Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Informace o poskytování péče soukromé porodní asistentky během porodu

 

Milí budoucí rodiče,

protože jste se rozhodli využít péči porodní asistentky k porodu mimo porodnici, chtěla bych vás informovat o zvláštnostech, které s sebou tato péče přináší.

 

Dula nebo porodní asistentka?

Jednou z prvních otázek, kterou mnozí rodiče řeší, je rozhodnutí, zda si k porodu sjednat dulu nebo komunitní porodní asistentku. Vždy je důležité si nejprve ujasnit, co od dané osoby očekáváte, ale měla byste také vědět, jaké služby vám může poskytnout.

Dula je nezdravotník. Je to žena, která absolvovala specializovaný kurz pro duly. Pomáhá jiným ženám zvládat náročný porodní proces. „Mateřsky” o rodící ženu pečuje. Jejím hlavním úkolem je pečovat o to, aby rodící žena měla co nejvíce pohodlí, poskytuje rady ohledně úlevových pozic a nefarmakologických prostředků tlumení bolesti, poskytuje ženě a jejímu partnerovi psychickou podporu. V porodnici může být „tlumočníkem” z medicínského do běžného jazyka.

Protože je dula nezdravotník, neposkytuje žádnou zdravotní péči, nehodnotí rizika v průběhu porodu, a nenese tak žádnou odpovědnost za průběh a výsledek porodu.

Porodní asistentka je naopak zdravotník. Je to žena s odborným, vysokoškolským vzděláním v oboru Porodní asistenka. Může pracovat ve spolupráci s lékařem, v komunitním prostředí však pracuje samostatně. Během těhotenství a porodu poskytuje ženě kromě psychické podpory především zdravotní péči. Za svá rozhodnutí, navrhované postupy a za péči, kterou poskytuje, nese plnou odpovědnost.

*

Pokud si žena přeje doprovod duly nebo komunitní porodní asistentky do porodnice, musí mít na paměti, že ani dula ani komunitní porodní asistentka nemohou v nemocnici zasahovat do běhu porodu ani doporučovat či dokonce nařizovat zdravotnickému personálu, jakým způsobem má o ženu pečovat. Jejich úkolem není „prošlapat ženě cestičku” nebo jí zařídit v porodnici hezký porod.

Důvody, pro které ženy obvykle žádají péči porodní asistentky v těhotenství, na počátku porodu nebo v jeho průběhu:

 • Posílení vědomí ženy, že těhotenství, porod a poporodní období jsou zdravá údobí jejího života, kterými má schopnost samostatně projít. Porodní asistentka je jejím průvodcem.
 • Individuální přístup v těhotenství, během porodu a v době poporodní.
 • Aktivní podpora zdraví matky a dítěte.
 • Omezení zásahů do těhotenství či porodu na minimum (vyloučení takových vyšetření a zásahů, které neposkytují ženě informaci, s níž by mohla aktivně dále pracovat, např. změnit svou stravu, upravit životní styl, vybrat vhodné místo k porodu apod).
 • Zkrátit pobyt v porodnici na minimum, a to jak před porodem, tak po něm.
 • Odborná pomoc v průběhu porodu, pokud si žena vybere pro porod vlastní domácí prostředí.

Samostatná práce porodní asistentky

Porodní asistentky jsou vzdělávány a také oprávněny vést samostatně fyziologický porod (Zákon č. 96/2004 Sb., § 5, odst. 1, písm. f).

Fyziologický porod je takový porod, který začne samovolně a samovolně pokračuje, plod nejeví známky stresu, žena má dostatek fyzických a psychických sil, fyziologické funkce (krevní tlak, puls, tělesná teplota) jsou normální, nejsou přítomny rizikové faktory.

Fyziologický porod lze očekávat, jestliže se na základě informací o zdravotním stavu ženy a prodělaných nemocech v průběhu jejího života i informacích o aktuálním těhotenství a na základě nálezu po ukončeném 37. týdnu těhotenství neobjeví žádné patologické úkazy, a tedy důvody k přímé lékařské péči.

