Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Jak přenést domácí prostředí do porodnice –
bezpečné postupy a praktiky staletími ověřené

Dvoudenní odborný seminář pro porodní asistentky

 

Pořadatel: Porodní dům U čápa, o.p.s.  www.pdcap.cz
Datum: 22. a 23.11. 2019  (pátek a sobota)
Místo: Hotel GLOBUS, Praha 4 Horní Roztyly  http://hotel-globus.cz
Cílová skupina: a. Porodní asistentky, které se seminářů s paní Kosfeld zúčastňují pravidelně, a
    bezpečně se orientují ve zdravém přirozeném porodním procesu,
b. Vyučující porodní asistenci.
Přednášející: Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA
Pracovní jazyk: Angličtina, do češtiny bude tlumočit Zuzana Štromerová
Počet účastníků: max. 25

 

Anotace

V České republice má hlavní slovo v péči o těhotnou a rodící ženu lékař, bez ohledu na to, jestli se jedná o ženu celkově zdravou či nemocnou, a to i přesto, že mezinárodně uznávaným odborníkem na péči o zdravou těhotnou a rodící ženu je porodní asistentka.

Obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa pořádá již od roku 2002 odborné kurzy a semináře pro porodní asistentky s důrazem na podporu zdraví těhotných a rodících žen z dlouhodobého hlediska a na samostatnou práci porodní asistentky, zvláště v komunitním prostředí.

Výuku péče o těhotné a rodící ženy nemůže v plném rozsahu pojmout žádná jednotlivá škola. Je důležité umět správně používat ve správnou chvíli praktiky „umírněného, zdrženlivého“ postoje, jindy aktivní řízení celého porodního procesu. Porodní asistentka by měla umět zhodnotit fyziologii porodního procesu ve všech jeho dobách a bez ohledu na prostředí, ve kterém se žena nachází, by ji měla porodním procesem bezpečně provést, ošetřit a vyšetřit její novorozené dítě.

Domácí prostředí, prostředí mimo porodnici všeobecně, klade na samostatnost, zodpovědnost a dobrý úsudek porodní asistentky značné nároky. Jednou z nejdůležitějších dovedností pro poskytování bezpečné kvalitní péče je schopnost kombinovat výsledky různých kroků při utváření celkového obrazu zdravotního stavu těhotné a rodící ženy. Anamnéza, zevní vyšetření ve spojení s vnitřním vyšetřením otevírají možnost logicky strukturované péče. Použití moderních technických a biochemických nástrojů by mělo být v rukou lékaře doplňkem k historicky prověřenému a spolehlivému přístupu k porodnické péči, nikoli záminkou k jeho cílené likvidaci.

Během semináře budeme probírat možnosti spolehlivé prognózy průběhu porodu utvářené na podkladech získaných tradičním způsobem, bez využití současné techniky.Zaměříme se na specifika samostatné práce porodní asistentky pečující o ženy během těhotenství a porodu mimo porodnici. Budeme hovořit zvláště o tom, které praktiky a postupy můžeme bezpečně převést z domácího prostředí do porodnic, což posílí sebedůvěru a samostatnost porodních asistentek pracujících v porodnicích. Ujasníme si, jaké výhody by mělo přenesení praktik a postupů užívaných a ověřených při péči o ženy, rodící v domácím prostředí, pro ženy samotné, porodní asistentky o ně pečující, rozšíření a zvýšení kvality péče vnemocnicích.

Pro praktickou část semináře pozveme těhotné ženy – „modelky“, s jejichž pomocí si ukážeme některá probíraná témata v praxi.

Seminář bude pojat jako dvoudenní celek.

Pozor, tento seminář není určen pro studentky porodní asistence!  (Pro ně je určen seminář 23. a 24.10.2019.)

Program semináře

První den

– Průběžné hodnocení zdravotního stavu těhotné ženy.
– Prevence rakoviny prostřednictvím péče v těhotenství.
– Diagnostika konstituce těhotných žen ve vztahu k navrhované péči v závěru těhotenství a průběhu porodu.
– Komunikace porodní asistentky se ženou. Co ženě sdělit a co nesdělovat v případě, že se v těhotenství či při samotném porodu
    vyvine situace, kdy by porod mimo porodnici nebyl bezpečný.
– Práce s těhotnými modelkami.

Druhý den

– Porod v domácím prostředí.
– Výběr žen, u kterých je zdravý přirozený porod velmi pravděpodobný, a které doma mohou bezpečně porodit.
– Jak můžeme přenést ověřené praktiky a postupy z domácího prostředí do porodnice?
– Příklady z praxe.
– Pozitivní komunikace s rodiči, kolegyněmi – porodními asistentkami a s lékaři, vedoucí ke zvýšení kvality poskytované péče.

 

Kdo je Barbara Kosfeld

Paní Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA, je ojedinělá porodní asistentka v Evropě. Její absolutní předností jsou vysoké odborné znalosti, hluboká praxe a praktické zkušenosti v oblasti primární porodnické péče spojené se schopností předat informace uceleným a přehledným způsobem. Její schopnost vysvětlit návaznost a kombinaci faktů a začlenit kombinaci příčiny a následku v celé šíři probírané látky je pro výuku bezpečné poskytované péče zcela zásadní. Díky tomu lze již z průběhu těhotenství „přečíst“ očekávaný průběh porodu. To je přesně to, co zaběhnutý vzdělávací systém pro porodní asistentky a porodníky nedělá.

Paní Kosfeld vystudovala v magisterském programu srovnávací literaturu. Prošla výcvikem porodních asistentek, které působily ještě za druhé světové války. Získala tak vědomosti z doby, kdy ještě nebyla zavedena porodnická technika. Paní Kosfeld má tudíž jedinečnou možnost kombinovat vědomosti tradičních porodních asistentek s poznáním současné moderní vědy. Po tomto čtyřletém studiu a následné tříleté odborné přípravě v nemocnici se stala porodní asistentkou (1989). V roce 1994 založila ve městě Aachen (Cáchy) první praxi porodních asistentek a o tři roky později porodní dům PEGASUS. Za další rok porodní dům rozšířila o Zentrum Akademii – vzdělávací středisko pro porodní asistentky. V roce 2000 zorganizovala první Evropský kongres porodních asistentek o mimonemocničním porodnictví, které se konalo rovněž v Aachenu.

Jako poradce, konzultantka a lektorka působí v Německu, Belgii a dalších evropských zemích. Gynekologickým a porodnickým oddělením v nemocnicích radí při restrukturalizaci jejich pracovních týmů, při zavádění nových systémů a při přestavbě porodních sálů. Porodním asistentkám radí při zakládání soukromé praxe. Své vzdělávací semináře vede v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Od roku 2002 působí také v České republice, kde aktivně spolupracuje s pražským Porodním domem U čápa: každoročně zde vede mimořádně úspěšné odborné kurzy a semináře pro české a slovenské porodní asistentky. Své semináře věnuje zrcadlení historicky ověřené praxe s výsledky novodobých výzkumů. Zdůrazňuje odpovědnost porodních asistentek za vlastní práci a jejich důležitou úlohu v podpoře zdraví žen, jejich dětí a celých rodin.

V komunitním prostředí v rámci primární porodnické péče pracovala více jak 25 let. Za dobu svého působení mimo nemocnici asistovala u porodu více než 1500 dětí včetně porodů koncem pánevním a dvojčat.

Od roku 2012 se věnuje studiu staré literatury pro porodní asistentky (učebnice ze 17. až 19. století). Aplikací pradávné moudrosti porodních babiček se snaží oživit a šířit umění porodních asistentek.

Registrační poplatek

Přihláška na seminář je platná teprve zaplacením registračního poplatku.

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách a obědy po oba dny.

Registrační poplatek je přenosný: pokud zjistíte, že se semináře nemůžete zúčastnit a registrační poplatek jste již zaplatili, můžete za sebe vyslat náhradníka. Ten musí vyplnit online přihlášku. Náhradníka nelze vyslat pouze na 1 den.

Výše poplatku závisí na době, kdy seminář uhradíte, viz tabulka:

  Platba provedená do 22.10.2019 Platba provedená po 22.10.2019
Porodní asistentky z praxe a
vyučující porodní asistenci
6 900 Kč
275 €
8 500 Kč
330 €

 

Stornopoplatky

Uhradíte-li seminář a svou účast zrušíte v době

  • do 22.10.2019, bude Vám vrácena zaplacená částka snížená o stornovací poplatek ve výši 25 %.
  • po 22.10.2019, je výše stornopoplatku 100 %.

Důležité: Účast dětí na semináři není možná. Nemáme možnost zajistit jejich hlídání.

Přihláška

Na tento seminář se přihlaste zde.