Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Výroční zpráva společnosti Porodní dům U čápa, o.p.s.
za rok 2013

Úvod

Rok 2013 byl pro společnost Porodní dům U čápa, o.p.s., (dále jen PD) rokem mimořádně náročným. Právní stav zůstal z předchozího roku nezměněn, tudíž je i nadále nemožné založit v České republice samostatný porodní dům.

Zcela zásadní nepříznivou událostí bylo květnové pravomocné odsouzení Zuzany Štromerové, které pro ni znamenalo mimo jiné dvouletý zákaz výkonu povolání porodní asistentky. Organizace tak byla nucena od června výrazným způsobem omezit škálu nabízených služeb a přeorientovat se ve své činnosti na aktivity vzdělávací a osvětové.

O bohatý rok šlo, pokud jde o zastoupení PD na zahraničních odborných konferencích. PD se rovněž zapojil do příprav historicky největšího světového kongresu Mezinárodní konfederace porodních asistentek ICM Prague 2014. Zuzana Štromerová byla členkou vědeckého výboru.

Dalším významnou změnou pro organizaci bylo v letních měsících stěhování poradny do nového působiště v prostorách zdravotnického zařízení MiniCLINIC na Roztylském náměstí v Praze na Spořilově.

Veliký dík patří všem dobrovolníkům a dárcům, s jejichž pomocí mohla naše organizace v roce 2013 působit, i spolupracujícím organizacím, s nimiž se doplňujeme ve svém úsilí o rozšíření nabídky porodnické péče v České republice směrem k možnosti svobodné informované volby pro těhotné, rodící a porodivší ženy ohledně místa, způsobu a poskytovatelů péče.

Petra Ali Doláková
předsedkyně správní rady
Porodní dům U čápa, o.p.s.

V Praze 10. 5. 2014

Vize organizace

Posláním společnosti je usilovat o založení porodního domu a poskytování služeb souvisejících s těhotenstvím a mateřstvím, včetně osvěty a vzdělávání v této oblasti.

Usilujeme o plnou realizaci práva každé ženy svobodně rozhodovat o typu a místě poskytování služeb souvisejících s těhotenstvím a porodem.

Prosazujeme služby v těhotenství, které maximálně podporují zdravé těhotenství.

Prosazujeme návrat přirozeného porodu do povědomí české veřejnosti i do českého porodnictví.

Fungování organizace v roce 2013

Také v roce 2013 fungovala organizace na ryze dobrovolnické bázi bez ředitele. Až do konce června působila v budově kunratické mateřské školky U vrbiček, poté se přestěhovala do zdravotnického zařízení MiniCLINIC ve staré části Spořilova.

Události a činnost

1. Převod zůstatkového majetku z o. s. Znovuzrozený porod

Počátkem roku 2013 se rozhodlo vedení občanského sdružení Znovuzrozený porod, působící při porodnici ve Vrchlabí, ukončit svou činnost. Dle stanov mělo zbývající majetek převést na jiné sdružení nebo společnost s podobnou činností. Volba padla na obecně prospěšnou společnost Porodní dům U čápa, o.p.s. se sídlem v Praze. Vzhledem k tomu, že část majetku tvořilo hmotné vybavení porodního sálu, dalo si občanské sdružení podmínku, že tento hmotný majetek bude i nadále využívat porodnice ve Vrchlabí, pro kterou byl původně určen.

Na účet PD byla v květnu 2013 převedena částka 244 000 Kč Tento fakt velice posílil společnost v její činnosti.

2. Odborné kurzy pro porodní asistentky

Cílem odborných kurzů pro porodní asistentky, které pořádá PD, je podpora zdravého těhotenství a přirozeného porodu. V roce 2013 jsme uspořádali následující odborné vzdělávací kurzy:

a) duben – Podpora přirozeného porodu v nemocnici

Lektorkou kurzu byla Zuzana Štromerová. Cílem pořádání kurzů s tématikou přirozeného porodu je rozšířit obzor zdravotnic pracujících v porodnicích a vytvořit jakýsi můstek mezi současnou porodnickou praxí a přáním těhotných a rodících žen.

b) květen – Den s koncem pánevním

Přednášející byla paní Jane Evans, porodní asistentka z Velké Británie s více než třicetiletou praxí. Paní Evans se věnuje podpoře přirozeného porodu, včetně přirozeného porodu vícerčat a přirozeného porodu koncem pánevním. Informace o mechanizmu porodu koncem pánevním byly doplněny fotografiemi a videozáznamy. Účastnice si mohly na modelech zkoušet, komentovat a prakticky ujasnit mechanismus porodu koncem pánevním a jeho odlišnosti od situace, kdy se děťátko rodí hlavičkou. V důsledku účasti jedné porodní asistentky ze zlínské porodnice se v této porodnici začaly vést porody koncem pánevním ve vzpřímené pozici. Kurzu se zúčastnilo 17 porodních asistentek a jedna lékařka.

c) říjen – Učíme se ze starých učebnic

V říjnu se již tradičně konal kurz německé porodní asistentky Barbary Kosfeld. Tentokrát se zaměřil na mimořádnou důležitost studia starých výukových textů týkajících se porodnictví. Texty, většinou psané ve staroněmčině, v sobě skrývají hlubokou moudrost a znalosti porodních asistentek používané o staletí. Tyto v současné době opomíjené znalosti jsou důležité i pro dnešní praxi ovládanou zejména moderní technologií.

3. Účast na odborných konferencích

Za PD se Zuzana Štromerová účastnila hned tří zahraničních odborných konferencí: celostátní konference belgických porodních asistentek, mezinárodní konference organizace Human Rights in Childbirth (Lidská práva v porodnictví) v belgickém Blankenberge, a summitu věnovaném podpoře kojení, konaný v rámci celosvětové konference pořádané londýnským institutem Excellence in Paediatrics v katarské metropoli Dauha.

4. Účast na Světovém týdnu respektu k porodu

Jako tradičně se PD zúčastnil festivalu Světový týden respektu k porodu, který každoročně v květnu pořádá Hnutí za aktivní mateřství v prostorách pražského kina Perštýn. Na stánku PD jsme prezentovali činnost organizace včetně nabídky brožurek a informačních materiálů. S naší prací se tak mohlo seznámit odhadem 2000 účastníků festivalu.

5. Osvětové materiály

Také v roce 2013 pokračoval PD v bezplatné distribuci osvětových brožur „Porod v domácím prostředí" a „Porodní přání" i dřívějších publikací prostřednictvím webových stránek PD na adrese www.pdcap.cz v záložce Publikace.

6. Spolupráce s dalšími organizacemi

PD pokračoval ve své činnosti v rámci České ženské lobby ČŽL, sdružující přes dvacet organizací hájících práva žen v České republice, a pravidelně vysílal svou zástupkyni na zasedání pracovní skupiny ČŽL pro porodnictví.

7. Příprava kongresu ICM Prague 2014

Na počátku června se Zuzana Štromerová za PD zapojila v rámci vědeckého výboru do příprav historicky největšího světového kongresu Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM Prague 2014), jehož konání v Praze spolu s kolegyní Milenou Dvořákovou vybojovala v konkurenci dalších metropolí celého světa.

8. Pravomocné odsouzení Zuzany Štromerové

Velikou ranou pro činnost PD bylo pravomocné odsouzení Zuzany Štromerové Městským soudem k trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců s podmínečným odkladem na zkušební dobu třiceti měsíců a dvouletému zákazu výkonu povolání porodní asistentky. Popis případu je k dispozici zde. Tragický na celém rozsudku je závěr obou soudů obou stupňů v tom, že zavinění smrti dítěte u obviněné coby porodní asistentky nespočívalo v její nedbalosti, lajdáctví, vědomém zanedbání povinností porodní asistentky, nýbrž v jejím přesvědčení stoupenkyně tzv. alternativních metod. Soud odvolací (ani před ním soud obvodní) nepřijal důkazy, které Zuzana Štromerová uvedla na svou obhajobu (odborná vyjádření profesních organizací České konfederace porodních asistentek a Unie porodních asistentek i vyjádření zahraničních porodních sistentek potvrzující, že se nedopustila žádného pochybení.

Podrobné informace o průběhu soudního procesu i popis případu jsou dostupné v levém menu, odkaz Případ Z.Štromerové.

Proti rozsudku podala Zuzana Štromerová prostřednictvím svého právního zástupce dovolání k Nejvyššímu soudu. Na konci roku 2013 potom Liga lidských práv, která případ po smrti obhájce Zuzany Štromerové případ převzala, zjistila, že dovolání k Nejvyššímu soudu dosud nebylo z Městského soudu ani odesláno, a sepsala proto proti tomuto postupu stížnost.

Ve svém důsledku jí tento verdikt přinesl vyloučení z Vědeckého výboru světového kongresu Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM Prague 2014), který se bude konat v Praze v roce 2014.

9. Poskytování služeb

Až do 29. 5. 2013 poskytoval PD ženám a jejich rodinám služby v plném rozsahu, tj. poradenství v těhotenství, doprovod k porodu do nemocnice, péči při porodu v domácím prostředí, poporodní návštěvy i předporodní kurzy pro nastávající rodiče. Odsuzující rozsudek znamenal pro PD výrazný odliv klientů a musel výrazně omezit škálu poskytovaných služeb na činnost osvětovou a vzdělávací. I nadále tedy byly kromě říjnového odborného kurzu pro porodní asistentky pořádány každý měsíc dny otevřených dveří pro veřejnost a kurzy předporodní přípravy se zaměřením na přirozený porod, kurzy týkající se porodních přání a kurzy úlevových a porodních pozic.

10. Stěhování

Z technického hlediska znamenalo významný zásah do činnosti organizace červencové stěhování dosavadní poradny z důvodu rozšiřování kapacity kunratické mateřské školy U vrbiček, v jejímž objektu PD od roku 2010 fungoval. Historicky šlo už o páté stěhování. Nové působiště našel PD ve zdravotnickém zařízení MiniCLINIC na Roztylském náměstí ve staré části Spořilova. Pronajatý prostor tvoří –o proti dvěma místnostem v předchozím působišti – místnost jedinou, což však za současných podmínek je postačující. Výhodou nového umístění je odpadnutí nutnosti žádat o udělení statutu zdravotnického zařízení.

Mediální prezentace

Všechny informace o PD a jeho aktivitách jsou nadále k dispozici na webových stránkách www.pdcap.cz. Funguje facebooková stránka Porodní dům U čápa, nově byla též založena facebooková stránka Support for Zuzana Štromerová. Negativní publicita spojená s pravomocným odsuzujícím rozsudkem znamenala pro PD poškození jeho mediálního obrazu.

Přílohy:

Výkaz zisku a ztráty

Účetní rozvaha