Je třeba, abyste při předporodních návštěvách dali své porodní asistentce možnost zhodnotit dosavadní výsledky vašich vyšetření, abyste ji informovali o současném zdravotním stavu ženy i o prodělaných onemocněních, operacích, předchozích těhotenstvích a porodech tak, aby mohla kompetentně vyhodnotit rizika vašeho plánovaného domácího porodu.

Zvláště důležitá jsou vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru matky, nespecifických protilátek v krvi matky, krevního obrazu (2x během těhotenství) a EKG. V průběhu těhotenství jsou důležité pravidelné kontroly v těhotenské poradně 1x za měsíc až do 36. týdne těhotenství, následně každý týden až do 40. týdne těhotenství a poté každé tři dny. Součástí předporodní kontroly je měření krevního tlaku, orientační kontrola moči na bílkovinu a cukr, vyšetření krve, poslech ozev srdce dítěte a zevní vyšetření pohmatem.

Pro volbu bezpečného místa porodu je důležité 1 vyšetření ultrazvukem (většinou kolem 20. týdne těhotenství) pro zjištění zdravého stavu vnitřních orgánů děťátka.

V rámci běžné předporodní péče se běžně (2x během těhotenství) provádí test na HIV, HBsAg (Hepatitis typu B) a Syphilis. Tyto testy se běžně provádějí z jednoho vpichu při odběru krve na krevní obraz. Pokud žena nemá zaznamenány výsledky těchto testů v průkazce či přímo z laboratoře, bude na ni v porodnici nahlíženo jako na potenciálně infekční. Běžně se také provádí stěr z pochvy pro vyšetření přítomnosti streptokoka. Porod v domácím prostředí je možné plánovat i při zjištění streptokoka v pochvě, je ale potřeba zvýšené opatrnosti při hodnocení aktuálních příznaků rizika v průběhu porodu.

Porodní asistentka při každé kontrole a rozhovoru podporuje normální průběh vašeho těhotenství a pozorně vnímá odchylky. Pokud se objeví náznaky komplikací, doporučí vám návštěvu lékaře. Podle druhu a intenzity komplikací je pak místo porodu znovu diskutováno.

Při akutních problémech před ukončeným 37. týdnem těhotenství (krvácení nebo náznak předčasného porodu) se, prosím, obraťte přímo na nemocnici.

Neplánovaný porod v domácím prostředí

Již v průběhu těhotenství přemýšlejí ženy o místě porodu. Mnohé ženy si přejí využít péči porodní asistentky jen na počátku porodu, v tzv. první době porodní, ale vlastní narození miminka, tzn. druhou dobu porodní, prožít v porodnici. Žena pak odjíždí do porodnice sama nebo ji může porodní asistentka do porodnice doprovodit, pokud by si to žena přála.

Plánuje-li žena porod v porodnici, ale zároveň si přeje zůstat před odjezdem do porodnice co nejdéle doma, je třeba, aby měla na mysli, že závěr porodu se může náhle zrychlit (zvláště u vícerodiček), a žena může neplánovaně porodit doma nebo cestou do porodnice. Z toho důvodu je dobré se na porod doma, resp. na porod mimo porodnici připravit i v případě, že to není vaše prvotní volba. Nebudete pak touto možností zaskočeni.

Plánovaný porod v domácím prostředí

Bezpečné plánovat porod v domácím prostředí je možné, jestliže na podkladě informací o zdravotním stavu ženy a průběhu jejího těhotenství můžeme předpokládat normální, zdravý, přirozený porod. Normální, zdravý, přirozený porod je takový porod, který samovolně začíná, samovolně pokračuje a samovolně končí. Porod končí porodem placenty.

