Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Kde a jak rodit

Čekáte příchod svého děťátka? A už jste přemýšlely kde se narodí? Jaké možnosti mají maminky a jejich miminka v České republice? Co jsou služby standardní a co je považováno za nadstandard? A co brání ženám, aby si mohly skutečně vybrat? Odpovědi na tyto otázky přináší následující článek.

A. Nejprve trochu úvah

V porodnici nebo doma?
Ačkoli je většina žen spokojena se stávajícím stavem porodnické péče, téměř 25 % žen by dalo přednost jiné, než klasické nemocniční péči (podle výzkumu agentury STEM). Má-li společnost ohled na různé národnostní menšiny a jejich potřeby v našem státě, proč se chová ignorantsky k těm ženám, které se chovají skromně, aktivně podporují své zdraví a pečují o ně? Proč ženy, které zrození miminka vidí spíše jako rodinnou než medicínskou událost, a které nepožadují od společnosti vysoce technické vybavení a vysoce specializovanou péči ve chvíli kdy jsou zdravé, jsou stavěny do světla nezodpovědných, povrchních a neuvážlivých individuí?

Tak co s tím?
Určitě je důležité, aby každý za sebe rozvážil, co právě pro něho samotného příchod nového človíčka do rodiny znamená. Pak je třeba znát svůj zdravotní stav a vzít v úvahu, že zdraví je třeba podporovat. Pouze nemoc je třeba léčit.

Jestliže některým ženám vyhovuje, že jsou obklopeny týmem lékařů a lékařskou technikou a jejich zdravý porod je léčen, je to jejich volba. Možná je to volba jejich rodiny. Tyto ženy nemají žádný problém takovou péči získat, nemusí o ni bojovat.

Ženy, které jsou zdravé, a jejich pocit bezpečí pramení spíše z empatického přístupu, z vlídného slova, z lidského přístupu a k pocitu bezpečí, techniku pro porod nepotřebují. Vědí, že příroda je kreativní a svůj reprodukční cyklus dobře naplánovala. Takové ženy však za svou spokojenost a svůj přístup k životu bojovat ještě stále musí. Ačkoli kladou na společnost mnohem menší finanční nároky, chová se k nim společnost macešsky. Je proto důležité, aby svá přání říkaly nahlas. Aby o svých pocitech a potřebách napsaly do časopisů pro maminky, na internetové stránky, ale i různým rozhodujícím institucím, jako je Ministerstvo zdravotnictví nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Následující přehled má za úkol přinést vám souhrn možností a služeb poskytovaných v České republice a usnadnit tak výběr místa vašeho porodu. V České republice mají ženy pouze dvě možnosti: porodnici a vlastní domov (porod doma).

 • Porodnice
 • Vlastní domov
Standardní služba
Ženy mají možnost vybrat si porodnici, kde přivedou na svět miminko.

Standardní služba, kterou rodiče ale obvykle platí
Přítomnost partnera u porodu.

Nadstandardní služba
Volba lékaře k porodu.

Nedostupné
Volba konkrétní porodní asistentky k porodu.

Výhody porodnice
 • Nepřetržitý provoz.
 • Výborné technické vybavení.
 • Stálá dostupnost lékařské pomoci.
 • Standardní služby a péče ošetřujícího personálu jsou hrazeny pojišťovnou.
 • Možnost rychlého zásahu v případě komplikací.
Nevýhody porodnice
 • Plošné užívání zaběhnutých postupů.
 • Malý nebo žádný ohled na individuální přání a potřeby rodících žen.
 • Nadužívání zásahů do běhu normálního fyziologického (nekomplikovaného) porodního procesu.
 • Rutinní aplikace léků z „preventivních“ důvodů.
 • Nedostatek soukromí pro rodičku a z toho vyplývající rušení nrmálního porodního procesu.
 • Rodící ženy obvykle neznají zdravotnický personál (porodní asistentky a lékaře), který o ně bude pečovat během porodu.
Žádný zákon nezakazuje, aby si žena zvolila za místo porodu vlastní domov. Nezakazuje ani porodním asistentkám a lékařům, aby při porodu doma svou péči poskytovali. Na druhou stranu však žádný zákon neposkytuje zdravotníkům podporu pro rozvoj této péče.

Výhody porodu doma
 • Pohoda vlastního prostředí (můj dům – můj hrad a jsem tam pánem).
 • Žádné nebo minimální zásahy do přirozeného, nekomplikovaného porodního procesu.
 • Nenarušování přirozeného porodního procesu a z toho vyplývající menší šance, že vzniknou komplikace.
 • Neexistuje riziko nozokomiálních nákaz.
 • Neodnášení dítěte po porodu.
 • Dítě po porodu obvykle nepláče (je klidné) a prakticky ihned začne sát.
 • Možnost maximálního využití vlastní aktivity ve všech směrech a tak snadnějšího zvládání porodního procesu.
 • Možnost maximálního využití přirozených metod tlumení bolesti.
 • Rodina zůstává neustále pohromadě.
 • Žena se s porodní asistentkou, která o ni pečuje během porodu, dlouho předem zná (pro úspěšný porod velmi významný činitel).
Nevýhody porodu doma
 • Pojišťovna péči zdravotnického personálu při porodu doma nehradí.
 • Je nesnadné sehnat porodní asistentku, která by pečovala o rodící ženu v domácím prostředí.
 • Ženy, které se pro tuto možnost rozhodnou, jsou stále stavěny do světla „extravagantních a nezodpovědných“.
 • Nutný převoz do porodnice v případě komplikace.


B. Pár praktických rad a zkušeností pro ty maminky, které při výběru místa pro svůj porod daly
     přednost porodnici

 • Výběr porodnice
 • Prohlídka porodnice
 • Předporodní kurzy
 • Volba polohy
 • Přítomnost příbuzných
 • Relaxační pomůcky
 • Holení a klystýr
 • Nástřih
 • Tišení bolesti
 • Miminko u sebe
Jen málo maminek ještě v době těhotenství ví o tom, že si mohou vybrat porodnici podle představy, jak chtějí porodit. Že si mohou zvolit porodnici, kde ženu berou jako rovnocenného partnera, kde jsou respektována její přání, kde by si mohly zcela svobodně zvolit, v jaké poloze budou rodit a že mohou polohy během porodu měnit. Kolik jich přemýšlí o přítomnosti partnera při porodu. Málokterá také ví, že není nezbytným předpokladem zdárného porodu úvodní rituál v podobě klystýru a holení, ani podávání léků k tišení bolesti či k urychlení porodu.

Pečlivě vybírejte porodnici, v níž budete rodit, zjistěte si, jaké možnosti tam rodičkám nabízejí, jak se k nim chovají, a hlavně do jaké míry dávají ženám svobodu rozhodovat jak budou rodit, a zda nezasahují rušivě do prvního kontaktu s novorozencem. Nezapomeňte, že nemůžete očekávat splnění svého přání, pokud jste toto přání ani nevyřkli. Chovejte se v tomto případě něžně, ale pevně. Nedělejte ukvapená rozhodnutí, ale nenechte se zastrašit nebo odbýt. Logické a slušně položené otázce náleží logická a slušně položená odpověď.

Maminky mohou při volbě správné porodnice využít publikaci Průvodce českými porodnicemi vydanou Nadací Open Society Found. Obsahuje seznam všech porodnic v České republice s hodnocením podle stejných kritérií. Knihu lze zakoupit v běžných knihkupectvích.
Je dobré poznat vybavení porodnice i zdravotnický personál.

Trvejte na prohlídce porodního sálu. Nejen abyste si udělala obrázek o čistotě a komfortu, ale abyste k porodu přicházela do známého prostředí. Máte-li dokonce možnost vybrat si porodnici, protože jich je ve vašem blízkém okolí více, pomůže vám tato prohlídka i k poznání přístupu porodních asistentek k nastávajícím maminkám. Ochota či neochota podat potřebné informace, způsob, jakým asistentka k maminkám hovoří, i tón hlasu, jakým hovoří, vám může hodně napovědět.

Prvním předpokladem dobré porodnice je zavedení předporodních kurzů. Ty mají za úkol nejen připravit budoucí maminky na vlastní porod, ale také jim umožnit vyptat se na vše, co je zajímá. Nebojte se vyptávat na všechno, co s vámi budou nebo chtějí dělat. Při porodu bude na mnohé věci pozdě.
Svobodná volba polohy je důležitým měřítkem „kvality“ porodnice. Kromě standardní polohy na zádech je možné rodit vleže na boku, v sedě na speciální porodnické stoličce, ve stoje, v kleče. Nejčastěji volenou polohou je poloha ve dřepu („na bobku“). Zeptejte se, jak se na tuto věc dívají lékaři a porodní asistentky v navštívené porodnici.
Zeptejte se, jestli vám porodnice umožní mít u porodu partnera. Tuto možnost dnes nabízí většina porodnic.
Relaxační balon, žebřiny, žíněnka, vana příp. sprcha s teplou vodou apod. vám umožní uvolnit se.

Uvolnění usnadní otevírání porodních cest. Může také účinně pomoci rodícímu se děťátku najít vhodný způsob průchodu porodními cestami. Bude-li se maminka během porodu volně pohybovat a střídat různé pozice, miminko se snadněji stočí do správného a pro něj výhodného úhlu a může snadněji opustit porodní cesty.
Snad ve všech porodnicích je provádějí automaticky (hygienické hledisko). Obojí můžete odmítnout, raději se však zeptejte předem. Odmítnutí neznamená žádné zdravotní riziko.
I tento úkon – nastřižení hráze – je ve většině porodnic prováděn automaticky. Není pravda, že se nastřižená hráz hojí lépe, než natržená. Vertikální polohy při porodu snižují nutnost provedení nástřihu. Dobře se informujte předem.
O možných účincích prostředků proti bolesti a jejich pro a proti byste měla být informována již v předporodních kurzech. Každé použití byste měla konzultovat s lékařem. Odpověď „...To tady dostávají všichni“ by vás neměla uspokojit.
Některé porodnice nechat si miminko po porodu u sebe poskytují automaticky, jiné „na přání“, v ostatních nepochodíte: „U nás se to nedělá...“

C. Závěrem

„V bolestech roditi budeš“ je známá věta ze Starého zákona. Porod je opravdu těžká práce. Je to činnost, kterou žena nemůže přehlédnout. Je to práce, na kterou, když ji vykonává, musí se zcela soustředit. Tak silný je to prožitek. A má svůj smysl.

Přivádět děti na svět není lecjaká záležitost. Není to jako koupit si pečivo a když nebylo dobré, hodíme ho slepicím. Způsob, jakým přicházejí děti v dané společnosti na svět, ovlivňuje celou společnost. Stejně tak jako společnost ovlivňuje její vlastní přístup k ženám a přístup žen k rození dětí. K úspěchu a radosti vede často svízelná a klikatá cestička.

Na úplný konec si dovoluji použít slova doktora Dona Creevyho, porodníka z USA:

„Kdybych mohl všem ženám něco vzkázat, pak bych jim určitě řekl, aby se snažily dozvědět se o těhotenství a porodu co nejvíce, aby k těhotenství a k porodu zaujaly svůj vlastní postoj, aby byly pevné ve svých rozhodnutích a šly za svým cílem. A vy svého cíle dosáhnete, když budete opravdu chtít. V naší společnosti to dá strašnou práci porodit normálně, protože proti instinktu a přání žen působí příliš mnoho negativních vlivů.“

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha