Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Co je Porodní dům

Článek definuje termín „Porodní dům“ a vysvětluje jeho účel a funkce.

Podmínky vzniku porodního domu u nás

Výchovným působením společnosti po několik posledních desítek let se stalo samozřejmostí, že ženy rodí v nemocnici. Po milionech let tak ženy přestaly rodit doma. Přijde-li čas k porodu, jdou automaticky (a ukázněně) rodit do porodnice. Jiná alternativa je ani nenapadne, porodnice je prostě samozřejmostí. Doma se už nerodí. Díky tomu nevznikla nutnost vyvinout zákon, který by záležitosti týkající se volby místa a způsobu porodu nějak upravoval. Proto také žádný zákon ženám nepřikazuje rodit v nemocnici (ale stejně jim také nezakazuje rodit doma), ani nezakazuje porodním asistentkám asistovat ženám u porodu mimo nemocnici.

Tak tomu bylo ještě donedávna. V důsledku prudkých politicko-společenských změn v naší republice na počátku devadesátých let minulého století se ona „ukázněnost“ žen začala pojednou uvolňovat. Deklarovaly se zásady demokracie, právo a osobní svoboda člověka, právo na vlastní názor a na vlastní rozhodnutí. Do naší země začaly proudit informace o jiných přístupech k porodu, na náš trh se dostávala zahraniční literatura, konaly se osvětové přednášky, debatovalo se o právech žen atd. To všechno začalo myšlení našich žen ovlivňovat. Při vědomí svých nových práv a také po špatných zkušenostech z předchozích porodů v nemocnici začaly ženy hledat alternativy.

Dobře vybavené nemocnice samozřejmě potřebujeme, protože některé ženy potřebují vysoce odbornou pomoc, někdy je nutný rychlý zásah. Kdyby však ženy měly dobré sociální podmínky, bezpečné domácí prostředí a dobrou poporodní péči, mohla by většina z nich porodit doma nebo v porodním centru. Poslední výzkumy dokazují, že porodní centra a vlastní domov jsou místem, kde zdravá žena doprovázená zkušenou a zručnou porodní asistentkou, lékařem nebo jinou osobou vzdělanou pro doprovod u porodu, může bezpečně porodit. Procento žen, které musí rodit v nemocnici obklopeny technikou, je velice malé (5-10%).

Rodit v porodních centrech nebo porodních domech je ideální pro ženy, kterým nemocniční prostředí nevyhovuje. Výhodou těchto center nebo domů je téměř domácí prostředí a poskytovaná péče provázaná možností řešit komplikace okamžitým lékařským zásahem.

V našem státě se stále více žen rozhoduje rodit doma jako nejlepší a nejvhodnější způsob porodu pro sebe i pro své dítě. Porod doma z hlediska 100% bezpečnosti však není ideální, zvláště v naší zemi, kde stát u porodů doma nezajišťuje zdravotnickou péči. Aby ženy nemusely rodit doma za těchto ne právě ideálních podmínek, je pro ně řešením PORODNÍ DŮM. Porodní dům, který nastávající maminka navštěvuje po celou dobu svého těhotenství, a kde navázala kontakt s porodní asistentkou, s níž nakonec i porodí. (Takový porodní dům u nás v ČR existuje pouze jediný – Porodní dům U čápa v Praze Kunraticích.)

Co je porodní dům

Co je porodní dům lze vyjádřit jednou větou: je alternativním domácím prostředím se zajištěnou odbornou péčí.

Je to zdravotnické zařízení, které nabízí porodnickou péči zdravým ženám s fyziologickým těhotenstvím a předpokládaným fyziologickým porodem. Nabízí ženám individuální neinvazivní péči, kterou poskytují samostatně registrované porodní asistentky v rozsahu kompetencí zakotvených v zákoně (č. 96/2004 Sb. a č. 55/2011 Sb.) Porodním asistentkám nabízí možnost pečovat o těhotné a rodící ženy a ženy v poporodním období podle mezinárodně uznávaného modelu péče porodních asistentek s využitím hluboké znalosti fyziologie porodního procesu.

Péče, která je v porodním domě poskytována, je maminkám „šitá na míru“, protože ji pomáhají vytvářet samy.

