Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Výzkumná práce o chápání role a pozice porodní asistentky

V letech 2004 a 2005 v rámci evropského studentského programu ERASMUS odjela PhDr. Pavla Pikardová, vyučující na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na 12 měsíců studovat antropologii na univerzitě v Durhamu ve Velké Británii.

Během tohoto pobytu napsala práci na téma Porovnání porodnické koncepce (koncepce mateřské péče) České republiky a Velké Británie. Srovnání a analýzu obou systémů doplnila dotazníkovou metodou, která zjišťovala, jaké jsou postoje k porodnictví u laických respondentů (studentů) v obou zemích. Prostor pro porovnání porodnictví vyplynul z rozdílného chápání porodnictví u nás a v Británii a dotazníky měly pomoci zjistit, zda se odlišný přístup k celé záležitosti porodu odráží i v postojích a znalostech běžné populace. Ve Velké Británii funguje od roku 1993 model přirozeného porodnictví, který se liší svými principy od lékařského modelu péče většinou platného v ČR. V rámci studia antropologie měla přístup i do jedné z britských porodnic, kde provedla rozhovory s porodními asistentkami a několika lékaři.


Porozumění roli porodní asistentky v České republice a ve Velké Británii

Výzkumná práce

Předmět výzkumu

Předmětem výzkumu je analýza chápání role a pozice porodní asistentky v systému mateřské péče v České republice a ve Velké Británii; prostor pro porovnání vyplynul z rozdílného chápání a praxe porodnictví v obou zemích. Hypotéza předpokládala, že názory a informovanost respondentů v souvislosti s porodem budou odrážet lepší chápání přirozeného porodnictví (včetně role porodní asistentky) britskými studenty, že jejich názory vyplynou jako přirozený důsledek neinvazivního přístupu ke zdravým porodům ve Velké Británii.

Další z dílčích hypotéz měla vyvrátit či potvrdit domněnku, že dotázaní v ČR nechápou postavení porodní asistentky tak, jak ho stanovují principy WHO a EU, ale mají vžitou představu lékařsky vedeného porodu jako nutnosti, a na porodní asistentku nenahlížejí jako na autonomního profesionála, zatímco ve Velké Británii je pozice porodní asistentky dostatečně známa. Tyto předpoklady vycházely z přesvědčení, že pokud je britský systém „matce a dítěti přátelský“ a přiznává porodní asistentce péči o zdravou ženu ve všech fázích reprodukce, potom bude společností obecně vnímán pozitivněji, než systém český.

Ve Velké Británii je navíc možno pozorovat cílenou podporu informovanosti o zdravotním systému napříč společností. Informace o možnostech nejen porodnické péče jsou viditelné a dostupné i pro širší veřejnost, ne pouze pro těhotné ženy či matky s dětmi.

Na základě literatury, dosavadních zkušeností a diskusí nejen s britskými informátory jsem formulovala obecnou hypotézu, vyplývající z ústřední otázky, v níž se předpokládá, že „britští studenti na rozdíl od studentů v ČR rozumí otázce nelékařsky vedeného porodu a jsou lépe informováni o této problematice“.

V rámci zpracování odpovědí se prostřednictvím deskriptivní analýzy vyhodnotily zadané dotazníky vztahujících se k porodní a mateřské problematice, data byla rozřazena do kategorií. Výsledné údaje byly většinou znázorněny graficky či tabulkou. Dotazník jako nástroj kvantitativního výzkumu byl zvolen metodou výzkumného šetření, protože umožňuje získat a analyzovat velké množství informací při relativně malých nákladech a je možné ho distribuovat ve stejném čase k většímu množství respondentů. Ve srovnání se strukturovaným interview je tato metoda méně časově náročná a respondenti nejsou ovlivňováni vztahem dotazovaný – administrátor. Dalšími pozitivy je větší pohodlnost pro tázané, protože tito mohou dotazník vyplnit kdy chtějí a v tempu, jaké jim vyhovuje.

Metoda výzkumu

Metodou výzkumu byl strukturovaný dotazník, v obou zemích byl shodný vzorek respondentů n = 70. Oslovena byla věkova skupina 17 – 20 let, tedy lidé na začátku reprodukčního období, zatím bez konkrétních rodičovských zkušeností.

Respondenti

Oslovenými respondenty byli studenti posledních ročníků střední odborné školy v Praze 3 a první ročník humanitního studijního programu na univerzitě v Durhamu.

Věk respondentů (průměrný věk respondentů v České republice byl 18,4 roku, ve Velké Británii 19,6 roku) byl vybrán na základě faktu, že studenti ve věku 18 – 20 let jsou na začátku reprodukčního období a téma rodičovství se všech z nich začíná týkat, i když v mnoha případech pouze teoreticky. Cílem nebylo zjišťovat informace a názory těch, kteří již rodiči jsou, ale zaměřit se na všeobecnou, nespecifickou postojovou zkušenost mladých, na roli rodiče se teprve připravujících lidí.

Oba soubory respondentů ve Velké Británii i v České republice reprezentují generaci, která je na začátku reprodukčního období. Ani jedné skupině však v rámci povinného středoškolského vzdělání nebyly poskytnuty systematické informace o porodnické situaci, systému a službách v dané zemi. Otázky v dotazníku nebyly vědomostí, to by vypovídaly spíše o úrovni biologické výuky na konkrétní škole, ale byly zaměřené na sociální a psychologické postoje, o kterých se předpokládá, že jsou předávány mezigeneračně rodinou, společností a médii.

Ani v jedné skupině respondentů nebyl zahrnut nikdo, kdo již byl v roli rodiče. Tito účastníci výzkumu byli vyloučeni, protože by nepředstavovali nezasvěcený názor a nereprezentovali by laickou, všeobecnou úroveň znalosti systému mateřské péče v dané zemi. Pohlaví respondentů není promítnuto v grafech ani tabulkách; mužských účastníků šetření bylo v české skupině jen 14%; ve skupině britské pouze 10%. Grafy jsou vyhodnoceny v počtu odpovědí, protože v obou souborech bylo analyzováno stejné množství vyplněných dotazníků (n = 70).

Vyhodnocení

V rámci zpracování odpovědí se prostřednictvím deskriptivní analýzy vyhodnotily zadané dotazníky vztahujících se k porodní a mateřské problematice, data byla rozřazena do kategorií. Výsledné údaje byly většinou znázorněny graficky či tabulkou. Dotazník jako nástroj kvantitativního výzkumu byl zvolen metodou výzkumného šetření, protože umožňuje získat a analyzovat velké množství informací při relativně malých nákladech a je možné ho distribuovat ve stejném čase k většímu množství respondentů. Ve srovnání se strukturovaným interview je tato metoda méně časově náročná a respondenti nejsou ovlivňováni vztahem dotazovaný – administrátor. Dalšími pozitivy je větší pohodlnost pro tázané, protože tito mohou dotazník vyplnit kdy chtějí a v tempu, jaké jim vyhovuje.

Etické parametry šetření

Dotazník byl anonymní, dobrovolný, respondentům bylo sděleno, že je možné vynechat kteroukoli otázku, pokud se necítí pohodlně na ni odpovídat, a že získaná data budou považována za důvěrná.

Na české straně byly dotazníky rozdány se souhlasem vedení školy, ve Velké Británii bylo nutné nejprve získat souhlas od etické komise pro danou univerzitu a region.

Základní otázka průzkumu

Základní otázka průzkumu, která byla založena na rozdílu porodnické a mateřské péče v České republice a ve Velké Británii, a která byla ověřována v dotazníkovém šetření, byla následující:

Jak se liší postoje a informovanost studentů k porodní problematice ve Velké Británii a České republice?


Dotazník obsahoval 18 položek. Pro účely této zprávy bylo vybráno 6 otázek, které nejvíce souvisí s psychosociálními principy porodní asistence a poukazují na některé aktuální problémy současné situace.

V úvodu dotazníku bylo zdůrazněno, že se u všech otázek uvažuje pouze zdravý, nepatologický porodní proces.

  • Otázka první
  • Otázka druhá
  • Otázka třetí
  • Otázka čtvrtá
  • Otázka pátá
  • Otázka šestá

Z nabídky 28 pojmů vyberte čtyři, které si nejsilněji spojujete s představou porodu

Odpovědi jsou uvedeny v tabulce (zastoupeny jsou však jen některé pojmy):

Pojem ČRV. Británie
radost 51 % 40 %
teplo 11,5 % 20 %
bezmoc 4 % 0 %
porodní asistentka 2,8 % 28,5 %

Ve většině asociovaných pojmů nebyly zvláštní rozpory, ale např. slovo bezmoc si s porodem neasocioval nikdo na britské straně, ale 4 % českých respondentů ano. Nejvýraznější rozdíl se ukázal v asociaci porodní asistentky a porodního procesu, kdy respondenti v České republice nespojují roli porodní asistentky se samotným porodem.

Jak byste označili vztah matky a porodní asistentky?

Cílem této otázky bylo zjistit, jak si studenti představují roli porodní asistentky a jak by popsali vztah mezi matkou a „její“ porodní asistentkou. Nejčastější společné vzory označující vztah matky a porodní asistentky jsou uvedeny v tabulce.

Vztah ČR V. Británie
žádný vztah mezi nimi není 8 % 0 %
nemám představu o porodní asistentce 40 % 0 %
stejný medicínský vztah jako s lékařem 8,5 % 10 %
podporující, individuální vztah 41 % 88,2 %

Na výsledcích z České republiky je vidět, že většina dotázaných studentů nemá představu o roli a funkci porodní asistentky, zatímco většina respondentů ve Velké Británii vztahu mezi matkou a porodní asistentkou rozumí.

Myslíte si, že nastávající matce je automaticky nabídnuta možnost rodit doma, pokud je předpokládán bezproblémový porod?

54 % českých respondentů si myslí, že matce s předpokládaným bezproblémovým porodem je nabídnuta možnost rodit doma, což není pravda.

Kde byste hledali informace o těhotenství a porodu?Graf otázky čtvrté

Odpovědi v této otázce znovu potvrzují, že role porodní asistentky v České republice není považována za stejně důvěryhodnou jako autorita lékaře, který by získal větší důvěru u nás, než ve Velké Británii. Ostatní zdroje informací jsou z hlediska modelu porodnické péče indiferentní, což se ukázalo i v grafickém vyjádření odpovědí, kde je zastoupení těchto dalších variant podobné v obou skupinách.

S kým si představujete přípravu na porod?

Cílem této otázky bylo zjištění preferencí respondentů ve Velké Británii a v České republice při výběru osob, která by měla provázet těhotnou ženu přípravou k porodu.

Na výběr byly slova partner, rodina, lékař, porodní asistentka a někdo jiný. Kromě logických preferencí partnera, popř. rodiny, bylo úkolem zjistit, zda by čeští respondenti uvažovali o porodní asistentce.

Zvolená osoba ČR V. Británie
partner 52 % 58 %
lékař 38,5 % 0 %
porodní asistentka 7 % 33%

Na britské studenty má evidentní vliv platný systém vedení porodu porodní asistentkou a oficiální uznání její role jako autonomního profesionála připraveného zajistit servis těhotné a rodící ženě. Tento model je jim znám i přes absenci rodičovských zkušeností, což je pozitivní skutečnost.

Doporučením WHO a EU naopak neodpovídá situace v České republice, kde by pro přípravu na fyziologický porod téměř 40 % respondentů vyhledalo lékaře, ačkoliv ten by neměl nahrazovat funkci porodní asistentky.

Myslíte si, že rozhodnutí lékaře je nutné respektovat vždy a bez výhrad?

Cílem této otázky bylo zjistit, do jaké míry považují dotázaní autoritu lékaře za nezpochybnitelnou, a jaká část z nich je ochotna diskutovat.

Graf šesté otázky

Z výsledku této otázky je jasně patrný přetrvávající vliv lékařské moci v České republice. Nikdo by si nedovolil nerespektovat lékařské postavení a 33% by se podrobilo bez výhrad. Díky této skutečnosti ještě stále funguje v ČR rutinní lékařský přístup k bezproblémovým porodům, protože těhotné a rodící ženy o sobě nechávají dobrovolně rozhodovat jinými v míře, která se od Velké Británie liší v desítkách procent.

Vyhodnocení dotazníku

Z vyhodnocení všech těchto šesti otázek souhrnně vyplývá, že respondenti v České republice nemají zažitou roli porodní asistentky a tudíž ani správnou představu o její funkci, zatímco studenti ve Velké Británii tuto pozici začleňují do svých úvah o porodnictví. V ČR převládá vžitá představa lékařsky vedeného porodu jako nutnosti, a i neproblematické porody jsou zde asociovány s lékařskou autoritou, než s funkcí porodních asistentek a přáními matek.

Čeští studenti nechápou postavení porodní asistentky tak, jak ho stanovují principy Evropské Unie; studenti mají vžitou představu lékařsky vedeného porodu jako nutnosti, naproti tomu pozice porodní asistentky je ve Velké Británii dostatečně známa.

Po vyhodnocení celého dotazníku včetně zde nezveřejněných otázek vyšlo najevo, že britští studenti ve srovnání s českými projevili pozitivnější postoj k porodu a asociacím s ním spojovaným, a projevili lepší informovanost o možnostech mateřského zdravotnického servisu, tyto rozdíly však nebyly tak markantní jako odlišnost v chápání role porodní asistentky v obou zemích. Názory a představy dotázaných kopírují platný systém péče v dané zemi. To znamená, že čeští studenti uváděli porodní asistentku v souvislosti s přípravou na porod a poskytováním informací v míře o několik desítek procent nižší, než tomu bylo u britských studentů. Místo pojmu porodní asistentka čeští respondenti uváděli pojem lékař. Je patrné, že i neproblematické porody jsou v České republice asociovány s lékařskou autoritou a nemocnicí, než s funkcí porodní asistentky a přáním matek.

Tento fakt v České republice posiluje panující povědomí tradičně dobrých medicínských výsledků a tím je i podporována autorita lékaře. Stížnosti klientů se zvláště v českém porodnictví netýkají většinou faktické podstaty poskytované péče, jako spíše rozhodování o jejím poskytování, respektu, komunikaci a množství informací ve vztahu profesionál – klient. Kvalitativní rozměry těchto skutečností jsou ale obtížně prokazatelné a hodnotitelné, na rozdíl od statistických výsledků, které se pak dostávají do popředí argumentace díky své jednoduché manipulovatelnosti a neprůhlednosti.

I když se sami dotázaní narodili ještě v „minulém, klasicky lékařsky vedeném porodnickém prostředí“, a tudíž jsou do jisté míry ovlivněni zkušenostmi a zážitky svých matek, je vidět, že i přesto po 13 letech oficiální snahy (přijetí dokumentu Changing Childbirth 1993) o naplňování přirozené porodnické péče se i u neodborné veřejnosti zakořenily principy individuální mateřské péče, kde porodní asistentka naplňuje představu profesionála pečujícího o zdravé rodičovství.

PhDr. Pavla Pikardová, PedF UK, FHS UK