Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Porodní asistentka z hlediska práva

Oprávnění k provozování samostatné činnosti

Porodní asistentka je osoba, která absolvovala a úspěšně ukončila oficiální vzdělávací program pro porodní asistentky – v ČR bakalářské studium porodní asistence na Vysoké škole, a získala tak požadovanou kvalifikaci pro výkon povolání porodní asistentky.

Péče porodní asistentky je zařazena do zdravotnické péče a ta může být poskytována výhradně ve zdravotnickém zařízení. K tomu, aby bylo možné takové zařízení provozovat, je nutné pro ně získat registraci ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ. Udělení této registrace je v našem státě podmínkou k tomu, aby v něm mohla být poskytována odborná zdravotnická péče.

Porodní asistentka, chce-li si založit vlastní praxi a pracovat zcela samostatně (tedy nikoli v porodnici nebo v ordinaci soukromého lékaře), musí splnit několik podmínek. V první řadě musí mít

 1. odpovídající odborné vzdělání (absolutorium nejméně bakalářského studia oboru porodní asistentka)
 2. Osvědčení o způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb.
 3. registraci Nestátní zdravotnické zařízení Porodní asistentka

Na základě této registrace je porodní asistentka oprávněna sama svým jménem a na vlastní odpovědnost provozovat nestátní zdravotnické zařízení, tak, jak to umožňuje zákon č. 160/1992 Sb.

Nestátní zdravotnická zařízení mohou provozovat jak právnické osoby, tak i fyzické osoby, tedy jednotlivci. Fyzické osoby mohou provozovat zdravotnická zařízení buď osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců.

Přitom je nutno zdůraznit, že každé zdravotnické zařízení a tedy i zdravotnické zařízení, které se zabývá porodní asistencí, je podle § 11, odst. 1, zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, povinno poskytovat zdravotnickou péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.


Rozsah a kvalita péče

Rozsah oprávnění porodní asistentky je vymezen v § 6, odst. 3, zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, jako poskytování zdravotní péče v porodní asistenci, tj. zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky, vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence; součástí této zdravotní péče je také ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie. Dále se porodní asistentka ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.

Bližší vymezení obsahuje vyhláška č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví konkrétní činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Činnostem, které může vykonávat porodní asistentka, je věnován § 5, odst. 1 této vyhlášky, který stanoví, že porodní asistentka, mimo jiné, poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace lékaře základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotným, rodícím ženám a šestinedělkám prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom zejména

 1. poskytuje poučení o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytuje rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkuje

 2. provádí návštěvy v rodinách těhotných, šestinedělek a gynekologicky nemocných, sleduje jejich zdravotní stav

 3. podporuje a edukuje ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházení jeho komplikacím

 4. diagnostikuje těhotenství, předepisuje, doporučuje nebo provádí vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sleduje ženy s fyziologickým těhotenstvím, poskytuje jim informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předává ženu do péče lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví

 5. sleduje stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými i technickými prostředky, rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhá mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádí neodkladná opatření

 6. připravuje rodičky k porodu, pečuje o ně ve všech dobách porodních a vede fyziologické porody, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vede i porody v poloze koncem pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví

 7. ošetřuje porodní a poporodní poranění a pečuje o šestinedělky

 8. zajišťuje přejímání, kontrolu a uložení léčivých přípravků, manipulaci s nimi a jejich dostatečnou zásobu

 9. zajišťuje přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu

Informovaný souhlas a revers

Na základě § 5 Úmluvy o biomedicíně, uveřejněné pod č. 96/2001 Sb.m.s., je jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dále musí být poučena o dostupných alternativách.

Podle § 23, odst. 2, zákona o péči o zdraví lidu, může osoba péči odmítnout prostřednictvím písemného reversu (tzv. negativní revers).

Rozsah poučení a náležitosti negativního reversu jsou uvedeny ve vyhlášce č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci, zejména v příloze 1, bod 5 a 6.