Porod doma jako bezpečnou volbu mohou zvažovat ženy, které
 • jsou zdravé po stránce fyzické i psychické před těhotenstvím i v průběhu těhotenství, neléčí se s orgánovým onemocněním (srdce, játra, ledviny), ani nemají závažné psychické problémy (přílišná úzkostlivost, deprese apod.)
 • neužívají v těhotenství žádné léky ani návykové látky (kouření, alkohol, drogy)
 • jsou přesvědčeny, že domácí prostředí je tím prostředím, které pro ně představuje pojem bezpečí, a to i při porodu

Plánovat porod v domácím prostředí není vhodné, jestliže

 • má žena zdravotní problémy psychické či fyzické, se kterými se dlouhodobě léčí
 • žena trpí těhotenskou chorobou (gestóza, hepatóza)
 • dítě vykazuje zpomalení růstu (tzv. děti příliš malé, hypotrofické na svůj věk)
 • uvažované místo porodu je špatně dostupné nebo vzdálené více než 30 min. jízdy autem do nejbližší porodnice

Na počátku samotného porodu lze v porodu doma pokračovat v případech, kdy

 • nebyly shledány žádné zdravotní překážky ze strany matky nebo dítěte,
 • jedná se o porod mezi ukončeným 37. a 42. týdnem těhotenství,
 • jedná se o porod jednoho dítěte,
 • dítě je uloženo v poloze podélné hlavičkou,
 • na konci těhotenství, nejpozději, avšak na počátku porodu je naléhající velká část plodu v dobrém kontaktu s pánví (pevně naléhá na vchod pánevní),
 • kontraktace jsou pravidelné a mají sílící a zintenzivňující se charakter,
 • pokud odtekla plodová voda, byla čirá,
 • žena nekrvácí jasnou krví,
 • žena je stále přesvědčena, že prostředí mimo porodnici je pro ni a její dítě to nejbezpečnější.

Výhody porodu doma, které ženy často zmiňují:

 • Individuální péče porodní asistentky, kterou žena zná již z těhotenství.
 • Vysoká míra jejich samostatnosti a soběstačnosti.
 • Vysoká míra podílu na rozhodování o dalším postupu a přijímané péči.
 • Snížení počtu zásahů do přirozeného porodního procesu na nezbytné minimum.
 • Návaznost péče.
 • Matka a dítě, celá rodina, zůstávají po porodu stále spolu.

Pro mnohé rodiče, zvláště pro rodící ženy, je podstatný fakt, že v jejich vlastním domácím prostředí jsou „pány domu” oni, zatímco pečující porodní asistentka je pouze návštěva. Oni určují pravidla chování. V porodnici je tomu naopak.

Rizika domácího porodu

Porod v prostředí mimo nemocnici je doprovázen určitými riziky, odlišnými od rizik, která s sebou nese porod v porodnici. Je třeba, aby nastávající rodiče měli na paměti, že v případě náznaků komplikací nebo vlastní nejistoty před dojezdem porodní asistentky, mají VŽDY možnost odjet do porodnice, buď vlastním autem nebo zavolat rychlou záchrannou zdravotnickou pomoc (tel. 155 nebo 112).

Porodní asistentka má v případě vzniku komplikací pouze omezené možnosti, jak situaci řešit.

Časový faktor. Důležitým faktorem zvyšujícím riziko může být čas potřebný k přesunu do porodnice v případě nutnosti akutního lékařského zákroku. S tím musí porodní asistentka při péči o ženu v domácím prostředí počítat. Je proto možné, že vám v určité situaci doporučí přesun do porodnice dříve, než byste se pro něj rozhodli vy sami. Vždy vám vysvětlí, proč tak činí.

Nepředvídatelné okolnosti. Kromě toho není zcela vyloučené, že nastanou nepředvídatelné okolnosti, které mohou způsobit, že se porodní asistentka nebude bez svého (úmyslného nebo nedbalostního) zavinění schopna dostavit k porodu, nebo dorazí po porodu dítěte či až po porodu placenty. Mezi takové situace patří především

 • obtížná dopravní situace
 • její náhlé onemocnění
 • pracovní vytížení u jiné (rodící) ženy
 • rychlost jakou porod probíhá

Pro snížení pravděpodobnosti, že by mohlo dojít k výše uvedeným případům a žena tak zůstala bez porodní asistentky, je vhodné si ještě v době před porodem domluvit náhradní porodní asistentku, nebo se připravit i na možnost porodu v nemocnici.

