Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Zánik Porodního domu U čápa na Roztylech

V době, kdy občanské sdružení Centrum aktivního porodu (dále jen os CAP) zahájilo rozvoj projektu porodního domu, byla Městská část Praha 11 pro os CAP velmi důvěryhodným a přátelským partnerem. Komunikace byla plynulá a vždy k věci. Dobré vztahy, které v té době os CAP s MČ Praha 11 mělo, nepřipustily myšlenku, že by písemně dohodnutý systém financování mohl být v budoucnu blokován. V dosud slibné situaci však nastal obrat.

Nastal na podzim roku 2002, kdy se v ČR uskutečnily komunální volby, ve kterých se volilo zastupitelstvo městských částí. Do Rady Městské části Praha 11 tak přišli noví lidé. Zpočátku se zdálo, že i nové složení Rady bude našemu projektu nakloněno. Dokonce i nová starostka paní Marta Šorfová se v prosinci (2002) zúčastnila prvního mezinárodního semináře pořádaného v porodním domě, kde ve svém krátkém projevu vyjádřila osobní podporu projektu a zároveň převzala záštitu nad vzdělávacími semináři os CAP. Ještě v únoru následujícího roku schválila MČ Praha 11 zastoupená OŠK první podnájemní smlouvy pro os CAP. První podnájemníci (společnosti Materia Medica a Ars Skripta) započali rekonstruovat prostory pro svou vlastní činnost a začali se finančně podílet na úhradách provozu celého objektu.

Pozvolna se však počala měnit atmosféra v úřadu MČ Praha 11, měnily se kompetence odborů i jednotlivých pracovníků a změnil se také, a to radikálně, postoj vůči projektu porodního domu. Jestliže se předchozí Rada rozhodla podpořit projekt např. tím, že občanskému sdružení CAP pronajala objekt za významně nízké nájemné, nové Radě byla tato podpora trnem v oku. Projekt začal radním vadit natolik, že se dokonce rozhodli neudělit písemný souhlas k navázání smluv s dalšími podnájemníky, kteří by projekt finančně podpořili a umožnili tak jeho rozvoj. První pokyn k zákazu navázání podnájemní smlouvy vydal v květnu 2003 Ing. Ivan Škoda, nový místostarosta s kompetencí v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních věcí.

Od tohoto data se vlekly nekonečné dohady s MČ Praha 11, kdy se os CAP snažilo Radě MČ Praha 11 a posléze i zastupitelstvu vysvětlit význam projektu porodního domu. Smutné na celé události je to, že rozhodnutí jednoho člověka (rozhodnutí vycházelo totiž pouze od Ing. Škody, nikoli z Rady MČ Praha 11) zamezilo přísunu finančních prostředků spřízněných firem, jejichž přispěním chtělo os CAP hradit nájem a provozní náklady porodního domu (voda, elektřina, vytápění). Díky zákazu uzavření podnájemních smluv se tedy os CAP dostalo do neřešitelné finanční situace.

Vzhledem k tomu, že vlastní finanční zdroje sdružení nestačily k pokrytí všech provozních nákladů, a dluh za tepelnou energii stále narůstal, a také vzhledem k obtížné komunikaci s MČ Praha 11, požádalo os CAP ke konci roku 2003 Ing. Škodu o osobní schůzku, na níž chtělo požádat o snížení pronajímané plochy. Schůzka se však vzhledem k údajné „časové vytíženosti“ ing. Škody nekonala a řešení záležitosti se přesunulo do roku 2004.

Hned počátek roku 2004 byl poznamenán marnou snahou domluvit se nějakým způsobem se zastupitelstvem MČ Praha 11 a posléze s Radou MČ Praha 11 o dalším osudu os CAP a porodního domu. Bohužel ani v roce 2004 nedošlo k obratu v jednání. Naše snahy o komunikaci zůstávaly bez odpovědi...

Činnost os CAP tím začala být ochromena. 22.1.2004 jsme se zúčastnili jednání zastupitelstva s těmito výsledky:

  • Vznik dluhu os CAP vůči MČ P11 v důsledku smlouvy uzavřené na pronájem celého projektu, a zároveň nemožnost projekt využít podnájemníky díky jejich zákazu.

  • Zmrazení projektu Porodní dům U čápa, což znamenalo pozastavení budování prvního ambulantního porodnického zařízení v ČR, které mělo být specializované na primární porodnickou péči se zvláštním zřetelem na podporu přirozeného porodu, a mělo sloužit i jako středisko praktického výcviku jak pro porodní asistentky z praxe, tak pro studentky porodní asistence.

Městskou část Praha 11 jsme požádali o písemný dodatek ke Smlouvě o pronájmu prostor, v němž bychom vrátili část pronajatých prostor a ponechali si pouze tu část, kterou skutečně využíváme (vzdělávací část porodního domu, plus část, kterou využívají společnosti Materia Medica a Ars Skripta) s tím, že se pokusíme již vzniklý dluh postupně splatit. Vzhledem k tomu, že jsme se odpovědi na naší žádost od Městské části Praha 11 opět nedočkali, podali jsme 23.2.2004 výpověď z nájmu.

Poprvé jsme dostali odpověď takřka obratem a navíc souhlasnou. Jenže tato souhlasná odpověď znamenala pro os CAP definitivní konec budování porodního domu na Roztylech. Objekt Mateřské školky jsme museli vyklidit do 31.3.2004. Bylo třeba sehnat náhradní prostory jednak pro akce „rozjeté“ i plánované na rok 2004, jednak pro umístění nábytku a veškerého vybavení vzdělávacího centra porodního domu.

Na rozdíl od velmi přátelského a vstřícného přístupu minulé Rady Městské části Praha 11 musíme s politováním konstatovat, že postup Ing. Škody naší organizaci poškodil a přinejmenším dočasně zmrazil rozvoj projektu porodního domu v České republice. Ing. Škoda tak jediným svým pokynem rozhodl o tom, že ženy v Praze a okolí ještě nějakou dobu mít možnost zvolit pro svůj porod porodní dům nebudou...

Hlavním důvodem, pro který se nová, povolební Rada MČP11 rozhodla nepodporovat projekt porodního domu na Roztylech, byl důvod ekonomický, tedy neochota podporovat neziskovou organizaci. Osud Porodního domu na Roztylech rovněž nezůstal bez povšimnutí novinářů, a tak některé naše deníky ihned reagovaly svými komentáři (např. pražský deník BLESK 12.3.2003).

Pomocnou ruku při hledání náhradních prostor nám podala firma WELEDA s.r.o., jež nám k pořádání předporodních kurzů poskytla prostory přímo v sídle firmy v Lidické ulici v Praze na Smíchově. V květnu se tam konaly dvě akce: závěrečná, pátá část kurzu pro předporodní poradce, a druhé setkání rodičů s dětmi, které se narodily mimo porodnici. V červnu, ještě v sídle Weledy, proběhl odborný čtyřdenní seminář Odkaz do budoucnosti s německou porodní asistentkou a školitelkou Barbarou Kosfeld.

Praha, květen 2004

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha