Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Bezpečná péče při porodu mimo porodnici

Pravidla pro bezpečnou péči o ženu během normálního těhotenství a porodu mimo porodnici

Základní pravidla
 • Hluboká znalost fyziologického těhotenství
 • Hluboká znalost fyziologického průběhu porodu
 • Respektování různorodosti fyziologického porodního procesu
 • Respektování bezpečnostních úkazů během normálního porodního procesu
 • Žádná medikace
 • Upřímnost mezi klientkou a poskytovatelem péče
 • Upřímnost poskytovatele péče vůči sobě samému
Další kritéria bezpečnosti
 • Žena i porodní asistentka jsou zdravé jak po fyzické tak po psychické stránce. Porodní asistentka poskytuje primární porodnickou péči jen zdravým ženám (poradenskou službu může poskytovat všem ženám).
 • Porodní asistentka poskytuje péči orientovanou na ženu, ne na podporu systému.
 • Žena plně důvěřuje svému tělu a je sama přesvědčena o tom, že vše během těhotenství, porodu a šestinedělí zvládne.
 • Žena plně důvěřuje porodní asistentce, přitom si je vědoma vlastní zodpovědnosti nejen za sebe ale i za své dítě.
 • Žena ani porodní asistentka si navzájem nezatajují žádné důležité okolnosti, jsou k sobě upřímné a otevřené.
 • Porodní asistentka je vzdělána a vyškolena pro péči mimo porodnici.
 • Jedná na základě svých zkušeností a možností, nepřeceňuje se, nepodceňuje příznaky a pocity ženy.
 • Porodní asistentka spolupracuje s ostatními odborníky.
 • Při známkách nepravidelnosti či komplikace konzultuje patřičného odborníka (nemusí to být vždy gynekolog).
 • Při známkách patologie odešle ženu do lékařské péče.
 • Porodní asistentka se neustále vzdělává ve svém oboru. Celoživotní vzdělávání orientované na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti, ve které porodní asistentka pracuje, je základní podmínkou poskytování kvalitní a bezpečné péče.
Prostředky a podmínky pro zvýšení bezpečnosti péče poskytované mimo porodnici
 • Přiměřené technické vybavení poskytovatele péče (mobilní telefon, Doppler, CTG, vlastní auto).
 • Standardy pro poskytování komplexní primární porodnické péče mimo porodnici.
 • Spolupráce zdravotníků (po vertikální i horizontální linii).
 • Přítomnost dvou odborníků v závěru porodu.
Základní kroky pro zajištění bezpečné péče během plánovaného porodu mimo porodnici
 1. Anamnéza daného porodního procesu
 2. Kontrola fyziologických funkcí ženy
 3. Opakovaná kontrola ozev plodu a jeho prospívání (zevním vyšetřením)
 4. Opakovaná kontrola postupu porodu (zevní, případně vnitřní vyšetření)
 5. Snaha o vytvoření přívětivé, klidné atmosféry
 6. Vytvoření čistého prostředí a používání sterilních pomůcek na jedno použití během vlastního porodu plodu
 7. Pomoc ženě při zaujímání vhodné porodní pozice
 8. Zajištění tepla a pohodlí pro ženu po porodu i novorozence
 9. Opakovaná kontrola životních projevů novorozence (hodnocení APG skóre)
 10. Kontrola stažení dělohy po porodu a kontrola krvácení
 11. Pomoc ženě s přiložením dítěte k prsu
 12. Je-li třeba, odebrání vzorku pupečníkové krve na vyšetření KS novorozence
 13. Kontrola celistvosti placenty a blan, uložení placenty do plastového sáčku
 14. Kontrola porodního poranění
 15. Ošetření porodního poranění (použití jednorázových sterilních pomůcek)
 16. Kontrola fyziologických funkcí ženy
 17. Sepsání dokumentace
 18. Vyplnění hlášení o narození dítěte
Doporučený postup při porodu mimo porodnici

Poskytovatel péče

 1. Porodní asistentka, držitelka osvědčení o způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb.
 2. Lékař, specialista v oboru gynekologie a porodnictví
 3. Praktický lékař

Porodní asistentka

 • nemůže určit nikoho jiného, aby ji při péči o ženu a její dítě zastoupil, kromě jiné praktikující porodní asistentky nebo registrovaného zdravotníka (praktického lékaře).
 • musí zajistit, aby hlavním cílem její praxe bylo zajištění potřeb matky a dítěte.
 • spolupracuje se ženou a její rodinou.
 • ženě umožní podílet se na rozhodování o tom, jaká péče jí bude poskytnuta podle jejích individuálních potřeb, a to tak, že bude se ženou o všech možných variantách péče hovořit.
 • respektuje právo ženy odmítnout jakoukoli nabízenou radu.
 • je zodpovědná za neustálé aktualizování svých vlastních vědomostí a dovedností.
 • musí udržovat své dovednosti na takové úrovni, aby byla schopna kdykoli jich využít v praxi. Je povinna vyškolit se v takových nových dovednostech, které by ve své praxi mohla potřebovat.
 • při své práci uplatňuje mezioborovou spolupráci ve prospěch zajištění optimální úrovně péče poskytované dané ženě.

Doporučení. Pokud to okolnosti dovolí, je vhodné, aby na závěr porodu byli přítomni dva odborníci. Jako druhý odborník může být přítomna i dětská sestra – držitelka osvědčení o způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb.

Hlavní zásady práce poskytovatele péče při porodu v domácím prostředí
 • Každý poskytovatel péče poskytuje pouze takovou péči, ke které byl vyškolen. Za poskytovanou péči je plně zodpovědný.
 • Pokud se vyskytne nenadálá situace nebo odchylka od normálního, fyziologického stavu u matky nebo dítěte (během těhotenství, porodu či v poporodním období), která přesahuje kompetence porodní asistentky (nebo praktického lékaře), je porodní asistentka (praktický lékař) povinna přivolat takového odborníka, u něhož lze rozumně předpokládat, že má nezbytné dovednosti, aby jí mohl být nápomocen v poskytnutí nezbytné péče.
Minimální technické vybavení poskytovatele péče
 • Doppler
 • Tonometr + fonendoskop
 • Sada sterilních nástrojů ve sterilním balení (nůžky, peán, pinzeta, jehelec)
 • Sada vyšetřovacích gynekologických jednorázových zrcadel
 • Jednorázový šicí materiál
 • Vyšetřovací rukavice nesterilní na jedno použití
 • Sterilní chirurgické rukavice na jedno použití
 • 1x balená sterilní rouška na jedno použití
 • Sterilní pupečníková svorka
 • Desinfekční roztok (např. CUTASEPT F)
 • Sterilní čtverce – jednorázová pomůcka
 • 2x sterilní obinadlo 12 cm
 • Váha na novorozence
 • Dokument „Hlášení o narození dítěte“
 • Mesocain 1% (nebo podobné lokální anestetikum)
 • Jehly
 • Přenosný resuscitátor s kyslíkovou bombou
 • Fyziologický roztok nebo roztok 5% glukózy 500 ml + set + kanyla
Pomoc při porodu mimo porodnici

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že většina rizik spojených s těhotenstvím, porodem i šestinedělím se prezentují určitými příznaky, které by porodní asistentka neměla opominout. Je důležité, aby dokonale znala fyziologii těchto procesů, a věděla, na co se má zaměřit při sledování známek komplikací či patologií.

Dalším důležitým bodem bezpečnosti je sledování více faktorů: následná opatření činíme teprve, až se objeví tři známky, které ukazují na možné komplikace. Pravidlem musí být:

Nevycházet pouze z jednoho vyšetření nebo z jednoho příznaku, vždy je třeba kombinovat alespoň tři parametry

Pokud se objeví známky komplikací a porodní asistentka zhodnotí, že je třeba zasáhnout, nikdy neléčí sama, ale ženu vždy předává do péče příslušného odborníka (specialista, zdravotnické zařízení - nemocnice). Porodní asistentka by měla vždy poskytovat ženě péči do výše svých vlastních zkušeností a praxe. Nikdy nesmí dělat nic, aniž by věděla, jaké její činnost nebo rozhodnutí bude mít následky. Vyšetřuje tak dlouho, dokud si není s výsledkem absolutně jistá. Diagnózu stanoví vždy na základě vlastního vyšetření, nikdy se nespoléhá na sdělení druhých.

Porod mimo porodnici je bezpečný pro dítě, je-li ukončený v 37. týdnu těhotenství.

Základní předpoklady pro bezpečný porod mimo porodnici:
 • poloha podélná
 • plod v postavení A
 • naléhající část v dobrém kontaktu s pánví
 • dobré kontrakce
 • matka a dítě v dobré kondici
Pomoc při porodu má dvě kategorie:
 1. Akutní péče
 2. Plánovaná péče

1. Akutní péče

Cílem akutní péče o ženu při porodu mimo porodnici je ochránit zdraví a život matky a jejího dítěte.

Kroky pro zajištění této péče:
 1. Získat orientaci v dané situaci (aktuální týden těhotenství, časový údaj začátku porodního procesu).
 2. Dle možností zajistit soukromí, klid a teplo pro rodící ženu (žádní zbyteční „diváci“).
 3. Vytvořit atmosféru klidu (podpoří fyziologické vyplavení hormonů, je bezpečnostním faktorem)
 4. Jedná-li se o předčasný porod, zavolat záchranku.
 5. Snažit se ženu a jejího partnera co nejvíce uklidnit (panika = výrazné nebezpečí!)
 6. Snažit se zajistit co nejčistší prostředí.
 7. Používat ochranné prostředky pro vlastní osobu (alespoň jednorázové vyšetřovací rukavice!)
 8. Probíhá-li vypuzování plodu příliš rychle, slovně vést ženu k šetrnému chování.
 9. Po narození dítěte pomoci ženě s osušením za současné kontroly životních projevů dítěte.
 10. Zajistit teplo jak pro matku tak dítě (dítě osušit a přikrýt např. froté ručníkem, matku přikrýt přikrývkou).
 11. Pomoci matce se zaujetím pohodlné pozice a přiložením dítěte k prsu.
 12. Kontrola stahování dělohy a krvácení.
 13. Pokud se děloha stahuje neochotně a nedostatečně, aplikace 5 j. Oxytocinu i.m.
 14. Opakovaná kontrola stažení dělohy a odlučování placenty.
 15. Při porodu placenty neužívat násilí.
 16. Kontrola celistvosti placenty.
 17. Kontrola stažení dělohy a krvácení.
 18. Kontrola rozsahu porodního poranění.
 19. Ošetření porodního poranění, je-li třeba.
 20. Sepsání dokumentace.
Kroky 15. až 20. závisí na tom, zda
 • se jednalo o prostý překotný porod, kdy „žena měla v úmyslu jet do nemocnice, ale nedojela“
 • se jednalo o plánovaný, ale překotný porod doma
 • žena dosud uvažovala o možnosti odjet do porodnice, ale hladký a bezproblémový průběh porodu nezadal pro převoz do porodnice důvod

1.a  Prostý překotný porod

Pokud žena nekrvácí, je vhodné nechat ji po porodu odpočinout a zahřát a pak zavolat sanitní službu pro převoz do porodnice i s dosud neporozenou placentou. Pokud se placenta porodí dříve, než dojde k převozu ženy a novorozence, je třeba ji zabalit do plastového pytle a vzít s sebou do porodnice ke kontrole.

Přitom je třeba
 • zajistit co nejužší kontakt dítěte a matky
 • zajistit teplo pro matku i dítě (teplé oblečení, přikrývky)
 • zajistit klidnou atmosféru (vyplavání hormonů, bezpečnostní faktor)
 • sepsat dokumentaci případu

1.b  Překotný porod, kdy žena po porodu odmítá transport do porodnice

Tato varianta je bezpečná pouze za předpokladu, že
 • zdravotní stav ženy po porodu je dobrý
 • žena se cítí subjektivně velmi dobře
 • dítě je donošené
 • životní projevy dítěte odpovídají fyziologickému novorozenci
 • děloha je dobře stažená a poporodní krvácení je přiměřené
 • bude možné zajistit následnou pediatrickou péči v průběhu následujících 24 hodin po porodu
 • placenta se porodí do 2 hodin po porodu dítěte
 • žena během porodu ztratila pouze přiměřené množství krve
 • bude možné zajistit následnou návštěvní službu porodní asistentky
 • je možné zajistit ošetření porodního poranění v domácích podmínkách

1.c  Porod placenty

 • Pro povzbuzení porodu placenty neužívat násilí (pouze mírný tlak na fundus děložní nebo za sponu).
 • Netahat za pupečník.
 • Nenarodí-li se placenta do 1 hodiny po porodu, žena nekrvácí, děloha je dobře stažena: povzbudit ženu k pohybu, vyprázdnění močového měchýře apod.
 • Nenarodí-li se placenta do dvou hodin po porodu, doporučí přítomný zdravotník transport do porodnice.
Po porodu placenty
 • zkontrolovat celistvost placenty a blan
 • yvážit placentu (v plastovém sáčku)
 • rodiče uchovají placentu 24 hodin v chladu
 • Po 24 hodinách převezme placentu porodní asistentka vykonávající návštěvní službu a předá k likvidaci smluvní firmě, zabývající se likvidací biologického materiálu
Přitom je třeba
 • zajistit co nejužší kontakt dítěte a matky
 • zajistit teplo pro matku i dítě (teplé oblečení, přikrývky)
 • zajistit klidnou atmosféru (vyplavení hormonů, bezpečnostní faktor)
 • zajistit (sepsat) dokumentaci případu
 • vyplnit dvojmo hlášení o narození dítěte (rodiče odevzdají do 72 hodin na novorozenecké matrice podle místa narození dítěte)
 • provést odběr krve z pupečníkových cév ke zjištění krevní skupiny dítěte, vyšetření krve matky na Rh faktor

2  Plánovaná péče

Cílem plánované péče o ženu při porodu mimo porodnici je
 • poskytnout ženě dostatek informací o výhodách i nevýhodách porodu mimo porodnici, aby mohla učinit informované rozhodnutí
 • prostřednictvím podrobné rodinné i osobní anamnézy a na základě výsledků vyšetření prováděných při předporodních kontrolách u lékaře, provést selekci rizika
 • pomoci ženě s přípravou k porodu tak, aby pro ni i pro její rodinu byl porod svátečním zážitkem
 • poskytnout ženě takové informace, na jejichž základě bude schopna ve svém domácím prostředí vytvořit optimální podmínky pro bezpečný porod
 • ochránit zdraví a život matky a jejího dítěte

2.a  Selekce rizika

Rizikové faktory pro porod v domácím prostředí

 • Chorobné stavy přidružené k těhotenství
 • Užívání jakýchkoli léků během těhotenství
 • Matky – kuřačky
 • Matky užívající návykové látky
 • Porod před ukončeným 37. týdnem těhotenství

Selekce rizika

a) ze strany personálu
 • Pokud to možnosti jen trochu dovolí, jsou v závěru porodu přítomny 2 porodní asistentky nebo porodní asistentka a praktický lékař nebo porodní asistentka a dětská sestra.
 • Porodní asistentky pracují na základě výborné znalosti fyziologických procesů spojených s porodem.
 • Porodní asistentky chrání a podporují přirozený běh porodu a to ve všech jeho dobách
 • Porod v domácím prostředí lze doporučit pouze ženám s velmi nízkým rizikem.
 • Referenční lůžkové pracoviště je dosažitelné do 30 min.
b) ze strany rodičů
 • Domácí prostředí pro porod je vhodné pouze pro zdravé ženy, kde lze primárně předpokládat nekomplikovaný porod.
 • Rodiče se rozhodli pro porod v domácím prostředí dobrovolně a na základě informovaného výběru.
 • Těhotné ženy jsou v kontaktu s porodními asistentkami, vyškolenými pro poskytování péče v prostředí mimo porodnici, opakovaně již během těhotenství.
 • Těhotné ženy informují porodní asistentku o svém zdravotním stavu, subjektivních pocitech, změnách ve zdravotním stavu. Nezamlčí případné potíže.
 • Rodiče kontaktují svého budoucího pediatra a informují ho o svém záměru porodit v domácím prostředí. Vyžádají si od pediatra písemné potvrzení o tom, že převezme novorozence do své péče v následujících dvaceti čtyřech hodinách po porodu.

Vzhledem k tomu, že během porodu v domácnosti je matce poskytována zcela individuální péče a vzhledem k tomu, že poskytovatel péče postupuje v úzké spolupráci i s rodinou ženy, není možné péči definovat pomocí předem stanovených grafů nebo tabulek, ale je třeba se řídit objektivně zjištěnými fakty, pozorováním ženy a jejími subjektivními pocity a plně využít znalostí přirozeného porodního procesu.

2.b  Činnost porodní asistentky při péči o ženu plánující porod mimo porodnici

a) V těhotenství
 • Pravidelné předporodní konzultace spojené s kontrolou fyziologických funkcí, srdeční akce a prospívání dítěte.
 • Alespoň 1x před porodem návštěva ženy v prostředí, kde plánuje porod svého dítěte.
 • Spolupráce s gynekologem, do jehož péče se těhotná žena svěřila.
b) Během porodního procesu
 • Základní bezpečnostní faktory během plánovaného porodu mimo porodnici
 • Individuální přístup k rodící ženě a úzká spolupráce s ní i s její rodinou.
 • Neinvazivní asistence v průběhu celého porodního procesu.
 • Neužívání jakýchkoli léků k vyvolání, povzbuzení nebo urychlení porodního procesu.
 • Neužívání jakýchkoli léků tišících bolest při porodu.
 • Dobrá znalost fyziologie přirozeného porodního procesu.
 • Dobrá interdisciplinární spolupráce.

c) Při přesunu do porodnice

V případě, že porodní asistentka diagnostikuje během průběhu porodu blížící se komplikaci, doporučí ženě přesun do porodnice. Podle závažnosti komplikace a naléhavosti přesunu může být žena převezena buď soukromým autem nebo sanitním vozem. To platí i v případě komplikace po porodu dítěte (např. neodlučující se placenta) nebo v případě zdravotních obtíží novorozeného děťátka.

V případě nutnosti převozu ženy do nemocnice doprovází ženu porodní asistentka, která o ni pečovala. Vezme s sebou kopii dokumentace dosavadního průběhu porodu. Tu předá zdravotníkům, kteří rodící ženu budou přebírat do své péče. Před přesunem do lůžkového zdravotnického zařízení porodní asistentka toto zařízení telefonicky informuje o svém příjezdu. Sdělí především:

 • Jméno rodičky
 • Stáří těhotenství
 • Důvod přesunu
 • Naléhavost následné péče

V případě přesunu do lůžkového zařízení z důvodu komplikací u novorozence informuje porodní asistentka novorozenecké oddělení, kam je novorozenec převážen. Sdělí především:

 • Jméno matky dítěte
 • Jméno novorozence
 • Gestační týden, ve kterém se novorozenec narodil
 • APGAR skóre
 • Důvod převozu
 • Způsob převozu

Pokud poskytovatel péče diagnostikuje odchylku od normálního průběhu porodního procesu nebo změnu ve zdravotním stavu matky či plodu (posléze novorozence), kterou by nemohl bezpečně zvládnout na místě, je povinen zajistit transport ženy (po porodu i s novorozencem) do lůžkového porodnického zařízení k dalšímu ošetření.

2.c  Ošetření novorozence po porodu

 • Pokud má dítě po porodu zdravé projevy, ponechá jej porodní asistentka u matky. Zajistí, aby bylo osušeno a zakryto tak, aby se zabránilo prochladnutí dítěte.
 • Asistentka hodnotí APGAR skóre. Zapíše jej do záznamů o průběhu porodu.
 • Podle stavu dítěte a matky a podle přání rodičů přestřihne pupečník. K přestřižení pupečníku používá sterilní chirurgické nůžky, k podvázání pupečníku používá 0,5 cm širokou sterilní pasovou gumu.
 • Dítě je ošetřeno ve stejné místnosti v jaké se narodilo, neopouští rodiče. Ošetření je provedeno na přebalovacím stole, který je shora vyhříván infrazářičem. Ošetření provádí druhá porodní asistentka. Znovu poslechne srdeční akci dítěte, znovu zkontroluje dýchání, ošetří pahýl pupečníku, dezinfikuje jej. Změří teplotu dítěte, provede kredeizaci O-septonexem. Dítě oblékne, teple zabalí.
 • Po ošetření je dítě opět vráceno matce ke kojení a bondingu.
 • V prvních hodinách po porodu kontroluje stav novorozence porodní asistentka. O svých zjištěních provede zápis. Jeho kopii ponechá rodičům, kteří ji předají svému pediatrovi.

2.c.a  Pediatrická péče po porodu

Pediatrickou péči po porodu zajistí pediatr, v jehož péči bude nově narozené děťátko i nadále (např. obvodní pediatr). Je žádoucí, aby se rodiče s dětským lékařem o převzetí dítěte do péče dohovořili ještě před porodem.

Obvodní pediatr ambulantně
 • zajistí odběry krve novorozence na screeningové vyšetření štítné žlázy a fenylketonurii
 • ve spolupráci s porodní asistentkou hodnotí míru novorozenecké žloutenky
 • ve spolupráci s porodní asistentkou hodnotí sesychání pupečního pahýlu a hojení pupíku po odpadnutí seschlého pahýlu
 • zajistí očkování dítěte (kromě TBC)

2.c.b  Očkování proti TBC

Rodiče si s kalmetizační stanicí dohodnou termín očkování dítěte proti TBC.

Sterilizace nástrojů

Při poskytování péče při porodu v prostředí mimo porodnici používají porodní asistentky sterilní jednorázové nástroje. Sterilizace nástrojů probíhá v domovském zdravotnickém zařízení poskytovatele péče (soukromé ordinaci) nebo ve zdravotnickém zařízení, s nímž poskytovatel péče uzavře smlouvu o provádění sterilizace. Při sterilizaci postupuje podle pokynů uvedených v části A přílohy č. 4 k vyhlášce č. 440/2000 Sb. a také podle pokynů výrobce sterilizačního přístroje.

Kromě nástrojů využívá poskytovatel péče jednorázových sterilních pomůcek v originálním balení.

Manipulace s biologickým odpadem

Likvidace biologického odpadu, včetně placenty, probíhá na základě smlouvy uzavřené s firmou specializovanou na likvidaci biologického odpadu.

Likvidaci biologického odpadu, který vznikl ve spojení s poskytováním péče během porodu v domácím prostředí, zajišťuje zdravotník, který u porodu asistoval.

Likvidaci placenty (za 24 hod po porodu) zajišťuje porodní asistentka, která vykonává po porodu návštěvní službu v domácím prostředí ženy. Do doby likvidace je placenta uložena na chladném místě.