Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Výroční zpráva společnosti Porodní dům U čápa, o.p.s.,
za rok 2014

1. Úvod

První polovina roku 2014 se pro naši organizaci nesla ve znamení dosud největšího mezinárodního kongresu ICM (Mezinárodní konfederace porodních asistentek), a co se týče organizačního úsilí, pak zejména historicky první mezinárodní konference, týkající se porodů v domácím prostředí, pořádané v České republice i celé Střední a Východní Evropě, s názvem Porod doma – co o něm víme? / Homebirth – What do we know about it?. Tuto listopadovou konferenci pro více než 200 účastníků s přednášejícími z 18 zemí světa nesl kompletně na svých bedrech miniaturní tým Porodního domu U čápa.

Rádi bychom touto cestou poděkovali především všem přednášejícím na listopadové konferenci o porodu doma, kteří nejenže přednášeli bez nároku na odměnu, ale v mnoha případech dokonce přijeli do Prahy na vlastní náklady. Dále náš velký dík patří i všem dobrovolníkům a dárcům, díky jejichž pomoci mohla naše organizace v roce 2014 působit, včetně těch, kteří přispěli do sbírky vyhlášené Porodním domem U čápa, a dalším organizacím, s nimiž se doplňujeme ve své snaze o rozšíření nabídky porodnické péče v České republice směrem k možnosti svobodné informované volby pro těhotné, rodící a porodivší ženy ohledně místa, způsobu a poskytovatelů péče.

Mgr. Jitka Charvátová,
předsedkyně správní rady,
Porodní dům U čápa, o.p.s.

V Praze dne 15. 6. 2015

2. Vize organizace

Posláním společnosti je usilovat o založení porodního domu a poskytování služeb souvisejících s těhotenstvím a mateřstvím, včetně osvěty a vzdělávání v této oblasti.

Usilujeme o plnou realizaci práva každé ženy svobodně rozhodovat o typu a místě poskytování služeb souvisejících s těhotenstvím a porodem.

Prosazujeme služby v těhotenství, které maximálně podporují zdravé těhotenství.

Prosazujeme návrat přirozeného porodu do povědomí české veřejnosti i do českého porodnictví.

3. Fungování organizace v roce 2014

Podobně jako v předchozím roce fungovala i organizace i v roce 2014 na ryze dobrovolnické bázi, se sídlem ve zdravotnickém zařízení MiniCLINIC ve staré části Spořilova.

4. Události a činnost

4.1. Účast na pražském Světovém týdnu respektu k porodu (květen)

Světový týden respektu k porodu nabízí důvěryhodné informace z ověřených zdrojů, pohled do zahraničí, těhotným pomoc se sestavením porodního přání, inspiraci, přednášky zaměřené na těhotenství, porod a péči o dítě, podporu při přípravě k porodu, akreditované přednášky pro zdravotníky a v neposlední řadě propagaci radosti z mateřství a rodičovství.

Obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa zde měla, jako i v předešlých letech, svůj stánek, aby informovala veřejnost o své činnosti. Kromě vydaných publikací zde zároveň propagovala připravovanou listopadovou konferenci Porod doma – co o něm víme?.

4.2. Celosvětový kongres ICM Prague 2014 (červen)

Logo konference

Rozhodnutí o tom, že v roce 2014 se 30. jubilejní ročník celosvětového kongresu Mezinárodní konfederace porodních asistentek bude konat v Praze, padlo na kongresu ICM v roce 2008 v Glasgow. Tehdy se při zasedání mezinárodního výboru ICM podařilo Zuzaně Štromerové a Mileně Dvořákové vyhrát pro Prahu pořadatelství tohoto kongresu právě pro rok 2014. Hostitelskou organizací byla Česká konfederace porodních asistentek, jejíž místopředsedkyní pro mezinárodní záležitosti byla v té době Zuzana Štromerová. Kromě členství ve vědeckém výboru kongresu (jež z důvodu odsouzení musela v květnu r. 2013 opustit) byla Z. Štromerová také členkou organizačního výboru kongresu.

Kongresu, který se konal 1.– 5. června, se zúčastnilo rekordních více než 3800 delegátů ze 126 států světa. Více informací o akci: http://internationalmidwives.org/events/triennial-congress/prague-2014/.

V době kongresu navštívila poradnu Porodního domu U čápa, o.p.s., delegace japonských porodních asistentek, které se velice zajímaly o činnost tohoto zařízení.

4.3. Odborný kurz pro porodní asistentky s Barbarou Kosfeld, MSc, MBA (říjen)

Tento kurz se stal již tradicí; Porodní dům U čápa, o.p.s., jej pořádá každoročně od r. 2002.

V roce 2014 byl kurz rozdělen na dvoudenní část pro začátečnice (Umění porodních asistentek, 38 účastnic) a dvoudenní část pro pokročilé (Zdraví dělohy, 35 účastnic). Toto rozdělení vyplynulo z faktu, že se ke stálým frekventantkám každý rok hlásí nové účastnice.

Paní Barbara Kosfeld opírá svá sdělení o studium starých porodnických učebnic, sepsaných v dobách, kdy jak porodní asistentky, tak porodníci, museli spoléhat na svůj pozorovací talent, na vědomosti léta praxí předávané, a kdy bylo na prvním místě blaho a zdraví ženy a jejího dítěte, nikoli organizační řád nebo rutinní kroky porodnice. K dispozici nebyla rychlá a flexibilní doprava ani mobilní telefony. Proto musely porodní asistentky za pomoci umění svých rukou a pozorování dokázat předvídat průběh porodu z anamnézy a zevního vyšetření ženy, stejně tak jako z úkazů, které zdravé či nepravidelné stavy v těhotenství a za porodu provázejí. Tyto poznatky a znalosti jsou nadčasové a nedocenitelné i v dnešní době.

4.4. Mezinárodní konference „Porod doma – co o něm víme?“ (listopad)

Tato konference byla pro obecně prospěšnou společnost Porodní dům U čápa, která konferenci pořádala, jednoznačně událostí nejvyšší důležitosti v roce 2014.

V České republice je porod mimo nemocnici kontroverzním tématem. Je tomu tak především proto, že díky technologii, která ovládla porodnictví, zapomněli jak porodníci, tak většina porodních asistentek, jak vypadá normální přirozený porod, a to včetně znalostí a dovedností, kterých je k vedení takového porodu třeba.

Vzhledem k tomu, že stávající zdravotnický systém nepodporuje, dokonce až potírá činnost porodních asistentek pracujících mimo porodnici, rozhodli jsme se dovézt zkušenosti ze zahraničí.

Do Prahy se v termínu 7. a 8. listopadu sjelo přes 200 účastníků a lektorů z 19 států světa (Belgie, Brazílie, Bulharska, České republiky, Dánska, Francie, Ghany, Chorvatska, Irska, Izraele, Lotyšska, Německa, Nizozemí, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie). Mezi přednášejícími byly jak porodní asistentky s dlouholetou praxí, tak i profesorky porodní asistence, epidemiologové a lékaři. Konferenci tvořilo celkem 32 příspěvků, 12 seminářů a 2 panelové diskuze.

Žádná z informací, které na konferenci zazněly, nepodpořila názor vžitý a všeobecně šířený v České republice, že porod doma představuje zvýšené riziko či dokonce hazard pro matku a dítě. Výsledky kvalitních rozsáhlých vědeckých studií potvrzují, že porod v domácím prostředí přináší zdravé matce a dítěti stejné riziko, nebo dokonce nižší, než porod v nemocnici, jestliže této zdravé matce asistuje školený zdravotník a k dispozici je dobře fungující transportní systém a kvalitní systém sekundární porodnické péče.

Hovořit o vyšším riziku lze hovořit pouze v rámci takového zdravotnického systému, který selhává (porody mimo porodnici nechce vidět, nechce ženám naslouchat a nechce s nimi hovořit), zamezuje svobodnou volbu žen v době těhotenství a porodu a činí z žen, které volí při porodu péči mimo porodnici, v podstatě „rodící uprchlice“.

Během panelových diskusí na témata „Fakta o porodech doma“ a „Jakou podporu potřebuje bezpečný porod doma“ se jejich aktivní účastníci shodli na hlavních kritériích, která činí porod doma bezpečným:

  1. dobře fungující zdravotnický systém
  2. vzdělávání zdravotníků
  3. legislativně zakotvené právo žen na výběr místa porodu a asistenci porodní asistentky
  4. naslouchání přání žen ohledně upřednostňovaného druhu porodnické péče
  5. postoj a odhodlání jak na straně žen, tak zdravotníků

Dokud bude existovat jediná žena, která odmítne opustit během porodu svůj domov, musí mít v dobře fungujícím zdravotnickém systému možnost zavolat si porodní asistentku, která jí v těhotenství, při porodu a po něm pomůže.

Všech 32 příspěvků zástupců 18 zemí i obě panelové diskuze byly zaznamenány audiovizuálně a jsou volně ke zhlédnutí na YouTube, kanál Birth House Stork. Jednotlivá videa jsou očíslována chronologicky tak, jak byly jednotlivé příspěvky předneseny. Panelové debaty, jedna na téma Fakta o porodu doma a druhá na téma Jakou podporu potřebuje bezpečný porod doma? mají pořadové číslo 5 a 14. Celý program konference je k nahlédnutí zde, profily jednotlivých přednášejících s abstrakty jejich příspěvků pak zde.

4.5. Osvětové materiály

Stejně jako v minulých letech Porodní dům U čápa bezplatně šířil osvětové brožury Porod v domácím prostředí a Porodní přání i dřívější publikace na svých webových stránkách (záložka Publikace). Vedle toho organizace začala s přípravou nové, rozsáhlejší brožury, která bude zároveň aktualizovat informace uvedené ve stávajících informačních materiálech. Vydání této nové publikace je plánováno na rok 2016.

4.6. Spolupráce s dalšími organizacemi

Porodní dům U čápa, o. p. s. se i v roce 2014 angažoval v rámci České ženské lobby ČŽL, sdružující přes dvacet organizací hájících práva žen v České republice, a jeho zástupkyně (Zuzana Štromerová a Jitka Charvátová) se pravidelně zúčastňovaly schůzí pracovní skupiny pro porodnictví. V rámci této skupiny se také naše organizace zapojila do projektu Hájíme práva žen v České republice financovaného OSF Praha a Norskými fondy v ČR (Jitka Charvátová – příprava informačních letáků, Zuzana Štromerová – recenze profesních standardů pro porodní asistentky).

4.7. Osvobození Z. Štromerové Nejvyšším soudem

Na základě dovolání zrušil Nejvyšší soud v dubnu 2014 všechny předchozí rozsudky a vrátil případ Zuzany Štromerové zpět k projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 6. Oznámení o rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo doručeno v červnu 2014, a od té doby poskytuje Z. Štromerová opět služby porodní asistentky.

Do konce roku 2014 se soudkyni Obvodního soudu nepodařilo případ uzavřít. Požádala o Ústavní znalecký posudek. Posuzování případu bude tedy probíhat ještě v roce 2015.

4.8 Vyhlášení veřejné sbírky

V průběhu roku byla též vyhlášena veřejná sbírka určená pro aktivity spojené s propagací přirozeného porodu a rovněž na podporu Zuzany Štromerové v dalším soudním jednání. Při příležitosti vyhlášení sbírky byla založena i její facebooková stránka. V roce 2014 byla část shromážděných prostředků použita k financování konference Porod doma, co o něm víme. Sbírka pokračovala až do roku 2015. Všem, kteří do sbírky přispěli, velice děkujeme.

4.9. Poskytování služeb

Na základě osvobozujícího rozsudku Nejvyššího soudu může Porodní dům U čápa, o.p.s., od června 2014 opět poskytovat ženám a jejich rodinám služby v plném rozsahu, tj. poradenství v těhotenství, doprovod k porodu do nemocnice, péči při porodu v domácím prostředí, poporodní návštěvy i předporodní kurzy pro nastávající rodiče. I nadále byly pořádány každý měsíc dny otevřených dveří pro veřejnost a kurzy předporodní přípravy se zaměřením na přirozený porod, kurzy týkající se porodních přání a kurzy úlevových a porodních pozic.

5. Mediální prezentace

Všechny informace o PD a jejích aktivitách jsou nadále k dispozici na webových stránkách www.pdcap.cz. Fungují také facebookové stránky Porodní dům U čápa a Support for Zuzana Štromerová. Všechny příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci „Porod doma – co o něm víme?“ včetně panelových debat jsou ke zhlédnutí na YouTube (kanál Birth House Stork).

Přílohy:

Výkaz zisku a ztráty

Účetní rozvaha