žen

Návrh pro brzkou budoucnost:

 • Společná konference organizací, které se zabývají zlepšením služeb v mateřství, s tématem podpory normálního porodu z různých pohledů
 • Seminář v parlamentu nebo senátu týkající se Center porodních asistentek – hosté z Velké Británie, Německa, Švédska, Norska?

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha

ICM CER meeting, Londýn, 16.-17.3.2013

Mezinárodní konfederace porodních asistentek (v orig. International Confederation of Midwives – ICM) sdružuje národní asociace porodních asistentek celého světa. Členem ICM je také Česká konfederace porodních asistentek (ČKPA). Systém řízení a činnost konfederace je geograficky rozdělena do tzv. regionů. Samotná Evropa je rozdělena do tří regionů: severoevropský (NER – Nothern Europe Region), středoevropský (CER – Central European Region) a jihoevropský region (SER – Southern Europe Region). ČKPA patří do regionu středoevropského (CER). Každou národní asociaci zastupuje v ICM jedna delegátka. Každá delegátka se tím stává členkou regionálního výboru oblasti, do níž její asociace geograficky spadá. Delegátkou za ČKPA byla hned od počátku členství ČKPA v ICM (v r. 1996) Zuzana Štromerová. Tuto funkci vykonávala až do roku 2013. Regionální výbory se scházejí jednou za rok na dvoudenních schůzkách, na kterých se řeší aktuální problémy profese daného regionu. 16. a 17. března 2013 se konala v Londýně.

*

Přítomné zástupkyně členských států středoevropského regionu ICM (CER) uvítaly paní Cathy Warvick, generální sekretářku britské Royal Colege of Midwives, a paní Lesley Page, prezidentku Royal Colege of Midwives.

I. Nově upravená direktiva EC č. 36/2005 ve vztahu k profesnímu pojištění

Direktiva říká, že příslušníci regulovaných povolání (tedy i porodní asistence) mohou nabízet své služby v ostatních státech Evropské Unie. Díky požadavkům direktivy by měli poskytovat srovnatelné služby (tedy i por. asistentky) na základech, které předepisují direktivy. S tím se pojí i profesní pojištění, bez něhož by neměli mít zdravotníci možnost poskytovat své služby, protože by nebylo zajištěno, že v případě nehody bude klient odškodněn finančně. To přináší v mnohých státech velký problém: buď nebudou moci porodní asistentky nezávisle pracovat (např. pro Independent Midwives v Anglii, protože nepracují v rámci NHS, a tudíž nemají profesní pojištění), nebo je pojištění tak drahé, že si jej nebudou moci dovolit.

V rámci Evropy je jen pět pojišťoven, které takové pojištění, které by bylo platné po celé Evropě, poskytují. Díky systému profesního pojištění, výšce krytí v různých státech a různé legislativě regulující nárok na odškodnění, je těžké zavést jednotný systém profesního pojištění.

Všichni zdravotníci pracující v rámci Národního zdravotního systému (NHS) mají automaticky zdravotní pojištění. Jsou ovšem vázáni tzv. NICE guidelines, které do jisté míry limitují kompetence porodních asistentek. Nezávislé porodní asistentky (Independent Midwives) nepracují v rámci NHS, nemají pojištění a jsou tudíž ohroženy. Je jich malá skupinka, ale poskytují péči těm ženám, které nesplňují kritéria pro porod mimo nemocnici (vaginální porod po císařském řezu, KP a pod.), ale chtějí rodit mimo nemocnici. Vzhledem k tomu, že nezávislé porodní asistentky jsou stále hůře dosažitelné, rodí stále více žen se zvýšeným rizikem doma bez porodní asistentky.

Irsko. Bylo vydáno Memorandum of Understanding, směrnice, určující kdo může a kdo nemůže rodit mimo porodnici. Pokud porodní asistentka toto memorandum podepíše, o pojištění se starat nemusí, všechny náklady, včetně případného odškodnění, na sebe bere stát. Porodní asistentka za to musí dodržovat předpisy stanovené memorandem. To sice do značné míry omezuje kompetence porodních asistentek a svobodnou volbu žen, např. doma nesmí rodit žena po císařském řezu), ale alespoň části žen, které jsou zcela zdravé a bez problémů, to umožní plnou péči porodní asistentky včetně porodu a plně hrazenou ze zdravotního pojištění.

