Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Zuzana Štromerová, foto Zuzana Štromerová, Česká republika

Zuzana Štromerová, BSc., soukromá porodní asistentka, zakladatelka a ředitelka
společnosti
Porodní dům U čápa, o.p.s., Praha.

 

 

 

 

 

Vzdělání
1981 Úspěšně ukončila studium na Střední zdravotnické škole v Praze, obor Porodní asistenka.
1997 Úspěšně absolvovala specializační studium IDVPZ v Brně, kurz Akutní stavy na porodním sále.
2007 Úspěšně ukončila doplňkové pedagogické vzdělání pro učitele praktického vyučování na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
2008 Úspěšně ukončila vysokoškolské studium porodní asistence na Caledonian University Glasgow ve Velké Británii a získala akademický titul Bakalář věd (Bachelor of Science – BSc).

 

Zaměstnání
1981 - 1996 Zaměstnaná v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze jako porodní asistentka na porodním sále.
1997 - 2000 Zaměstnána v pražské nemocnici Na Bulovce jako porodní asistentka v Centru aktivního porodu.
2000 Zaměstnána na Střední zdravotnické škole v Praze jako vyučující praktického výcviku pro porodní asistentky.
2000 - dosud Pracuje jako samostatná porodní asistentka s vlastním profesním oprávněním (Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a indikace lékaře v oboru Porodní asistentka).

 

Osobní iniciativy
1993, 1994, 1995 Absolvovala odborné stáže v porodnici ve švédském Göteborgu.
1995 - 2001 Podílela se na sestavení odborných programů celostátních konferencí pro porodní asistentky. Zajišťovala zahraniční přednášející.
1997 Iniciuje a zakládá Centrum aktivního porodu v pražské nemocnici Na Bulovce.
2001 - dosud Bojuje za právo žen na informovaný výběr místa, způsobu porodu a poskytovatele péče během normálního porodu.
2001 Iniciuje a zakládá občanské sdružení Centrum aktivního porodu. Stává se jeho předsedkyní.
2002 Iniciuje a zakládá společnost Porodní dům U čápa, o.p.s. Společnost byla oficiálně zaregistrována v r. 2003 zápisem do Rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze.
2005 Předkládá žádost na ESF (Evropský sociální fond) o finanční podporu na dva projekty (Možnost informované volby a Rozvoj dalšího profesního vzdělávání porodních asistentek). Oba projekty byly schváleny a realizovány.
2014 Iniciovala a organizovala dvoudenní mezinárodní konferenci Porod doma – co o něm víme, první konferenci s tématikou porodu doma v České republice. Konference se konala v listopadu 2014 v Praze.
2016 Iniciovala a organizovala dvoudenní mezinárodní konferenci V porodnici jako doma. Konference se konala v prosinci 2016 v Praze.

 

Osobní ocenění
2001 Získala tříleté stipendium ASHOKA na realizaci projektu vybudování prvního porodního domu v České republice.
2003 Nominována Mezinárodní konfederací porodních asistentek (ICM) na cenu newyorské Kolumbijské univerzity za mimořádně aktivní činnost v ICM i ve své domovské asociaci (tehdy České asociaci porodních asistentek).
2004 Cenu Kolumbijské univerzity získala a osobně převzala na panamerické konferenci porodních asistentek konané v jihoamerickém státě Trinidad and Tobago.

 

Příspěvky k celoživotnímu studiu porodních asistentek
1997 - 2007 Iniciovala, organizovala a vedla hromadné vícedenní studijní cesty pro české porodní asistentky do porodnic zemí západní Evropy: Holandsko (1997), Rakousko (1998), Velká Británie (2000), Švédsko, Norsko a Holandsko (2002), Německo (2005), Belgie a Holandsko (2007). O tyto cesty byl mezi porodními asistentkami mimořádný zájem (na některé cesty se musely zajistit 2 autobusy!).
2002 - dosud Organizuje odborné kurzy pro české a slovenské porodní asistentky. Pro tyto kurzy získává zahraniční lektorky, mezinárodně uznávané odbornice ve svém oboru. Náplní kurzů je péče porodních asistentek o těhotné ženy a ženy rodící v nemocnici i mimo ni.
2008 - 2013 Vedla odborné kurzy pro porodní asistentky z praxe. Kurzy byly zaměřené na založení a vedení samostatné praxe a na péči o těhotné ženy a ženy rodící v prostředí mimo nemocnici.

