Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Veřejný dopis zaslaný Ministerstvu zdravotnictví ČR

Mgr. Vítězslav Vavroušek, MBA, náměstek pro zdravotní péči MZČR,
JUDr. Pavel Janda, pověřený řízením Odboru vzdělávání a vědy MZČR,
MUDr. Stanislava Pánová, vrchní ředitelka Úseku strategie a řízení zdravotní péče MZČR,
MUDr. Helena Sajdlová, ředitelka Odboru zdravotních služeb MZČR,
Mgr. Martin Ježek, vedoucí Odboru zdravotní péče MHMP,
Ing. Květuše Čelikovská, pověřená řízením Odboru zdravotní péče MHMP

Vážení,

společnost Porodní dům U čápa, o.p.s. již několik let usiluje o vybudování samostatného pracoviště vedeného porodními asistentkami, které by bylo zaměřené na péči poskytovanou zdravým těhotným a rodícím ženám, které prožívají fyziologické těhotenství a porod. Projekt nesl název Porodní dům U čápa, ale stejně tak by se mohl jmenovat Těhotenské centrum, Centrum pro zdravé těhotenství a porod, a nebo úplně jinak. Na názvu tak moc nezáleží. Podstatný je záměr.

Záměrem projektu byla a je podpora zdravého těhotenství, normálního fyziologického porodu a doby poporodní, a pomoc ženám, jejich dětem a rodinám ve zdravém startu do života. To je v souladu se závazky, které Česká republika potvrdila podpisem mezinárodních dokumentů, jako např. Mnichovská deklarace ministrů zdravotnictví z června 2000 nebo Zdraví 21 – dokument WHO.

Ačkoli podobné projekty v Evropě úspěšně fungují (např. britský zdravotnický systém přímo podporuje rozvoj práce komunitních porodních asistentek – týmy komunitních porodních asistentek zaměstnávají přímo nemocnice, Nizozemí považuje porodní asistentky za základní poskytovatele péče pro zdravé těhotné a rodící ženy, ve Švýcarsku účinně působí více než dvě desítky porodních domů, v Německu jich působí více než 50), česká vláda a české správní úřady se svými požadavky na materiálně-technické vybavení pracoviště porodní asistentky snaží porodním asistentkám jejich samostatnou práci znemožnit, a následkem toho znemožnit ženám, aby služby porodních asistentek mimo nemocnici mohly využívat. Přitom námi navrhovaný způsob péče o zdravé těhotné a rodící ženy a jejich novorozené děti by přinesl rozšíření nabídky kvalitní péče nabízené ženám, současně se značnými finančními úsporami pro stát. Vyhláškou č. 221/2010 Sb. je v podstatě znemožněna možnost vybudovat samostatně stojící pracoviště porodních asistentek, kde se vedou fyziologické porody.

V minulých letech jsme se dvakrát pokoušeli oslovit všechny pražské nemocnice s prosbou o poskytnutí prostor a nabídkou vybudování výše zmiňovaného pracoviště v těchto prostorách. Ředitelé nemocnic buď nereagovali na doporučeně zaslaný dopis vůbec, nebo projevili o projekt nezájem.

Obracíme se proto na Ministerstvo zdravotnictví ČR (stejnopisem dopisu i na MHMP) s návrhem, zda by mohlo zřídit zdravotnické zařízení, které by vyhovovalo materiálně technickým požadavkům, požadavkům zákonů a vyhlášek regulujících činnost zdravotnických zařízení, a zároveň by bylo pracovištěm vedeným samostatně pracujícími porodními asistentkami. Ty by zde působily podle zákonů č. 96/2004 Sb., č. 39/2005 Sb., a vyhlášky č. 424/2004 Sb., které jsou v souladu i se směrnicí č. 36/2005 EEC.

Společnost porodní dům U čápa, o.p.s., nabízí v budování takového zařízení plnou spolupráci. Nabízíme také zprostředkování kontaktů na české i zahraniční odbornice a odborníky z oblasti primární porodnické péče, a zprostředkování odborných stáží pro pracovníky, kteří by se zajištění provozu takového zařízení věnovali. Věříme, že naplnění této iniciativy by zcela uspokojilo představy Ministerstva zdravotnictví ČR o tom, jaké vybavení musí mít zařízení vedené porodními asistentkami, kde jsou vedeny fyziologické porody, protože by bylo právě jím zřízeno.

Jsme přesvědčeni, že tato iniciativa přispěje k ukončení stále se vlekoucích neshod a nespokojenosti jak na straně MZČR, tak na straně porodních asistentek, ale i žen, které o jejich péči mají zájem, a je pro ně obtížně dostupná.

Za společnost Porodní dům U čápa, o.p.s.

Mgr. Petra Ali Doláková

Mgr. Jana Matasová

Mgr. Ivona Remundová

Zuzana Štromerová, BSc.

Praha, 12.5.2011