Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Zásadní připomínky k návrhu
zákona o České komoře porodních asistentek

Obr. 1

 

Milena Dvořáková a Zuzana Štromerová,
registrované porodní asistentky České republiky

Obr. 2

 

Praha 6.2.2020

Připutoval k nám návrh zákona o České komoře porodních asistentek (k nahlédnutí zde).

Prostudovaly jsme ho pečlivě, uvařily si šálek čaje, a došly jsme k těmto úvahám:

*

Prospěje Česká komora porodních asistentek (dále jen Komora) rozvoji porodní asistence v jejím pravém slova smyslu?

Kdo bude mít z vytvoření Komory prospěch a jakým nástrojem se dle návrhu zákona stane?

Má-li zákon posílit a zvýšit bezpečnost péče poskytované porodními asistentkami a posílit odbornost v porodní asistenci, musí vzít v úvahu všechna prostředí, ve kterých porodní asistentky pracují, a ve všech těchto prostředích poskytnout porodním asistentkám oporu a podporu.

Prospěšnost a účelnost Komory bude záviset na tom, jakým způsobem bude ustaveno vedení Komory a jak vědomé toto vedení bude. Má-li Komora podle návrhu zákona stanovit stavovské předpisy, má-li tvořit standardy péče v porodní asistenci, má-li posuzovat správnost postupů porodních asistentek v různých oblastech jejich činnosti, musí v jeho čele stát porodní asistentky s hlubokými teoretickými i praktickými znalostmi a zkušenostmi. V praxi by to znamenalo, že ve vedení Komory musí být jak odbornice s praktickými zkušenostmi z oblasti komunitní péče porodních asistentek (v celém rozsahu), tak odbornice pracující na specializovaných porodnických pracovištích.

Je třeba, aby se stavovské předpisy a standardy péče v porodní asistenci týkaly skutečně pouze oblasti péče poskytované porodními asistentkami, byly založené na důkazech (v porodní asistenci), a opíraly se o mezinárodně platné předpisy regulující práci porodních asistentek.

Je důležité, aby zákon o Komoře při svých požadavcích na věcné vybavení porodní asistentky pracující v komunitním prostředí (= mimo porodnici) vycházel z potřeb a ověřené praxe, a s tím související účelností požadovaného vybavení.

Je třeba brát v úvahu, že prestiž a přitažlivost profese porodní asistentka nebudou zvýšeny ustavením Komory, ale poctivou a profesionální prací a vystupováním jednotlivých porodních asistentek..

Současný návrh zákona si v mnohých svých bodech a paragrafech sám odporuje, a v důvodové zprávě se věnuje, mimo jiné, tzv. „fenoménu domácích porodů“. Z důvodové zprávy vyplývá, že cílem zákona je spíše činnost porodních asistentek omezovat než posílit.

Zájmy, a především bezpečnost žen, které z jakýchkoli důvodů volí péči porodní asistentky mimo porodnici, tvůrce zákona vůbec nezajímají.

Komora porodních asistentek bude účelnou institucí v případě, že

 • zákon o Komoře bude psán jednoznačným a jasným jazykem, aby nebylo možné vykládat jej různě,
 • bude zastáncem práv porodních asistentek,
 • bude zohledňovat mezinárodně uznávané postupy v porodní asistenci.

Mezinárodně uznávané postupy v porodní asistenci:

Midwives’ Rights

 1. Every midwife has the right to a midwifery-specific education that will enable her to develop and maintain competency as a midwife.
 2. Every midwife has the right to practise on her own responsibility within the International Confederation of Midwives definition and scope of practice of a midwife.
 3. Every midwife has the right to be recognised, respected and supported as a health professional.
 4. Midwives have the right to access a strong midwifery association that can contribute to midwifery and maternity policy and services at a national level.

Women’s and Midwives’ Rights

 1. Midwives and women have the right to a system of regulation that will ensure a safe, competent and autonomous midwifery workforce for women and their babies.
 2. Midwives and women have the right to national midwifery workforce planning to ensure sufficient midwives to meet the needs of women and babies.
 3. Women and midwives have the right to be respected by governments and government institutions for health and education.
 4. The midwifery profession has the right to be recognised as a separate and distinct profession.

Relevant ICM Documentation

ICM. 2014. Core Document. International Code of Ethics for Midwives.
ICM. 2017. Core Document. International Definition of The Midwife.
ICM. 2010. Core Document. Essential Competencies for Basic Midwifery Practice. (Amended 2013)
ICM. 2010. Global Standards for Midwifery Education. (Amended 2013)
ICM. 2011. Global Standards for Midwifery Regulation. (Amended 2013)
ICM, WHO and ICN. 2007. Joint Statement Islamabad Declaration on Strengthening Nursing and Midwifery March 4-6, Pakistan.

Adopted at Durban Council meeting, 2011
Reviewed and adopted at Toronto Council meeting, 2017
Due for next review 2023

ICM – International Confederation of Midwives, Central Committee,
Koninginnegracht 60, 2514 AE ZH, The Hague, The Netherlands
tel: +31 703 060 520,  www.internationalmidwives.org,   info@internationalmidwives.org


Žádáme senát, aby si byl vědom mezinárodně uznávaných dokumentů,
a vytvořil zákon, který bude s těmito dokumenty v souladu.


Děkujeme!!!!!!!

www.milenedvorak.com
www.pdcap.cz

Zuzana a Milena