Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Výroční zpráva společnosti Porodní dům U čápa, o.p.s., za rok 2010

Vize organizace

Posláním společnosti je provozování porodního domu a poskytování služeb, které souvisejí s těhotenstvím a mateřstvím, včetně osvěty a vzdělávání v této oblasti.

Usilujeme o plnou realizaci práva každé ženy svobodně rozhodovat a typu a místě poskytování služeb souvisejících s těhotenstvím a porodem.

Prosazujeme služby v těhotenství, které maximálně podporují zdravé těhotenství.

Prosazujeme respekt k přirozenému porodu, který by měl být pravidlem, nikoliv alternativou.

Fungování organizace v roce 2010

V roce 2010 fungovala organizace nadále v utlumeném režimu, personálně i projektově. Činnost zajišťovala s podporou dobrovolníků pouze ředitelka a jedna osoba, obě na poloviční úvazek.

Naše naděje na získání plné registrace nestátního zdravotnického zařízení bohužel zůstaly nenaplněny. Nejvyšší správní soud z procesních důvodů zrušil v březnu rozhodnutí Městského soudu v Praze, které zrušilo původní zamítavé rozhodnutí Magistrátu v řízení o naší registraci. Navíc 1. září vstoupila v platnost Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR o věcném a technickém vybavení, která přímo znemožňuje, aby porodní dům fungoval mimo areál nemocnice.

V březnu 2010 jsme přestěhovali naši poradnu z chodovského působiště do krásného objektu rodinného centra Vrbičky v Praze – Kunraticích. V prvním patře domu jsou inzerovány dvě místnosti, jedna jako poradna společnosti Porodní dům U čápa, druhá jako denní místnost, která je svým vybavením připravena sloužit v budoucnu jako porodní pokoj. V současné době totiž Porodní dům U čápa nemá statut zdravotnického zařízení. Přišli jsme o něj v roce 2008, kdy nás úřednice Magistrátu donutily požádat o zrušení registrace, protože čekárna tehdejší poradny ve Zlešické ulici na Chodově neměla povinnou osmimetrovou plochu.

Ke konci roku skončila smlouva dosavadní ředitelky společnosti a zakladatelé zahájili výběr nových zájemců o místa ve správní radě a dozorčí radě a také hledání nové ředitelky/nového ředitele společnosti.

Aktivity

Přes organizačně náročnou situaci jsme dokázali nadále pokračovat v naplňování vize organizace prostřednictvím osvětové činnosti a služeb rodičům i porodním asistentkám.

Během celého roku 2010 Porodní dům U čápa, o.p.s., zajišťoval řadu služeb pro těhotné ženy, např. poradenství v těhotenství, doprovod k porodu do nemocnice, péči ženám při porodu v domácím prostředí, poporodní návštěvy i předporodní kurzy pro nastávající rodiče. Nabídky těchto služeb využilo více než 400 žen.

Zorganizovali jsme 12 dnů otevřených dveří pro veřejnost, každý měsíc si tak naše prostory prohlédlo a pohovořilo s námi o zdravém těhotenství a přirozeném porodu několik desítek zájemců.

I v tomto roce jsme pořádali kurzy pro porodní asistentky, realizovaly se dva, prvního kurzu se zúčastnilo 11 asistentek, druhého 12.

V průběhu celého roku jsme pokračovali v bezplatné distribuci osvětových brožurek Porod v domácím prostředí a Porodní přání.

V rámci akcí ke Světovému týdnu respektu k porodu jsme v květnu za podpory rodinného centra Vrbičky uspořádali čtvrté Setkání rodičů a přátel domácích porodů. Na zahradě centra se sešlo kolem 60 osob, vedli jsme diskusi o tom, jak šířit efektivněji osvětu o přirozeném porodu a prosazovat v praxi právo ženy na volbu místa i typu služeb během těhotenství a při porodu.

V říjnu 2010 jsme za podpory Česko-německého fondu uspořádali dvoudenní Setkání českých a německých porodních asistentek pod názvem „Historická role porodních asistentek v péči o rodiče“. Akce se konala ve velkém sále objektu pražské společnosti MAITREA a zúčastnilo se jí 25 porodních asistentek z České republiky a 10 asistentek německých, přednášela německá porodní asistentka a školitelka paní Barbara Kosfeld. V rámci této akce proběhla také tisková konference.

Porodní dům U čápa, o.p.s., v médiích

31. května jsme založili naši facebookovou stránku a do konce roku získali přes dvě stě facebookových přátel. V rámci této komunity nyní můžeme snadno předávat informace a přispívat také efektivněji ke zlepšování veřejného povědomí o problematice těhotenství a přirozeného porodu a zejména k našemu ústřednímu tématu – svobodě volby místa a typu péče v těhotenství a při porodu.

V listopadu vyšel v internetovém vydání Zdravotnických novin článek naší tehdejší ředitelky Hledám porodnici – zamyšlení nad problémy nerespektování svobody volby místa a typu služeb při porodu.

Všechny informace o organizaci a jejích aktivitách jsou nadále k dispozici na webových stránkách www.pdcap.cz.

Správní rada obecně prospěšné společnosti Porodní dům U čápa, Praha