Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Výroční zpráva Porodního domu U čápa, o.p.s. za rok 2011

Úvod

Rok 2011 znamenal pro všechny zabývající se porodnictvím v České republice období bouřlivých diskusí a stále příliš mála řešení pro nastávající matky, z nichž jen malý zlomek má možnost využít péče samostatné porodní asistentky.

Pozitivně vnímáme skutečnost, že stále více lidí v České republice se zajímá o problematiku těhotenství a porodu a otázky s tímto spojené, stále více lidí vnímá porod jako přirozený proces, který si zaslouží respekt, a je pro matku, dítě i celou rodinu obohacující událostí, nikoliv zdravotní krizí. Stále více z nich si také nachází zahraniční vědecké studie, ukazující, že české porodnictví v mnoha ohledech neposkytuje péči založenou na vědeckých poznatcích. Mnoho zvídavých rodičů se domáhá svých práv.

Díky všem těmto lidem máme stále více klientů a podporovatelů. Naše zařízení sice na plný provoz porodního domu stále čeká, ale všichni věříme, že k jeho otevření brzy dojde.

Za správní radu chci poděkovat všem dobrovolníkům a dárcům, kteří umožňují naše fungování, a také všem spřáteleným organizacím, s nimiž jdeme dál naším společným cílem.

Petra Ali Doláková
předsedkyně správní rady
Porodní dům U čápa, o.p.s.

V Praze 8.6.2012

Vize organizace

Posláním společnosti je usilovat o založení porodního domu a poskytování služeb, které souvisejí s těhotenstvím a mateřstvím včetně osvěty a vzdělávání v této oblasti

Usilujeme o plnou realizaci práva každé ženy svobodně rozhodovat o typu a místě poskytování služeb souvisejících s těhotenstvím a porodem.

Prosazujeme služby v těhotenství, které maximálně podporují zdravé těhotenství.

Prosazujeme návrat přirozeného porodu do povědomí české veřejnosti i do českého porodnictví.

Fungování organizace v roce 2011

V roce 2011 fungovala organizace na ryze dobrovolnické bázi bez ředitele. Jeho funkci plnila obnovená správní rada ve složení Mgr. Petra Ali Doláková (předsedkyně), Mgr. Ivona Remundová a MUDr. Jana Matasová. Nově obsazená byla také dozorčí rada: Stanislava Smahová (předsedkyně), Adéla Dobešová a Hana Volná.

Organizace aktivně hledala novou osobu na místo ředitele, ale i vzhledem k velmi omezeným finančním zdrojům nebylo toto místo obsazeno.

První členkou poradního sboru Porodního domu U čápa, o.p.s., se v tomto roce stala MUDr. Helena Máslová.

Aktivity

Organizace během celého roku 2011 poskytovala služby rodičům a porodním asistentkám a prováděla osvětovou činnost. Výrazně posílila své lobbovací aktivity a zahájila přípravu projektu otevřeného setkání porodních asistentek v Praze v květnu 2012.

Porodní dům U čápa, o.p.s., v prostorách rodinného centra Vrbičky v Kunraticích, zajišťoval poradenství pro těhotné ženy, doprovod k porodu do nemocnice, péči při porodu v domácím prostředí, poporodní návštěvy i předporodní kurzy pro nastávající rodiče. Nabídky těchto služeb využilo více než 400 žen.

Zorganizovali jsme 12 dnů otevřených dveří pro veřejnost, každý měsíc si tak naše prostory prohlédlo a pohovořilo s námi o zdravém těhotenství a přirozeném porodu několik desítek zájemců.

I v tomto roce jsme uspořádali odborný kurz pro porodní asistentky se známou německou porodní asistentkou Barbarou Kosfeld, zůčastnilo se ho přes 30 porodních asistentek a studentek porodní asistence.

V průběhu celého roku jsme pokračovali v bezplatné distribuci osvětových brožurek „Porod v domácím prostředí“ a „Porodní přání“. Tyto i naše dřívější publikace jsou zdarma ke stažení na webových stránkách Porodního domu U čápa, o.p.s.

V rámci akcí ke Světovému týdnu respektu k porodu jsme v květnu vytvořili prezentaci naší organizace a její práce na informačním festivalu v kině na Perštýně. Naše brožurky a informační materiály zde zhlédlo 2000 účastníků. V souvislosti s touto akcí jsme začali také systematičteji budovat skupinu našich dobrovolnických spolupracovníků.

Za podpory rodinného centra Vrbičky jsme v záři 2011 uspořádali čtvrté Setkání rodičů a přátel domácích porodů. Na zahradě centra se sešlo přes 60 osob; vedli jsme diskusi o tom, jak šířit efektivněji osvětu o přirozeném porodu a prosazovat v praxi právo ženy na volbu místa i typu služeb během těhotenství a porodu. S účastníky o předávání vzorců mateřství mezi generacemi besedovala MUDr. Helena Máslová, která také přijala nabídku stát se první členkou poradního sboru Porodního domu U čápa. Účastníkům během setkání poskytovala konzultace také právníčka Ligy lidských práv zabývající se problematikou zdravotního práva Mgr. Zuzana Candigliota.

Od září 2011 se organizace zapojila do aktivit České ženské lobby sdružující přes dvacet organizací hájících práv žen v České republice a jako hostující organizace se účastnila všech zasedání pracovní skupiny České ženské lobby k porodnictví. Porodní dům U čápa se od této doby také připojoval k tiskovým prohlášením organizace (k případu Ivany Königsmarkové apod.) a zapojila se do lobbování o kvalitnější zákon o zdravotních službách a jeho vyhlášky.

17. října 2011 se Porodní dům U čápa zapojil také do demonstrace před Ministerstvem zdravotnictví „Chci svou porodní asistentku“.

Závěrem roku vydal Porodní dům U čápa kalendář na rok 2012. Výtěžek z prodeje byl věnován na rozvoj činnosti.

Porodní dům U čápa, o.p.s. v médiích

Všechny informace o organizaci a jejích aktivitách jsou nadále k dispozici na webových stránkách www.pdcap.cz.

Funguje facebooková stránka porodního domu www.facebook.com/pages/Porodni-dum-U-Capa/131018936909246.