Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Trnitá cesta k registraci

Jak víte, společnost Porodní dům U čápa se již řadu let snaží prostřednictvím projektu Porodní dům U čápa vytvořit pro těhotné ženy novou nabídku v rámci porodnické péče, a pro porodní asistentky nový způsob využití znalostí a pracovního potenciálu. Vzorem pro tento projekt byly země Evropské Unie, ve kterých jsou porodní domy běžnou nabídkou porodnické péče.

Porodní dům v České republice se po několikaletém úsilí podařilo vybudovat. Stalo se tak v Praze v roce 2002. Porodní dům stojí a funguje dodnes, třebaže za celou dobu své existence několikrát změnil svoje sídlo. Plného provozu se však nikdy nedočkal: byl a doposud je porodním domem bez porodů.

*

Naše legislativa říká, že odborná zdravotnická péče může být poskytována výhradně ve zdravotnickém zařízení. Každé zařízení, ve kterém má být tato péče poskytovaná, musí získat statut ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ. Ten se získá tzv. registrací. Bez této registrace se v žádném zařízení nesmí odborná zdravotnická péče poskytovat. Registraci zdravotnického zařízení uděluje v Praze Magistrát hl.m. Prahy, v ostatních místech republiky Krajské úřady. Do odborné zdravotnické péče je zařazena i péče poskytovaná ženám během jejich těhotenství, porodu a po porodu. Abychom odbornou zdravotnickou péči mohli v našem porodním domě poskytovat i my, museli jsme tuto registraci získat. (Tehdy náš porodní dům sídlil v Praze Krči.)

O udělení registrace „ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ“ jsme zažádali počátkem ledna r. 2006. Avšak jestli si někdo myslí, že to byla procházka růžovým sadem, že jsme jen podali žádost a hned jsme registraci získali, je na velkém omylu. Cesta k registraci byla ve skutečnosti dlouhá, nesnadná, dalo by se říci přímo trnitá. Co písemných dokumentů a dopisů bylo nutné si s udělující institucí (Magistrát hl.m. Prahy) vyměnit a osobních schůzek na úřadě vykonat, než se mohla celá věc zdárně uzavřít. Na konci cesty (říjen 2006) jsme pak konečně registraci získali, jenže jen částečnou: schválení plné registrace narazilo na písmeno f) odstavce 1, § 5, tehdy platné Vyhlášky MZČR č. 424/2004 Sb. o činnostech porodní asistentky bez indikace a dohledu lékaře. (Pozn. Vyhláška byla v r. 2011 zrušena a nahrazena Vyhláškou č. 55/2011 Sb.)

Jak to všechno probíhalo vás seznámíme formou časové tabulky. Ta vás podrobně provede celým procesem získání registrace pro náš porodní dům. Tabulka obsahuje odkazy na fotokopie dokumentů, které jsou v textu zmiňovány.

prosinec 2005 Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZČR) žádáme o Souhlas s personálním a technickým vybavením Porodního domu U čápa se sídlem v Praze Krči, nutného pro udělení registrace zdravotnickým zařízením.
leden
2006
4. ledna podáváme na Magistrát hl. m. Prahy (dále jen Magistrát) žádost o registraci zdravotnického zařízení pro Porodní dům U čápa v Praze Krči.
Magistrát nám zasílá zamítavé rozhodnutí u ve věci Souhlasu s personálním a technickým vybavením Porodního domu U čápa. Proti tomuto rozhodnutí se okamžitě odvoláváme.
únor
2006
Magistrát nám zasílá sdělení o přerušení řízení ve věci udělení Souhlasu s věcným a personálním vybavením porodního domu.
Magistrát žádá MZČR o vyjádření pro údajnou složitost případu.
únor až květen
2006
Probíhají (zdlouhavá) jednání mezi MZČR a Magistrátem.
Podáváme žalobu k Městskému soudu na nečinnost úřadů.
duben
2006
Ministr zdravotnictví ČR dává pokyn k urychlené změně vyhlášky č. 49/1993 Sb. o personálním a technickém vybavení zdravotnických zařízení.
Oslovujeme tehdejšího veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla a informujeme ho o našich problémech s odmítnutím udělení souhlasu s personálním a technickém vybavení našeho zařízení. Odpovědí byla pověřená zástupkyně ochránce paní Šabatová, která nám poslala své vyjádření.
MZČR oznamuje advokátní poradně, která nás právně zastupuje, že byly shromážděny všechny potřebné podklady, aby mohl být udělen Souhlas s věcným a personálním vybavením našeho porodního domu.
Magistrát odpovídá na dopis předsedkyně České konfederace porodních asistentek a sděluje jí, že Porodnímu domu U čápa nelze udělit registraci zdravotnického zařízení, není-li vyjasněno jeho věcné a personální vybavení.
červen
2006
MZČR ruší zamítavé rozhodnutí Magistrátu z ledna 2006 a vyzývá Magistrát k novému řešení žádosti a ke stanovení podmínek pro věcné a technické vybavení porodního domu. Magistrát nám o tomto rozhodnutí zasílá sdělení.
červenec
2006
Počátkem měsíce zasíláme Magistrátu podklady, které by pomohly stanovit věcné a technické vybavení porodního domu. Podklady zahrnují:
  1. odkazy na vyhlášky jiných států, ve kterých jsou porodní domy běžnou nabídkou v systému péče o ženu a dítě (příkladem jedné takové vyhlášky je vyhláška německá).
  2. popis provozu v těchto zařízeních
  3. odkazy na materiály Světové zdravotnické organizace
Koncem měsíce nám Magistrát dopisem oznamuje, že ustanovil znalce, kteří vypracují znalecké posudky a navrhnou, jak by měl být porodní dům vybaven.
Pro Magistrát zůstává náš projekt komplikovaným případem...
srpen
2006
Magistrát nám zaslal dopis obsahující mj. vyjádření znalců k problematice porodního domu.
Společnost Porodní dům U čápa na dopis Magistrátu reaguje a vyjadřuje se ke znaleckým posudkům.
21.srpna vydává Magistrát souhlas s věcným a personálním vybavením a s poskytováním zdravotní péče v Porodním domě U čápa v rozsahu ustanovení § 5 odstavce 1, 4 a 5 vyhlášky MZČR č. 424/2004 Sb. (Vyhláška byla v r. 2011 zrušena a nahrazena Vyhláškou č. 55/2011 Sb.), kromě ustanovení písmene f) odstavce 1 o vedení porodu.
říjen
2006
Počátkem měsíce posíláme Magistrátu žádost o pokračování v řízení o registraci zdravotnického zařízení, podepsanou JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M, právníkem zastupujícím naší společnost.

