Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Dvoudenní odborný seminář pro porodní asistentky a lékaře

Bezpečný porod v domácím prostředí ad A do Z

s lektorkou Barbarou Kosfeld

 

Datum:  20. a 21. dubna 2022  (středa a čtvrtek)
Místo konání: Hotel Globus, Praha 4, Horní Roztyly
Cílová skupina: Porodní asistentky, vyučující porodní asistence, studentky porodní asistence,
lékaři – porodníci.
Porodní asistentky pracující v porodnicích jsou obzvláště vítány.
Lektorka: Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA
Moderátorka: Zuzana Štromerová, BSc., ředitelka pořádajícího Porodního domu U čápa
Pracovní jazyk: Angličtina. Do češtiny tlumočí Zuzana Štromerová.
Počet účastníků: max. 25

 

Co nás vedlo k uspořádání tohoto semináře

Porod doma jako takový je

 • v České republice stále kontroverzní téma
 • nemá ze strany zdravotnického systému ani základní podporu/zajištění
 • většinou zdravotníků odmítaný, protože se domnívají, že je „nebezpečný“
 • u většiny zdravotníků velkou neznámou, protože ho nikdy nezažili a nedovedou si představit přenos nemocničních praktik do domácího prostředí a zároveň bezpečný porod bez nemocničních praktik
 • noční můrou pro většinu zdravotnických záchranářů

Hlavním důvodem jsou chybějící znalosti z oblasti péče o ženu plánovaně rodící mimo porodnici, nedostatek praktických zkušeností v této oblasti a neochota získat více poznatků.

Snad jako náhradní řešení se některé nemocnice snaží nabídnout prostředí „jako doma“. Ale je vůbec možné takové prostředí připravit, aniž bychom o něm více věděli?

A přesto mnohé ženy volí porod v domácím prostředí, např. proto, že to zapadá do jejich životního stylu, protože po minulé dobré zkušenosti z nemocnice si věří, a k úplné spokojenosti s porodním zážitkem jim chybí jen rodinný kruh, anebo naopak, jejich předchozí zkušenost v porodnici byla tak nepříjemná, že dojdou k názoru, že nic horšího je už nemůže potkat.

Pro zvýšení bezpečí a zároveň spokojenosti matky a dítěte není podstatné snažit se porod doma zakázat, nebo znemožnit porodním asistentkám, aby ženy zdravým přirozeným porodem provedly (v kterémkoli prostředí), nebo přenést nemocniční praktiky či vybavení do domácího prostředí.

Mnohem účinnější je seznámit se s postupy, které pro bezpečnou péči v těhotenství a bezpečný porod využívaly porodní asistentky v době předtechnické, a které jsou staletími ověřené. Dobou předtechnickou jsou míněna minulá staletí, ale také období před 2. světovou válkou, během ní a minimálně 20 let po ní. Porodní asistentky tehdy neměly mobilní telefony či rychlá auta, záchranná zdravotnická služba buď ještě nebyla nebo nebyla na takové úrovni a tak dostupná jako dnes. Jak porodní asistentky, tak lékaři se spoléhali na jemnost a dovednost svých rukou, teoretické znalosti a praktické dovednosti, na pozorovací a komunikační schopnosti. Nikoho nenapadlo těhotné ženy strašit a podsouvat jim domněnku, že své dítě neporodí.

Nabízený seminář je v souladu s vyhláškou MZČR č. 55/2011 Sb. Podle § 5, odst. 1, písm. f) této vyhlášky je porodní asistentka kompetentní

připravovat rodičku k porodu, pečovat o ni ve všech dobách porodních a vést fyziologický porod, včetně případného nástřihu hráze, v neodkladných případech vést i porod v poloze koncem pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví.

Tuto péči může poskytovat a zajišťovat bez odborného dohledu a indikace lékaře (§ 5, odst. 1). Tuto kompetenci může využít jak v prostředí porodnice, tak mimo ni. Zásady péče jsou pro všechna prostředí stejná.

Seminář shrne do jasného rámce

 • postupy, které by měl poskytovatel péče dodržet, aby ženu k porodu posílil v přesvědčení, že je schopna fyziologicky porodit,
 • postupy, které by měl poskytovatel péče dodržet, aby snížil míru strachu, kterou ženy v těhotenství a před porodem občas pociťují,
 • informace, které by žena měla v těhotenství dostat, aby mohla učinit informované, svobodné rozhodnutí, kde přivede své dítě na svět,
 • základní postupy a kritéria, kterých by se měly porodní asistentky držet, pokud žena preferuje porod v domácím prostředí a chystá se k němu,
 • eliminace rizika v těhotenství a v průběhu porodu,
 • minimální praktické vybavení, které porodní asistentka potřebuje pro poskytnutí péče zdravé ženě během zdravého přirozeného porodu,
 • kritéria pro přesun ženy do porodnice
 • způsob dokumentace pro dobrou komunikaci při případném přesunu rodící ženy do porodnice,
 • kritéria pro neinvazivní podpůrnou péči v porodnici (jaké praktiky je možné přenést z domácího prostředí do porodnice),
 • informace, které by měly pomoci zdravotníkům zbavit se vlastních strachů spojených s plánovaným porodem mimo porodnici.

Seminář je pojímán jako celek, proto neuvádíme rozpis a program jednotlivých dnů. Z toho důvodu také není možné vybrat si účast pouze na jeden den semináře.

Kdo je Barbara Kosfeld


Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA
německá porodní asistentka, konzultantka, poradkyně a lektorka v oblasti porodnictví

 

Paní Kosfeld je ojedinělá porodní asistentka v Evropě: její absolutní předností jsou vysoké odborné znalosti, hluboká praxe a praktické zkušenosti v oblasti primární porodnické péče spojené se schopností předat informace uceleným a přehledným způsobem. Její schopnost vysvětlit návaznost a kombinaci faktů a začlenit kombinaci příčiny a následku v celé šíři probírané látky je pro výuku bezpečné poskytované péče zcela zásadní. Díky tomu lze již z průběhu těhotenství „přečíst“ očekávaný průběh porodu. To je přesně to, co zaběhnutý vzdělávací systém pro porodní asistentky a porodníky nedělá.

Paní Kosfeld vystudovala v magisterském programu srovnávací literaturu. Prošla výcvikem porodních asistentek, které působily ještě za druhé světové války. Získala tak vědomosti z doby, kdy ještě nebyla zavedena porodnická technika. Paní Kosfeld má tudíž jedinečnou možnost kombinovat vědomosti tradičních porodních asistentek s poznáním současné moderní vědy. Po tomto čtyřletém studiu a následné tříleté odborné přípravě v nemocnici se stala porodní asistentkou (1989). V roce 1994 založila ve městě Aachen (Cáchy) první praxi porodních asistentek a o tři roky později porodní dům PEGASUS. Za další rok rozšířila porodní dům o Zentrum Akademii, vzdělávací středisko pro porodní asistentky. V roce 2000 zorganizovala první Evropský kongres porodních asistentek o mimonemocničním porodnictví, které se konalo rovněž v Aachenu.

V Německu, Belgii a dalších evropských zemích působí jako poradkyně, konzultantka a lektorka. Gynekologickým a porodnickým oddělením v nemocnicích radí při restrukturalizaci jejich pracovních týmů, při zavádění nových systémů a při přestavbě porodních sálů. Porodním asistentkám radí při zakládání soukromé praxe. Své vzdělávací semináře vede v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Od roku 2002 působí také v České republice, kde aktivně spolupracuje s pražským Porodním domem U čápa: každoročně zde vede mimořádně úspěšné odborné kurzy a semináře pro české a slovenské porodní asistentky. Své semináře věnuje zrcadlení historicky ověřené praxe s výsledky novodobých výzkumů. Zdůrazňuje odpovědnost porodních asistentek za vlastní práci a jejich důležitou úlohu v podpoře zdraví žen, jejich dětí a celých rodin.

V komunitním prostředí v rámci primární porodnické péče pracovala přes 25 let. Za dobu svého působení mimo nemocnici asistovala u porodu více než 1500 dětí včetně porodů koncem pánevním a dvojčat.

Od roku 2012 se věnuje studiu staré literatury pro porodní asistentky (učebnice ze 17. až 19. století). Aplikací pradávné moudrosti porodních babiček se snaží oživit a šířit umění porodních asistentek.

Registrační poplatek

Přihlášení na seminář je platné až po zaplacení registračního poplatku.

  při platbě do 31.3.2022 při platbé po 1.4.2022
Lékaři a porodní asistentky 7 200 Kč
300 €
8 800 Kč
365 €
Medici a studentky PA 5 200 Kč
2150 €
8 800 Kč
365 €

 

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách a oběd po oba dny.

Registrační poplatek je přenosný: pokud zjistíte, že se semináře nemůžete zúčastnit a poplatek jste již zaplatili, můžete za sebe vyslat náhradníka. Ten musí vyplnit online přihlášku, finančně se vyrovnáte mezi sebou. Náhradníka nelze vyslat jen na 1 den.

Stornopoplatky

Uhradíte-li seminář a svou účast zrušíte v době

 • do 10.4.2022, bude Vám vrácena zaplacená částka snížená o stornovací poplatek ve výši 25 %.
 • po 10.4.2021, nebo se na seminář nedostavíte, bude výše stornopoplatku 100 %.

V případě případného znovuvyhlášení nouzového stavu nebo zákazu pořádání hromadných akcí v průběhu 30 dnů před pořádáním našeho semináře, bude vrácená částka ponížena o 15 %. Takto získané finanční prostředky by pak byly použity k úhradě stornopoplatků za zrušenou rezervaci prostor a k úhradě nezbytných administrativních úkonů nutných pro uspořádání semináře.

Opatření v době covidové

Konkrétní podmínky a požadavky se budou odvíjet od aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví. V každém případě prosíme účastníky, aby se semináře účastnili jen v případě, že se budou cítit zcela zdrávi.

Účast dětí na semináři

Účast dětí na semináři není možná, protože nemáme možnost zajistit jejich hlídání.

Přihláška

Na seminář se přihlaste zde.