Co se týče naplnění požadavků směrnice č. 36/2005 Ec není síla, která by přinutila členské státy, aby sladily místní legislativu, týkající se poskytování péče porodními asistentkami, s legislativou evropskou. Zdá se, že jedinou cestou k úspěchu by byla situace, kdy by těhotná žena vyžadovala porodní asistentku pro porod doma ve státě, kde to není běžnou praxí. Pokud by jí tento stát nevyhověl, stěžovala by si u Evropského soudního dvora. Pak by bylo takovému státu nařízeno, že péči zajistit musí. Dokud si ženy nebudou stěžovat, pokrok velký nebude.

Pokud by chtěla česká porodní asistentka pracovat v zahraničí, je výhodné, aby byla zaměstnankyní a získala snáze profesní pojištění. Pro soukromé porodní asistentky je to mnohem obtížnější.

Doporučení pro členské státy CER:

 • Využívat při argumentaci s úřady případ Ternovszky
 • Vyjednávat s MZ alespoň základní kompetence spojené s péčí během normálního porodu (lepší něco, než nic)
 • Stále a opakovaně argumentovat direktivami EU pro regulaci PA (direktivy jsou klíčem k otevření dveří, i když ty dveře neotevřou okamžitě).

II. Stoupající medikalizace porodů a počet císařských řezů

Německo 33%.
Švýcarsko 33%, ale na některých soukromých klinikách až 50%.
Velká Británie v některých nemocnicích až 60%.
Skandinávie pouze 15 až 17% C.S. Skandinávské země plánují konferenci o omezení zbytečných zásahů do běhu porodu.
Švýcarská organizace PA vydává všeobecné informace pro ženy o rizicích císařských řezů. Plánují zakládání oddělení vedených pouze porodními asistentkami, kde by nebylo do běhu porodu zasahováno. Důležitý argument: hrozba bakterií rezistentních na antibiotika. Velká úloha sdělovacích prostředků – měly by informovat o rizicích S.C.
V Holandsku se shodli na tom, že porod doma by měl být využit jako ukazatel (měřítko) normality.

Co přispívá ke zvyšování počtu S.C.?

 • Rostoucí medikalizace
 • PA ztrácejí povědomost o normálním porodu, bojí se hlavně o svou bezpečnost

Co mohou udělat profesní organizace PA:

 • Působit na své členky, aby informovaly ženy o přednostech normálního porodu a o rizicích císařského řezu, jako velké břišní operace
 • Vydat informační brožurky pro veřejnost s uvedením hlavních rizik císařských řezů, podložených vědeckými výzkumy
 • Vydat informační brožurky pro veřejnost s uvedením hlavních informací o normálním porodu
 • Snažit se více informovat veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků
 • Působit na pediatry i porodníky, aby informovali ženy ve stejném duchu

Taková brožurka by pomohla informovanému výběru žen i porodním asistentkám v jejich argumentaci. Je třeba nenechat se odradit. Jestli se uzavře jedna cesta, otevře se druhá.

III. Konference EMA o vzdělávání a twinning projekt

Franka zve všechny na konferenci. Do 28.3. je možné podat abstrakt. Franka také upozorňuje na publikaci, kterou KNOV vydala pro informování veřejnosti i sponzorů o úspěšném Twinning projektu KNOV a marocké organizace porodních asistentek. Sděluje, jakým způsobem se podařilo propojit holandské a marocké vyučující porodní asistence, porodní asistentky z praxe, nebo jakým způsobem postupovali při fundraisingu.

Na stránkách KNOV je také možné získat v angličtině informace o letní škole porodní asistence. Ta je určena všem, kteří by měli zájem dozvědět se více o holandském způsobu péče o těhotné a rodící ženy. Letní škola je plánovaná na poslední 2 týdny v srpnu. Přihlášky do 25.5.2013. Na stránkách KNOV (www.knov.nl) najdou zájemkyně všechny potřebné informace včetně přihlášky.

Franka také představuje svou kolegyni Myrte de Geus, která se bude ucházet o post pokladníka ICM.

IV. Neformální setkání Holandska, Německa, Velké Británie a Švédska

Organizace porodních států těchto zemí se sešly, aby rozvinuly další užší spolupráci. Lépe se poznaly, mohly pohovořit o hlubších problémech či bodech zájmu. Doporučují i ostatním scházet se v menších skupinkách.

Hlavní body jednání:

 • Normální porod
 • Profesní pojištění

V. Výměna studentů

Rozdíl, zda se jedná o studium + praktický výcvik nebo jen „zkušenost“. Pro studium a praktický výcvik je nutné, aby univerzity uzavřely smlouvy a stanovily podmínky. Praktický výcvik je panevropský problém: Německo nemá místa ani pro své studentky, Belgie také ne, zvláště pro komunitní péči. Doporučení: státy se musí pokusit připravit podmínky a vytvořit vlastní místa praktického výcviku.