Porodní asistentka rozhodně doporučí v průběhu porodu přesun do porodnice, jestliže:

 • porod začne probíhat před ukončeným 37. týdnem těhotenství,
 • v průběhu porodu odteče zkalená plodová voda,
 • žena v průběhu porodu krvácí,
 • porodní asistentka zjistí nezdravé ozvy srdce plodu,
 • kontrakce nebudou dostatečně intenzivní a nebudou mít sílící tendenci,
 • matka začne pociťovat velkou únavu (vyčerpání).

Řešení komplikací během porodu doma

Ve většině případů je porod přirozený proces, který nepotřebuje žádnou medicínskou pomoc. Ženy často vystačí s volbou vhodné pozice, s využitím teplé vody, masáží, aromaterapií, dýchacími technikami atd. Existují však situace, které vyžadují zásah do tohoto přirozeného dění. Podle povahy komplikací zasáhne buď přímo porodní asistentka, nebo vám doporučí včasný či dokonce okamžitý převoz do porodnice.

Kdy volat porodní asistentku v souvislosti s porodem?

Porodní asistentku volejte ve chvíli, kdy si přejete, aby přijela.

Přitom počítejte s časovou prodlevou: berte v úvahu, že si musí sbalit pracovní zavazadlo a provést různé úkony podle denní doby, kdy voláte, např. ranní osobní hygiena, přeorganizování plánovaných denních činností a podobně. Při prvním telefonátu vám porodní asistentka sdělí svůj časový odhad příjezdu, abyste měli i vy možnost učinit případné organizační kroky. Porodní asistentce zašlete SMS z čísla telefonu, na které se následně dovolá, a adresu, na které se nacházíte.

Co udělá porodní asistentka po příjezdu k vám?

 1. Umyje si ruce.
 2. Poslechne ozvy srdce dítěte.
 3. Pokud žena nepociťuje kontrakce nebo umožní-li to intervaly mezi kontrakcemi, provede zevní vyšetření.
 4. V případě, že žena pociťuje kontrakce, vyšetří ženu vaginálně.
 5. Změří ženě krevní tlak a puls a doporučí změření tělesné teploty, zvláště v případech, kdy odtekla plodová voda.
 6. Zhodnotí svá zjištění a zapíše je do dokumentace.
 7. Podle aktuální situace se domluví s nastávajícími rodiči o dalším postupu.

Během porodu vyšetřuje porodní asistentka ženu vaginálně jednak podle potřeby (pro zhodnocení postupu porodu se snahou snížit počet vaginálních vyšetření na minimum), jednak na přání ženy (některé ženy si přejí vědět, jak porod postupuje). Dále pravidelně poslouchá ozvy srdce dítěte pomocí malého elektronického doppleru.

Během porodu, pokud si to žena přeje, poskytuje rady ohledně různých úlevových pozic, využití nefarmakologických prostředků tlumení bolesti, vhodného dýchání, cest k uvolnění apod. V průběhu své přítomnosti vede o poskytované péči a zdravotním stavu matky a dítěte podrobnou dokumentaci (povinnost dle zákona č. 372/2011 Sb., § 53).

Převoz do nemocnice

Problémy a komplikace mohou nastat u každého porodu, nezávisle na místě, kde probíhá. V domácím prostředí v takovém případě porodní asistentka doporučí ženě převoz do nemocnice, protože doma jsou jen omezené možnosti k řešení komplikací.

Převozy při plánovaných porodech v domácím prostředí bývají většinou neakutní a probíhají v klidu. Zřídka je převoz nouzová situace. Nejčastější zdravotními důvody pro přesun ženy do nemocnice jsou:

 • nepostupující porod (hlavně u prvorodiček),
 • ozvy dítěte mimo fyziologické hranice,
 • předčasný odtok plodové vody,
 • krvácení matky,
 • neodlučující se placenta.

