Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

PorodNICE 5P vize 2019–2022, úvodní semináře

   Akci finančně podpořil Magistrát hlavního města prahy z grantového programu AKCE 2019

 

Kontext

Projekt vychází z dlouhodobé situace, kdy zdravé ženy v České republice nemají možnost svobodné informované volby způsobu porodu.

Porodnická péče dnešní doby je vysoce technicky zaměřena. Perinatologická centra dokáží řešit nejrůznější komplikace. Zdravé rodící ženy si sice mohou vybrat porodnici (budovu) podle svého, nikoli však způsob péče. Při péči o rodící ženu v porodnicích stále převažují rutinní postupy, které nepodporují přirozený běh porodu a často nejsou ani v souladu s doporučeními WHO (Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience, WHO, 2018) nebo výsledky výzkumů týkajících se prospěšnosti daného postupu. I dnes ještě dochází k rušení raného poporodního období nebo dokonce k separaci zdravého novorozence od zdravé matky.

Stát nepodporuje a nezabezpečuje porody v domácím prostředí a zároveň nenabízí jiný způsob porodní péče než klasický medicínský. Ženy, kterým nemocniční praktiky nevyhovují, přesto volí pro svůj porod domácí prostředí. V některých oblastech České republiky ale neseženou komunitní porodní asistentku, která by o ně při porodu doma pečovala. Některé se tedy uchylují k neasistovanému porodu nebo k tzv. porodní turistice. Za vlídnou, vstřícnou porodnickou péčí cestují desítky kilometrů.

Porodní asistence patří v rámci Evropské unie k regulovaným povoláním. Zákon stanoví porodním asistentkám rozsah činností, které mohou samostatně vykonávat, avšak úředníci krajských úřadů svými neinformovaným rozhodováním jejich činnost limitují. Tím snižují rozsah využití pracovního potenciálu porodních asistentek, znemožňují mnoha ženám možnost informované volby péče v těhotenství a během zdravého přirozeného porodu a následně tak zvyšují riziko u zdravých žen, pro které je stávající nabízená péče v porodnicích nepřijatelná. Vzhledem k tomu, že Česká republika dosud nevytvořila ani legislativní podmínky pro vznik samostatných porodních domů, vidí obecně prospěšná společnost řešení v uvedení domácího prostředí přímo do porodnic. S tím se pojí i zavedení dobře osvědčených praktik, které používají porodní asistentky při péči o ženy rodící v domácím prostředí, do porodnic.

PorodNICE 5P

Název projektu byl vytvořen následovně:

Porod Proces, při kterém nová lidská bytost přichází na svět.
NICE (z angličtiny) = vlídný, milý, vstřícný, hezký, sympatický.
NICE Guidelines = doporučené postupy Národního institutu klinické excelence (National Institute for Clinical Excellence) ve Velké Británii. V současné době byl název instituce změněn na National Institute for Health and Care (i Clinical) Excellence, avšak doporučení jsou stále dohledatelná na www.nice.org.uk.
5P počáteční písmena pěti slov: Pokoje podpory přirozeného porodu v porodnicích.

 

Cíle projektu

  1. Převést postupy používané a ověřené porodními asistentkami při porodech v domácím prostředí do porodnic.
  2. Rozšířit nabídku a zvýšit kvalitu péče nabízené porodnicemi.
  3. Odlehčit přetíženým porodnicím diferenciací péče a využitím plného pracovního potenciálu porodních asistentek.
  4. Umožnit rodičům bezpečnou možnost informovaného výběru.
  5. Posílit profesi porodní asistence

Kroky k naplnění cíle

  1. Vstupní semináře.
  2. Informování veřejnosti.
  3. Vytvoření podpůrných a pomocných materiálů pro zavedení pokojů 5P do porodnic.
  4. Vytvoření podkladů pro rozšíření vzdělávání porodních asistentek.

Úvodní semináře – termíny

27.  9. 2019   Magistrát hlavního města Prahy
20.11. 2019   Poslanecká sněmovna ČR, Konírna