Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

PEGASUS ZENTRUM AKADEMIE, Aachen, Německo

Porodní dům a školící středisko PEGASUS Zentrum Akademie bylo založeno v západoněmeckém lázeňském městě Aachen v roce 1997. Zakladatelkou centra byla porodní asistentka Barbara Kosfeld, MSc, MBA, která po celou dobu jeho existence byla i jeho ředitelkou.

 • Úvod
 • Filosofie
 • Cíle
 • Porodní sistentky
 • Zaměstnanci
 • Aktivity
 • Podnikatelské aktivity
 • Teorie a praxe
 • Péče
 • Školení
 • Vzdělávání
 • Další vzdělávání
 • Ocenění
Co bylo PEGASUS Zentrum Akademie

Pegasus centrum bylo porodnické zařízení se speciálně vyškolenými porodními asistentkami, které měly hluboké znalosti v oblasti podpory a vedení přirozeného porodu, bylo místem s propracovanou hospodářskou strukturou i s propracovaným systémem personálního zabezpečení, který se výrazně lišil od systému nemocnic. Na porod v porodním domě nebylo pohlíženo jako na porodní epizodu, která se nějak odehrála mimo porodnici.

Ženy, které se rozhodly pro porod v Pegasus centru, věděly, že se zde porodní asistentky učily najít znovu moudrost svého povolání a jeho autonomní obraz. Věděly, že zde nepracuje žádný lékař, a to bylo přesně to, co si ve svém těhotenství přály. Klientkami Pegasus centra byly kromě prvorodiček i vícerodičky traumatizované předchozím porodem v nemocnici; byly to ženy, které už nechtěly být deprimovány nemocničními praktikami, naopak hledaly vlídný a laskavý doprovod v tak důležité etapě života. V Pegasus centru se ženy během čerpání péče nedostaly do styku s pojmy jako bezpečí, nebezpečí, riziko. Tyto pojmy byly vyhrazeny pouze pro odborné porady porodních asistentek.

Filosofie Pegasus centra

Filosofie Pegasus centra byla jednoduchá:

Porod je jedním z přirozených dějů v životě člověka. Ti, kdo ženě pomáhají při porodu, ji musí provázet svými znalostmi, chránit ji a podporovat, a nikdy se nesmějí chovat invazivně nebo do porodu invazivně zasahovat, ani matce či dítěti vědomě či dokonce úmyslně ublížit. Nesmí ženu ani ovlivňovat předkládáním rizik.

Cílem akademie

bylo sbírat a dále šířit staré tradiční vědomosti porodních asistentek z doby, kdy porodní asistentky pečovaly o ženy bez pomoci techniky a bez prenatální diagnostiky. Tradiční znalosti a vědomosti starých porodních asistentek zůstávají stejné, protože i cesta, kterou děti přicházejí na svět, se od počátku věků nemění.

Vědomosti, které Pegasus centrum šířily, pocházely od porodních asistentek, které vykonávaly svou profesi za války, kdy pracovaly v nepředstavitelně těžkých podmínkách, kdy neměly žádné topení a teplou vodu, žádný prostor či byt, žádnou nemocnici. Ženy, o které pečovaly, byly vysílené válečnými útrapami, trpěly hladem a nedostatkem jakýchkoli jistot. Porodní asistentky tedy neměly jinou možnost, než se pomocí svých znalostí a dovedností a ve spolupráci s rodící ženou snažit získat co nejlepší výsledek při porodu. Přesto v té době umíralo mnohem méně žen a dětí při porodu, než bychom předpokládali. Ženy, které umíraly, umíraly nikoli na nedostatek znalostí porodních asistentek, ale díky vedlejším účinkům války (hlad, nekvalitní náhražkové potraviny, špatné bytové a hygienické podmínky, stres ze ztráty blízkých osob zabitých ve válce, atd).

Porodní asistentky Pegasus centra

Porodní asistentky Pegasus centra poskytovaly péči těhotným ženám během těhotenství, při porodu doma a v šestinedělí. Nabízelo také pohotovostní službu porodních asistentek pro město Aachen podobně, jako nabízí pohotovostní službu třeba lékárna nebo praktický lékař. Sem se mohly obrátit třeba i mladé maminky v prvním roce života dítěte. Porodní asistentka pak přišla k volající ženě domů. Poskytla i anonymní kompetentní rady.

Porodní asistentky např. mohly také přijet k těhotné ženě, která se domnívala, že jí odtekla plodová voda. Porodní asistentka přijela, ženu vyšetřila, zjistila, zda se jedná o odtok vody či nikoli, a zda má žena odjet do porodnice či nikoli. Taková činnost ušetřila spoustu peněz za zbytečný transport sanitkou do nemocnice a spoustu práce personálu v nemocnici. Tato pohotovostní služba porodních asistentek se tehdy stala běžnou nabídkou pro obyvatele Aachenu.

Porodní asistentky Pegasus centra uměly zcela samozřejmě pomoci ženě, která rodila děťátko v poloze koncem pánevním, ženě, která rodila dvojčata a vícerčata, asistovaly u normálních i „těžkých“ porodů. Snažily se vybudovat síť dárců mateřského mléka, aby přežily i děti, jejichž matky měly nedostatek mateřského mléka. Svou práci dokonale zvládaly a svou profesí žily. Pokládaly si za velkou čest, mohly-li v Pegasus centru pracovat. Pegasus centrum si velice vážilo toho, že mohlo všechny tyto znalosti, vědomosti a dovednosti šířit dále.

Stálí zaměstnanci Pegasus centra

Stálými zaměstnanci Pegasus centra byli

 1. Porodní asistentky
 2. Sekretářka
 3. Domovník
Aktivity

Aktivity Pegasus centra stály na 4 pilířích:

 1. Vzdělávací centrum pro porodní asistentky z praxe
 2. Konzultační centrum pro podnikatelskou činnost porodních asistentek
 3. Ordinace porodních asistentek
 4. Porodní dům
Podnikatelské aktivity

Od prvního dne své existence vykazovalo Pegasus centrum zisky z podnikatelské činnosti. Zisky ze všech čtyř oblastí činnosti Pegasus centra byly shromažďovány v jediné pokladně a z ní byly hrazeny veškeré provozní náklady a mzdy zaměstnanců.

Pegasus centrum mělo díky svému zaměření a činnosti zvláštní podnikatelskou subjektivitu. Nevystupovalo jako společnost, ale jako podnikatelská aktivita fyzické osoby.

Teorie a praxe

Pegasus centrum bylo místo, kde se porodní asistentky učily jak ženu podpořit a jak jí pomoci během přirozeného porodu. Aby byly schopné se naučit tradiční umění práce porodní asistentky a moudrosti tradičních porodních asistentek, bylo třeba, aby velice citlivě propojily teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. K tomu, aby porodní asistentka mohla svou ordinaci úspěšně provozovat, musela mít také dobré podnikatelské znalosti. Naučit porodní asistentky jak na to, bylo jedním z cílů Pegasus centra.

Pegasus centrum poskytovalo porodním asistentkám veškeré potřebné vybavení včetně mobilního telefonu a služebního auta.

Péče v Pegasus centru

Veškerou péči během porodu v Pegasus centru poskytovaly pouze porodní asistentky.

V porodním domě Pegasus centrum mohlo porodit až 25 žen měsíčně. U porodu nikdy nebyl přítomen lékař. Veškerou péči zde poskytovaly pouze porodní asistentky. Péče byla přísně individuální (tzv. „one to one care“).

Porodní asistentka byla také jedinou kontaktní, kompetentní osobou pro těhotné ženy, které se rozhodly v Pegasus centru porodit. Objevila-li se komplikace, mohla se „mladší“ porodní asistentka obrátit na svou zkušenější, profesně „starší” kolegyni. Tak se mladší kolegyně naučila samostatné práci a zároveň se naučila stanovit hranice vlastních možností a kritickému pohledu na vlastní práci. Učení probíhalo velice rychle, protože všechny úkoly řešila přímo v praxi a ne pouze v teoretické rovině.

K rychlému učení přispívalo i velké množství klientek, o které porodní asistentky pečovaly. Jestliže se zkušenější kolegyně rozhodla pro přesun klientky do nemocnice, mladší kolegyni vysvětlila podrobně proč se tak rozhodla a co bylo důvodem pro přesun.

Pouze 3% rodících žen, o které pečovaly porodní asistentky v Pegasus centru, bylo třeba převézt do nemocnice.