VI. Nezaměstnanost porodních asistentek

Všeobecně: nemocnice šetří, propouští PA, zbylé jsou přetížené.

Francie. 70% PA je zaměstnaných v nemocnicích, ostatní jsou OSVČ.

Velká Británie. Slučovali porodnice, takže vznikla porodnická oddělení s 6-7000 porody ročně, až 10 000. V takových porodnických megajednotkách klesá kvalita péče, není prostor pro individuální péči, péče přestává být humánní.

Irsko. Šetřící projekt: program pro graduantky – v rámci projektu měla být graduantkám poskytnuta pomoc v začátku pracovní kariery s tím, že budou dostávat jen 80% běžného platu PA. Nakonec dostávaly jen 80% platu, ale bez zvláštní podpory. Projekt byl zrušen (studentky 4. ročníku dostávaly ve stejné době 50% běžného platu PA).

V Irsku organizovali konferenci s názvem: „Všechny ženy potřebují porodní asistentky, některé také porodníky.“

Belgie. Mají hodně nezaměstnaných, protože k nim přicházejí studovat PA z Francie a Holandska a dosti často už se nevrací do země původu. Nemocnice řeší situaci tak, že nové PA slíbí, že ji zaměstnají jako PA, když bude dva roky pracovat jako sestra. Po dvou letech někdy slib splní, často ale ne.

Holandsko. Byl proveden průzkum, zda bude i nadále třeba porodních asistentek a v jakém počtu. Zjistili, že pokud budou chtít zvyšovat kvalitu péče a přitom ušetřit, budou porodní asistentky potřebovat stále ve vyšším počtu.

Je důležité, aby veřejnost pochopila, jak důležité jsou porodní asistentky. Ženská hnutí a profesní organizace by měly spolupracovat a vytvořit společnou kampaň. Je praktické a důležité využít sociální sítě.

Porodní asistentky pracující mimo porodnici:

Belgie. Soukromé PA jsou placeny z veř. zdrav.pojištění. U porodu doma – 2 PA. 1. PA se stará o ženu v I.DP (méně placeno) 2. PA přijíždí v závěru I. DP a odvádí porod (více placeno) Po porodu 2 návštěvy – platbu dostává ta PA, která pečovala o ženu v I. DP. Rodiče nemusí platit nic, ale většinou dobrovolně platí 200 Eur, jako příspěvek porodním asistentkám.

Švýcarsko. PA jsou placené hodinovou mzdou. Pojišťovnou jsou hrazeny 2 PA u porodu doma. Ta, která přijede později, dostává méně peněz. Rodiče neplatí nic. V malých nemocnicích funguje perfektní spolupráce externích a nemocničních PA. Svorně pracují ve prospěch a pro spokojenost ženy. Ve velkých je spolupráce horší.

Holandsko. Vše hrazeno, u porodu je porodní asistentka a její pomocnice (zvláštní profese – něco jako pomocnice v mateřství, ošetřovatelka).

Německo. Systém umožňuje zaangažování jak nemocničních, tak externích PA do péče o ženu v nemocnici. Doma se stará externí PA. Nese to své výhody i nevýhody.

VII. Direktiva č. 36/2005 EC

Navrhované změny se týkají např.

 • hodnocení studentů v ECTS (educational credit transfer system)
 • počtu hodin studia (mělo by být 5000 hodin, z toho 50% praktického výcviku)
 • povinnosti států podávat zprávu o profesním celoživotním vzdělávání (musí ji podat do 5 let od začátku účinnosti direktivy)

Všechny změny jsou navrhovány s cílem harmonizovat vzdělávání PA, potažmo zajistit srovnatelnou kvalitu péče.

Vznesena otázka délky vyučovací hodiny: státy si mohou délku vyučovací hodiny stanovit samy. „Hodina“ je většinou jen orientační jednotka. Většina programů využívá spíše modulovou výuku. Do celkového počtu hodin je započítáno jak kontaktní vyučování, tak samostudium.

VIII. Případ Ternovszky a situace v Maďarsku

Na základě případu Ternovszky byl v Maďarsku schválen zákon o porodu doma, není perfektní, ale díky němu pracuje pět PA oficiálně a mají profesní pojištění. Podle tohoto zákona musí být u porodu doma dvě PA.

Letos v létě bude schválen zákon o předporodní péči v rukou porodních asistentek. Postoj regionu:

 • žena má právo na péči porodní asistentky
 • v případě soudního jednání musí mít PA právo na spravedlivý soud

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha

Mapa SER
Mapa CER
Mapa NER