 

Členství a činnost v organizacích
1995 - 1996 Členka Gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester.
1996 Spoluzakládá profesní organizaci Česká asociace porodních asistentek (ČAPA).
1996 - 2013 Vykonávala funkci místopředsedkyně České asociace porodních asistentek a tajemnice pro mezinárodní styky.
1996 - 2014 Jako místopředsedkyně pro mezinárodní styky ČAPA byla jmenována delegátkou v mezinárodních profesních organizacích Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) a Evropská asociace porodních asistentek (EMA).
1996 - dosud Zúčastňuje se mezinárodních konferencí a kongresů pro porodní asistentky pořádaných v ČR i v zahraničí. Na mnohých se podílí aktivně (přednášky, diskusní přípspěvky, na některých i organizačně).
2008 Vyhrála soutěž o hostitelství České republiky pro konání 30. kongresu ICM.
2013 - 2014 Členka přípravného a vědeckého výboru pro konání 30. kongresu ICM.
Kongres se konal v květnu 2014 v Praze.

 

Překlady zahraničních publikací
2001 Partner u porodu, Penny Simkin, USA, vydalo Argo Praha v r. 2001.
2010 Zázrak porodu, Ina May Gaskin, USA, vydal One Woman Press Praha v r. 2010.
2011 Poroďte podle svého, Sheila Kitzinger, UK, dosud nevydáno.

 

Vlastní publikační činnost
2005 Možnost volby. Kniha pro rodiče o možnostech informované volby v ČR. Vydalo Argo Praha v r. 2005.
2006 - 2010 Osvětově informační brožury:
Přirozený porod (2006)
Porodní asistentka v komunitní péči (2006)
Péče PA o těhotnou a rodící ženu mimo porodnici (2007)
Porod v domácím prostředí (2008)
Právo a porodní asistence (2009)
Porodní přání (2010)
2010 Porodní asistentkou krok za krokem. Učebnice pro porodní asistentky, které chtějí pracovat samostatně. Argo Praha, 2010.

 

Znalost cizích jazyků
plnohodnotně angličtina
Vzdělání: Státní zkouška z anglického jazyka 1991, Kurz konferenčního tlumočení 1992, Kurz simultánního a konsekutivního tlumočení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 1998.
Praxe: 25 let tlumočnické a překladatelské činnosti, přednášky a diskusní příspěvky na odborných konferencích a kongresech konaných v zahraničí, dlouholetá činnost ve výboru středoevropského regionu ICM, tlumočení zahraničních přednášejících a lektorů na odborných konferencích a kurzech konaných v ČR, překlady odborných publikací.
částečně francouzština, ruština

 

Účast na odborných kurzech, školeních a seminářích, mezinárodních konferencích a kongresech a jiných akcích určených pro zdravotníky
Na mnohých účast aktivní  (přednášky, diskusní příspěvky, tlumočení zahraničních lektorek)

A. Účast na akcích konaných v České republice   (70 účastí)

Rok Druh akce Název akce Místo konání
1981 odborný kurz Odborná způsobilost k vedení přípravy těhotných žen k porodu Praha
1992 odborný kurz Vedení přípravy těhotných žen k porodu s přítomností otce Praha
1993 pracovní setkání zdravotníků Švýcarský model předporodní přípravy Praha
1996 celostátní sympozium PA Porodnická analgezie a anestézie Praha
1998 mezinárodní konference PA Nechť se porod znovu narodí Praha
1998 specializační kurz IDVPZ Ošetřovatelská péče v patol. stavech gynekologie a porodnictví Brno
1999 krajské ošetřovatelské dny Nové trendy v ošetřovatelství Hradec Král.
2000 kongres ČGPS Kongres České gynekologické a porodnické společnosti Praha
2000 specializační kurz IDVPZ Péče o novorozence Brno
2001 konference Zdravotnické školství na počátku nového tisíciletí Plzeň
2001 mezinárodní konference Přivádíme děti na svět Praha
2001 krajské ošetřovatelské dny Pracovní setkání pracovníků ve zdravotnictví Hradec Král.
2002 krajská konference ČKPA Porodní asistentka – regulovaná profese Hradec Král.
2004 inovační kurz pro PA Porodní asistentkou v EU Praha
2004 celostátní konference ČGPS a SSG Postupy lege artis Č. Krumlov
2005 celostátní kongres PA Žena v systému porodnické péče Tábor
2005 inovační kurz Podpora přirozeného porodního procesu Praha
2005 mimořádný kongres PA Pracovní kongres porodních asistentek ČR Brno
2006 evropský kongres perinatální medicíny Pracovní setkání evropských perinatologů Praha
2006 odborný seminář pro PA Spolupráce PA a fyzioterapeutky Praha
2006 inovační kurz Právní aspekty porodu mimo nemocnici Praha
2007 mezinárodní konference Pražský čáp Praha
2007 celostátní konference ČGPS a SSG   Praha
2007 odborný seminář pro PA Asistovaná reprodukce, těhotenství a epilepsie Praha
2008 celostátní kongres ČKPA Pomoc PA je nablízku všude tam, kde ženy žijí Praha
2008 tříletý pilotní kurz pro PA Profesní vzdělávání PA se zaměřením na praktický výcvik Praha
2008 odborný kongres pro PA Porodnictví očima PA a rodiček Jablonec n/N.
2008 mezinárodní konference PA Porodní asistentka – regulovaná profese EU Praha
2009 odborný kurz pro PA Podpora kojení Praha
2009 školení Resuscitace novorozence Praha
2010 odborný kurz pro PA Akupunktura a akupresura v práci porodní asistentky Praha
2010 odborný kurz pro PA Bachovy květové esence a jejich použití v porodnictví Praha
2011 krajská konference PA Modely péče v porodní asistenci Brno
2011 sympozium České resuscitační rady   Praha
2011 odborný seminář pro PA Péče porodní asistentky při porodu mimo nemocnici Praha
2012 mezinárodní seminář PA Východní Evropa potřebuje porodní asistentky víc než dosud Praha
2012 odborný kurz pro PA Péče porodní asistentky při porodu mimo nemocnici Praha
2012 krajská konference PA Pracovní setkání porodních asistentek ČR Jihlava
2012 celostátní konference ČGPS a SSG    
2013 školení Resuscitace novorozence Praha
2013 celostátní kongres ČKPA Porodní asistentka 21. století Brno
2013 odborný kurz pro PA Den s koncem pánevním Praha
2013 kulatý stůl Situace v českém porodnictví, Dánsko dobrý příklad Praha
2013 odborný kurz pro PA Porodní asistentky podporují zdravý porod Praha
2014 odborný kurz pro PA a lékaře Umění porodních asistentek, samostatná práce por. asistentky Praha
2014 odborný kurz pro PA a lékaře Umění porodních asistentek a zdraví dělohy Praha
2014 mezinárodní konference Porod doma – co o něm víme? Praha
2014 celosvětový kongres ICM Pracovní a společenské setkání představitelek národních asociací porodních asistentek celého světa Praha
2014 celostátní konference PA Čeho se v porodnictví bojíme?  
2015 celostátní konference PA Pracovní setkání porodních asistentek ČR  
2015 odborný kurz pro PA a lékaře Evoluce porodu koncem pánevním Praha
2015 odborný kurz pro PA a lékaře Je možné nahradit vedení porodu přáním ženy? Praha
2015 přednáška Jak pracovat s výzkumy v oblasti porodnictví Praha
2015 odborná konference Pelhřimovský podvečer Pelhřimov
2015 krajská konference PA Pracovní setkání PA Jihlava
2015 odborná konference ČGPS a SGPS Možnost volby pro ženy a pokoj pro zdravotníky  
2016 celostátní kongres ČKPA Ženy a novorozenci – srdce porodní asistence Brno
2016 odborná konference Efektivní nemocnice – strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic Praha
2016 mezinárodní konference V porodnici jako doma Praha
2017 celostátní kongres ČKPA Normální porod je přirozený porod Plzeň
2017 odborný seminář pro PA a lékaře Den s koncem pánevním Praha
2017 odborný seminář pro PA a lékaře Využití vody pro podporu normálního porodu Praha
2017 odborný seminář pro PA a lékaře Vzhůru ke kořenům porodní asistence! Praha
2017 odborný seminář Porodní dům krok za krokem Praha
2018 odborný seminář pro PA Oživení základních dovedností porodních asistentek Praha
2018 kulatý stůl pořádaný Výborem pro zdravotnictví PS Parlamentu ČR Zlatá hodina, první hodina s dítětem Praha
2018 odborný seminář pořádaný senátorem
MUDr. Lumírem Kantorem, Ph.D.
Současný stav porodní asistence v ČR – a co dál? Praha
2018 odborná konference ČGPS a SGPS Kontroverze v gynekologii a porodnictví Brno
2018 networkingové setkání Neziskovky a byznys na jedné lodi Praha
2019 odborný seminář pro PA a lékaře Den s koncem pánevním Praha

 

B. Účast na akcích konaných v zahraničí   (26 účastí)

Rok Druh akce Název akce Místo konání
1996 celosvětový kongres ICM Pracovní a společenské setkání představitelek národních asociací porodních asistentekcelého světa Oslo, Norsko
1999 celosvětový kongres ICM Pracovní a společenské setkání představitelek národních asociací porodních asistentek celého světa Manila, Filipíny
2000 celoevropský kongres EMA Péče PA během porodu mimo nemocnici Aachen, Německo
2000 pětidenní studijní cesta PA jako autonomní profese Belgie, Německo
2000 mezinárodní konference PA Porod doma Amsterdam, Nizozemí
2002 celosvětový kongres ICM Pracovní a společenské setkání představitelek národních asociací porodních asistentek celého světa Vídeň, Rakousko
2004 panamerická konference PA Pracovní setkání PA Severní a Jižní Ameriky Trinidad, Jižní Amerika
2004 celostátní konference polských PA Vliv emocí na kvalitu života ženy Ustron, Polsko
2005 společné setkání ICM a EMA Pracovní setkání představitelek ICM a EMA Berlín, Německo
2005 světový kongres perinatální medicíny Pracovní setkání perinatologů celého světa Záhřeb, Chorvatsko
2006 mezinárodní kongres Vítejte na světě Varšava, Polsko
2008 celosvětový kongres ICM Pracovní a společenské setkání představitelek národních asociací porodních asistentek celého světa Glasgow, Velká Británie
2009 mezinárodní vědecká konference Teorie, výzkum a vzdělávání v ošetřovatelské a porod-
nické asistenci
Martin, Slovensko
2009 odborná konference Normální porod dosažený autentickou spoluprací Cumbria, V. Británie
2010 odborná konference Porod je otázka lidských práv Strasbourg, Francie
2011 celostátní konference PA Vzdělávání a praxe PA Prešov, Slovensko
2011 celosvětový kongres ICM Pracovní a společenské setkání představitelek národních asociací porodních asistentek celého světa Durban, Jižní Afrika
2012 pracovní setkání PA Pracovní setkání evropských PA Haag, Nizozemí
2012 konference Asociace radikálních PA Porodní asistence bez strachu Nottingham, Velká Británie
2013 mezinárodní konference PA Pracovní setkání PA Záhřeb, Chorvatsko
2013 mezinárodní kongres pediatrů Celosvětový kongres pediatrů Doha, Katar, Arábie
2016 online workshop Porod koncem pánevním Nový Zéland
2016 odborné sympozium PA Tradiční umění porodních asistentek Aachen, Německo
2017 vědecká konference SK SaPA Matka a dítě v centru zájmu porodní asistentky Zvolen, Slovensko
2018 vědecká konference SK SaPA Porodní asistence – šance na změnu? Zvolen, Slovensko
2018 mezinárodní konference PA, sester, lékařů a mimovládních organizací Láskavo do života Žilina, Slovensko

 

tel. 602 958 396
stromer@upcmail.cz
info@pdcap.cz
www.pdcap.cz