Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Rozdíl mezi porodním domem a porodnicí

Mezi porodnicí a porodním domem je rozdíl doslova od samého základu. Obrazně bychom tuto situaci mohli přirovnat k továrně na boty na jedné straně a malou rukodělnou dílnou na straně druhé.

Továrna je určena pro velkovýrobu. Má velkou produkci, ale na detaily příliš nehledí. Mezi výrobky je dosti těch nepovedených, ale jejich množství se ztratí mezi množstvím povedených.

Malá rukodělná dílna se počtem výrobků nikdy nevyrovná továrně, ale co výrobek, to originál a malé umělecké dílo.

*

Moderní porodnice jsou místem, kam přichází porodit spousta žen, kde však není čas pozastavit se a věnovat pozornost zázraku zrození. Není v nich ani prostor ani čas přivítat děťátko v klidu a s láskou, a dopřát mu, aby se s místem, kam přišlo, se světem, do kterého se narodilo, náležitě seznámilo. Moderní porodnice jsou místem s moderními přístroji, zaběhlými postupy, lékaři a porodními asistentkami, kteří jsou vzděláni k tomu, aby porod proběhl co nejrychleji a byl stále pod kontrolou. Jsou tedy vyškoleni ke spoustě rychlých zásahů do běhu porodu.

Lékař je svým posláním a vzděláním člověk, jehož úkolem je léčit to, co se znormálního zvrtlo v chorobné. Svými zásahy by měl zjednat nápravu.

Porodní asistentka je svým posláním a vzděláním předurčena proto, aby svou činností utužila to, co na porodním procesu je zdravé a normální, a aby ten stav zdraví svou činností podpořila.

Porod sám o sobě není nemoc. Zdravá rodící žena potřebuje především podporu a ošetřovatelskou péči. Většina porodů by probíhala normálně, fyziologicky, kdyby se do porodního procesu nezasahovalo. Přesto, z poměrného hlediska vzato, je v porodnicích větší procento lékařů než porodních asistentek.

A protože je z hlediska pracovní morálky nepřijatelné, aby lékaři v porodnicích jen tak seděli a čekali až se normální porodní proces změní v patologický, rozvinuli řadu rutinních postupů, které je „opravňují“ zasahovat i do normálního porodního procesu. Většina zásahů ale vyvolá reakci organizmu, která vyžaduje další zásah, ten vyvolá jinou reakci, která také vyžaduje zásah, a tak dále. Ve finále je pak jednoduché vyvolat dojem, že porod bez lékaře je nemyslitelný.

Až na výjimky – žádný ze zdravotníků v České republice nikdy neviděl normální porodní proces, zná jen ten typický nemocniční. Z tohoto pohledu pak také tito zdravotníci informují veřejnost, především nastávající matky.

Práce porodní asistentky v nemocnici a porodní asistentky v porodním domě se značně liší:

V porodnici se porodní asistentka zaměřuje na péči poskytovanou v patologických stavech. Soustřeďuje se na správné použití techniky ordinované lékařem, správnou aplikaci léků ordinovaných lékařem, na postupy předepsané nemocničními protokoly zahrnujícími mj. také oddělení matky a dítěte na delší či kratší dobu po porodu.

Žádoucí výsledek: zachování všech předepsaných postupů a fyzicky zdravá matka a fyzicky zdravý novorozenec. Psychická stránka není pro výsledek porodu důležitá.

V porodním domě se porodní asistentka zaměřuje na vytvoření intimní, rodinné atmosféry, která navozuje pocit klidu, pohody, jistoty, že je vše tak, jak má být. Pozorováním, nasloucháním a rozhovorem hlídá dobrý stav matky a dítěte. Soustřeďuje se na podporu rodiny během porodního procesu a trpělivým přístupem dává prostor k jeho normálnímu průběhu. Zdravá matka a zdravé dítě nejsou nikdy odděleni.

Žádoucí výsledek: po všech stránkách (fyzické i psychické) zdravá matka a dítě, spokojená rodina.

Z uvedeného srovnání je zřejmé, že práce porodní asistentky na klasickém porodním sále se od práce porodní asistentky v porodním domě výrazně liší, a jen těžko lze předpokládat, že by se na porodním sále mohla porodní asistentka k některým maminkám chovat jako v „porodním domě“, a k jiným, které by o svém porodu měly jinou představu, zase jako na „operačním sále.“

 

POROVNÁVACÍ TABULKA
rozdílů mezi

„normálním“ nekomplikovaným porodem v porodnici a
normálním nekomplikovaným porodem v porodním domě

- I -
počátek stahů

porodnice porodní dům
Příjezd do porodnice.
Následuje varianta A nebo B
Telefonický kontakt matka – por. asistentka.
Následuje varianta A nebo B
A. Příjem
     Vyšetření CTG, TK, moči
     Sepsání porodopisu
     Vyšetření lékařem, ordinace zásahů
     Aplikace injekčního přípravku pro tišení bolestí a urychlení
     porodu
     Příprava

B. Odjezd zpět domů
A. Příjezd asistentky k rodičce
     Poslech OP, TK, moč
     Doplnění údajů do záznamů rodičky
     Vyšetření porodní asistentkou
     Diskuse o dalším postupu

B. Opětný telefonát po domluvené době

 

- II -
první doba porodní

porodnice porodní dům
Matka je umístěna do čekacího pokoje (tzv. hekárny) Běžný režim života, porodní asistentka přítomna u rodičky
Oddělení od rodiny a vlastního prostředí, nutnost přijmout režim porodnice Volný pohyb po vlastním bytě, možnost pohybu venku
Aplikace léků dle ordinace lékaře Dle pozorování a rozhovoru s rodičkou – vnitřní vyšetření pro potvrzení postupu porodu
Pravidelná kontrola OP a TK, vnitřní vyšetření, CTG záznam Pravidelná kontrola OP a TK
Aplikace farmakologických prostředků k tišení bolesti Využívání přirozených prostředků tlumení bolesti
Často zákaz jídla, mnohdy i pití Přijímání jídla a nápojů podle potřeby
Pohyb omezen prostorem čekacího pokoje, možnostmi porodnice a použitou medikací (Dolsin, EDA) Volný pohyb po vlastním bytě, možnost pohybu venku
Často velmi časné protržení vaku blan Umělé protržení vaku blan podle individuální situace a postupu porodu, ne však před brankou otevřenou na 6-7 cm
Porodní asistentka pečuje o více žen. Její pozornost je rozptýlena mezi několik žen a pokyny lékaře Péči poskytuje jedna porodní asistentka. Veškerá její pozornost se soustřeďuje na jednu konkrétní rodičku a na její podporu. V ideálním případě má rodička svou asistentku.
Střídání personálu, minimální soukromí Jedna a táž asistentka poskytuje péči rodičce po celou dobu jejího porodu. Žádné střídání směn neexistuje.
Ke konci I. DP přemístění na porodnické lůžko (v lepším případě do jeho těsné blízkosti) Podle postupu porodu přejezd do porodního domu

 

- III -
druhá doba porodní

porodnice porodní dům
Často upoutání na lůžko (přikázaný pobyt na lůžku) Volný pohyb po porodní místnosti
„Řízené“ tlačení s použitím příkazů, často medikace (infuze Oxytocinu) Rodička tlačí podle vlastních pocitů a potřeby
Pravidelná kontrola OP, často pomocí vnějšího nebo i vnitřního CTG, kontrola TK Pravidelná kontrola OP poslechem, kontrola TK
Častá přítomnost „cizích lidí“ (medici, studentky, mladí lékaři na praxi) Pouze se souhlasem matky a jejího partnera přítomnost jednoho medika nebo žákyně
Častý větší počet vyšetřujících Důraz na klid a soukromí
Partnerova úloha silně potlačena Partner je povzbuzován k aktivní pomoci ženě (pomoc při zaujetí pozice při tlačení, společné dýchání apod.)
Vlastní aktivita ženy silně potlačena Žena je podporována ve vlastní aktivitě, aby si našla pro ni nejvýhodnější pozici pro tlačení

 

- IV -
vlastní porod

porodnice porodní dům
Většinou v poloze na zádech Matka hledá pozici pro tlačení, až objeví tu pravou
Vždy řízené tlačení Tlačení podle potřeby a pocitu
Partner vždy pasivní Partner aktivně pomáhá matce zaujmout vybranou pozici
Vždy se používá silné světlo Světlo podle preference matky (většinou tlumené)
Hlučné prostředí Klidné prostředí, tlumené hlasy
Účastní se řada „cizích“ lidí (medici, studentky por. asistence apod.) bez souhlasu matky Úplné soukromí, přítomni jen blízcí

 

- VI -
po porodu

porodnice porodní dům
1. verze: Dítě ihned odnese pediatr, prohlédne, teprve potom je přineseno matce

2. verze: Dítě je ihned položeno matce na hrudník, ale jen na chvilku, poté je odneseno pediatrem
Dítě a matka nejsou rozděleni.
Podle možností a stavu dítěte provede pediatr prohlídku novorozence v době pobytu v porodním domě nebo následně v domácím prostředí matky.
Přiložení proběhne většinou jen jednou Dítě je přikládáno opakovaně
Dítě bývá odnášeno na novorozenecké oddělení Zdravé dítě a zdravá matka nejsou oddělováni
Matka je po porodu upoutána na lůžko, leží, je značně vyčerpaná. Vstává nejdříve po šesti hodinách po porodu. Matka je po porodu v takové kondici, že nemusí ležet. Její pohyb není omezován. Podle potřeby a schopnosti se může volně pohybovat. Hned po porodu je schopná sama si dojít na záchod a vysprchovat se.
Za dvě hodiny po porodu se vyprazdňuje na míse nebo je cévkována Frekvence vyprazdňování močového měchýře je sledována. Vyprazdňování probíhá na toaletě, příp. ve sprše.
Ležící matka je převezena na oddělení šestinedělí k několikadennímu pobytu Matka nejdéle za 24 hodin po porodu odchází domů

 

- VI -
první týden šestinedělí

porodnice porodní dům
Povinný, několikadenní pobyt na oddělení šestinedělí Pobyt ve vlastním domácím prostředí matky bez omezení pohybu
Různá omezení podle zvyklosti a režimu dané porodnice (omezení návštěv, rozdělení rodiny) Pravidelné návštěvy porodní asistentky v domácím prostředí matky (kontrola zdravotního stavu matky a dítěte, pomoc s kojením atd).
Návštěva dětského lékaře v domácím prostředí matky.

 

V případě, že by se porodnice přece jen chtěly pokusit o změnu svého přístupu k přirozenému porodnímu procesu, musely by učinit následující nutné kroky:

  • Změnit způsob a náplň informací podávaných těhotným a rodičkám (informace by měly být nezaujaté, zvažující, všeobjímající).
  • Zvýšit počet porodních asistentek tak, aby jedna porodní asistentka nepečovala o více než dvě rodící ženy.
  • Upravit systém péče tak, aby jedna porodní asistentka pečovala o jednu ženu od příjmu až do převozu na šestinedělí (v případě malých porodnic může svou péči poskytovat ženě i na oddělení šestinedělí).
  • Změnit přístup porodních asistentek k rodícím ženám. Hlavní pozornost by měla být věnována podpoře přirozeného porodního procesu. V tomto směru by také porodní asistentky měly rozvíjet své schopnosti a studovat další možnosti.
  • Léčebná péče by měla nastoupit až v době, kdy již podpůrná ošetřovatelská péče není schopná řešit danou situaci.
  • Lékař by měl zasahovat do přirozeného porodního procesu co nejméně. Jakkoli jednoduchou se tato podmínka zdá, je její splnění v klasických porodnicích jednou z nejtěžších.
  • Porodnice by měla respektovat potřebu soukromí během tak křehkého děje, jakým je přirozený porodní proces.
  • Oddělování zdravé matky a zdravého novorozence bezprostředně po porodu, byť na krátkou dobu, je nepřípustné.

Individuální péče na porodních sálech většinou není možná proto, že nemocnice z ekonomických důvodů nemohou (nebo nechtějí) zaměstnávat více stálých porodních asistentek.

Řešení: Umožnit privátním porodním asistentkám, které připravují ženy k porodu v předporodních kurzech, aby „své“ ženy k porodu doprovodily, aby porod vedly a postaraly se o ženu až do okamžiku převozu na šestinedělí, příp. až do jejího propuštění z porodnice. Byla by tak zajištěna individuální kontinuální péče o těhotnou a rodičku. „Stálým“ porodním asistentkám porodního sálu by tato služba ulehčila práci a dala jim více prostoru postarat se o ženy, které sebou „svou“ porodní asistentku nemají.