Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Dvoudenní odborný seminář pro porodní asistentky a lékaře

Podpora perinatálního duševního zdraví v práci porodní asistentky

 

Datum:  19. a 20. května 2023  (pátek a sobota)
Místo konání: Hotel Globus, Praha 4, Horní Roztyly
Cílová skupina: Porodní asistentky, duly, vyučující porodní asistence, studentky porodní asistence,
lékaři – porodníci, medici.
Lektoři: MUDr. Antonín Šebela, Ph.D., MUDr. Patrik Švancer, Mgr. Lucie Kočová, Mgr. Renata Banášová
Moderátorka: Zuzana Štromerová, BSc., por. as., ředitelka pořádajícího Porodního domu U čápa
Počet účastníků: max. 35

 

Co nás vedlo k uspořádání tohoto semináře

Zdravotnický systém v České republice je zaměřen spíše na výkon a řešení patologií než na primární podporu zdraví, ať fyzického nebo duševního.

Škola dá porodním asistentkám ve všech oblastech výuky především teoretickou průpravu. Praktická výuka probíhá především ve velkých porodnicích, kde je jen málo příležitosti a prostoru rozvíjet schopnost pozorovat, hodnotit a kombinovat úkazy a příznaky z oblasti duševního zdraví, které se během porodního procesu mohou objevit. Jen málo porodních asistentek má možnost setkávat se pravidelně s těhotnými ženami v těhotenství a následně po porodu. K dalšímu vzdělávání v oblasti podpory duševního zdraví v porodní asistenci jsou jen velmi omezené možnosti.

Stejně tak jako v České republice není zavedena kontinuální péče porodní asistentky o těhotnou a rodící ženu a ženu v poporodním období v oblasti fyzického zdraví, chybí také kontinuální podpora duševního zdraví. I velmi zkušené porodní asistentky (i lékaři) se mohou při hodnocení duševního zdraví těhotné či rodící ženy a ženy po porodu dostat do slepé uličky, nebo nesprávně vyhodnotit svá pozorování. Nesprávné vyhodnocení pak může vést k nesprávným závěrům a k navržení nesprávného dalšího postupu.

Nabízený seminář by se tedy měl stát impulsem, inspirací a návodem, jak se v oblasti podpory perinatálního duševního zdraví orientovat a jak efektivně pomáhat ženám, které v dané chvíli pomoc potřebují.

Program semináře

Odborný program zaštiťuje Centrum perinatálního duševního zdraví Národního ústavu duševního zdraví ve spolupráci s organizací Úsměv Mámy.

Centrum perinatálního duševního zdraví

Centrum perinatálního duševního zdraví je zaměřeno na aplikovaný klinický výzkum v oblasti psychosociálního zdraví a well-beeingu u žen v perinatálním období a po dobu mateřské a rodičovské dovolené.

Hlavním cílem aktivit centra je komplexní vývoj a testování inovativních přístupů v prevenci a léčbě perinatálních duševních poruch, a jejich následné zavedení do praxe. Mezi další aktivity patří edukace společnosti o problematice perinatálního duševního zdraví a příprava edukativních aktivit v rámci celoživotního profesního vzdělávání odborníků pracujících se ženami v perinatálním období či na mateřské a rodičovské dovolené. Mezi cílové skupiny aktivit centra patří také muži v časných fázích otcovství.

Centrum perinatálního duševního zdraví se aktivně podílí na klinické péči NUDZ v rámci ambulantní a lůžkové péče o těhotné ženy a ženy po porodu.

Úsměv mámy

Úsměv mámy, z.s., podporuje šťastné mateřství a ženy, kterým do života vstoupily psychické obtíže v těhotenství nebo v období po porodu. Ačkoliv se v zahraniční jedná o aktuální téma, v ČR je zatím spíše okrajové. Proto vznikl spolek Úsměv mámy, který se věnuje osvětovým aktivitám, organizuje svépomocné podpůrné skupiny v různých městech, propojuje ženy se zkušeností a snaží se vyjednávat o lepší systémové péči.

 

První den, pátek

 

Dopoledne, I. blok – Úvod o perinatálním duševním zdraví

V přednášce zazní vstupní informace o problematice perinatálního duševního zdraví, posluchači si odnesou znalosti o epidemiologii a příznacích duševních poruch v těhotenství a po porodu. Dále se dozvědí o dopadech neléčených psychických obtížích u ženy na průběh těhotenství a porodu a také o dopadech na její dítě in utero a po porodu. Přednáška + diskuze.

Lektor: MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Dopoledne, II. blok – Co může vyvolávat psychické obtíže u žen v perinatálním období

V tomto bloku se blíže podíváme na možné spouštěče psychických obtíží žen v těhotenství a po porodu. Přesah do každodenní práce si ilustrujeme na dvou kazuistikách, ve kterých se zaměříme na mapování rizikových faktorů a metod a jak se na ně můžeme aktivně doptávat. Přednáška + kazuistiky + diskuze.

Lektor: MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Dopoledne, III. blok – Jak poznat klientku v riziku rozvoje psychických obtíží

V příspěvku zazní zkušenosti vedoucí pražského centra Úsměvu mámy z každodenní práce s ženami s perinatálními psychickými obtížemi. Hlavní zaměření příspěvku je na přenos klinické zkušenosti s mapováním psychických příznaků a dalších relevantních psychosociálních faktorů, které vedou k doporučení následné odborné psychologické či psychiatrické péče. Přednáška + kazuistiky + diskuze.

Lektorka: Mgr. Lucie Kočová

Odpoledne, IV. blok – Metody psychologické podpory pro ženy zažívající perinatální psychické obtíže

V příspěvku se posluchači seznámí se základními metodami psychologické podpory, které mohou aktivně používat ve své práci s těhotnými a ženami po porodu. Dále je sdělení obohaceno o přehled komplexnějších psychologických intervencí. Přednáška + diskuze.

Lektorka: Mgr. Renata Banášová

Odpoledne, V. blok – Shrnutí poznatků a hodnocení dne

Opakování důležitých bodů z dnešního dne doplněné o kvíz k nových znalostí. Hodnocení dne formou diskuze.

Lektoři: celý tým

 

Druhý den, sobota

 

Dopoledne, I. blok – Základy krizové intervence

Jaké prvky krizové intervence můžeme využívat v klinické praxi? Jak komunikovat s ženou po těžkém průběhu porodu (a dalších náročných situacích), která je v obtížné psychické situaci, tak abychom jí nepřihoršili? Na tyto a další otázky odpoví tento příspěvek. Přednáška + diskuze.

Lektor: MUDr. Patrik Švancer

Dopoledne, II. blok – Psychofarmaka v těhotenství a kojení? Benefit či riziko?

Přibývá žen, které během těhotenství a při kojení užívají psychofarmaka. Posluchači se v příspěvku dozví aktuální poznatky o bezpečnosti / rizicích nejčastěji předepisovaných psychofarmacích v těhotenství a při kojení. Přednáška + diskuze.

Lektor: MUDr. Patrik Švancer

Dopoledne, III. blok – Dva reálné příběhy z praxe s diskuzí

Dvě ženy s vlastní zkušeností s psychickými obtížemi v těhotenství nebo po porodu budou s posluchači sdílet své příběhy. Co jim pomohlo? Co naopak přitížilo? Jak vnímaly zdravotnickou péči? Byl prostor dělat něco jinak? Na tyto otázky si odpovíme v rámci společné diskuze.

Lektoři: celý tým

Odpoledne, IV. blok – Praktický nácvik získaných dovedností a zpětná vazba (2 skupiny)

Účastníci se rozdělí do dvou skupin a cestou workshopu budou aktivně aplikovat nové znalosti z dosavadního průběhu školení. Součástí je zpětná vazba od žen se zkušeností a od lektorského týmu.

Lektoři: celý tým

Odpoledne, V. blok – Shrnutí poznatků a hodnocení dne

Opakování důležitých bodů z dnešního dne doplněné o kvíz k nových znalostí.

Hodnocení dne formou diskuze.

Lektoři: celý tým

 

Lektorský tým


MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Psychiatr působící v Národním ústavu duševního zdraví od roku 2015. Aktuálně zde vede Centrum perinatálního duševního zdraví. Absolvoval prestižní The International Marcé Society for Perinatal Mental Health Fellowship Program pod vedením prof. Nancy Byatt z UMass Chan Medical School, Massachusetts, USA. Zkušenosti v oboru získal rovněž na řadě zahraničních stáží, např. v Before After Baby Lab, University of Yale, USA. Kromě klinické medicíny a výzkumu se věnuje výuce studentů medicíny na 3. LF UK v Praze a postgraduálních studentů v oborech Lékařská psychologie na 1. LF UK a Klinická psychologie na FF UK.

 


Mgr. Lucie Kočová

Vedoucí pražského centra Úsměv mámy, místopředsedkyně výboru Úsměvu mámy a lektorka peer konzultantek. S Úsměvem mámy spolupracuje od roku 2017, kdy začínala přímou podporou žen s psychickými obtížemi po porodu. Podílela se na vzniku a rozšíření podpůrných skupin pro ženy, věnovala se budování sítě odborníků a shánění finančních prostředků na zajištění bezplatné psychologické pomoci ženám, které se po porodu setkaly s psychickými obtížemi. Jejím snem bylo vytvořit centrum, kde by ženy našly informace, podporu, bezpečné prostředí i odbornou pomoc. To se v roce 2020 podařilo a centrum od té doby poskytlo podporu stovkám žen.

 


Mgr. Renata Banášová

Klinická psycholožka, psychoterapeutka. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v KBT a Systemické rodinné terapii. V ambulantní klinicko-psychologické praxi pracuje od r. 2010, má roční zkušenosti z lůžkového oddělení PN Dobřěany. Kromě terapie má zkušenosti s s diagnostikou dětí i dospělých. Převážně však v praxi pracuje s těhotnými, ženami v šestinedělí a ženami po perinatální ztrátě.

V Úsměvu mámy začala pracovat jako dobrovolná regionální koordinátorka pro Olomoucký kraj, aktuálně zde působí jako lektorka, intervizorka a odborný garant. Je členkou jeho výboru.

 

MUDr. Patrik Švancer

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Od roku 2016 pracuje jako lékař v Národním ústavu duševního zdraví. V roce 2021 ukončil specializační vzdělávání v oboru psychiatrie atestační zkouškou. Je absolventem výcviku komplexní krizové intervence. V klinické práci se zaměřuje především na léčbu pacientů s poruchami nálady. Dále se věnuje spolupráci s Centrem perinatálního duševního zdraví a ambulantní péči o těhotné a kojící ženy s duševními obtížemi.

 

Dále se v kurzu setkáte s peer konzultantkami Úsměvu mámy a se ženami s vlastní zkušeností.

 

Registrační poplatek

Přihlášení na seminář je platné až po zaplacení registračního poplatku. Seminář je pojat jako celek, proto není možné přihlásit se pouze na jeden den semináře.

Výše poplatku závisí na době, kdy seminář uhradíte, viz tabulka:

  při platbě do 30.4.2023 při platbé po 30.4..2023
Lékaři a porodní asistentky 6 000 Kč
255 €
9 000 Kč
380 €
Medici a studentky PA 4 500 Kč
190 €
9 000 Kč
380 €

 

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách a obědy po oba dny.

Registrační poplatek je přenosný: pokud zjistíte, že se semináře nemůžete zúčastnit a poplatek jste již zaplatili, můžete za sebe vyslat náhradníka. Ten musí vyplnit online přihlášku, finančně se vyrovnáte mezi sebou. Náhradníka nelze vyslat jen na 1 den.

Stornopoplatky

Uhradíte-li seminář a svou účast zrušíte v době

  • do 10.5.2023, bude Vám vrácena zaplacená částka snížená o stornovací poplatek ve výši 25 %.
  • po 10.5.2023  nebo se na seminář nedostavíte, bude výše stornopoplatku 100 %.

V případě zrušení semináře pořadatelem bude vrácená částka ponížena o 15 %. Takto získané finanční prostředky by se použily k úhradě stornopoplatků za zrušenou rezervaci konferenčních prostor a k úhradě nezbytných administrativních úkonů nutných pro uspořádání semináře.

Účast dětí na semináři

Účast dětí na semináři není možná, nemáme možnost zajistit jejich hlídání.

Přihláška

Na seminář se přihlaste zde. Počet volných míst: 35 .

Prosíme účastníky, aby se semináře účastnili jen v případě, že se budou cítit zcela zdrávi, bez příznaků virového onemocnění.