11. října zasílá Magistrát Porodnímu domu U čápa registraci, kterou mu uděluje statut ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ. Registrace nabyla právní moci 19.10.2006.

Registrace však byla pouze částečná: porodním asistentkám v Porodním domě U čápa povoluje vykonávat všechny činnosti vyjmenované v § 5, odst. 1, tehdy platné vyhlášky č. 424/2004 Sb., kromě vedení porodů, jak je deklaruje písmeno f) jmenovaného odstavce.

Částečnou registraci přesto přijímáme a formou nového odvolání žádáme o udělení úplné registrace bez omezení.
leden
2007
Ministerstvo zdravotnictví trvá na svém a potvrzuje nesouhlasné rozhodnutí ve věci personálního a věcného vybavení Porodního domu.
K některým bodům tohoto rozhodnutí jsem napsala vyjádření, k celému rozhodnutí komentář, odborné právní stanovisko vypracoval JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M, specialista na zdravotnické právo.
duben
2007
Prostřednictvím naší zastupující advokátní kanceláře podáváme správní žalobu proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci personálního a věcného vybavení porodního domu, na jehož základě Magistrát udělil toliko částečnou registraci zdravotnického zařízení.
Spolu s JUDr. Dostálem jsme osobně jednali v Bruselu s Evropským komisařem pro vnitřní trh Evropské Unie o dalším postupu ve věci plnění požadavků a směrnic EU Českou republikou.
srpen
2007
Obdržela jsem dopis od Evropského komisaře, jehož obsah svědčí o tom, že byly učiněny první slíbené kroky.
březen
2009
Projednávání správní žaloby, kterou jsme podali již před dvěma lety (v dubnu 2007), se konečně dostává na pořad jednání Městského soudu v Praze! K překvapení všech senát spor posoudil objektivně z hlediska práva a 19.3.2009 rozhodl ve prospěch Porodního domu: Ministerstvo zdravotnictví musí své rozhodnutí z ledna 2007 zrušit, věc přezkoumat a vydat rozhodnutí nové. Rozsudek soudu nabyl právní moci 12.5.2009.
K tomu si přečtěte mé vyjádření. Této mimořádné události věnovala tehdy média dost pozornosti, viz internetový server Centrum, ale i mnohé další. Poslala jsem též příspěvek na internetový server Zdravotnických novin.
červen
2009
Na základě soudního rozsudku Městského soudu vydává Ministerstvo zdravotnictví 5.6.2009 nové rozhodnutí, kterým ruší své předchozí rozhodnutí z ledna 2007, v němž potvrdil nesouhlas s personálním a věcným vybavením Porodního domu pro provádění porodů, a vrátil věc Magistrátu k novému řízení.
Ministerstvo zdravotnictví podává kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně proti rozhodnutí Městského soudu z 19.3.2009.
březen
2010
Nejvyšší správní soud v Brně stížnosti Ministerstva vyhověl a rozhodnutí Městského soudu ze dne 19.3.2009 zrušil. Další jednání už nepokračovala.
Tím se celá věc kolem registrace uzavřela...

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha

K celé situaci kolem registrace porodního domu a zároveň i k situaci týkající se registrace soukromých porodních asistentek v České republice napsala Zuzana Štromerová obsáhlý komentář.