Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Kdo je porodní asistentka

Porodní asistentka je osoba, která úspěšně ukončila vzdělávací program pro porodní asistentky, a získala tak požadovanou kvalifikaci pro výkon povolání porodní asistentky.

Vzdělávání porodních asistentek je zajišťováno vysokoškolským studiem na školách se zdravotnickým zaměřením, v oboru Porodní asistence. Studium je tříleté, absolventka získává vysokoškolský titul Bakalář (Bc). Obsah vzdělávání by měl být v souladu se směrnicí EU č. 80/154 EEC o požadavcích na vzdělávání porodních asistentek.

Odbornou způsobilost k výkonu povolání získává porodní asistentka podle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských povoláních. Rozsah oprávnění k výkonu povolání porodní asistentky je vymezen v § 6, odst. 3, který říká, že porodní asistentka je způsobilá zajišťovat nezbytný dohled, poskytovat péči a rady ženám během těhotenství, porodu a šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky, vést fyziologický porod a poskytovat péči o novorozence. Tyto činnosti je oprávněna vykonávat bez odborného dohledu a indikace lékaře. Ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.

Bližší vymezení oprávněných činností obsahuje vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků. V § 5, odst. 1, vyhláška stanoví, že porodní asistentka poskytuje a zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotným a rodícím ženám a šestinedělkám prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Konkrétní činnosti, které je porodní asistentka oprávněna vykonávat, vyhláška uvádí v témže odstavci pod písmeny a) až i) a dále v odstavcích 2, 3, 4 a 5 téhož paragrafu. Všechny uvedené činnosti je oprávněna vykonávat bez odborného dohledu a indikace lékaře.

Porodní asistentka může svou profesi vykonávat v jakémkoli prostředí, včetně ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízení a domácího prostředí klientky. Svou profesi může vykonávat buď jako osoba v zaměstnaneckém poměru buď ve státním nebo nestátním zdravotnickém zařízení nebo v soukromé praxi lékaře, nebo jako soukromá porodní asistentka, jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Jako soukromá porodní asistentka může pracovat buď zcela samostatně, nebo se může sdružovat s ostatními porodními asistentkami a zakládat centra porodních asistentek, kde se o jednotlivé činnosti dělí a navzájem se mohou zastoupit tak, aby ženám mohly nabídnout kontinuální primární porodnickou péči.

Porodní asistentka je plně uznávaný zdravotnický pracovník. Ženám poskytuje potřebnou podporu a péči během těhotenství, porodu a v době poporodní, k níž patří i péče o novorozence. Její péče zahrnuje preventivní opatření, podporu normálního porodu, zjišťování komplikací u matky a dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské péči a provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci. Důležitou a nezastupitelnou úlohu má v oblasti poradenství, předporodní přípravy a přípravě k rodičovství, péče může být rozšířená i do oblasti sexuálního života a všeobecného zdraví (zdravý způsob života). Rovněž poskytuje následnou péči ženám po propuštění z porodnice. V prostředí mimo nemocnici je samostatným poskytovatelem primární porodnické péče. Činnostmi v různém pracovním prostředí se podrobně zabývá článek Pracoviště porodní asistentky.