Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Výroční zpráva Porodního domu U čápa, o.p.s.,
za rok 2012

V roce 2012 vstoupil v platnost zákon o zdravotních službách a související vyhlášky, které spolu se systematickou šikanou úředníků nadále zhoršuje dostupnost péče samostatných porodních asistentek. Navíc tato legislativa nadále znemožňuje vznik samostatného porodního domu, jako zařízeni poskytujícího péči ženám a jejich rodinám v těhotenství a během porodu.

Nadějí do budoucna zůstává stále rostoucí počet nastávajících rodičů a rodičů, kteří se domáhají zlepšeni služeb a péče v těhotenství a během porodu, a pak rostoucí provázanost a spolupráce organizací touto oblasti se zabývajících.

Za správní radu chci poděkovat všem dobrovolníkům a dárcům, kteří umožňují naše fungování, a také všem spřáteleným organizacím, s nimiž jdeme dál za našim společným cílem.

Vize organizace

Posláním společnosti je usilovat o založení porodního domu a poskytováni služeb souvisejících s těhotenstvím a mateřstvím, včetně osvěty a vzdělávání v této oblasti.

Usilujeme o plnou realizaci práva každé ženy svobodně rozhodovat o typu a místě poskytováni služeb souvisejících s jejich těhotenstvím a porodem.

Prosazujeme služby v těhotenství, které maximálně podporují zdravé těhotenství.

Podporujeme profesní růst porodních asistentek a studentek porodní asistence.

Prosazujeme návrat přirozeného porodu do povědomí České veřejnosti i do Českého porodnictví.

Petra Ali Doláková
předsedkyně správní rady
Porodní dům U čápa, o.p.s.

V Praze, 14. 5.2013

Fungování organizace v roce 2012

I v roce 2012 fungovala organizace na ryze dobrovolnické bázi bez ředitele. Po celý rok sídlil v prostorách rodinného centra Vrbičky v Praze Kunraticích. Všechny konané akce bylo možné uskutečnit jen díky stálé podpoře dobrovolníků.

Aktivity

Organizace během celého roku 2011 poskytovala služby rodičům i porodním asistentkám a prováděla osvětovou činnost:

1. Ve dnech 23. a 24. května jsme v Praze uspořádali mezinárodni setkáni porodních asistentek ze zemí východní Evropy. Akci finančně podpořil Fond otevřené společnosti Praha, záštitu jí poskytlo Ministerstvo zdravotnictví a Výbor Senátu pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Sešlo se na ni padesát porodních asistentek, právníků a dalších zástupců organizací prosazujících dostupnost péče porodních asistentek pro těhotné a rodící ženy ze států východní Evropy.

Účastnici prezentovali své zkušenosti s praxí v Polsku, Maďarsku, Slovensku, Bulharsku, Moldavsku, Estonsku, Lotyšsku, Rumunsku a Chorvatsku. Vyměnili si kontakty a zkušenosti a schválili společné prohlášeni, které bylo rozesláno zákonodárcům i vládním úředníkům.

Setkání zahájily prezentace světových kapacit z oblasti porodní asistence jako např. Prof. Valerie Fleming nebo Mary Higgins z Mezinárodni konfederace porodních asistentek. Přítomné seznámily s mezinárodními standardy této profese, představily jim mezinárodní organizace sdružující porodní asistentky i organizace rodičů na světové a evropské úrovni.

Samostatné pracovní skupiny se pak zabývaly způsoby podpory organizací porodních asistentek, právními prostředky zvyšování dostupnosti jejich péče a postavením organizací rodičů. Účastnici konference se přitom shodli, že všechny ženy by měly mít právo na bezplatnou péči porodní asistentky v těhotenství a během porodu bez ohledu na místo, kde se rozhodnou porodit.

Opakovaně zaznělo, že péče porodních asistentek je na základě vědeckých studií po celém světě uznávaná jako nenahraditelná pro ženy i jejich rodiny, a zdravotním systémům přináší zvýšeni kvality péče o těhotné a rodící ženy. Navíc kontinuální péče porodní asistentky přináší zdravotním systémům také finanční úspory, protože pro zdravé těhotné a rodící ženy jsou porodní asistentky nejefektivnějšími poskytovatelkami primární péče. Jsou odbornicemi na podporu přirozeného porodu. Díky svému teoretickému i praktickému vzdělání, zaměřenému na odporu zdraví těhotných i bezpečný a hladký průběh porodu, jsou porodní asistentky nejlepší prevenci komplikaci. Samozřejmou specializací porodních asistentek je také rozeznání symptomů blížících se komplikací, a v takových případech předáni do péče spolupracujících lékařů, proto musí každý dobrý zdravotní systém zajištovat dobrou spolupráci obou těchto profesí.

2. Organizace dále v průběhu roku zajištovala ženám poradenství v těhotenství, doprovod k porodu do nemocnice, péči během porodu v domácím prostředí, poporodní návštěvy i předporodní kurzy pro nastávající rodiče. Nabídky těchto služeb využilo více než 400 žen.

3. Zorganizovali jsme 12 dnů otevřených dveří pro veřejnost; každý měsíc si tak naše prostory prohlédlo a pohovořilo s námi o zdravém těhotenství a přirozeném porodu několik desítek zájemců.

4. I v tomto roce jsme uspořádali odborný kurz pro porodní asistentky se známou německou porodní asistentkou Barbarou Kosfeld, kterého se zúčastnilo přes 30 porodních asistentek a studentek porodní asistence z celé České republiky.

5. V průběhu roku jsme pokračovali v bezplatné distribuci osvětových brožurek „Porod v domácím prostředí“ a „Porodní přání“. Tyto i naše předchozí publikace jsou ke stažení zdarma na webových stránkách Porodního domu U Čápa, o.p.s.

6. V rámci akci ke Světovému týdnu respektu k porodu jsme v květnu představili naší organizaci a její práci na informačním festivalu v kině na Perštýně. Naše brožurky a informační materiály zde zhlédla velká část z pravidelných 2 000 účastníku. Do programu jsme přispěli přednáškou profesorky Dr. Valerie Fleming, konzultantky Oddělení porodní asistence Univerzity aplikovaných věd v Curychu a Královské lékařské akademie v Irsku, dlouholeté pracovnice Světové zdravotnické organizace a porodní asistentky s mnohaletou praxí v mnoha státech světa, která se věnuje také vědecké práci (publikovala řadu odborných statí v oboru porodní asistence). Cílem přednášky bylo připomenout univerzální doporučení WHO pro péči během normálního porodu, vydané v r. 1999. Jedná se o soubor doporučení k poskytování kvalitní péče během normálního porodu založený na jasných vědeckých poznatcích, který je i po řadě let od jeho vydání stále aktuální. Dokument rozděluje běžně se vyskytující zásahy do porodního procesu do čtyř kategorií podle jejich užitečnosti, škodlivosti a efektivnosti. Účastnici přednášky a besedy měli možnost sami se zamyslet nad tím, kolik z postupů již v roce 1999 označených za škodlivé nebo nevhodně používané, se dodnes hojně vyskytuje v porodní praxi.

7. OPS vstoupila do České ženské lobby, organizace sdružující přes dvacet organizaci hájících práva žen v České republice. OPS se zúčastnila všech zasedání pracovní skupiny České ženské lobby k porodnictví.

Mediální prezentace

Všechny informace o organizaci a jejich aktivitách jsou nadále k dispozici na webových stránkách www.pdcap.cz. Funguje facebooková stránka PDCAP. Články o setkání porodních asistentek z východní Evropy se objevily v několika internetových zpravodajských médiích.