Jen zřídka je nutný převoz novorozence. Novorozence je třeba přesunout na nejbližší novorozenecké oddělení v případě

 • špatné nebo velmi pomalé poporodní adaptace,
 • nastupující infekce.

Podle povahy dané situace je možné ženu a novorozence přesunout vlastním autem rodičů nebo rychlou záchrannou službou. Porodní asistentka nemá oprávnění k převozu pacientů, v tomto případě ani k převozu matky a dítěte do nemocnice.

Doprovod do porodnice a poskytnutí neodkladné péče

Pokud si to žena přeje, doprovodí porodní asistentka ženu do nemocnice za účelem její podpory, usnadnění komunikace mezi ženou a personálem nemocnice s cílem respektování přání ženy (viz právo ženy na přítomnost osoby jí určené dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, § 28, odst. 3, písm. e, bod 3) a za účelem poskytování odborného poradenství (viz právo ženy na konzultační služby od jiného poskytovatele dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, § 28, odst. 3, písm. c).

Po příjezdu do porodnice však doprovázející porodní asistentka nemá oprávnění zasahovat do vedení porodu, ani nemá odpovědnost za jeho další vedení, průběh a výsledek. Tuto odpovědnost přebírá personál porodnice.

Pokud žena odmítne doporučení porodní asistentky na převoz do nemocnice, přestože byla zjištěna patologie a nejedná se již o fyziologický proces, je porodní asistentka oprávněna si od rodičky vyžádat podpis písemného prohlášení o poučení a nesouhlasu s převozem do nemocnice (tzv. negativní reverz). Podle právní úpravy nemá porodní asistentka kompetenci samostatně vést komplikovaný porod, ale zůstává jí povinnost poskytnout první pomoc (dle trestního zákoníku, § 150) a povinnost předcházet škodám na zdraví (dle občanského zákoníku, § 415).

Péče porodní asistentky po porodu

Po porodu prohlédne porodní asistentka novorozence, následně i ženu. Ošetří případné porodní poranění, zkontroluje retrakci dělohy, změří fyziologické funkce a vše zaznamená do dokumentace. Pokud jsou matka i dítě po porodu v pořádku, opouští porodní asistentka domácnost za 2 až 3 hodiny po porodu.

Porodní asistentka poskytuje matce i dítěti dále poporodní péči ve formě návštěv v šestinedělí v domácím prostředí klientky. Obvykle se jedná o dvě až tři hodinové návštěvy v prvních třech dnech po porodu. Většinu času jsou tedy rodiče s novorozencem sami. Častost, délka a počet návštěv porodní asistentky se řídí podle potřeby, přání, dohody a možností.

Formality po porodu

Pokud bude porod zakončen v domácím prostředí, je povinností rodičů oznámit narození dítěte matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů. Porodní asistentka vystaví písemné hlášení o narození dítěte, které rodiče předloží matrice za ú čelem vydání rodného listu. Do 8 dnů mají rodiče povinnost nahlásit narození dítěte zdravotní pojišťovně, kterou si pro pojištění svého dítěte vybrali. Prvních 8 dní je dítě automaticky pojištěno u zdravotní pojišťovny matky.

Práva a povinnosti rodičky

Práva. Rodička má právo své rozhodnutí rodit mimo nemocnici za využití porodní asistentky kdykoli před začátkem i v průběhu porodu změnit. V takovém případě to oznámí sjednané porodní asistentce co nejdříve.

Povinnosti. Rodička je povinna

 • poskytnout porodní asistentce úplné a pravdivé informace o svém zdravotním stavu a jeho změnách, jakož i o případných předchozích porodech a jejich průběhu. Poskytnutí nedostatečných nebo nepravdivých informací může mít za důsledek nesprávné vyhodnocení bezpečnosti domácího porodu, což může vést k ohrožení rodičky i dítěte.
 • uhradit služby porodní asistentky, protože péče komunitní porodní asistentky poskytovaná v souvislosti s porodem není v České republice hrazena ze zdravotního pojištění. Ceník služeb je veřejně dostupný na www.pdcap.cz.

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha