Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Barbara Kosfeld v Porodním domě U čápa

V letech 2002 až 2007 pořádala obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa rozsáhlý vzdělávací kurz pro porodní asistentky s názvem Podpora přirozeného porodního procesu a péče o těhotnou, rodičku a ženu v poporodním období v rámci primární porodnické péče. Lektorem tohoto kurzu byla německá porodní asistentka a školitelka Barbara Kosfeld, MSc, MBA. Od r. 2010 společnost pořádá pravidelná pracovní setkání paní Kosfeld s českými porodními asistentkami. Ty o její semináře projevují mimořádný zájem.

*

Barbara KosfeldPaní Barbara Kosfeld, MSc, MBA, (*1959) vystudovala v magisterském programu srovnávací literaturu. Prošla výcvikem porodních asistentek, které působily ještě za druhé světové války. Získala tak vědomosti z doby, kdy ještě nebyla zavedena porodnická technika. Paní Kosfeld má tudíž jedinečnou možnost kombinovat vědomosti tradičních porodních asistentek s poznáním současné moderní vědy. Po tomto čtyřletém studiu a následné tříleté odborné přípravě v nemocnici se v r. 1989 stala porodní asistenkou. V německém městě Aachen založila v roce 1994 první praxi porodních asistentek, o tři roky později porodní dům PEGASUS. Za další rok rozšířila porodní dům o Zentrum Akademie – vzdělávací středisko pro porodní asistentky. V roce 2000 zorganizovala první Evropský kongres porodních asistentek o mimonemocničním porodnictví, které se konalo rovněž v Aachenu.

Jako poradce, konzultantka a lektorka působí v Německu, Belgii a dalších evropských zemích. Gynekologickým a porodnickým oddělením v nemocnicích radí při restrukturalizaci jejich pracovních týmů, při zavádění nových systémů a při přestavbě porodních sálů. Porodním asistentkám radí při zakládání praxe. Své vzdělávací semináře věnuje zrcadlení historicky ověřené praxe s výsledky novodobých výzkumů. Zdůrazňuje zodpovědnost porodních asistentek za vlastní práci a jejich důležitou úlohu v podpoře zdraví žen, jejich dětí a celých rodin. Od roku 2002 působí také v České republice, kde spolupracuje s pražským Porodním domem U čápa. Zde vede odborné kurzy a semináře pro české a slovenské porodní asistentky.

V komunitním prostředí v rámci primární porodnické péče pracovala přes 25 let. Za dobu svého působení mimo nemocnici asistovala u porodu více než 1500 dětí včetně porodů koncem pánevním a dvojčat.

Od roku 2012 se věnuje studiu staré literatury pro porodní asistentky (učebnice ze 17. až 19. století). Aplikací pradávné moudrosti porodních babiček se snaží oživit a šířit umění porodních asistentek.

V r. 2007 paní Kosfeld ukončila činnost porodního domu a vzdělávacího centra v Aachenu a odstěhovala se s rodinou na německý ostrov Borkum v Severním moři, kde poskytovala soukromou porodnickou péči obyvatelkám ostrova. Koncem roku 2013 svůj pobyt na ostrově ukončila a vrátila se zpátky do Aachenu, kde žije s rodinou dosud.

Je matkou tří dětí.

*

Paní Kosfeld je ojedinělá porodní asistentka v Evropě. Její absolutní předností je spojení vysokých znalostí, hluboké praxe a praktických zkušeností v oblasti primární porodnické péče se schopností předat informace uceleným a přehledným způsobem. Její schopnost vysvětlit návaznost a kombinaci faktů a začlenit kombinaci příčiny a následku v celé šíři probírané látky je pro výuku bezpečné péče poskytované porodní asistentkou zcela zásadní. Díky tomu lze již z průběhu těhotenství „přečíst“ očekávaný průběh porodu. To je přesně to, co zaběhnutý vzdělávací systém pro porodní asistentky a porodníky nedělá.

V České republice, ale ani v jiném státě jsem nenašla odborníka s tak hlubokým odborným vzděláním spojeným s vysokými pedagogickými schopnostmi. České porodní asistentky vyškolené paní Barbarou Kosfeld mají pro rozvoj porodní asistence v České republice důležitý význam.

O kurzy s paní Kosfeld vždy byl a je mimořádný zájem, neboť paní Kosfeld přináší českým asistentkám zcela nové informace, pohledy a zkušenosti a poskytuje odpovědi na řešení situací, se kterými se setkávají při své každodenní práci jak s maminkami, tak se svými kolegyněmi, s lékaři i s vedením nemocnice.