Školení

Porodní asistentka, která se rozhodla projít školením v Pegasus centru, byla nejprve 4 roky stálým zaměstnancem centra, než se směla pustit do vlastní praxe, a než se stala plně zodpovědnou za svou činnost během porodu. Po čtyři roky procházela tvrdou praxí, a kromě toho musela zapomenout mnoho z toho, co se učila o péči během porodu v nemocnici. Místo toho se musela naučit, jak si uspořádat informace, jak je v praxi využít, a musela se také naučit samostatnému rozhodování. Porodní asistentka, která procházela výcvikem, dostávala plat podle úrovně svých zkušeností. Nemusela se studijně přetěžovat, aby naplnila určitá kritéria, ale mohla profesně podle své potřeby a tempa růst a učit se. Díky dobře sestavenému plánu služeb bylo i dostatek času pro osobní volno a dovolenou. V týmu neexistoval konkurenční boj.

Vzdělávání

Vzhledem k tomu, že základní vzdělávání porodních asistentek je zaměřeno na klinickou praxi, nikoli na samostatnou činnost, kde jinde by se měly mladé porodní asistentky naučit, jak vést porod bez jakýchkoli zásahů, než od svých zkušenějších kolegyň mimo klinické pracoviště? V Německu neexistuje „nástupní praxe“, takže jakmile porodní asistentka ukončí školu, je považována za kompetentního, samostatného pracovníka.

Porodní asistentky jsou dnes často nuceny zahájit svou soukromou praxi ihned nebo velmi brzy po ukončení školy, protože nezaměstnanost stoupá i v řadách porodních asistentek. Protože nemají žádné zkušenosti nebo někoho, kdo by jim poradil a pomáhal v době, kdy se rozhodnou pro vlastní soukromou praxi, jejich výsledky bývají žalostné a někdy skončí až u soudu.

Další vzdělávání

Všechny porodní asistentky, které pracovaly v Pegasus centru, měly možnost dalšího vzdělávání (hrazeného Pegasus centrem), aby si stále prohlubovaly znalosti. Všechny lektorky, které v Pegasus centru pracovaly, byly velice zkušené porodní asistentky s širokým spektrem dovedností a znalostí. Žádné téma nebylo z výuky vyloučeno. Všechna témata byla vyučována z pohledu samostatné (autonomní) práce porodní asistentky, protože porodní asistentka není profesí asistující jiné profesi, ale je samostatným poskytovatelem péče. Aby se porodní asistentka mohla stát skutečně samostatným zodpovědným poskytovatelem péče, je nezbytně nutné, aby měla dokonalé znalosti fyziologie přirozeného porodu a měla jasný obraz toho, jak probíhá porod bez jakýchkoli zásahů.

Školení probíhala formou vícedenních workshopů. Každý workshop byl zaměřen na určité téma. Cílem všech workshopů bylo to, aby vše, co se zde porodní asistentky naučily, mohly používat ve své nezávislé praxi. Nad vzdělávacím centrem pro porodní asistentky z praxe převzala záštitu tehdejší ministryně zdravotnictví Ulla Schmidt.

Ocenění centra

V roce 2000 získalo Pegasus centrum Ocenění za úspěšnou podnikatelskou vizi.

Ukázalo se, že podnikatelské poradenství pro porodní asistentky bylo důležitou částí činnosti Pegasus centra. Podnikání porodních asistentek se diametrálně lišilo od podnikatelské činnosti jiných profesí, neboť porodní asistentky byly neustále vystaveny nutnosti řešit krizové situace, byly stále v pohotovosti, musely si vytvořit speciální „Time Management“. Protože bez důkladné analýzy podnikatelských a osobních cílů často dochází k velkým chybám, které vedou k depresi a ke stavu zv. vyhoření. Cílem poradenství bylo pomoci porodním asistentkám zahájit činnost finančně funkční ordinace, která by poskytovala vysokou kvalitu života jak osobního, tak profesního.


V roce 2007 činnost Pegasus centra paní Barbara Kosfeld ukončila a odstěhovala se se svou rodinou na ostrov Borkum v Severním moři, kde až do roku 2013, v rámci soukromé praxe porodní asistentky, poskytovala odbornou péči obyvatelkám ostrova. Poté se z ostrova odstěhovala a vrátila se zpátky do Aachenu, kde žije a pracuje dosud.