V porodním domě nejsou používány žádné zaběhnuté nebo předepsané postupy. Je v něm zaručena individuální péče, jež spočívá v tom, že jedna a táž porodní asistentka provází ženu od počátku těhotenství, přes porod až po domácí návštěvy v šestinedělí.

Porodní dům je kompromisem mezi nemocnicí a domovem: svým vzezřením a atmosférou maximální měrou připomíná domácí prostředí a zároveň zajišťuje odbornou péči profesionálních zdravotníků. Porodní dům není součástí nemocničního zařízení, je zařízením zcela autonomním. Je však orientován tak, aby byl v dosahu nemocničního zařízení disponujícího potřebným personálním i technickým vybavením. Pro případ komplikací při porodu má porodní dům navázán smluvní vztah s blízkou porodnicí k zajištění nutné lékařské pomoci.

Porodní dům je zařízením „komorního“ typu: když vcházíte do porodního domu, vůbec nemáte pocit, že vcházíte do zdravotnického zařízení. Nikde se nesetkáte s bílými plášti, s hlukem a shonem po chodbách, na jaké jsme zvyklí z nemocnic, ani zde neuvidíte lékařské přístroje vystavené v každém koutě a na každém stole. I porodní dům je vybaven pro rychlý zásah v případě největší nutnosti, potřebné vybavení je však očím skryto, aby nerušilo domácí atmosféru prostředí. Porodní sál v porodním domě nehledejte, namísto něho jsou k dispozici útulně zařízené tzv. porodní pokoje. Stejně tak byste v porodním domě marně hledali pověstnou „hekárnu“. S čím se v porodním domě rozhodně nesetkáte, je povýšené, autoritativní chování a jednání personálu, jak je známe z nemocnic.

A protože velmi dobře víme, že si ženy všechny prožitky a zážitky při porodu spolu se spokojeností či nespokojeností odnášejí sebou a nesou je v sobě po celý život, snažíme se svou péči poskytovat tak, aby našim rodičkám zůstaly v paměti jen ty nejkrásnější vzpomínky.

Porodní asistentky v porodním domě

Porodní dům je zařízení, ve kterém jsou výhradními poskytovateli péče porodní asistentky. Jsou to odbornice na fyziologické stavy během těhotenství, porodu a doby poporodní, proto jim přísluší samostatně pečovat o zdravé těhotné ženy, zdravé rodičky a zdravé maminky a jejich nově narozené děti (§5 vyhlášky č. 424/2004 Sb). Jejich hlavním úkolem je ohlídat, že to, co se děje s těhotnou nebo rodící ženou, spadá do kolonky „zdravý, normální stav“. Jakmile porodní asistentka zjistí nějakou odchylku od zdravého, normálního stavu, odešle ženu do péče patřičného odborníka, nejčastěji lékaře gynekologa – porodníka. V poporodním období posílá ženu a novorozence v případě potřeby do péče dětského lékaře (pediatra).

Porodní asistentky v porodním domě aktivně nezasahují do běhu porodu. Jsou tu proto, aby poradily, ne aby přikazovaly. Rodící ženě tedy pomáhají více radou, k čemuž využívají výborné znalosti fyziologie porodního procesu. Aby toho byly schopny, prošly výcvikem zaměřeným na péči poskytovanou ženám rodícím mimo porodnici. Díky tomuto výcviku jsou schopny včas rozpoznat blížící se komplikaci. Dohlížejí na zdravý průběh porodu a v případě hrozící komplikace pošlou rodící ženu včas do porodnice.

Opora v zákonech
V ČR má péče porodních asistentek porodního domu oporu v těchto zákonech:
 • Směrnice Evropské Unie č. 80 / 155 / EEC
 • Zákon č. 160/1992 Sb. o nestátních zdravotnických zařízeních
 • Vyhláška č. 49/1993 Sb. o požadavcích technického a personálního vybavení zdravotnických zařízení
 • Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu
 • Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských povoláních
 • Vyhláška MZČR č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků
Porodní domy v zahraničí

V zahraničí, především v zemích Evropské Unie, je porodní dům běžnou součástí porodnické péče. V řadě zemí mají porodní domy přímou legislativní podporu, v některých zemích je péče v porodních domech dokonce hrazena ze zdravotního pojištění. Všechny porodní domy jsou plně v kompetenci porodních asistentek. Tato zdravotnická zařízení tvoří součást veřejného zdravotního systému, v němž je na jedné straně porodní asistence autonomní profesí s jasně definovanými kompetencemi, na straně druhé plná odpovědnost rodičky za svá informovaná rozhodnutí. Oproti nákladné nemocniční péči nabízejí porodní domy také výraznou finanční úspornost.

Porodní domy v celém světě fungují na principu přirozeného porodu. Na principu přirozeného porodu pracují rovněž Centra aktivního porodu. Na rozdíl od porodních domů jsou však tato centra součástí nemocnice, obvykle v blízkosti běžného porodnického pracoviště, a podléhají řízení nemocnice a jejím předpisům. V letech 1998 až 2000 takové Centrum aktivního porodu existovalo i u nás v pražské nemocnici na Bulovce.

Pro koho je porodní dům určen

Porodní dům je zařízením pro ženy, pro které je porod v nemocnici nepřijatelný, a raději by volily porod doma. Je vhodný pro ženy, které jsou aktivní, a které chtějí samy určovat, jak bude jejich porod probíhat. Chtějí být „režisérkami“ svého porodu a hrát v něm hlavní roli.

Porodní dům je určen pro ženy, které do něj přicházejí s myšlenkou, že by vlastně raději rodily doma, kdyby k tomu byly v našem státě vytvořeny podmínky. Ale porod v domácnosti u nás není oficiálně uznávanou možností.

Je především určen pro ženy, u nichž probíhá normální těhotenství, a lze tedy předpokládat, že i porod proběhne normálně. Určen je pro rodiče, kteří

 • dávají přednost individuální péči v komorním prostředí
 • se na způsobu, jakým se jejich děťátko narodí, chtějí aktivně podílet
 • mají o atmosféře během porodu svou představu a chtějí ji uplatnit
 • by si přáli, aby se jejich miminko narodilo doma, ale zrazuje je od toho náš systém všeobecné zdravotní péče, který není porodům doma zatím přizpůsoben (k porodům doma lékaři ani porodní asistentky běžně nechodí).
Co všechno může porodní dům nabídnout
 1. Komplexní předporodní přípravu (seznámí vás s celým porodním procesem i s péčí o miminko).
 2. Individuální péči během porodu.
 3. Individuální péči po porodu.
 4. Návštěvu porodní asistentky u vás doma (v 1. době porodní a po porodu).
 5. Vzdělávací a osvětovou činnost pro odbornou i laickou veřejnost (semináře, přednášky, kurzy) ve vlastním zařízení.
 6. Cvičení pro ženy před porodem i po porodu.
 7. Poskytování alternativní péče (akupunktura, reflexní terapie, masáže Shia-zu, psychologie).
 8. Doplňkové metody péče (tanec, hudba...)
 9. Prostory vzdělávacího centra (přednáškovou místnost) externím organizacím pro jejich aktivity.

Červeně vypsané služby neposkytuje Porodní dům U čápa v Praze Kunraticích.


První porodní dům v České republice vybudovalo v roce 2002 v Praze 4 na Roztylech v té době existující občanské sdružení Centrum aktivního porodu. Iniciátorkou a vedoucí tohoto pilotního projektu byla porodní asistentka Zuzana Štromerová, předsedkyně sdružení. Již v roce 1997 iniciovala vybudování prvního Centra aktivního porodu v České republice, které v letech 1998 až 2000 fungovalo v pražské nemocnici Bulovka. Porodní dům U čápa od doby svého vzniku v r. 2002 několikrát změnil svoje sídlo, vždy však v rámci městské části Praha 4 (Krč, Chodov, Kunraice, Spořilov).

*

Projekt „Porodní dům U čápa“ je pilotním projektem v České republice. Ústřední myšlenkou projektu je vybudovat v České republice porodní dům, jenž by rozšířil nabídku porodnické péče pro těhotné ženy. Vzorem pro tento projekt jsou země Evropské Unie, ve kterých jsou porodní domy běžnou nabídkou porodnické péče.