Z historie kurzů

  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005 – 2007
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014

První seminář vedený porodní asistentkou Barbarou Kosfeld se konal v prosinci toho roku v objektu Porodního domu U čápa v Praze, tehdy ještě na Roztylech.

Název semináře byl Efektivní vedení porodního domu a bezpečná péče mimo porodnici. Náplň byla zaměřena na samostatnou práci porodní asistentky pracující mimo porodnici. Vzhledem k tomu, že naprostá většina porodních asistentek v České republice pracuje v porodnicích či v ordinacích lékařů, je tímto směrem vedeno i vzdělávání porodních asistentek. Z toho důvodu se na semináři ukázalo, že sdělované informace a souvislosti jsou pro účastnice informacemi zcela novými, a dávají i nový náhled na profesi porodní asistentky.

Ukázala se také nutnost zavést opakovanou nabídku podobných seminářů jako zdroje dalších informací pro porodní asistentky z praxe v rámci celoživotního vzdělávání. Tento fakt vedl k opakování odborných seminářů s tématem samostatné práce porodní asistentky v primární porodnické péči a její úlohy při podpoře přirozeného porodního procesu.

V r. 2003 se spolupořadatelem seminářů stala nově založená obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa. (O rok později, kdy občanské sdružení Centrum aktivního porodu zaniklo, se společnost stala výhradním pořadatelem všech kurzů pořádaných Porodním domem U čápa.)

Pod lektorským vedením paní Kosfeld se v dubnu konal čtyřdenní seminář Bezpečná péče mimo porodnici, v červnu čtyřdenní seminář Jak se zbavit rizika při porodu a v listopadu opět čtyřdenní seminář s názvem Pracujeme hlavou, rukama a srdcem.

O všechny semináře s paní Barbarou byl mimořádně velký zájem, sjížděly se porodní asistentky z celé České republiky, přijely dokonce i kolegyně ze Slovenska. Účastnice se dozvídaly zcela nové informace a poznávaly, jaké možnosti mají maminky v zahraničí a jaké porodnické péče se jim tam dostává.

V tomto roce se konal jediný seminář s paní Barbarou Kosfeld – týdenní seminář Co škola nestihla. Bylo to ještě na počátku roku (v únoru), na jaře společnost objekt na Roztylech, ve kterém sídlil porodní dům, opouští...

Na základě požadavku účastnic seminářů byl sestaven ucelený inovativní kurz pro porodní asistentky z praxe nazvaný Porodní asistentkou v Evropské Unii. Jelikož v té době neměla společnost Porodní dům U čápa vlastní prostory, byl tento kurz pořádán ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Gynekologicko-porodnickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v prostorách této kliniky.

V létě roku 2005 získala společnost Porodní dům U čápa nové prostory pro rozvíjení vzdělávací činnosti v objektu v Praze – Krči. Na konání kurzu získal pořadatel Porodní dům U čápa finanční podporu (grant) z Evropského sociálního fondu v rámci programu JPD3. Kurz byl zaměřen na zefektivnění praxe porodních asistentek, především na prohlubování vědomostí o přirozeném porodním procesu jako součásti aktivního přístupu k podpoře vlastního zdraví žen. Cílem kurzu bylo připravit porodní asistentky k poskytování komplexní primární porodnické péče v komunitním prostředí. Aby mohly porodní asistentky zcela naplňovat své poslání, musí dokonale znát zákonitosti přirozeného porodního procesu, fyziologické funkce a změny jednotlivých orgánů, všechny bezpečnostní faktory a ukazatele varující před možnými komplikacemi. Musí také vědět, jaké faktory mohou přirozený porodní proces podpořit a které jej naopak narušují. Musí být schopny poskytnout ženám informace srozumitelným způsobem, na jejichž základě by ženy mohly provést vlastní informovanou volbu a zodpovědně si vybrat, jak přivedou své děťátko na svět.

Každý běh kurzu byl rozdělen do pěti čtyřdenních setkání konaných během jednoho roku. Každé setkání bylo věnováno konkrétní části přirozeného porodního procesu, jednotlivé dny byly věnovány uceleným tématům. Poslední setkání v listopadu 2007 mělo zařazenou i právní a sociální tématiku, didaktiku praktického výcviku a management soukromé porodnické praxe. Kurz přinášel důležité informace nejen porodním asistentkám pracující soukromě v komunitním prostředí, ale také těm, které pracují v nemocnicích. Byl velice důležitý pro vyučující ve školách pro porodní asistentky, protože vyučující mají poté možnost předávat tradiční moudrost porodních asistentek svým studentkám.

Povinnou součástí kurzu byly 14 denní stáže v zařízení (podle vlastního výběru), které poskytuje komplexní primární porodnickou péči poskytovanou porodními asistentkami, a předložení dokumentace o vykonání praktické činnosti v průběhu studijního roku, kdy probíhala teoretická část semináře.

Kurzy se v krčském porodním domě konaly až do listopadu roku 2007, kdy skončil poslední běh tohoto významného kurzu, i celé lektorské působení paní Kosfeld v České republice, neboť její poslání bylo naplněno: za dobu svého působení v Porodním domě U čápa (5 let) vyškolila dostatečný počet českých porodních asistentek, které jsou schopné převzít po ní štafetu a pokračovat v její školitelské činnosti.

Případnou spolupráci někdy v budoucnu však paní Kosfeld neodmítá.

Příslib další spolupráce paní Barbary Kosfeld se naplnil v roce 2010, kdy na podzim toho roku přijela do Prahy, aby zde navázala na sérii úspěšných kurzů a seminářů z let 2002 až 2007 a pokračovala v předávání svých odborných vědomostí a zkušeností českým porodním asistentkám.

Cílem semináře bylo přátelské a zároveň pracovní setkání absolventek těchto kurzů s paní Kosfeld. Seminář byl dvoudenní, jmenoval se Historická úloha porodních asistentek v péči o rodiče a konal se 18. a 19. října ve velkém sále Domu osobního rozvoje MAITREA v Praze. Jako hosté se jej zúčastnily také porodní asistentky z Německa a ze Švýcarska.

Zájem o tento seminář naprosto předčil naše očekávání, neboť už za 24 hodin po rozeslání pozvánky přišlo tolik přihlášek, že jsme museli jejich další příjem zastavit. Bylo jasné, že další zájemkyně by už neměly šanci k účasti, protože Barbaru si sotva někdo nechá ujít...

Během obou dnů byla pořízena spousta fotografií, ze kterých jsme vybrali ty, které nejlépe dokumentují průběh a atmosféru tohoto setkání.

Jelikož v minulém roce 2010 byl o setkání s Barbarou nebývale vysoký zájem a na mnohé zájemkyně se ani nedostalo, domluvily se obě aktérky, Zuzana Štromerová a Barbara Kosfeld, na uspořádání dalšího setkání s porodními asistentkami i v roce 2011.

Zájem o toto setkání kopíroval situaci v loňském roce: přihlásilo se tolik zájemkyň, že jsme museli přihlašování včas „utnout“, neboť by hrozilo, že tolik náhradnic by nebylo možné uspokojit. Zuzana požádala Barbaru, zda by mohla zvýšit jí stanovený limit účastnic, aby se snížil počet náhradnic. Barbara žádosti vyhověla a tak se dostalo možnosti účastnit se namísto dvaceti pěti, pětatřiceti asistentkám.

Seminář byl tentokrát třídenní a konal se opět v měsíci říjnu. Pro ten rok se Zuzaně, bohužel, nepodařilo zajistit přednáškový sál v prostorech společnosti MAITREA, kde se konalo loňské setkání s Barbarou. Sál byl na celý říjen již obsazen. Zuzana tedy hledala jiný prostor, který by vyhovoval požadavkům, a navíc, kde by účastnice, které o to budou mít zájem, mohly přespat ve vlastním vybavení (ve spacáku). Pro místo setkání byl nakonec zajištěn farní sál kostela Františka z Asissi, v klidném, tichém prostředí vilové zástavby v Praze Krči na Habrovce.

Každá účastnice kurzu obdržela Certifikát o účasti s 12 kredity.

I tento seminář jsme zachytili fotoaparátem, abychom několika fotkami dokumentovali jeho průběh.

Na jaře r. 2012 se domluvily Zuzana s Barbarou, že na podzim znovu uspořádají seminář pro porodní asistentky.

Oproti minulým létům, kdy na programu seminářů byla péče porodní asistentky pojímána spíše obecně, rozhodla se tentokrát Zuzana připravit program s užším zaměřením. Hlavním tématem semináře bylo řešení situací, které potkají každou porodní asistentku pečující o rodičku během porodu mimo nemocnici: jak hodnotit hraniční situace, jak hodnotit rizika, a podle jakých známek rozhodnout, zda rodičku ponechat doma nebo ji odeslat do porodnice. Dalším tématem byly nepravidelnosti a komplikace, které porodní asistentka může řešit v domácím prostředí.

Seminář byl opět třídenní a opět se konal ve velkém sále areálu kostela Františka z Asissi v Praze Krči – Habrovce. Zúčastnilo se ho 35 porodních asistentek z celé republiky. Většinu účastnic tradičně tvořily absolventky předchozích setkání s Barbarou, neboť setkání s ní si určitě nenechají ujít vzhledem k získaným informacím, které pro výkon svého povolání nikde jinde nezískají.

Každá účastnice kurzu obdržela Certifikát o účasti s 12 kredity.

Jako vždy, i letos se všem účastnicím seminář moc líbil, a domů se vracely plné nadšení, dojmů a především nových informací. Doufají, že se seminář s Barbarou Kosfeld bude konat i příští rok. Určitě se ho zase zúčastní...

Fotogalerii z letošního sekání si můžete prohlédnout zde.

Setkání porodních asistentek s paní Barbarou Kosfeld proběhlo letos stejně jako každý rok – v měsíci říjnu. Pro letošní setkání se však Zuzaně nepodařilo zajistit volné prostory na obvyklé víkendové dny, protože víkendy už byly všude obsazeny, přestože Zuzana sál zajišťovala už v únoru. Nejraději by seminář pořádala opět ve farním sále na Habrovce, kde se seminář konal již dvakrát a kde jsou pro něj nejvýhodnější podmínky, tam však měli zadaný dokonce už celý podzim. Nakonec nám vyšla vstříc společnost MAITREA, která našla tři volné dny, jež jsme pro seminář potřebovali. Sice ve všední, pracovní dny, ale aspoň jsme nemuseli pracně hledat jiné poskytovatele. Prostory v Maitrei jsme pro stejný účel využili již v minulosti, takže jsme šli již do známého. A tak se letos seminář konal od pondělí do středy 14. až 16. října v Domě osobního rozvoje MAITREA v centru Prahy.

Při organizování letošního semináře se pořadatelky (Zuzana a Barbara) rozhodly letošní „ročník“ tentokrát rozdělit na dva samostatné bloky: jeden blok pro účastnice, které kurzy s Barbarou ještě nikdy neabsolvovaly, a druhý blok pro „tradiční“, stálé účastnice Barbary. Tímto opatřením chtěli pořadatelky zpřístupnit kurzy Barbary také jiným porodním asistentkám, než jedněm a těm samým. Každý rok rozešleme e-mailem pozvánky na Barbaru zhruba třem stovkám porodních asistentek z celé České republiky (všem, na které máme e-mailové adresy), do 24 hodin je však kurz obsazen, neboť se bleskově přihlásí všechny stálé účastnice, které si Barbaru nenechají ujít (na pozvánku vlastně netrpělivě čekají). Na ostatní se tak už nedostane (nestačí se přihlásit). Na seminář přitom můžeme přijmout maximálně 35 účastnic. Opatření se osvědčilo – na blok pro nové účastnice se přihlásilo tolik zájemkyň, že jsme přebývající museli zařadit jako náhradnice. Na seminář se přihlásily dokonce i porodní asistentky ze Slovenska!

Téma letošního setkání mělo název Porodní asistentky podporují zdravý porod. Seminář byl určen pro porodní asistentky z praxe, především pro ty, které pracují jako samostatné porodní asistentky v komunitním prostředí. Seminář byl zaměřen na prohlubování vědomostí o přirozeném porodním procesu, s cílem zefektivnit práci porodních asistentek při poskytování odborné péče těhotným a rodícím ženám. Cílem semináře bylo podpořit porodní asistentky v jejich schopnosti samostatně uvažovat a rozhodovat se v různých situacích při výkonu své profese, a být za tato svá rozhodnutí zodpovědné.

Letošní seminář se, jako ostatně všechny jeho předchozí ročníky, vydařil: splnil očekávání vkládané do jeho lektorky paní Barbary Kosfeld. Ta našim porodním asistentkám přináší vždy nové informace a návody na poskytování efektivní péče o těhotné a rodící ženy. Z řad absolventek zazněl stesk, proč tyto důležité, moudré informace nemohou dostávat od našich českých odborníků (učitelek porodní asistence, lékařů apod.), proč k tomu musíme zvát odbornice ze zahraničí. Všechny vyjádřily přání účastnit se příštího ročníku a už dnes se na setkání s Barbarou těší. S pozvánkou prý na ně určitě nesmíme zapomenout...

Každá účastnice kurzu obdržela Certifikát o účasti s kredity, jejichž výše odpovídala počtu dnů, které absolvovala (4 kredity za den).

Tradici zachycení atmosféry semináře fotoaparátem jsme dodrželi i letos, a tak si malou fotogalerii prohlédněte zde.

Článek se připravuje...
Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha