Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Jak probíhal porod v CAP

Příprava na porod v CAP

Přípravný kurz. Prvním předpokladem bezpečného aktivního porodu je informovaná rodička, která ví, co ji při porodu čeká. Péče u nás v Centru aktivního porodu se totiž velice lišila od péče v ostatních porodnicích. Když žena šla rodit k nám, předpokládali jsme, že ona sama chtěla a bude schopna rozhodovat o svém porodu a o jeho postupu. Naše kurzy byly zaměřeny právě na aktivní roli rodičky, a objasňovaly, co sebou tato role přináší. Proto všechny rodičky, které chtěly rodit v CAP, musely povinně absolvovat náš předporodní kurz. Některé lekce byly povinné i pro osoby, které měly rodičku k porodu doprovázet. K porodu u nás si však maminky mohly zvolit jako partnera koho samy chtěly: manžela, přítele nebo přítelkyni, maminku, švagrovou, a mohly si jich vzít s sebou dokonce i více najednou. Avšak každý, kdo měl být při porodu přítomen (tedy ne jen tatínek), musel absolvovat dvě lekce našeho kurzu. Funkce partnera je při porodu velice důležitá, a je třeba, aby měl všechny informace, aby byl u porodu vůbec platný.

Předporodní kurz byl veden formou diskuse. Byl rozvržen celkem na 10 týdnů, ale nabízeli jsme i o něco kratší variantu. Maminky se v kurzu dozvěděly, co to vlastně aktivní porod je, a jakou roli ony samy v něm budou mít. Velký důraz byl kladen na modelový nácvik chování v I. a II. době porodní, rodičům byly vysvětleny přednosti a nedostatky různých pozic během I. i II. doby porodní. Maminky měly šanci všechny informace nejen „posbírat“, ale i „zažít“, tedy popřemýšlet o nich a pohovořit si o nich. Dozvěděly se, že je dobré si předem vytvořit tzv. Porodní plán a co by Porodní plán měl obsahovat. Zahrnuta jsou relaxační cvičení, instruktážní videoprogram, rady, jak zacházet s dítkem po porodu. Byly podrobně informovány o způsobu poporodní péče a o možnosti odejít z porodnice již třetí den po porodu s tím, že je bude navštěvovat porodní asistentka, budou-li si to přát. Byly seznámeny s tím, jaké finanční zatížení bude tato forma péče pro ně znamenat. Dozvěděly se také, jakým způsobem se s asistentkou spojí, až ji budou potřebovat.

U nás v CAP dostaly naše klientky všeobecně zaměřené informace. Určitě nebyly směrovány na jeden bod, jako že tohle je to jediné a nejlepší a pro všechny. Nikdo z nás maminky nenutil, aby rodily výhradně u nás v CAP. Naopak, snažili jsme se jim vysvětlit i výhody lékařského vedení porodu.

Na základě takto získaných znalostí mohly učinit kvalifikované a zodpovědné rozhodnutí týkající se způsobu vedení porodu. Informovaná rodička s možnými komplikacemi počítá, ale tak dobře ví, že se může stoprocentně spolehnout na asistentky a lékaře.

Maminky se v kurzu také dozvěděly, že po porodu mohou navštěvovat Klub maminek, a mohou se zúčastňovat pravidelných cvičení po porodu. V Klubu se maminky, které u nás porodily, setkávaly se ženami, které to teprve čekalo, a navzájem si předávaly zkušenosti a zážitky. Po porodu se k nám maminky často vracely a přicházely se pochlubit svými zdravými dětmi...

Kurzy jsme vedly my, porodní asistentky Centra. V průběhu celého cyklu kurzu jsme se střídaly, maminky nás tak všechny postupně poznaly. Jedna z nás je pak doprovázela k porodu.

Maminky, které absolvovaly předporodní kurz v jiném zařízení, ale rodit chtěly u nás, byly povinny náš kurz absolvovat také, poněvadž jeho náplň byla odlišná: směřovala právě ke zvládnutí role aktivní rodičky a ke zvládnutí role aktivního partnera u porodu.


Jak probíhal porod v CAP

Během těhotenství navštěvovala žena svého gynekologa, avšak alespoň měsíc před porodem navštěvovala lékaře spolupracujícího s CAP, v našem případě těhotenskou poradnu na Bulovce. V rámci prenatální péče navštívila žena na počátku 38. týdne těhotenství vedoucího lékaře porodnického úseku. Ten na základě věeobecného a ultrazvukového vyšetření vyloučil ženy nevhodné k porodu v CAP, tj. ženy s vyšším rizikem porodu, a písemně potvrdil svůj souhlas, příp. nesouhlas s porodem v CAP. Ke konci předporodní přípravy byl vyplněn porodopis tak, aby bylo možno doplnit pouze příjmový nález.

Pohotovostní služby. Porodní asistentky nebyly nepřetržitě přítomné v CAP, ale střídaly se v „držení“ pohotovosti na mobilním telefonu (každá asistentka CAP byla vybavena mobilním telefonem).

Počátek porodu. Jakmile se rodičce přiblížil termín porodu a měla pocit, že se porod již začal rozbíhat (objevily se první známky začínajícího porodu), zavolala z domova na mobilní telefon asistence, která měla právě pohotovost, a popsala jí svůj aktuální stav. Asistentka stav zhodnotila a navrhla další postup.

Návštěva v bytě. V případě potřeby navštívila rodičku v jejím bytě k provedení kontrolního vyšetření. Asistentka přijela za ní domů, poslechla ozvy plodu a zhodnotila naléhavost odjezdu do porodnice.

Odjezd do CAP. Usoudila-li asistentka, že nastal čas k porodu, domluvila se na odjezdu do CAP.

První minuty po příjezdu. Vzhledem k tomu, že porodopis byl již vyplněn, přicházela po příjezdu do porodnice rodička přímo do Centra. Porodní asistentka informovala lékaře o příjezdu rodičky, natočila příjmový monitor a připravila dokumentaci užívanou během porodu. Lékař, příp. asistentka, ženu vyšetřila, lékař provedl amnioskopii a zapsal příjmový nález. Klyzma dostala rodička pouze tehdy, přála-li si to ona sama. Totéž platilo i o holení. Během první doby porodní se žena po porodním pokoji pohybovala podle vlastního přání, využívala úlevových pozic pro tlumení bolesti, rehabilitačního balónu a vanové koupele. Asistentka zůstala s rodičkou po celou dobu porodu. Pravidelně poslouchala ozvy plodu a sledovala stav rodičky. Lékaře informovala (dle vzájemné předchozí dohody) o stavu rodičky telefonicky. To neznamenalo, že by lékař měl do porodního pokoje vstup zakázán, choval se však tak, aby v žádném případě nepůsobil rušivě.

Během první doby porodní nebyla v CAP podávána žádná injekční medikace. Asistentka mohla použít spasmolytického čípku, ovšem po předchozí konzultaci lékaře. Nebyla-li rodička schopna s bolestí spolupracovat a vyžádala-li si EDA (epidurální analgezii), oznámila to asistentka službu konajícímu lékaři, a žena byla přemístěna na porodní sál. Stejný postup platil i tehdy, došlo-li v průběhu porodu k takové situaci, která vyžadovala lékařské vedení ať první nebo druhé doby porodní. Dirupci vaku blan prováděla asistentka, a to ne dříve, než při nálezu 5 – 6 cm. 30 minut po dirupci natočila dvacetiminutové CTG.

Druhá doba porodní byla vedena v té pozici, kterou zvolila rodička. Lékař byl telefonicky informován na počátku tlačení. Jeho přítomnost byla možná, nikoli však nutná, proběhla-li II. doba porodní fyziologicky. Porod vedla asistentka. Epiziotomie nebyla provedena, nebylo-li to nezbytně nutné. Asistentka aplikovala Ergometrin.

Bezprostředně po porodu. Okamžitě po porodu byl novorozenec položen matce na břicho, osušen a přikryt přikrývkou, aby neprochladl. Byl informován dětský lékař a přivolán porodník (pokud již nebyl na místě). Pediatr zkontroloval děťátko přímo v porodnickém pokoji. Porodník zkontroloval placentu, porodní cesty, ošetřil případná porodní poranění. Asistentka změřila rodičce TK a teplotu. Jakmile byla žena ošetřena, ošetřila asistentka dítě, tzn. zvážila je a změřila, ošetřila pupečník, nakapala Oftalmoseptonex do očí a připravila koupel pro novorozence. Koupel prováděla buď asistentka sama nebo partner rodičky pod dozorem asistentky. Po koupeli bylo dítě oblečeno, zabaleno a uloženo do postele k matce. Ještě během porodního pobytu matky v CAP bylo dítě poprvé přiloženo. Asistentka kontrolovala krvácení a tlak krve.

Dvě hodiny po porodu. Rodičce bylo dopřáno dvě hodiny po porodu absolutního soukromí s partnerem a dítětem, se zázemím v „drobném“ (tichá reprodukovaná hudba, kuchyňka s kávou, čajem, občerstvením).

Přesun na šestinedělí. Po uplynutí dvou hodin po porodu doprovodila asistentka matku na toaletu a pokud se matka cítila dobře, ještě před přesunem se osprchovala. Poté se matka pěšky (díky své výborné kondici) přepravila na oddělení šestinedělí. Asistentka ji přitom doprovázela.